41e Jaargang nr. 10
Okt.  2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand november 2018 in te leveren vóór donderdag 18 oktober 2018   bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie

Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is…

Deze woorden sprak Jezus tot de Farizeeën toen zij vroegen of het geoorloofd was om belasting aan de keizer te betalen. Het land Israël was immers bezet door de Romeinen. Veel Joden geloofden dat ze de Romeinen niet moesten gehoorzamen, omdat Israël het volk van God is. Maar Jezus geeft hen een nieuwe opdracht mee: “Geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.”

Het lijkt soms wel dat hoe meer geld mensen hebben, des te liever ze de belasting ontduiken. De afschaffing van de dividendbelasting voor grote buitenlandse bedrijven is hier een voorbeeld van. Eveneens geldt dit voor de schatrijke internationaal bekende voetballers die in het nieuws komen vanwege belastingontduiking.

Maar houden we allemaal niet liever datgene voor onszelf wat we naar ons eigen idee zelf verworven hebben? Echter is niets van ons. Alles wat we bezitten hebben we in bruikleen. En tegelijkertijd hebben we in deze wereld ons aan de regels te houden. We staan onder de regering die door God ingesteld is.

Maar ons leven behoort aan God toe in Christus Jezus. Hij heeft gezegd dat wie zijn leven zal verliezen omwille van Jezus, het Leven zal vinden. Wanneer wij onszelf ‘christenen’ willen noemen, dan is een vrome levenswandel niet genoeg. Jezus Christus gaf Zijn leven, en verwacht dat u het uwe aan Hem toevertrouwt. Dus geef aan de keizer wat van de keizer is, en aan God wat van God is.

Uw kerkelijk werker,
J.P. Lensen

 


VAN DE DIACONIE
Bestemmingscollecten in de maand oktober

D.V. Zondag 07 oktober is het Israël-zondag de Diaconie heeft de Israël-commissie gevraagd om een collecte doel, zij geven de volgende bestemming aan de collecte. Christenen voor Israël: hulp voor Holocaustoverlevenden

De nood: in de berichten over de armoede in Israël worden de overlevenden van de Shoah (Holocaust) vaak apart genoemd. Dat is omdat een derde van hen, zo’n 70.000, in armoede leeft. Een vele malen hoger percentage dan voor de gehele Israëlische bevolking. Er zijn 2 belangrijke redenen waarom deze mensen arm zijn en extra financiële steun nodig hebben.

Reden 1: Helemaal alleen
De Shoahoverlevenden kwamen na de oorlog met niets in Israël aan: geen geld en geen eigendommen. Het is moeilijk voor immigranten een leven op te bouwen in nieuw land, maar voor de Shoahoverlevenden was het nog moeilijker. Zij kwamen alleen, zonder familie of vrienden voor morele steun, en ze hadden een enorm trauma opgelopen. In de begindagen van de Joodse staat zetten ze zich in om het land op te bouwen, maar nu moeten ze hun oude dag in eenzaamheid en armoede slijten. Velen hebben geen familie die hen financieel kan ondersteunen.

Reden 2: Medische noodzaak
Ouderdom komt met gebreken.  Voor de Shoahoverlevenden geldt dit net zo goed, maar zij hebben ook nog steeds te kampen met de geestelijke en fysieke gevolgen van de oorlog. Daarom moeten zij vaker een beroep doen op medische voorzieningen dan andere ouderen. Zonder financiële steun redden deze mensen het niet.

Christenen voor Israël kan helpen bij praktische noden, door te zorgen dat er betaalbare huisvesting is en dat de overlevenden te eten hebben.
Met het ouder worden komen lang weggestopte trauma’s naar boven. En ook de eenzaamheid groeit: vrienden en familie ontvallen en wie kan echt begrijpen wat deze mensen ooit meemaakten? Professionele therapie en ruimte voor ontmoeting en aandacht kunnen verlichting brengen.

Bid daarom voor de overlevenden van de Shoah, om genezing van hun trauma’s. Velen ervaren een herbeleving van deze tijd door het antizionisme en de oorlogsdreiging in Israël.

Dank God voor Zijn bewarende hand over hen. Toen waren ze weerloos en hadden geen uitzicht. Nu worden de profetieën vervuld, is er een Joodse staat en keren de Joden terug.

Uw gift kan iets van troost betekenen in het leven van een overlevende van de Holocaust. “Troost, troost Mijn volk”, zegt de Heere in het Bijbelboek Jesaja (40:1). Financiële hulp en gebed voor de overlevenden zijn misschien wel de meest praktische en dringende manieren om dit in de praktijk te brengen.

De Israël commissie.

 

D.V. Zondag 14 oktober is de diaconiecollecte bestemd voor St. Voorkom.

De Stichting Voorkom! Is een organisatie die geheel gericht is op het voorkomen van  verslavingen.
De doelgroepen van Stichting Voorkom! zijn:

 1. Jongeren in de leeftijd van 11 t/m 18 jaar.
 2. Ouders van opgroeiende jongeren.
 3. Docenten, jeugd- en jongerenwerkers.

Stichting Voorkom! heeft een plan van aanpak voor scholen, welke is gericht op groep acht van de basisschool en op de eerste vier leerjaren van het voortgezet onderwijs.

Stichting Voorkom! heeft tevens een plan van aanpak voor kerken, welke is gericht op ambtsdragers, ouders, jongeren en wijkgroepen.

Stichting Voorkom! heeft meerdere preventieteams die bestaan uit een preventiewerker en een ‘ervaringsdeskundige’ (dit is iemand die zelf verslaafd is geweest aan alcohol, drugs of gokken). Hiermee brengen wij tijdens onze voorlichtingen de juiste balans tussen de theorie en de praktijk van verslavingen. Wij trachten ons doel te bereiken door het geven van preventieve voorlichtingen over de thema’s alcohol, drugs, gokken, internet en roken.

Wij doen dit werk vanuit een christelijke levensvisie.

D.V. Zondag 28 oktober is de opbrengst van de diaconiecollecte bestemd voor Bonisa Zending en Zending over Grenzen.
De Bonisa zending heeft onder meer de volgende doelen het bevorderen van de vertaling, de verspreiding en de verkondiging van Gods Woord, evenals praktische, christelijke steunverlening, daar waar de Heere deuren opent. 1 Kor. 16:9. De stichting is interkerkelijk. Alle arbeid en alle lectuuruitgaven zullen uitsluitend geschieden op grond van Gods Woord.

Verspreiding van Bijbels in meerdere talen; o.a. in de stamtalen van de etnische minderheden in China, de Lisu, Lahu, Miao, Yi, Jingpo, Dai en Wa bergbevolking.

In Zuid Amerika; hulp aan vertaalwerk en Bijbelverspreiding onder de Indianen stammen zoals; de Trio en de WaiWai.

Zending over Grenzen is een internationale, interkerkelijke hulporganisatie die hulp biedt aan mensen in Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. Ze richten ons vooral op kwetsbare groepen zoals ouderen, kinderen, grote gezinnen en gehandicapten.

Geschiedenis
In 1960 begon de organisatie onder de naam Vervolgd Christendom haar werk in Oost-Europa. De Koude Oorlog was op zijn hoogtepunt en het strenge politieke systeem eiste strikte gehoorzaamheid. Degenen die de moed hadden tegen het beleid te protesteren, werden opgepakt. Velen moesten het met de dood bekopen. In die tijd was het erg gevaarlijk om christenen te helpen in deze communistische landen, maar de vasthoudendheid van de mensen daar was een lichtend voorbeeld. In 1973 werd de organisatie officieel als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Tot 1990 hield de organisatie zich voornamelijk bezig met bijbelverspreiding in Oost-Europa en China. Het grote keerpunt was de val van de Berlijnse muur. De armoede en ellende in Oost-Europa werd zichtbaar. De vreselijke toestanden in Roemeense kindertehuizen en de gevolgen van de nucleaire ramp in Tsjernobyl schokten de wereld. Er was dringend behoefte aan hulp. Zending over Grenzen richtte zich naast het zendingswerk op materiële en emotionele hulpverlening.

Zending over Grenzen vandaag
Zending over Grenzen is een internationale hulpverleningsorganisatie met vestigingen over de hele wereld. Er worden structureel zo’n 30.000 kinderen en 1.500 gezinnen gesteund. De hulp is erop gericht dat mensen op den duur zichzelf weer kunnen redden. Door medewerkers uit het land zelf in te zetten en het benodigde materiaal voor projecten ter plekke aan te schaffen, krijgt de economie een impuls. Er zijn verschillende hulpverleningsprogramma’s om hulp op maat te kunnen verlenen.

Onze doelstellingen
Het verlenen van materiële, emotionele en geestelijke hulp aan mensen in met name Oost-Europa die lijden onder de gevolgen van armoede. De hulp is erop gericht deze mensen op weg te helpen naar zelfstandigheid.
Het Nederlandse publiek bewust maken van de situatie waarin mensen in Oost-Europa leven en betrokkenheid te creëren.

Steunt u deze doelen ook?
Wilt u met uw gaven en uw gebed de bovenstaande doelen gedenken?
Namens de diaconie, Dick Koetsier

 

 

 

 

 

 


OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar oktober 2018

7 oktober           Janine Koele, Jolanda Wolf, Joanne Wolf

14 oktober           Karen Morren, Esther van t Hul, Lotte Boeve

21 oktober          Maranatha: Esther Wijnne, Hendrien Schutte

28 oktober          Renate van Norel, Alice Schoonhoven, Marit Wolf

 

Oppasrooster Dorpskerk 2,5+ groep oktober 2018
7 oktober         Dianne uit de Fles, Esther Eibrink, Nathali van Wijhe

14 oktober         Maja Dokter, Rosanne Dokter, Thirza Smit

21 oktober         Wisselzondag Maranatha kerk: Marjolein de Weerd, Thamara van Doorn

28 oktober         Jantine Boeve, Hanneke Dickhof, Anna van ’t Lam

 

Wij zijn dringend op zoek naar moeders/vaders die willen meedraaien in dit rooster. Aanmelden kan bij Corina Boerendans: 06-27512300 / corinalabots86@hotmail.com

 

Oppasrooster Maranathakerk oktober 2018

7 oktober            Adrianne v/d Werfhorst, Marielle Bos, Judith Kok

14 oktober         Janneke van Wijnen, Marieke Bakker, Janina Kwakkel

21 oktober         Mirjam Vlieger, Anne-Marije van Oene, Florian Jonker

28 oktober       , Mariska van Oene, Emma Dragt

Info: Anita van Triest – 0611974371 anita_vantriest@hotmail.com


 


ALGEMENE BERICHTEN

 

Dankwoord

Beste gemeenteleden,

Via deze weg willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar betrokkenheid tijdens de dagen van ziekte en na het overlijden van mijn vrouw en onze (schoon)moeder Jannie van de Streek – Eibrink.

Voor de verschillende blijken van medeleven zeggen wij u dank.

De vele kaarten hebben ons bemoedigd. Te weten dat er voor ons gebeden werd, gaf ons kracht. Uw aanwezigheid tijdens de dankdienst voor Jannies leven, hebben wij gewaardeerd.

Tot op haar laatste dag is Jannie moedig en vol vertrouwen gebleven. Ze wist zich gedragen door de HEER en vertrouwde op een plek in de Hemel bij haar Hemelse Vader.

Dat zij daar nu is, geeft ons troost, maar de lege plek en het verdriet zijn groot.

Het was Jannies wens om tijdens haar begrafenis gelegenheid te geven voor het doen van een gift voor Stichting Matchis. De opbrengst hiervan was € 2.400,-. Wij danken u voor uw bijdrage.

Graag sluiten we dit schrijven af met de woorden die Jannie ons meegaf:

Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Bettus van de Streek
Arnold
Karina en Marcel

 

100 jaar Maranatha
Op 11 augustus 1918 is het evangelisatiegebouw ‘Maranatha’ officieel geopend. In de diensten van 26 augustus jl. is in de morgen en avonddienst hieraan aandacht geschonken. De geschiedenis over het ontstaan van ‘Maranatha’ is door de Oudheidkundige vereniging ‘De Broeklanden’ in de periodieken januari en maart 2007 beschreven onder de titel van ‘Lokaal naar kerk’. Deze beschrijving kun u ook vinden op internet, onder het kopje ‘geschiedenis’. Voor degene die het geschrevene willen nalezen, zijn een aantal periodieken beschikbaar. Deze kunt u gratis ophalen bij de Oudheidkundige vereniging ‘De Broeklanden’ die gesetteld is in het boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10a. Hiervoor kunt u terecht op dinsdag en vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur.

De voorraad is beperkt.

 

Startdatum Tekst Berijmde psalm
7 oktober Genesis 1:31a Psalm 136:1
14 oktober Genesis 9:13 Psalm 105:5
21 oktober Psalm 1:1-2 Psalm 1:!
28 oktober Psalm 62:2 Psalm 62:1
4 november Psalm 68:20 Psalm 68:10

Tekst van de week

Ouderenmiddag
Op donderdag 18 oktober D.V. is er een ouderenmiddag. Thema van deze middag is: de glas-in-lood-ramen van de Sint-Jan in Gouda. Deze indrukwekkende kerk heeft mooie glas-in-lood-ramen, waarin het christelijk geloof op een bijzondere manier is verwerkt. Alle ouderen van harte welkom! De leiding berust bij ds Schuurman. Aanvang: 14.00 uur in ‘t Open Huis.
Moederkring
De moederkring is op 31 oktober D.V. Thema van deze morgen is De hemelse voedselbank. We denken dan met elkaar na over onze voedselpatronen. Wat is een gezond eetpatroon en wat niet? En heeft de Bijbel daar misschien ook iets over te zeggen? Alle moeders van harte  welkom! Aanvang: 09.15 uur in ‘t Open Huis. Inloop met koffie: 09.00 uur. Er is kinderoppas aanwezig.

 

Jubilea oud-predikanten
Op 19 september was het 25 jaar geleden dat ds. J.C. van Trigt werd bevestigd tot predikant. Hij begon in 1993 in Gourdriaan en Ottoland. Hij had al pastorale ervaring opgedaan in Scheveningen. In 1999 werd hij bevestigd in Oldebroek. Na Oldebroek was hij predikant in Woerden en Papendrecht. Sinds vorig jaar is hij predikant in Ameide-Tienhoven. We willen onze oud-predikant, samen met zijn vrouw en gezin, van harte gelukwensen met de jaren die hij dienen mocht in Gods Koninkrijk. We wensen hem toe dat hij tot eer van God en tot zegen van velen mag dienen. Wie een kaart wil sturen, het adres is: Molenstraat 2a, 4233 ES Ameide.
Op 6 oktober is het 50 jaar geleden, dat ds. G. Voordijk werd bevestigd tot predikant van onze gemeente. Geruime tijd mocht hij de gemeente dienen. En ook nadat hij met emeritaat is gegaan, is hij betrokken gebleven op onze gemeente. We zijn dankbaar dat hij nog zijn plaats in ons midden mag hebben. We zijn ook dankbaar dat hij de kracht krijgt om verder te gaan na het overlijden van zijn vrouw Diddy. We zijn dankbaar voor de tijd dat hij hier de gemeente mocht dienen.
Kerk(hervormings)dienst woensdagavond 31 oktober 2018 in de Maranathakerk te ’t Loo Oldebroek
Deo volente woensdagavond 31 oktober 2018 is er in de Hervormde Maranathakerk

’t Loo Oldebroek een doordeweekse kerkdienst. In deze dienst hoopt ds. J. Belder, Hervormd emeritus predikant te Harskamp, voor te gaan.

Deze kerkdienst staat in het teken van de Reformatie. Voor Luther was het een grote vraag geworden: “Hoe kan ik voor God bestaan?” Of anders gezegd : “Kan ik God ontmoeten?” Kennen wij deze vraag ook heel persoonlijk? Wat is het nodig dat we dagelijks met deze vraag bezig zijn. Immers, we weten niet wanneer we de HEERE zullen ontmoeten en wanneer we voor Hem zullen verschijnen.
Laten we daarom niet rustig voortleven zolang we niet de zekerheid van het geloof bezitten. En dan gaat het er niet om wat wij er van vinden,
maar hoe de HEERE ons ziet. Dat de HEERE ons dan maar heilig onrustig zal maken. Totdat.. u en jij het mag belijden: Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart.

Iedereen die dit leest is hartelijk welkom!

Wanneer: D.V. woensdagavond 31 oktober 2018 Aanvang:  19:30 uur
Waar:        Hervormde Maranathakerk, Verlengde    Looweg 25, ’t Loo Oldebroek

 

Project Wekelijkse Bijbeltekst

Beste gemeenteleden,
De vorige maand heb ik al veel aanmeldingen gehad voor het project Wekelijkse Bijbeltekst. Dat is mooi! Het is een project waarin we elke week een Bijbeltekst aanleren (memoriseren) aan onze kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen! Het aanleren van de teksten heeft als doel dat we het Woord van God niet alleen in ons hoofd maar ook in ons hart bewaren, en leren toepassen in het dagelijks leven.

De gemeenteleden die aanmelden krijgen een envelop thuisbezorgd met een set tekstkaarten (Herziene Statenvertaling), en een informatieblad voor nieuwe deelnemers. Hierin staan nog enkele richtlijnen, tips en ideeën voor het aanleren van de Bijbeltekst.

Wilt u ook deelnemen? Dan kun u zich opgeven bij Henriët Wolf. Opgave (bij voorkeur via e-mail), henrietwolf_vdh@hotmail.com, tel. 0613584122. Stuur dan een e-mail of berichtje met uw naam, adres, woonplaats (en e-mailadres).

We hopen dat veel gemeenteleden en gezinnen mee zullen doen!

Zie voor meer informatie het kerkblad van september.
Henriët Wolf

 

Van de Redactie
Voor de lezers die niet hebben gekozen voor automatische incasso is er in het Okt. nummer van “Hervormd Oldebroek” zoals gewoonlijk weer een envelopje bij voor uw bijdrage aan ons kerkblad. Wij hopen ook nu weer dat uw waardering voor “Hervormd Oldebroek” mag blijken uit de inhoud van de zakjes, zoals wij dat steeds van u gewend zijn.
Wilt u de zakjes klaar leggen, zodat de bezorgers ze vlot op kunnen halen?

Mochten er lezers zijn die voor automatische incasso gekozen hebben en toch nog een zakje ontvangen hebben hiervoor ons excuus maar geef het wel even door aan de bezorger of tel. aan 0525-631220

De bezorgers kunnen de zakjes inleveren op Donderdag 4 Okt. in het Ópen Huis ’s middags van 14.00 tot 16.00 uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.00 uur
Verder een verzoek aan de lezers als u in de gemeente gaat verhuizen graag een adreswijziging naar Zuiderzeestraatweg 138 E tel 631220 of bij de bezorger van het kerkblad.
Ook willen we graag dat als jullie nieuwe buren krijgen die kerkelijk meelevend zijn het even aan ons of de bezorger doorgeeft.

Bij voorbaat hartelijk dank,
De Redactie

P.S. Is er keer een boekje niet volledig of zijn er andere klachten bel dan even 631220

 

Interkerkelijke dienst in de Hervormde Dorpskerk
Zondag 7 oktober 2018 organiseert de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek (IECO) weer een gezamenlijke kerkdienst, die gehouden wordt in de Hervormde Dorpskerk aan de Kerkstraat te Oldebroek. Het is goed om als verschillende kerken in Oldebroek speciaal in deze dienst te zoeken naar de verbinding met elkaar. Aanvang dienst 19.00 uur. De overdenking zal verzorgd worden door ds. Estië en de algehele leiding is in handen van Peter Hartkamp. Er zal medewerking verleend worden door het Evangelisatiekoor van Luctor.

Het thema van deze dienst is “Niet wat ons scheidt , maar wat ons bindt ”. Bij deze is een ieder van harte uitgenodigd!

 

Deur aan deurwerk Oldebroek-West
Bij de opening dachten we na over de tekst uit 2 Korinthe 5:20: “Als gezanten van Christuswege smeken wij: Laat u met God verzoenen”. Wat een mooie missie om mee de wijk in te trekken! Wat zijn we toch gezegend dat we in een vrij land leven waar we zo gemakkelijk het evangelie kunnen verkondigen! Het aanbieden van een cadeautje namens de kerken van Oldebroek blijkt nog steeds een gemakkelijke opening. Heel veel mensen die verrast reageren, zoals een jonge vrouw: “Wat geweldig mooi dat jullie dit doen! En dan ook nog met verschillende kerken!” Ja, dat laatste blijkt ook een interessant gegeven. Een man vroeg enigszins op zijn hoede van welke kerk we waren. Wat mooi om dan te kunnen zeggen dat we op zondag niet in dezelfde kerk zitten, maar dat we allebei lid van de gemeente van Jezus Christus zijn!  In het hogepriesterlijk gebed koppelde de Here Jezus het effect van de evangelieverkondiging rechtstreeks aan de eenheid van de christenen onderling: “Opdat zij één zijn zoals Wij één zijn, zodat de wereld zien zal dat U Mij hebt gezonden.” (Joh. 17) Hoe mooi dus om interkerkelijk op te trekken. We kwamen deze avond mensen van allerlei pluimage tegen: de volle breedte van de kerken in Oldebroek, een aantal mochten vrijmoedig getuigen van hun geloof, anderen deelden hun geloofstwijfels of hun worsteling om tot zekerheid te komen. Maar ook kwamen we mensen tegen die niets met het geloof hadden en geloofden dat dood dood was. Dat de Heilige Geest alle gesproken woorden met kracht zal zegenen!                                                                                              Onze volgende avonden staan gepland op dinsdag 2 oktober en dinsdag 6 november, om 18.30 uur verzamelen we in ‘t Open Huis aan de Kerkstraat voor opening en gebed. Gemeente, van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan!
Voor meer info: Aart Elbertsen 06-55132670 / Gerdien van Doorn 0525-795023 gevado@gmail.com.

Hervormd volleybaltoernooi 2018
Na een geslaagde 3e editie, met in totaal 15 teams hopen wij nu op vrijdag 16 november 2018 de 4e editie van dit toernooi te houden.
Het toernooi is voor alle gemeenteleden en vrienden hiervan. Kom gezellig met bijvoorbeeld je club, catechisatie, Bijbelkring, vriendengroep of familie.  Het toernooi begint om 19:15 in Kulturhus de Talter. Je mag meedoen vanaf 12 jaar en het team moet minimaal uit 6 personen bestaan. Individuele opgave kan evt. ook. Kosten zijn: 2,- per persoon.

Graag opgeven voor vrijdag 26 oktober.
Opgeven kan via het mailadres: volleybal@hervormdoldebroek.nl
Ook is het toernooi te vinden op Facebook: Activiteiten Hervormd Oldebroek.

Dus houd die avond vrij zodat u/jij lekker sportief mee kunt volleyballen.
Doet u niet mee? Kom gerust aanmoedigen.

 

Kerk en Israël
D.V. 7 oktober is het weer Israël zondag. Deze zondag staan we speciaal stil bij onze verbondenheid met Israël. De datum is gekozen omdat rond deze tijd Israël Jom Kipoer viert, en daaraan voorafgaand Jom haSjofar (Rosh ha Sjana) en na Jom Kipoer, het Loofhuttenfeest.

Jom Kipoer is de grote dag waarop het Joodse volk zich verootmoedigd voor God en aan God vergeving vraagt voor hun zonden. Deze verootmoediging en bekering begint echter al op Jom haSjofar, de dag die later in het Jodendom nieuwjaarsdag geworden is. Jom haSjofar betekent letterlijk: dag van de bazuin. God stelt deze dag in Leviticus 23 : 24 en 25 in.”Spreek tot de kinderen Israëls en zeg: in de zevende maand, op de eerste na nieuwe maan, zal er bij u wezen: een sjabbatoon; een gedachtenis met bazuingeschal, een oproep tot heiliging. Welk dienstwerk ook, ge zult het niet doen; doen naderen zult ge een vuuroffer tot de HEERE.” In het Joodse gebeden boek staat dat op Rosj Hasjana, de dag der herinnering, de dag van het gerecht, de sjofar ons oproept tot rekening en verantwoording tegenover onszelf en tegenover God. In het gebed wat op Rosj ha Sjana wordt gebeden , komen drie hoofdgedachtes uit het Jodendom naar voren: de Eenheid en het koningschap van God, de Goddelijke voorzienigheid en de Goddelijke openbaring en uiteindelijke verlossing. Het blazen op de bazuin komt ook vaker  in de Bijbel voor en kan o.a. de betekenis hebben dat het volk verzameld moest worden voor de strijd of om dingen in orde te maken. Ook kan het  gebruikt worden om de intocht van de koning aan te kondigen. De  herauten bliezen op de sjofar, wanneer de koning ten strijde trok of in aantocht was om zijn troon te bestijgen. Daarom staat Israël op deze dag ook stil bij God Die op Zijn troon in de hemelen zit. Hij is de Koning van het heelal. In het Oude Testament lezen we bijv. in Joel 2 : 15 : Blaast de bazuin (sjofar) op Sion, heiligt een vasten, roept een plechtige samenkomst bijeen. Vergadert het volk. Heiligt de gemeente….Laat de priesters, des Heeren dienaars wenen tussen het voorhof en het altaar, en laat hen zeggen: Spaar Uw volk, o Heere! En geef Uw erfenis niet over tot een smaadheid, dat de heidenen over hen zouden heersen: waarom zouden zij onder de volken zeggen:  Waar is hunlieder God? Ook in het Nieuwe Testament lezen we regelmatig over het blazen van de bazuin zoals in Mattheus 24 : 31 , als de Heere Jezus zal komen op de wolken des hemels: En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier windstreken, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelve. Paulus spreekt in 1 Korinthe 15 : 51 over de laatste bazuin : In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; de bazuin zal immers schallen en de doden zullen worden opgewekt tot onvergankelijkheid. Het Jodendom kent ook bepaalde tradities op Jom haSjofar; zoals het onderdompelen in water om zo de reiniging van zonden te symboliseren. Dit kan voor Christenen een bijzondere betekenis hebben. Volgens Bijbelkenners die de chronologie van het leven van Jezus hebben nageplozen, heeft de doop van Jezus ong. rond de dag van de bazuin plaatsgevonden. Jezus, waarvan Johannes zei: het Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt, Die zal komen op de wolken wanneer er volkomen verlossing zal zijn en God alles in allen zal zijn.

 

Evangelie delen in Malawi (GZB)
Geachte gemeenteleden, donateurs, familie en belangstellenden, Lieve vrienden,

Wieke en ik zijn per 1 augustus 2018 teruggekomen uit Malawi en we hebben ons “voorgoed” in Nederland gevestigd. Ons 4-jarig contract met de GZB was ten einde. We zien terug op een spannende en bewogen tijd. Het wonen was soms eenzaam, het werken met de Synode vaak moeizaam, maar de seminars in de gemeenten inspirerend en vruchtbaar. We hebben veel vriendschap en liefde ervaren van de lokale dorpsbevolking, dat was hartverwarmend. De gemeenten vonden het fijn als Lieuwe kwam preken. Er waren kinderen en vrouwen die Wieke naaien en breien heeft geleerd en daarnaast was er een grote groep kinderen die bij ons huis kwam voor een Bijbelverhaal, spelletjes en wat lekkers, en niet te vergeten, de groep internationale zendelingen die we op de zondagmiddag gezelschap hielden, met wie wij als het ware één grote familie vormden.

Je kijkt achterom en je vraagt jezelf af wat die vier jaren gebracht hebben. De grote zendingsconferentie in April 2018 heeft ons geleerd dat het waar is wat er staat in Zacharia 4 vers 6: “Niet door kracht en niet door geweld, maar door Mijn Geest, zegt de HEERE van de legermachten”. Zes ex-moslims legden daar getuigenis af van wat de Heere in hun leven had gedaan. Ze hadden de Heere Jezus lief gekregen omdat Hij hen eerst had liefgehad. En toen wilden ze God meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Die zes staan model voor een groot aantal, dat zich bij een gemeente heeft aangesloten. De predikanten en vertegenwoordigers van de gemeenten in ons grote werkgebied kwamen op een totaal van 500 personen.

Daarom zijn we ook heel dankbaar dat met steun van de GZB en de Synode in Blantyre het werk van Lieuwe wordt voortgezet door een Malawiër, Hastings Phale. Hij is een bevlogen en begaafd man, die zich geroepen voelt om het werk van een Evangelist te doen.

Er kwam een geweldig project tot stand toen twee bouwkundige teams uit Baarn en Oldebroek in Mei en Juni 2018 arriveerden en ergens middenin de bush een Christelijke school bouwden in een gebied, waar overwegend moslims wonen.

We zijn terug in Nederland, dichterbij onze kinderen en kleinkinderen in Nederland en in Canada. We danken u hartelijk voor uw steun en gebed. We denken nog heel vaak aan de mensen, die wij in Malawi achterlieten. We bidden – en we hopen samen met u – dat de Heere in hun hart wil werken met Zijn Geest, zodat ze allemaal Jezus Christus als hun Zaligmaker leren kennen en God mogen prijzen. Hij is het eeuwig waard!

Lieuwe & Wieke Schaafsma
Ons nieuwe adres is: Zoomweg 58, 8071 EK Nunspeet.

 

Hieronder volgt een verslag van één van de zes getuigenissen.
Davie Kazembe: Hij is nu een gemeentelid van Mangochi CCAP (Presbyteriaanse Kerk) en werkt samen met Micro Krediet Stichting als een lening-beambte. Vader, geboren met islamitische familieachtergrond, was een Imam van een moskee in Machinjiri-Blantyre. Als zoon in een moskee, werd hij gedwongen de Koran te leren en uit zijn hoofd op te zeggen. Hij werd zelfs getraind om van de moskee een “Oproep tot Gebed” te doen. Davie deed zijn middelbare schoolopleiding in Lunzu waar hij in contact kwam met de manier waarop zijn kamergenoot de christelijke gebeden deed. Maar hij werd nooit bekeerd tot Christus. Dit duurde tot hij op een keer een grote Evangeliesatiebijeenkomst bij Namiyango CCAP bijwoonde, waar Evangelist Kandulu de prediker was en waar hij geraakt werd door Gezang (112/205): “Kwa Inu Yesu ndilira” (Bij U, o Jezus, kom ik wenen”).  Toen moest hij zijn leven aan Christus geven en begon hij de Bijbel lief te hebben boven de Koran. Maar ondertussen kreeg hij wel angst voor zijn vader, de Imam. Want zijn vader had zijn zussen er ooit mee bedreigd dat ze zouden worden afgeslacht als ze zouden trouwen met een niet moslim.

Op een vrijdag toen hij weer de moskee binnenging hoorde hij een hoorbare stem, die tegen hem zei: “Ine ndine Njira, Choonadi ndi Moyo” (Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven). Maar hij wist niet óf en zeker niet wààr dat vers in de Bijbel stond.  Een tijdje later werd zijn vader ziek. Davie kreeg toen de moed om aan zijn vader te gaan evangeliseren tijdens diens ziek-zijn. Hij ging voor zijn vader bidden om genezing. En de Heere gaf zijn vader inderdaad genezing. Toen gaf zijn vader zich aan Christus gewonnen voordat hij stierf. Davie wordt nu regelmatig gevraagd zijn getuigenis te geven in en rondom Mangochi. Iemand die de conferentie bijwoonde en Davie’s getuigenis gehoord had vertelde dat Davie’s getuigenis diepe indruk achterliet en vooral jongeren stilgezet had.

Een laatste bericht van de TFC.
We zijn blij en dankbaar met Lieuwe en Wieke voor alles wat ze in Malawi hebben kunnen doen, en dat ze in gezondheid mochten terugkeren naar Nederland. We zijn blij en dankbaar voor uw bijdragen die deze uitzending mogelijk hebben gemaakt, zowel financieel als op andere wijzen.

Tot slot willen we u melden dat het restant van het binnengekomen bedrag volledig is aangewend is voor de bouw van de school in Malawi.

UITNODIGING TERUGKOMDIENST:
De terugkomdienst is gepland DV 14 oktober 10.00 uur in de Calvijnkerk, Tromplaan 7 Baarn. u bent welkom deze dienst bij te wonen.

Zendingscommissie: Terugblik schoolbouw en zendingsavond op D.V. 1 november

Graag willen we de gemeente bedanken voor het medeleven in de tijd dat wij in Malawi mochten zijn, om de school te bouwen .

Het waren waardevolle weken voor ons, maar zeker ook voor de mensen daar.

Het was zeker niet gemakkelijk om 50 mensen aan het werk te houden waar je niet mee kunt communiceren, maar één ding was duidelijk bij de schoolbouw. Wij mochten ervaren dat God ons heeft geleid en bewaard.

Als wij uitlegden dat de Heere ons gestuurd had om de school te bouwen voor hun kinderen begrepen ze het op het laatst toch.

135km de rimboe in waar we 5 en half uur over reden. In een straal van 25 km was er geen school. Dan begrijpt u waarom er daar om een school gevraagd werd.

In september zijn ze nu begonnen om de school op te starten. De staat heeft eerst 2 leerkrachten gestuurd.

Dat hadden wij zelfs niet verwacht en niet durven hopen. Hem zij alle eer.

Gemeente, jeugdraad, diaconie, zendingscommissie en een ieder die op welke manier hier aan mee gewerkt heeft, Bedankt! Ook na onze oproep om een tekort van € 7.000,- euro aan te vullen. Geweldig bedankt!

We zijn blij en dankbaar gezond weer thuis te zijn.

 

Hieronder een kort financieel overzicht betreffende het project:

GZB                                                   € 30.000,-

Baarn, Eemnes, Doornspijk        € 12500,-

 

Winteractie                                      € 22.000,-

Zendingscommissie                       € 12.000,-

Extra collecte                                  €  5.200,-

Extra collecte per bank                 €  3.250,-

Ds. Schaafsma is eind juli teruggekomen en woont nu in Nunspeet. Dhr. Hausting, een geboren inwoner van Malawi, neemt 60% van zijn werk over en onderhoudt nu ook de contacten met de school.

Hij wordt voor 50% betaald door de synode van Malawi en 50% door de GZB.

De opbrengst van de zendingsbusjes bij de uitgangen van de beide kerken zullen dan ook bestemd zijn voor dhr. Hausting (project Malawi), Miranda van de Berg en Seth & Lisette Obbink – van den Heuvel.

Op D.V. donderdag  1 november om 20.00 uur  houden we een zendingsavond in ‘t Open Huis en zullen we foto’s en filmpjes laten zien van de schoolbouw in Malawi

Alle gemeenteleden worden voor deze avond van harte uitgenodigd.
Namens,

Gerrit van Loo, Lammert van Olst, Gerrit van de Streek en Frank Bosch

 

Wijkkas
In Hervormd Oldebroek van december 2017 bent u geïnformeerd over het feit dat de Algemene Kerkenraad(AK) had besloten om over te gaan tot het instellen van een beperkte wijkkas. Sinds die tijd is de uitwerking ter hand genomen. Het blijkt in de praktijk toch nog lastig te zijn om dit te realiseren en daarom is in de laatste vergadering van de AK besloten om een externe deskundige in te schakelen.

De scriba van de AK

 

Zingen in het Kooiveen

Woensdag 17oktober wordt er weer gezongen in het ‘t Kooiveen van 19:00 uur tot 19:30 uur.

Hartelijk welkom

Woensdag 14 november wordt er weer gezongen in het ‘t Kooiveen van 19:00 uur tot 19:30 uur.

Hartelijk welkom!

Willemien Strijkert

Vrouwenstudievereninging ‘Menorah’
Deze maand zijn er 2 bijeenkomsten. D.V. 9 okt regio-avond in Elburg. Aanmelden bij bestuur.
D.V. 23 okt Bijbelstudie 2 uit de Hervormde
Vrouw juni 2018. De levensbron verlaten n.a.v. Jeremia 2:1-13.

Allen een gezegende voorbereiding gewenst,
Bestuur ‘Menorah’

 

Jarigen van 80 jaar en ouder die, in de maand oktober 2018, hun verjaardag hopen te vieren:

Mevr. F. van Oene – Veldman                                                  5 oktober 1927                                 91 jaar

Vierschotenweg 12, 8095 PP ’t Loo-Oldebroek

Dhr. W. van Hattem                                                                  5 oktober 1937                                 81 jaar

Zuiderzeestraatweg 107, 8096 BE Oldebroek

Mevr. D. Grootkarzijn – Jonker                                               11 oktober 1936                              82 jaar

Bovenstraatweg 29a, 8096 PD Oldebroek

Mevr. P. Tichelaar – Plette                                                        12 oktober 1934                              84 jaar

Bloemstraat 105, 8096 VN Oldebroek

Dhr. R. van de Vegte                                                                    13 oktober 1934                              84 jaar

Vreeweg 3, 8096 RC Oldebroek

Mevr. E.G. Pierik – Kwast                                                           14 oktober 1937                              81 jaar

De Hagen 38, 8096 MB Oldebroek

Dhr. G. lindeboom Sr.                                                                  15 oktober 1932                              86 jaar

Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek

Mevr. A.J.E. Laproi – van den Born                                         16 oktober 1934                              84 jaar

Van Asseltsweg 7, 8096 AT Oldebroek

Dhr. G. Knikker                                                                               17 oktober 1932                              86 jaar

Van Asch van Wijcklaan 93, 8096 AZ Oldebroek

Mevr. W. Broekhuizen – Wolf                                                     18 oktober 1929                              89 jaar

Harm Aartsweg 54, 8095 RE ’t Loo-Oldebroek

Mevr. J. van Boven – Leusink                                                    19 oktober 1933                              85 jaar

Bovenstraatweg 50a, 8096 PG Oldebroek

Mevr. B. van de Grift – van Klompenburg                               20 oktober 1934                              84 jaar

Van Asch van Wijcklaan 29b, 8096 AE Oldebroek

Mevr. H. Bovendorp – Koops                                                     22 oktober 1926                              92 jaar

Bovenstraatweg 24a, 8096 PE Oldebroek

Mevr. J. Klein – van den Bosch                                                 23 oktober 1937                              81 jaar

Zuiderzeestraatweg 78, 8096 CB Oldebroek

Mevr. H. van der Linde – Doornewaard                                 23 oktober 1932                              86 jaar

Laanzichtsweg 8, 8096 PA Oldebroek

Mevr. A. van ’t Hof – Boeve                                                      25 oktober 1926                              92 jaar

Zuiderzeestraatweg 304, 8096 CK Oldebroek

Mevr. W. Bultman – Samsen                                                    25 oktober 1933                              85 jaar

Leliestraat 1, 8096 VT Oldebroek

Mevr. H. Reezigt – Fransman                                                   27 oktober 1929                              89 jaar

Dahliastraat 15, 8096 VR Oldebroek

Dhr. E. Veldman                                                                           30 oktober 1932                              86 jaar

Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek

Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.
Psalm 118 : 24

 

Winterwerk

Winteractie 2018/2019
Gemeente,
Zoals u hebt gemerkt is de winteractie in volle gang.

De opening van het winterwerk is geweest en iedereen is enthousiast om wat leuks te gaan doen.
We willen graag op 2 februari een actiedag organiseren zoals we in voorgaande jaren ook hebben gedaan.
Er zal weer van alles te doen zijn voor jong en oud zoals: de talenten veiling, het maken van kettingen, en de bekende verkoopkraampjes.
Ook zal het kinderkoor weer voor ons komen zingen en sluiten we de dag af met een stamppotten buffet.

Wanneer er mensen zijn die graag willen helpen of mee willen helpen dan kunt u zich aanmelden bij Jaap ten Hove via  jaap.tenhove@LIVE.NL

In de vorige kerkbode was het project dat bij Tot heil des volks gaan steunen nog niet bekend, hier een korte uitleg.

Tot heil des volks (TDHV)
Is een landelijke organisatie met het zwaartepunt in Amsterdam.
Ze werken voor vier doelgroepen: prostituees, verslaafden ,Dak en thuislozen en kinderen in armoede.
Wij gaan ook voor Tot heil des volks  een project steunen voor dagopvang in Amsterdam.
Veel mensen missen de warmte van  een ‘thuis’, ze voelen zich eenzaam en buitengesloten.
Bij die  dagopvang bieden ze een plek om tot zichzelf te komen en een mogelijkheid om het Evangelie van Jezus Christus te horen.

Doet u het komende winterseizoen ook weer mee?
Groeten van de projectcommissie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

 

Zieken
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest).  Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:

-mw. A. van de Kamp-van Loo (Verlengde Looweg 21) verblijft op afdeling IJsselheem. Het aansterken en het revalideren gaat langzaam de goede kant op.  De artsen laten de bestrijding van de ziekte met chemokuren afhangen van haar lichamelijke conditie. Het is ingrijpend zowel voor haar als haar man om op deze leeftijd op deze wijze van elkaar gescheiden te worden. Maar ze mogen beiden hun vertrouwen op de Heere stellen.

Dhr. R. van de Vegte (Vreeweg 3) moest met klachten rondom het functioneren van zijn pacemaker onverwachts worden opgenomen. Operatief hebben de artsen geprobeerd om de pacemaker de veroorzaakte hartklachten te laten verhelpen.

-Mw. J. van de Streek-van de Werfhorst (Zuiderzeestraatweg 265) ondergaat opnieuw een herniaoperatie, die bedoeld is om de pijnklachten vanuit de zenuwen weg te nemen. Het is een spannende en risicovolle ingreep. De hoop is dat de ingreep lichamelijke vooruitgang geeft en minder pijn.

– Laura Dragt (Zuiderzeestraatweg 325). Zij kwam met de fiets ongelukkig ten val en brak haar bovenbeen. Een operatie volgde, maar ook de nodige complicaties. Gelukkig kan ook thuis gerevalideerd worden, want er is nog een lange weg te gaan om weer goed te kunnen lopen. Een fikse tegenvaller in de laatste week van de vakantie. We hopen dat ze snel weer haar gewone dagelijkse (school)leven kan oppakken!

-mw. A. van ’t  Hof-Boeve (Zuiderzeestraatweg 304). Zij verblijft, na een herseninfarct, in de Voord. De restverschijnselen van de tia zijn bijna nihil en daar is zij heel dankbaar voor. Maar de krachten en de reeds aanwezige kwalen maken dat zij (veel) pijn heeft en moeilijk kan eten. Het is spannend hoe de toekomst eruit ziet.

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden, die thuis of in de tehuizen met ziekte, zorg en spanningen te maken hebben. Laten we elkaar niet vergeten! Een kaartje, bloemetje, bezoekje of anderszins doet veel goed. Laten we het gebed in het bijzonder niet overslaan. De woorden van psalm 145: 18 geven ons adres aan:  ‘De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, alleen die Hem aanroepen in der waarheid.’

Geboorte
Dankbaar en blij delen Gerrit en Elisabeth Docter (Compagnehof 13, 8096 CR) de geboorte van een dochter: Tess. Tess werd geboren op zaterdag 25 augustus. Met de geboorte van Tess is Lotte ‘grote’ zus geworden. We feliciteren de ouders van harte met de geboorte van hun tweede dochter. We bidden hen boven alles Gods zegen toe over het leven van Tess. De dankbaarheid over de geboorte zal gepaard gaan met het verlangen dat ook Tess de Heere mag leren kennen en dienen in haar leven. De Heere, Wiens doen majesteit en heerlijkheid is, en Die genadig en barmhartig is. Daarvoor hebben we geen grond of houvast in onszelf, maar de HEERE geeft ons dat in Zijn verbond. Zoals Jesaja 54:13 zegt: ‘En al uw kinderen zullen van de HEERE geleerd zijn en de vrede van uw kinderen zal groot zijn.’Laat de opvoeding plaatsvinden met gevouwen handen, pleitend op de trouw van deze God. Wat onmogelijk is bij mensen is mogelijk bij Hem. Dat mag verwachting geven.

 

Overlijden I
Op vrijdag 24 augustus  kwam het levenseinde van dhr. Gerrit Spronk. Hij werd 82 jaar oud.  Hij woonde zijn hele leven aan de Zuiderzeestraatweg 361. Samen met zijn broers Hendrik Jan en Arie en neef Jan hebben ze vele jaren doorgebracht in het ouderlijk huis. De laatste veertien jaar stonden in het teken van minder worden. De bezoeken van de wijkverpleging namen in intensiteit toe. Hij genoot van de aandacht die zij hem gaven. Hij leefde oprecht mee met vele mensen. Dat kwam tot uiting in de vele nummers die hij aanvroeg bij de LOCO om andere mensen te bemoedigen. Hij heeft veel zorg gekregen van zijn broer Hendrik Jan. Onvermoeibaar stond hij hem terzijde. Daar was hij dankbaar voor. De weken voorafgaand aan zijn overlijden werd hij opgenomen in het ziekenhuis. Daar konden ze niets meer voor hem betekenen. De laatste dagen van zijn leven lag hij in het verpleeghuis de Voord te  Elburg. Hier nam hij afscheid van allen die hem lief waren: zijn broers, zussen, neven en nichten en andere bekenden. Hij gaf zelf aan dat het ‘goed’ was. Hij was bereid om te sterven. Zijn hoop was op de HEERE. Op vrijdagavond blies hij zijn laatste adem uit. Er is een groot gemis gekomen in de kring van de familie, in het bijzonder op het boerderij. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe om in dit verlies op de HEERE te zien. Woensdag 29 augustus hebben we hem,nadat we in de rouwdienst stilstonden bij het Woord van God, begraven op de algemene begraafplaats ‘de Ekelenburg’ te Oldebroek.

 

Overlijden II
Op dinsdag 28 augustus overleed in haar vertrouwde omgeving mw. Jannetje Bovendorp-Vos (Zuiderzeestraatweg 264), in de leeftijd van 81 jaar. Zij was sinds 29 september 2000 weduwe van Kornelis Bovendorp. Zij laat haar diepbedroefde kinderen Alie en Richard, Hijmen en Henriët, en kleinkinderen Gerco en Jennifer, als ook haar zus Batje, met wie ze ruim 80 jaar heeft samengewoond in het ouderlijk huis, achter.  Een ernstige ziekte maakte een einde aan een sterke boerenvrouw, die op haar eigen wijze haar ‘mannetje’ stond op de boerderij, in het gezin en de buurt. Ze was een markante persoonlijkheid met een eigen stijl. Ze heeft een bewogen leven achter zich liggen met name in de laatste jaren toen de zorgen groot waren bij haar schoondochter Henriët. Ze was verwonderd dat ze mocht meemaken dat de HEERE het goedmaakte voor het gezin, dat op het ouderlijk erf boerde. Hij gaf uitkomst. De laatste maanden en weken was er veel tijd om terug te zien op haar leven en na te denken over het naderende afscheid. Gevoeld werd dat alleen de HEERE uitkomst kan geven. Ze mocht in vertrouwen op haar HEERE het met de psalmdichter uitzingen: ‘God heb ik lief, want die getrouwe HEER’, hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, Hij neigt Zijn oor, ‘k roep tot Hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.’ In de rust van haar Heiland is ze, nadat zij van haar geliefden afscheid had genomen, ingeslapen. Wat is het Gods genade als we Hem tot een eeuwige woning hebben, als ons aardse levenshuis wordt afgebroken, opdat we een schuilplaats hebben voor eeuwig. Laat ons allen Hem dan zoeken, opdat wij niet bezwijken onderweg en niet voor eeuwig verloren gaan. De begrafenis heeft afgelopen maandag 03 september plaatsgevonden op de algemene begraafplaats ‘de Ekelenburg’ te Oldebroek. Nadat we in de rouwdienst stilstonden bij het Woord van God. De psalmen mocht zoon Hijmen begeleiden op het orgel. We zijn dankbaar dat op deze wijze we afscheid konden nemen van een geliefde moeder, oma en zus. We bidden haar kinderen en kleinkinderen als ook zus Batje de kracht en de troost van de Heere toe.

 

Huwelijksjubileum
Het was 16 augustus 2018 precies vijftig jaar geleden dat dhr. A. Hoogland en mw. A. Hoogland-Wensink (Putstraat 9, 8095 PV, ’t Loo-Oldebroek) in het huwelijk traden. Hun huwelijk is gezegend met de geboorte van een zoon en een dochter. Inmiddels zijn er ook 5 kleinkinderen bijgekomen. De familie leeft met elkaar op hetzelfde erf, waardoor opa en oma volledig deel uitmaken van het dagelijks leven van hun kinderen en kleinkinderen. Ze zijn dankbaar dat dit in goede harmonie en vol van wederzijdse liefde en respect kan. Mevrouw Hoogland heeft haar hele leven veel gezorgd voor anderen, maar dat is geen last voor haar. Ze doet dit uit de grond van haar hart en beleefd veel vreugde aan het zorgen voor de ander. Ook haar man doet wat in zijn vermogen ligt. Zijn gezondheid is kwetsbaarder, maar hij is thuis de constante aanwezige en staat graag voor zijn kleinkinderen klaar.   In de achterliggende vijftig jaar hebben ze mooie dingen meegemaakt, maar ook dagen van verdriet en zorg. Zij werden echter steeds voor en met elkaar gespaard. Ds. Joh. Verwelius gaf hun de woorden uit psalm 121 mee: ‘Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.’ In dezelfde psalm lezen we ook:  ‘Ziet, de Bewaarder Israëls zal niet sluimeren noch slapen. De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw Schaduw aan uw rechterhand.’

Deze woorden heeft de HEERE waargemaakt in hun leven. We bidden dit bruidspaar,samen met allen die om hen heen staan, Gods genade toe voor hun verdere levensweg.

 

Huwelijksjubilea:
-Op 30 oktober is het echtpaar dhr. J. Wolff en mw. H. Wolff- Koele (Vreeweg 109 , 8095 PL, ’t Loo-Oldebroek) 60 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen u van harte toe dat u ook in de komende tijd van uw huwelijksleven met de dichter van Psalm 103 zult instemmen: ‘Loof de HEERE en vergeet geen van Zijn weldaden.’(Psalm 103:2)

 

Catechese
In deze maand hopen we verder te gaan met de catechisaties die op 24 en 25 september zijn begonnen. Als je onverhoopt nog niet geweest bent,  kom dan nu. Je blijft welkom! Na drie weken van catechisatie in oktober, volgt er dan een week zonder catechisatie. Op 22 en 23 oktober  is er geen catechisatie vanwege de herfstvakantie. De keren dat er geen catechisatie is, mag je wat mij betreft vergeten, als je de keren dat er wel catechisatie is maar niet vergeet! En bedenk: Je hebt maar één ziel en maar één keer te leven en er is maar één Zaligmaker.

We zijn heel dankbaar dat we als predikant en pastoraal werker zoveel betrokkenheid waarnemen bij onze jongeren en hun ouders. De werkwijze van het afgelopen jaar heeft verdieping in de lesstof aangebracht, maar ook in het contact onderling. De bijdrage van onze pastoraal werker is daarbij groot. De handreikingen die hij tijdens zijn studie godsdienst pastoraal werk opdoet, maken dat de powerpointpresentaties er hedendaags, maar ook prikkelend uitzien. Het geeft meer dan voldoende stof om daarna met elkaar in de groepen de verwerking te laten plaatsvinden. Neemt u als ouders de moeite om deze verwerking te bekijken en wellicht ook te bespreken met uw kinderen? Het gezin is het kerkje in de kerk en onze jongeren verlangen naar eenheid en authenticiteit. Een gezegend seizoen toegewenst.
Belijdeniscatechese
We zijn dankbaar dat een jong echtpaar zich heeft aangemeld voor belijdeniscatechese. U en jij begrijpt dat er nog anderen kunnen aanschuiven. We hopen dat er ook dit seizoen weer zullen zijn die in Oldebroek het ‘ja’ van de HEERE in hun leven graag willen beantwoorden.
Ook hoop ik dat er naast de jongeren oudere gemeenteleden zullen aanschuiven. Misschien kwam het er om allerlei redenen nooit van om belijdenis te doen. Bedenk echter dat de HEERE u nooit lang heeft laten wachten. Zijn ‘ja’ bij de doop ging voor alles uit in uw leven. Ook spreekt Hij Zijn wekelijkse ‘ja’ voor zondaren uit in de prediking. Mag Hij daarom misschien van u en jou een antwoord krijgen? Hij is het waard! Als een ‘ja’ misschien te moeilijk is, hoop ik dat een ‘nee’ nog moeilijker zal worden. U zult de eerste niet zijn die ‘ja’ zegt, omdat u geen nee meer kan zeggen. (zie: Johannes 6:66-69).  Het is ook helemaal niet erg om twee jaar de belijdeniscatechisatie te volgen, want de stof geeft meer dan genoeg aanleiding tot  persoonlijke meditatie en groei. De HEERE is het waard om in het openbaar beleden te worden als de Enige God, Die leven geeft door Zijn Zoon Jezus Christus. Wees welkom op maandagavond in ‘t Open Huis om 20.15 uur. We eindigen om 21.45 uur.

 

Doopaangifte en doopzitting
Op zondag 21 oktober om 9.30 uur staat in de Dorpskerk een doopdienst gepland. U kunt tot en met vrijdag 12 oktober doopaangifte doen bij de scriba, dhr. J. van Wijnen. Eventuele doopzitting zal dan plaatsvinden op dinsdag 16 oktober 2018 om 20.00uur in ‘t Open Huis. Beide ouders worden verwacht en neemt u uw trouwboekje mee!

 

Mannenvereniging woensdagavond 3 oktober 2018
Op woensdagavond 3 oktober 2018 zal de tweede avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

Deze avond hoopt R. Schakelaar de inleiding te verzorgen. We behandelen Psalm 8.  De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 5/6 van de maand mei/juni 2018.

Deze Psalm begint met de rijke woorden van de Psalmdichter David: “O HEERE, onze HEERE”. Kunnen wij dat ook zielsbevindelijk mee belijden met de dichter? Of blijft het bij ons nog steken op “O HEERE”. Het ware geloof moet ertoe komen dat we gaan “mijnen”. We kunnen wel zeggen “Christus is gekomen voor de zondaren”, maar hebben we er ook weet van dat de HEERE voor u, jou, mij heel persoonlijk is gekomen en heeft geleden en is gestorven? Maria, kon het met David wel belijden “Mijn HEERE en mijn God”. Kunt u David en ook Maria dit al vanuit uw hart nazeggen?

Weet dat er maar één Koning in ons leven kan zijn. Of het is de HEERE, of we behoren een andere koning toe. Maar als niet de HEERE op de eerste plaats in ons leven staat en HIJ niet heel persoonlijk onze HEERE en Koning is, dan zullen we eeuwig omkomen in het verderf waar de duivel gediend zal worden. Geliefde lezer, laat het ons tot de HEERE uitdrijven.

We hopen op een gezegende avond. Met een hartelijke groet, Het bestuur

 

Bijbelkring
Op donderdagavond 11 oktober is de eerste Bijbelkringavond van het nieuwe seizoen. Dit seizoen hopen we ons te verdiepen in de Bijbelboeken Joël en Habakuk. Ds. J.J. ten Brinke heeft hier onlangs een Bijbelstudie over geschreven. Hij merkt op over het boek Joël ‘de profetische boodschap van het boek Joël gaat niet alleen over de toekomst, maar is juist ook bedoeld voor de concrete situatie van dat moment. Belangrijk bij het lezen en uitleggen van een profetisch boek is het uitgangspunt dat de Bijbelse profetieën vak een meervoudige vervulling kennen. Het is net als bij een berglandschap: heb je de eerste top bereikt, dan blijken er nog meerdere toppen achter te liggen. Zo is het ook als het gaat om de kernboodschap van deze profeet: ‘Nabij is de dag van de HEERE.’  Wie met vakantie bergwandelingen heeft gemaakt, weet dat de vergezichten adembenemend zijn. Maar voordat die vergezichten gezien worden, kost het meer dan eens de nodige inspanningen om op de top te komen of op een punt waar je van het uitzicht kunt genieten. Zo ligt het ook met de ‘wandeling’ door deze woorden van de profeet heen. We zien er naar uit samen met u en jou deze wandeling te maken en ons te laten verrassen door wat Gods Geest ons openbaart.  Iedereen is om 20.00uur  van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Thuis lezen van tevoren: Joël 1.

 

Mannenvereniging woensdagavond 17 oktober 2018
Op woensdagavond 17 oktober 2018 zal de derde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt E. van de Werfhorst de inleiding te verzorgen. We behandelen Psalm 91. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 7/8 van de maand juli/augustus 2018. Als mensen maken we heel wat mee in ons leven. De een meer dan de ander, maar allemaal kennen we wel zorgen, noden en verdriet. Wat mag Psalm 91 dan een troost zijn voor Gods kinderen. Daar lezen we dat de HEERE wil zijn voor hen een  Schuilplaats, een Toevlucht en als Burg. Wat een wonder is dat. Verstaan we dat? Niet onze toevlucht te nemen tot mensen, maar tot de HEERE?! Psalm 46 vers 1 zingt daar zo rijk van. God is een toevlucht voor de Zijnen, Hun sterkt, als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Mensen kunnen vaak teleurstellen, maar bij de HEERE komen we nooit beschaamd uit. Ook niet in de grootste nood. Want groter dan de Helper, is de nood toch niet. We hopen op een gezegende avond.

Met een hartelijke groet, Het bestuur

 

Jongerengesprekskring
De jongerengesprekskring komt bij elkaar op donderdagavond 18 oktober om 20.00 uur in de Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op om  deel te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We bespreken met elkaar het zevende hoofdstuk  ‘de opname van de gemeente’  uit het boek van ds. C.G. Vreugdenhil. Van tevoren thuis lezen: hoofdstuk 7

 

Pastoraat
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea’s etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!

 Voor al de genoemde datums geldt: Deo Volente!

 Ten slotte
Graag geef ik u het volgende door wat ik onlangs las in een meditatie n.a.v. Lukas 14:23b ‘en dwing ze in te komen.’  In dit vers gaat het nadrukkelijk over dwingen. De Heere Jezus vertelt een gelijkenis over een man die een avondmaal aanrichtte. Als de maaltijd klaar is, stuurt hij uitnodigingen: En hij zond zijn dienstknecht uit ten ure des avondmaals om den genoden te zeggen: Komt, want alle dingen zijn nu gereed.’ (vers 17). Als echter blijkt dat de genodigden niet willen komen, stuurt hij zijn dienstknechten erop uit om de armen, verminkten, kreupelen en blinden te nodigen. De opdracht is: dwing hen om binnen te komen, opdat mijn huis vol wordt.  In het Koninkrijk van God is het soms een opdracht om anderen te dwingen. Iets waarin wij soms te terughoudend en angstig zijn geworden. Maar is het verkeerd om mensen (kinderen) van wie u veel houdt met dwang aan te sporen te gehoorzamen aan de stem van de HEERE? Het gaat toch om eeuwig wel of wee? Kan er soms zelfs geen zegen uit voortkomen als mensen gedwongen worden om de HEERE  te dienen? Voor hoevelen in de kerk is het niet tot grote zegen geweest dat ze gedwongen werden. Augustinus heeft eens gezegd: ‘ik had het evangelie niet geloofd, wanneer het gezag van de kerk mij daar niet toe had overgehaald.’Deze kerkvader vond het de taak van de kerk om met het evangelie de mensen onder zekere dwang te bewegen tot het geloof. Voor de kerk anno nu en met het oog op het komende winterseizoen lijkt mij dit een wijze les.’

Graag sluit ik mij daarbij aan en hoop dat er zo vele jongeren en ouderen zullen komen. Met dat ene doel voor ogen:  opdat het huis van de HEERE vol wordt. Het gaat immers in het Koninkrijk van God niet om mensen,maar om de eer van de Koning der Koningen!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
D.J.W. Kok

 

JeugdPastoraatTeam (JPT) wijk 1
Inmiddels het is bezoekwerk door het JPT weer opgepakt. We beginnen nu met het bezoeken van de 16 jarigen die in 2002 geboren zijn en de 18 jarigen die in 2000 geboren zijn. We hopen dat ook deze ronde weer bij zoveel jongeren de deur voor ons opengaat en we opnieuw welkom zijn.

Opnieuw vragen we of u als gemeente ons werk in uw gebeden wilt gedenken.

Het JPT: Jaap ten Hove, Heleen Klaren, ds. Kok, Marsha van Loo, Gerriëtte Plender, Jan Wolf en Gerrit Bakker.

 

Terugblik op start winterwerk
Het Open Tienerwerk is dit seizoen met een grote groep gestart. Er staan maar liefst 25 tieners op de ledenlijst. Dit seizoen houden we de groep nog bij elkaar, maar het volgende seizoen splitsen we de groep op. Voor de oudste tieners starten we dan met een nieuwe groep.

We kijken dankbaar terug op het openingsweekend. Op de zaterdag zijn de tieners bij de obstacelrun bij Flevonice geweest. Dat was erg geslaagd. Op zondag hebben 23 jongeren en hun leidinggevenden een preekbespreking gehouden. We spraken door over de preek waarin Jakob met de Heere worstelde. Kernwoorden waren: zegen, genade en eer. Daarna hebben we samen gegeten. We zijn Albert en Aartje dankbaar voor hun goede zorgen! Door dit weekend hebben we nog meer zin gekregen in de rest van het winterseizoen!


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de kerkdiensten
In de meeste morgendiensten in oktober gaan gastpredikanten voor. Op 21 oktober hoop ik zelf voor te gaan.

Ik wilde in het najaar een serie over gedeelten uit het Oude Testament in de diensten aan de orde stellen. Ik ben uitgekomen op een aantal hoofdstukken uit Jesaja 40-55. Daar heb ik een aantal hoofdstukken voor oktober en november uitgekozen. Op 21 oktober zal het gaan over Jesaja 44. Voor Dankdag ben ik uitgekomen op Jesaja 48.

Dit jaar gaan we op de Bijbelkringen aan de slag met Richteren. Het zijn verhalen. De ene keer bekend (Debora en Barak, Gideon, Jefta), de andere keer wellicht onbekend. Maar al die verhalen kunnen heel wat vragen oproepen. Een hoogleraar Oude Testament noemde Richteren ‘een ongewoon gebedsboek’ (A Uncommon Book of Prayer). Daarom wil ik in de avonddiensten af en toe terugkomen op de verhalen uit Richteren. Vooral om met u na te denken hoe dit soms wat vreemde Bijbelboek uit het Oude Testament ons kan sterken in het geloof in Christus. Als er vragen zijn bij bepaalde hoofdstukken, zou het fijn zijn als die aan mij worden doorgegeven. In de avonddienst van 14 oktober is de eerste keer dat ik wil doen. Dan wil ik ingaan op Richteren 1 of 2 (als Bijbelkringen al aan dat hoofdstuk zijn toegekomen.). De vragen die er zijn kunnen tot donderdag 11 oktober worden aangeleverd.

In de maand oktober zijn er dit jaar voor het eerst avonddiensten.

De eerste zondagavond is de IECO-dienst, een samenkomst gezamenlijk van de VEG, Luctor, Gereformeerd en Hervormd Wijk 2. Deze dienst wordt dit keer in de Dorpskerk en begint om 19.00 uur.

Hierbij alvast de datum van de aangepaste dienst: 18 november om 14.30 uur in de Dorpskerk. (In de volgende kerkbode meer informatie over de invulling).
Doopdienst en aanmelding
De eerstvolgende doopdienst is gepland op zondag 11 november D.V. Ouders die hun kind in deze dienst willen laten dopen, kunnen zich tot vrijdag 2 november opgeven bij de scriba Bertil Jansen (scribawijk2@hervormdoldebroek.nl). Doopzitting is gepland op maandag 5 november van 20.00-21.00 uur in ‘t Open Huis.

Wij gedenken (1)
Op 20 augustus overleed Jannie van de Streek – Eibrink (Rustenburgsweg 30)  in de leeftijd van 58 jaar. Kort voor haar overlijden kreeg ze het bericht dat de acute leukemie weer teruggekomen was en dat er deze keer niets meer aan gedaan kon worden. In korte tijd moest ze afscheid nemen van haar man Bettus, van zoon Arnold en van dochter Karina en schoonzoon Marcel en van haar moeder zr. Eibrink – Kolkman. Enkele maanden geleden hadden Karina en Marcel verteld dat Karina in verwacht was. Jannie keek erg uit naar de komst van haar kleinkind, zoals ze het noemde: het kleine wondertje. Haar gezin was haar alles. Naast alle liefde en zorg voor het gezin had ze oog voor iedereen. Als je haar tegenkwam, dan sprong ze van de fiets en maakte een praatje, vroeg ze belangstellend hoe het ging en kreeg je altijd de groeten mee. Makkelijk is het leven niet altijd geweest. Een groot verdriet was het overlijden van haar vader. Ook in de tijd dat ze ziek werd, heeft ze veel moeten doorstaan. Eerst het bericht dat niet te bevatten was en acute opname, daarna allerlei behandelingen ondergaan en de spanning van wachten op een donor. Wat was het bijzonder dat ze hier doorheen kwam. Ze heeft dat als genadetijd ervaren. De dankbaarheid kwam tot uiting in een bedankdienst die gehouden werd, waarin de Heere werd gedankt. Elke dag was ze de Heere dankbaar voor de tijd die ze nog weer kreeg en voor de donor die gevonden was. Elke morgen zong ze: Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Onverwacht kwam ook deze keer weer het bericht dat de ziekte weer teruggekomen was. Jannie en Bettus waren net op vakantie geweest en ze verheugden zich samen op de komst van het kleine wondertje en fantaseerden over wat ze allemaal niet voor hun kleinkind zouden doen. Halverwege augustus kwam echter het bericht dat er niets meer aan gedaan kon worden en dat het wel eens snel zou kunnen gaan. Ze besefte dat ze de komst van haar kleinkind niet meer mee zou maken en dat ze degenen van wie ze zoveel hield los zou moeten laten. Dat viel haar niet gemakkelijk en tegelijkertijd keek ze vooruit ze zou het alleen maar beter krijgen, geen pillen meer hoeven te slikken, ze zou bij haar Heer en Heiland zijn. Omdat Jasper Lensen in de eerdere tijd van ziekte en daarna veel met Jannie en Bettus gesproken had, werd hij gevraagd om de dankdienst voor het leven te leiden. De liederen zocht Jannie zelf nog uit, net als de tekst: Heere, U doorgrondt en kent mij (Psalm 139). Voor velen heeft ze iets mogen betekenen. In het bijzonder voor haar man, kinderen, moeder en directe familie. We wensen hen allen toe dat zij net zo gedragen worden, zoals Jannie in al de jaren gedragen werd door de Heere.

Wij gedenken (2)
Op 7 september overleed in de leeftijd van 84 jaar Dick Wieringa (Van Asch van Wijcklaan 29w). Hij werd geboren op 1 mei 1934 in het Groningse Uithuizermeeden als Derk Wieringa. In zijn diensttijd werd hij in de buurt van Oldebroek gelegerd. In deze omgeving veranderde zijn naam in Dick en die naam is het altijd gebleven. Tijdens het schaatsenrijden op de Elbursge schaatsbaan ontmoette hij Gé van Putten. Met haar zou hij in het huwelijk treden. Hij ging in Oldebroek wonen. Samen kregen ze 3 kinderen: Henri, Aline en Angélique. Hij was een gezellige vader. Er kon veel in huize Wieringa. Vandaar dat er veel vriendengroepen hier in huis zaten. Van beroep was Dick chauffeur. Eerst bij Van Gend en Loos en later bij JP Jansen. Hij reed altijd kleding. Als chauffeur heeft hij heel wat van Nederland gezien. Hij kon goed met mensen omgaan en was goed voor de klanten. Zou hij iets na sluitingstijd aankomen, dan belde hij bij een eerdere klant vooruit om af te spreken dat hij nog komen zou. Dan hadden de winkels de bestelde kleding reeds in huis en hoefden ze niet tot de volgende morgen te wachten. Hoe geliefd hij was, bleek wel toen hij met 59 jaar met de VUT kon en alle klanten op het feest, dat door zijn baas werd aangeboden, aanwezig waren. Nadat hij in de VUT kwam, maakten zijn kinderen zich zorgen of hij zich niet zou vervelen. Maar hij ondernam steeds weer wat. Hij nam de tijd om muziek te maken en verzorgde samen met Gert-Jan Mulder en Jaap Kanis een country-programma bij de LOCO en organiseerde countryfestivals in Oldebroek. Dick Wieringa was een opgewekte man, die vrolijk in het leven stond.  Toen hij nog goed kon, ging hij met zijn vrouw altijd op zondag naar de kerk. Hij was daar niet in opgevoed en kreeg dat door zijn vrouw mee. Boven de kaart stond de eenvoudige, maar diepe belijdenis uit Psalm 23: De Heer is mijn herder. Deze psalm lazen we ook tijdens de afscheidsdienst. We wensen zijn vrouw Gé, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en verdere familie van harte Gods nabijheid en troost toe.

Wij gedenken (3)
Op  20 september overleed, heel onverwacht, in de leeftijd van 58 jaar: Jan van den Brink (Bovenstraatweg 78A). Dat is een hele schok en heel onwerkelijk. We willen zijn vrouw Ria, dochter Artine en schoonzoon Michiel veel sterkte en Gods nabijheid toewensen. In de volgende kerkbode zullen we een in memoriam opnemen.

Huwelijksjubilea
Op 3 oktober zijn br. D. van de Werfhorst en zr. A. van de Werfhorst – Mulder (Zuiderzeestraatweg 138E, 8096 CD) 55 jaar getrouwd.
Op 10 oktober zijn br. W. den Besten en zr. H.B.J. den Besten – Zweverink (Bongersweg 11, 8095 PH) 50 jaar getrouwd.

Op 13 oktober zijn br. J. Grootkarzijn en zr. J. Grootkarzijn – Zoombelt (Anjerstraat 22, 8096 VK) 40 jaar getrouwd.
Op 18 oktober zijn br. G.G. Wolf en zr. M. Wolf – Koele (Van Pijkerenlaan 68) 50 jaar getrouwd.

Op 23 oktober zijn br. E. van ’t Hof en zr. J.J. van ’t Hof – Prins (Ranonkel 28) 66 jaar getrouwd.

Op zijn oktober zijn br. W. Vosselman en zr. G. Vosselman – Spronk (ds Otto Veeninglaan 27) 40 jaar getrouwd.

We willen deze echtparen van harte feliciteren en hen een fijne dag toewensen. We wensen hen van harte  Gods zegen toe, samen met al degenen die bij hen horen.

De HEERE zal uw uitgang en uw ingang bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid (Psalm 121:8).

 

Pastoraat
zr. N. Bosch – Haas (Ottenweg 41) heeft een traject van chemokuren achter de rug. WE hopen en bidden dat deze kuren hun werk doen en dat ze, samen met haar gezin en allen om haar heen, de kracht krijgt om deze weg verder te gaan.

 1. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) volgt deze weken op doordeweekse dagen therapie in het Zonnehuis te Zwolle. Het is in de afgelopen weken na de amputatie van het onderbeen behoorlijk pittig geweest, ook omdat ze meer dan een maand van huis was. Inmiddels gaat ze vooruit en kan ze de weekenden thuis doorbrengen. Binnenkort krijgt ze een prothese aangemeten en mag ze met een kunstbeen gaan leren lopen. Dat zal ook heel wat oefening kosten. We wensen haar op deze weg, samen met haar man en gezin, de kracht van de Heere toe.
  We zijn dankbaar dat de behandeling bij br. H. Klock (Zuiderzeestraatweg 118) is aangeslagen, waardoor er perspectief is gekomen op nog verdere behandeling. We wensen hem toe dat er behandelingen gevonden worden, die aanslaan. We wensen hem, zijn gezin en allen die om hen heen staan Gods nabijheid toe.
 2. H.C. van Loenen (Van Pijkerenlaan 63) kreeg te horen dat de behandeling, die de tumor in de longen moest bestrijden en afremmen, niet meer door kan gaan, omdat de behandeling geen effect meer heeft. De behandeling wordt in ieder geval tijdelijk stopgezet, maar het is nog niet zeker of deze behandeling nog eens kan worden opgepakt. Ondertussen wacht hij op een behandeling van de heup, waar ook een tumor zit. Deze operatie staat in oktober gepland. De heup moet worden versterkt, zodat de pijn die nu van de heup komt verminderd wordt. We wensen hem en zijn vrouw Gods nabijheid toe.

Overlijden gastpredikant
Op maandag 17 september overleed ds. T. Cammeraat uit Veenendaal. In de afgelopen jaren ging hij als gastpredikant voor in onze kerkdiensten. Hij werd 82 jaar. We wensen zijn familie Gods kracht en nabijheid toe.

Bijbelkringen
Elke eerste donderdagavond van de maand is er een Bijbelkring in ‘t Open huis. Aan de hand van eenvoudige en praktische vragen denken we na over het Bijbelgedeelte. Deze vragen hebben te maken met het leven van alledag. Ik begreep dat een van de vrouwenbonden hier in Oldebroek helaas opgehouden is te bestaan. Als u nog een invulling zoekt om bij elkaar te komen en met elkaar op een eenvoudige manier met elkaar door te spreken over het geloof dan is deze Bijbelkring een geschikte gelegenheid. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor de vrouwen, maar ook voor de mannen. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn om 21.30 uur afgelopen.
De eerste avond is op 4 oktober. Dan lezen we Richteren 1. Als u niet op deze avond kunt, mag u altijd aanschuiven bij de volgende keer. Dat zal zijn op 1 november. Dan lezen we Richteren 2.

Colloquium
U heeft mee kunnen krijgen dat onze kerkelijk werker Jasper Lensen klaar is met zijn studie. Om als predikant beroepbaar gesteld te kunnen worden is er nog een toelatingsgesprek met de kerk nodig. Dat gesprek, dat gedaan wordt door enkele ambtsdragers (predikant, ouderling, diaken) van de kerk, heet qolloquium. Wanneer het gesprek positief verloopt, wordt iemand toegelaten en beroepbaar gesteld. Dan kan een gemeente een beroep op hem uitbrengen om predikant van die gemeente te worden. Tijdens dit gesprek zal onder andere een preek besproken worden. Dat gesprek zal voor Jasper plaatsvinden op 8 oktober D.V. Daarna zullen we vernemen of hij toegelaten is en beroepbaar gesteld kan worden. We hopen en bidden op een mooi gesprek voor hem, zodat hij toegelaten mag worden.

Kerkendag
De landelijke kerk vindt het belangrijk dat gemeenten in de buurt elkaar gaan ontmoeten. Daarvoor is de organisatie van de kerk veranderd. Gemeenten in de buurt hoorden tot een classis. Via afvaardigingen uit de kerkenraad was er contact tussen de gemeenten. De kerk wil dit echter breder trekken en een ontmoeting tussen leden van verschillende gemeenten. Met dat doel is de voormalige classis veranderd in een ring van gemeenten. Deze ring bestaat nu uit de gemeenten: Oldebroek, Oosterwolde, Wezep, Hattem, Heerde, Epe, Wapenveld, Vaassen, Veessen, Vorchten, enz. (Deze ring kan in de toekomst nog veranderd worden. Dan zou Oldebroek bijvoorbeeld meer contact kunnen hebben met Elburg en ‘t Harde.)
Om elkaar als leden van de gemeente te ontmoeten, is er een kerkendag georganiseerd door de kerken in Heerde op dinsdag 11 oktober om 19.30 uur in de Ontmoetingskerk te Heerde. Inloop met koffie om 19.00 uur.
Tijdens deze avond zal ds. Nynke Dijkstra – Algra een inleiding verzorgen. Zij zal met ons nadenken over de vragen: Hoe komt het dat steeds minder mensen de keuze voor het geloof willen maken? Op welke wijze kunnen we een missionaire gemeente zijn? Na deze inleiding gaan we in kleine groepjes uiteen. Ik heb zelf in de afgelopen jaren als voorzitter van de oude classis genoten van de onderlinge ontmoetingen tussen de gemeenten. Ik heb het steeds als heel waardevol gezien. Daarom hoop ik zelf naar deze avond te gaan. Dit keer is het een mooi thema, dat veel gemeenteleden zal aanspreken. Wie mee wil, kan zich bij mij melden om mee te rijden.

Tot besluit
Mijn verjaardag is al een paar weken geleden. Ik wil hierbij iedereen alsnog van harte danken voor de felicitaties en de gelukwensen rondom mijn verjaardag. Bijzonder was het om door de gemeente toegezongen te worden. De zaterdagavond voor mijn verjaardag werd een bos bloemen bezorgd. Afzender: de kerkenraad. Ik nam de bos bloemen van de bezorgster aan, maar de bos bleek voor mijn vrouw te zijn. Toen ik de volgende dag voor mijn verjaardag een horloge kreeg, wist ik waarom ze een bos bloemen kreeg. Zulke blijken van meeleven doen erg goed. Ontvang een hartelijke groet,
M.J. Schuurman

Bijbelkring dinsdagmorgen
Op dinsdagmorgen 2 oktober 2018 hopen we om 10 uur voor de eerste keer weer bij elkaar te komen. Ook wij zullen het nieuwe boekje van Rechters gaan behandelen. Deze kan bij koster Gerrit van de Streek opgehaald worden. Iedereen wordt weer van harte uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Uw kerkelijk werker,
J.P. Lensen

Bijbelkring 18+ zondagmiddag
Ken je dat? Wel graag meer van de bijbel te weten willen komen en het verlangen om in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten hierover, maar je hebt hier door de weeks simpelweg geen tijd voor. Daar hebben we wat op gevonden! We willen elkaar één keer in de drie weken ontmoeten op de zondagmiddag om 16.00 uur in de bovenzaal van ‘t Open Huis. Dan gaan we samen eten, samen zingen, en Bijbelstudie doen. Ook is er tijd om eens gezamenlijk bij te praten. Er zijn al meer dan tien personen die aangegeven hebben te willen komen. Lijkt jou dat ook leuk? Kom gerust eens langs. De eerstvolgende keer is op 14 oktober, en start dus om 16.00 uur. Huidige leiding zijn: Jos Boeve, Arnold van de Streek en Jasper Lensen. Dus als je meer wilt weten kun je met één van hen contact opnemen.

Jongerengesprekskring woensdagavond
Eenmaal per drie weken zal de jongerengesprekskring ook plaatsvinden. Iedereen van boven de twintig jaar is van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. De eerst volgende keer zal DV op 17 oktober 2018 plaatsvinden in ‘t Open Huis.
Jasper Lensen

 

Gebedskringen
De Heere leeft, geprezen zij mijn rots, hoogverheven is God, mijn redder.

                                                                      Ps.: 18 : 47

Ons geloof kan wankelen, onze wegen kunnen doodlopen. U bent en blijft onveranderlijk dezelfde, onwankelbaar bent U, onze verheven Rots, onze Redder uit elke nood. Nooit kunnen wij U genoeg prijzen! Deze komende maand willen wij U ook prijzen, aanbidden en grootmaken in onze gebeden die wij naar U opzenden. Komt U/ kom jij meebidden?

Wanneer:  Maandagavond       8  en  22 okt

Woensdagavond    3, 17 en 31 okt

Tijd:            van 18.45 uur- 19.45 uur

Waar:         Boven in het jeugdzaaltje van

’t Open Huis

Info:            Janny van de Poll  tel:  632764

 

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”

 

Op D.V. 2, 16, en 30 oktober hopen wij dameskrans te houden.
u bent dan van harte welkom.
Het bestuur

Ziekenhoekje:
Zijn HOUVAST is onze REDDING
Als hij ons in Zijn hand houdt, kunnen we niet ten onder gaan! Wat een krachtige belofte ligt er in bovenstaande uitspraak. Wat God belooft, daar hoeven wij niet aan te twijfelen. Of zoals een prediker onlangs zei: ‘God kan alles, behalve liegen’

 Als wij de weg kwijt zijn en vast zitten in teleurstellingen, lijkt soms alles te wankelen. Moedeloosheid bevangt ons. Wie helpt mij? Wie begrijpt mij? Onze teleurstellingen zijn voor de Heere een gelegenheid. Een gelegenheid om te spreken, te dragen en hulp te bieden. Om ons te redden van onze zonden en moeiten. Ook als de zorgen zich opstapelen? Ook als de weg uitzichtloos lijkt? Ja, ook dan. Hij grijpt ons vast en draagt ons dwars door onze teleurstellingen heen. Kent u Hem al op deze manier? Is God al met kracht in uw leven gekomen? Hij gebruikt ook omstandigheden om ruimte voor Zichzelf te maken. Ruimte in uw en mijn leven. Als we met al onze zelfbedachte hulpmiddelen blijven steken in het hier en nu , dan komt de Heere. Heel eenvoudig door zijn woord.

Wat bijzonder als we daar worden gebracht. Als de Heilige Geest ons naar hem toedrijft, dan gebeurt er iets! We ontmoeten onze redder! Al onze zonden, zorgen en moeiten komen in een ander daglicht te staan. Nee, ze zijn niet weg. Maar de Heere vult ons hart en ons gemoed met geloof, moed en nieuwe krachten. Onze kijkrichting wordt anders. We blijven staande, uit genade. We begrijpen het met ons verstand niet, maar toch is het zo. Dat is nu geloof. Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. Zo bidden we voortdurend om zicht op Hem, ook als ongeloof ons doet twijfelen. Verlangt u ook naar hulp en redding? Hij heeft het Zelf beloofd en Hij doet wat Hij zegt. God is onwankelbaar, vast en zeker!

 

OVERGAVE
Als ik Heer’ zo onwillig ben,

onwillig als een kind

dat denkt zijn eigen weg te gaan,

dat dat veel beter vindt…

 

Als ik zo ongehoorzaam ben.

Ja, elke dag maar weer.

Dat ik niet luister naar Uw stem,

die nodigt, keer op keer.

 

Als ik maar steeds Uw hand loslaat.

Uw hand, zo rijk gevuld.

O Heer’ wat hebt Ge dan met mij

een eindeloos geduld.

 

Gij roept mij telkens weer terug

zo liefdevol en zacht:

‘Mijn kind, je kunt het niet alleen.

’t Gaat niet in eigen kracht.’

 

Uw liefde Heer’ is grenzeloos,

die is niet te weerstaan.

Neem gij mijn handen en leer mij maar

gewillig met U gaan!

 

 

 

 

 


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

 

Kerkelijke stand

In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:

 • Hervormde gemeente te ’t Harde

A.H. Lakerveld – Mevr. S.B. Mesker, Veenweg 41, Oldebroek.

 • Hervormde gemeente te Elburg

Mevr. H.M. Hoekerd,

Vosbergen 31, Oldebroek

 • Hervormde gemeente te ’t Harde

Mevr. H.M. Knikker,

Zuiderzeestraatweg 400a, Oldebroek

 • Protestantse gemeente te Wijhe

Dhr. M. Steert,

Luiting Matenlaan 25, Oldebroek

 • Protestantse gemeente te Wolvega

Mevr. M.H. Sikkes,

Looweg 47, ’t Loo-Oldebroek

 • Protestantse gemeente te Lelystad

Dhr. J.D. Romeijnsen,

Zuiderzeestraatweg 135k, Oldebroek

 • Vrije Oud Ger. Gem. te Oldebroek

Fam. R.R. Schoonhoven – A.D.M. Bouwhuis,

Dr. Kuyperlaan 52, Zwolle

 

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:

 • Hervormde gemeente te ’t Harde:

Mevr. A.J. van Loo – van den Berg

 • Protestantse gemeente te Amstelveen-Buitenveldert:

Dhr. A.M. van der Knijff,

Uilenstede 114e, Amstelveen

 • Hervormde gemeente te Wezep:

Fam. J. van de Worp – J.J. van der Vis, Veluwelaan 7, Wezep

 • Hervormde gemeente te Wierden:

Mevr. A.M. Stokreef,

Stationsplein 7, Wierden

 • Hervormde gemeente te ’t Harde:

Dhr. K. van ’t Hul,

Eperweg 62a, ’t Harde

 • Uitgeschreven:

Dhr. M. Jonker,

Hollanderstraat 26, Oldebroek

 

Financiën

Verjaardag fonds juni:

In totaal binnengekomen: € 1.067,55 w.o.:

2x € 25,-   10x € 20,-   4x € 15,-   38x € 10,-

1x € 8,75   1x € 8,-   2x € 7,50   1x € 7,-   2x € 6,-

48x € 5,-   1x € 4,80   4x € 4,-   1x € 3,75   4x € 3,-

 

Verjaardag fonds augustus:

In totaal binnengekomen: € 1.056,94 w.o.:

1x € 60,-   1x € 30,-   1x € 25,-   7x € 20,-   2x € 15,-

1x € 12,-   42x € 10,-   1x € 8,60   1x € 8,-   1x € 7,-

1x € 6,25   1x € 6,10   3x € 6,-   1x € 5,50   57x € 5,-

2x € 4,-   1x € 3,50   3x € 3,-   1x € 2,50

Voor al uw gaven en medeleven hartelijk dank.

Thermometercollecte 2018

Opbrengst thermometercollecte
Zondag 2 september 2018 heeft de thermometercollecte het prachtige bedrag van € 3387,- opgebracht. Dit bedrag is inclusief wat er nog per bank is ontvangen. De opbrengst van de collecten voor het kerkenwerk en de deurcollecte voor heel 2018 was begroot op € 100.000,-. Dat betekent dat op de helft van 2018 er € 50.000,- aan deze collecten zouden moeten worden ontvangen. Zoals aangegeven liep de collecteopbrengst achter. Er was namelijk op de helft van 2018 € 47.936,27 ontvangen. Dat betekent dat deze collecteopbrengsten € 2063,73 achterliep

.U heeft als gemeente uw betrokkenheid op het kerkenwerk getoond met een ruime opbrengst van € 3387,-. Daarmee is de achterstand voor de eerste helft van dit jaar voor wat betreft deze collecten ingelopen.

Het college van kerkrentmeesters is u hier erg dankbaar voor. U allen wordt hiervoor heel hartelijk dank gezegd.

 

Nalatenschap
Een in 2017 overleden gemeentelid had de Hervormde Gemeente Oldebroek als enige erfgenaam in zijn testament opgenomen. Na de (dure) afwikkeling door de executeur werd een dezer dagen een bedrag van € 8720,44 ontvangen. Als college van kerkrentmeesters zijn we dankbaar en verwonderd voor deze blijk van meeleven met onze gemeente.
Het college van kerkrentmeesters.

Collecten in de maand: Augustus
Huwelijk:

24 aug. Bruidspaar Schoonhoven – Bouwhuis                             €     117,53

31 aug. Bruidspaar ten Hove – van Baren                                     €     138,35

Giften:

Collecte:  1x € 5,– en 1 x € 30,– Verjaardagfonds                      €        35,–

Giften kerkradioluisteraars augustus                                             €       582,34

Giften in de maand September 2018:


Via:                               voor:                          bedrag:

Ds. Kok. Kerk € 2x 10 2x 20
Ds. Kok. Maranatha kerk € 1x 10 2x 50
Ds. Kok. Pastoraat en prediking € 1x 10 1x 20 1x 25 1x 30 1x 50
Ds. Kok. Zending Malawi € 10
Ds. Kok. Jeugd en jongeren werk € 25
Oud. H v t Hof Diaconie € 30
Oud. R v Loo Maranatha kerk € 2x 10 1x 20
Oud. R v Loo Kerk € 20
Diak. H v Pijkeren Kerk € 20
Mevr. G.A. Vaessen Monsjou Kerk € 10
Mevr. Stouwdam Strijkert Kerk € 5
Mevr. S v de Werfhorst Kerk € 10
Dhr. G J Nagelhout Kerk € 10
Bez.zr. C.v.d.Velde Kerk   bij een bezoek € 53,–
Mevr. J. de Vries Kerk   bij een bezoek € 10,–
Mevr. N.Wolfsen Jeugdwerk  bij bez. fruitbakje € 20,–
Mevr. H.ten Hove Lichtspoor  bij een bezoek € 10,–
Mevr..H.ten Hove Lichtspoor  bij een bezoek €  6,–
Mevr. N.Wolfsen Kerk  bij bez. van een plant € 10,–
Mevr. G.van der Linde Orgelfonds  bij bez. fruitbakje € 10,–
Mevr. Stouwdam-v.d.Riet Kerk   bij bez. van een plant € 10,–
Mevr. G.Klock School in Malawi. € 10.–
Mevr. G.Klock Orgel Maranatha Kerk € 10,–
Mevr. T.de Nooijer Kerk   bij een bezoek € 10,–
Mevr. G.A.Vaessen-Monsjou Kerk   bij bez. bakkersbon € 10,–
Mevr. A.v.Boven-Bovendorp Kerk   bij bez. van een plant € 10,–

 

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Van de Zendingscommissie

Zendingsbusjes augustus 2018                               € 1.092,50

Gift huwelijksjubileum (IZB € 50,-/ GZB € 50,-)  €    100,-

Allen hartelijk dank!

Namens de Zendingscommissie, Jolanda Wolf – van Oene

 

 

PUZZELRUBRIEK:

Beste puzzelaars,
Wat gaat de tijd toch snel.. het winterwerk is alweer begonnen!  Ik wens iedereen die een leidinggevende functie heeft Gods zegen toe! En puzzelaars, veel puzzelplezier!
Oplossing puzzel September
Bedankt voor de vele inzendingen voor de puzzel! Dit zijn de antwoorden en de oplossing van de puzzel September:

SamGar (4)                        G

JOas (2)                              O

David (1)                             D

HEnoch (2)                         E

FArao (2)                            A

PauLus (4)                          L

BiLeam (3)                          L

JozEf (4)                              E

PEtrus (2)                           E

JoNathan (3)                     N

ADam (2)                            D

SimEon (4)                         E

NicodEmus (6)                 E

Elkana (1)                           E

AbRam (3)

Winnaars puzzel September
De winnaars van September zijn:

 • Julius van ’t Slot, van Asch van Wijklaan 39, Oldebroek
 • van de Velde, van Sytzamalaan 20, Oldebroek
 • J. van ’t Hul, Bovenstraatweg 42, Oldebroek
 • Claudia Reurink, Ottenweg 23, Oldebroek

Winnaars, gefeliciteerd! Zodra het kerkblad van Oktober op de mat ligt kom ik de boekenbon bij jullie langs brengen!

 

Puzzel Oktober
Zoek de teksten op in de aangegeven Bijbelhoofdstukken en vul de ontbrekende woorden in. Zoals je ziet staat er boven sommige strepen een cijfer. Vul de letter die op dat streepje komt onderaan in, in de hokjes. En de oplossing komt tevoorschijn! Deze tekst is de oplossing. Deze tekst staat zowel in Mattheüs als Markus. Weet u/jij ook welk hoofdstuk en vers?

 

 

 

Voor de puzzel van Oktober kan de oplossing met uw / jouw naam en adres tot en met 15 september a.s. ingestuurd worden op onderstaand adres of via de mail:Marjet Keijl

Petuniastraat 11

8096 XD Oldebroek

Tel. 0525-656116

Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl