41e Jaargang nr. 3
Maart2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand april 2018 in te leveren vóór maandag 19 maart 2018  bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie
Een nieuwe gemeenschap
Toen Jezus nu Zijn moeder zag en de discipel die Hij liefhad, bij haar zag staan, zei Hij: Vrouw, zie uw zoon. Daarna zei Hij tegen de discipel: Zie, uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in huis. (Johannes 19:2627)

Het sterven van de Heere Jezus brengt een nieuwe gemeenschap. Allereerst gemeenschap met God. Het kruis verbindt hemel en aarde. Maar ook tussen mensen brengt de Heere Jezus een nieuwe gemeenschap, die belangrijker wordt dan familiebanden en belangrijker dan vriendschap. Aan het kruis schenkt Jezus Zijn moeder aan Zijn vriend en Zijn vriend aan Zijn moeder.

Daardoor kunnen we zien, wat het betekent om gemeente van Christus te zijn. Allereerst betekent dat een eenheid rondom het kruis. Het betekent ook dat we elkaar als gemeenschap hebben ontvangen van de Heere Jezus. We hebben niet voor elkaar gekozen, zoals vrienden dat doen. Deze nieuwe eenheid moeten we niet te romantisch voorstellen: ook in de gemeente van Christus kan het zijn dat we niet met elkaar en niet zonder elkaar kunnen. Het gaat om een eenheid van andere orde: een eenheid die er komt, omdat de liefde van Christus in ons werkt. Aan het heilig avondmaal belijden wij aan elkaar gegeven te zijn.

Bij Johannes hebben verhalen altijd ook een diepere laag. Die diepere laag heeft te maken met de missie van de Heere Jezus. ‘Vrouw’, zegt de Heere Jezus tegen Zijn moeder. Zo sprak Hij Zijn moeder ook aan bij de bruiloft te Kana. Maria staat daarom niet als de moeder van Jezus bij het kruis. Maria staat voor iets anders: iemand die alles van Christus verwacht. Bij de bruiloft te Kana geloofde zij, dat de Heere Jezus voor iets bijzonders zou kunnen zorgen. Zij vertrouwde op Hem en kon de regie uiteindelijk aan Hem overlaten. Maria bij het kruis staat voor de kerk, die al haar vertrouwen op de Heere Jezus stelt en haar gebeden tot Christus richt.
De aanwezigheid van Maria aan het kruis verwijst terug naar de bruiloft te Kana. Daar was de beste wijn voor het laatst bewaard. De beste wijn voor het laatst: zou dat niet wijzen op de wijn bij het avondmaal. Deze wijn wijst heen naar Christus’ bloed, dat Hij voor ons heeft gegeven. Op die manier lest Christus onze eeuwige dorst.
Bij het kruis staat ook de discipel, die zich mag verheugen over de liefde van de Heere Jezus voor hem. Bij de laatste maaltijd die zij gezamenlijk gebruikten, lag hij het dichts bij zijn Meester. De naam van deze discipel is niet belangrijk. Het gaat om wat deze discipel de kerk voorhoudt: voor een gelovige is het van belang dicht bij Christus te zijn. En waar kunnen we dichter bij Hem zijn, dan tijdens de viering van het Heilig Avondmaal? Zoals Maria en de discipel bij elkaar stonden rondom het kruis, zijn wij aan het avondmaal dicht bij het kruis van de Heere Jezus.
Ds. M.J. Schuurman


VAN DE DIACONIE
Bestemmingscollecten in de maand maart:
D.V. Zondag 4 maart is de collecte bestemd voor de Evangelisatieposten Horst en Bunde.
Horst…. een plaats in het midden van het rooms-katholieke Limburg. Het ligt in De Peel, een schitterend natuurgebied met mooie wandelpaden. Hier heeft de Heere op een bijzondere wijze de weg gebaand voor de prediking van zonde en genade.
Nadat enkele mensen in Horst door een bijzondere leiding van God behoefte hadden gekregen aan Gods Woord, mocht daar in februari 1985 de eerste evangelisatieavond worden gehouden. Vanaf dit begin zijn talloze Bijbels en folders bezorgd om onze medemensen in aanraking te brengen met de waarheid van Gods Woord. Zonder dit Woord kan immers niemand de Heere Jezus leren kennen.
De eerste kerkdienst dateert van 1987. Vòòr die tijd werden er maandelijkse evangelisatieavonden belegd. Door de groeiende belangstelling voor deze evangelisatieavonden en vervolgens ook het houden van kerkdiensten, kwam er behoefte aan een eigen gebouw. Een kantoor in het midden van Horst kon voor een zacht prijsje aangekocht worden. Na veel vrijwilligershulp hebben we vanaf 1988 de beschikking over een eenvoudig, maar functioneel gebouw: “Rehoboth”, dat betekent: “De HEERE heeft ruimte gemaakt.” Hier vinden de Evangelisatiediensten plaats en komen de mensen bij elkaar rondom de prediking van Gods Woord. Evenzeer wordt het gebouw Rehoboth gebruikt voor de bijbelavonden, catechisaties en het verenigingswerk. We mogen ons verheugen dat vanaf het begin het aantal leden van een handjevol tot een vaste kern van vijftig mensen is opgelopen. In de zomermaanden kan dit aantal oplopen tot ruim 200 vanwege vakantiegangers.
De evangelisatiepost te Horst wordt gesteund door Stichting Evangelisatie Limburg. Mede door hun financiële steun en de inzet van veel vrijwilligers kon in 2012 worden overgegaan tot de aankoop van een voormalig jeugdcentrum,

dat na een verbouwing geschikt was om als kerkgebouw in gebruik te nemen. Deze aankoop was noodzakelijk, vanwege een nieuw centrumplan van de burgerlijke Horst aan de Maas, waarbij het oude pand Rehoboth plaats moest maken voor parkeerruimte. Na een verbouwing van enkele maanden werd het gebouw op 15 december 2012 officieel geopend in een dienst in dankbaarheid tot God die dit alles mogelijk maakte.
Bunde
In het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw is er gestart met evangelisatie-activiteiten in Zuid-Limburg onder verantwoordelijkheid van Stichting Evangelisatie Bunde. Het missionaire werk in al deze jaren is ondanks problemen en zorgen bijzonder gezegend. In de afgelopen twintig jaar is er een kleine hechte gemeente gevormd: de christelijke gemeente ‘Stem van de Goede Herder’ te Bunde/Meerssen.
De grote zendingspionier Paulus zei: Houdt sterk aan in het gebed, en waakt in hetzelve met dankzegging; Biddende meteen ook voor ons, dat God ons de deur des Woords opene, om te spreken de verborgenheid van Christus. (Kol 4:2,3)
D.V. Zondag 11 maart is de diaconiecollecte bestemd voor het gehandicaptenwerk.
We willen een tweetal instellingen steunen, die zich bezig houden met het verzorgen en opvangen van onze gehandicapte naaste. Dit kan een lichamelijke beperking zijn, maar we denken hierbij ook aan een verstandelijke beperking.
De eerste organisaties die een deel van deze collecte zal ontvangen, is de Interkerkelijke Stichting Lichamelijk Gehandicapten Noord-West Veluwe:
Sinds 1966 organiseert deze stichting vakantieweken voor lichamelijk gehandicapten en minder vitale ouderen. Sinds 1984 is deze een zelfstandige stichting, die nauw samenwerkt met de diaconieën van de Noord West Veluwe, uitgaande van Christelijk Gereformeerde, Hervormde en Gereformeerde Kerken.
De doelstelling is: Vakantieweken bieden aan lichamelijk gehandicapte of minder vitale gasten. Vriendschap, ontspanning, zorg en pastoraat zijn de draden die ons in deze weken met elkaar verbinden. Voor meer info: bel met 0341-418428 van maandag t/m vrijdag van 18:00 uur tot 19:00 uur of u kunt kijken op internetpagina www.nw-veluwe.nl

Ook gaat er een gedeelte van de opbrengst van deze collecte naar het Interkerkelijk Dovenpastoraat?
Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van de Christelijke Gereformeerde kerken en de Protestantse Kerk in Nederland. De basis van deze samenwerking is de Bijbel en de gereformeerde belijdenis.
Zij zorgen voor pastoraat aan doven. Iedere dove is welkom en kan een beroep doen op hen. Zo kunnen contacten groeien met gemeenschappen van christelijke doven. Over heel Nederland is een netwerk van Interkerkelijke Commissies (I.C.’s). Deze I.C.’s organiseren kerkelijke activiteiten voor dove mensen. Bijna overal in Nederland is er zo’n I.C.. Steunt u deze doelen ook?
D.V. Woensdag 14 maart. Inzameling Biddag voor de Voedselbank
Wij als diaconie hebben besloten, om evenals met Dankdag, ook dit jaar de Voedselbank op Biddag te steunen. Daarvoor geven we u de gelegenheid levensmiddelen mee te brengen naar onze beide kerken. Nu een voorzichtig herstel van de economie zich aandient, zijn er toch nog steeds velen uit onze omgeving aangewezen op de hulp van de Voedselbank. Ook willen wij hier graag de schoolkinderen weer bij betrekken. De kinderen van de basisscholen brengen ook zelf wat mee, en mogen het voor in de Kerk leggen. U als gemeente mag hetzelfde doen, ‘s morgens en s` avonds bij de ingang van de Dorpskerk en de Maranathakerk. Wij zorgen ervoor dat alles de volgende dag bij de voedselbank wordt afgeleverd. Hieronder staat een lijst van aanbevolen producten:
Thee, suiker, beschuit, crackers, halvarine, jam, hagelslag, rijst, macaroni, spaghetti, pakjes soep, tandpasta, zeepproducten. En eventueel andere lang houdbare levensmiddelen.
Wij hopen als Diaconie, dat u als gemeente, ons met de daad wilt steunen en rekenen op uw en jouw medewerking.
D.V. Zondag 18 maart is de diaconiecollecte bestemd voor D.P.G.O. (Diaconaal Platform Gemeente Oldebroek)
Elf kerken werken actief samen in het Diaconaal Platform in de gemeente(n) Oldebroek (DPGO). Met een gezamenlijke aanpak wil het platform beter inspelen op steeds complexere hulpvragen. Door nieuwe wetgeving zoals de Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet wordt een groter beroep gedaan op informele zorgorganisaties waarvan het platform ook lid is. Aandacht hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft, is de leidraad voor het platform. “Juist vanuit deze opdracht is het inspirerend te ervaren, dat de achtergronden van de verschillende kerken er niet toe doen, maar dat ieder

het belang inziet van deze gezamenlijke inzet”, meldt het platform. De samenwerking is gestart met twee projecten. Het project Schuldhulpmaatje (www.schuldhulpmaatje.nl) loopt, terwijl via de Wmo-raad informatie met de gemeente wordt uitgewisseld. Maar dat is niet het enige waar het DPGO zich mee bezig houdt. Ook met actuele hulpvragen die bovenkerkelijk moeten worden aangepakt, kan nu veel efficiënter worden omgegaan. Nauw samenwerken met formele en informele zorgorganisaties is daarbij steeds het uitgangspunt. Voor informatie kunt u contact opnemen met Reinard Schreurs, secretaris, 06 – 30938296.
D.V. Zondag 25 maart staat alweer in het teken van de afsluiting van het winterwerk. De collecte deze zondag, is dan ook bestemd voor het jeugdwerk.
D.V. Vrijdag 30 maart Goede vrijdag.
Wilt u met uw gaven en uw gebeden de bovenstaande doelen gedenken?
Namens de diaconie, Dick Koetsier

Biddag 2018
Ook dit jaar willen wij als Diaconie weer een inzameling gaan houden voor de Voedselbank. De kinderen van de basisscholen mogen producten meenemen naar de kerk.
In de ochtend- en in de avonddienst staan er tafels klaar waar u de producten op kunt leggen.
De volgende producten mogen worden meegenomen:
Koffie, beschuit, suiker, crackers, halvarine, hagelslag, rijst, macaroni, spaghetti, pakjes soep, zeepproducten, tandpasta, en lang houdbare levensmiddelen (men heeft met name behoefte aan houdbare melk, macaroni, spaghetti, suiker en rijst).
Bedankt namens de Diaconie,
Cor Morren

 


 

OPPASDIENSTEN
Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar maart 2018

  4 maart Beanca de Nooijer, Esther Wijnne, Esther de Nooijer
11 maart Jacoline Lokhorst, Esther van ’t Hul, Betine van den Bosch
14 maart (biddag, Maranatha) Carlien Boeve, Annerike van ’t Hof
18 maart (wisselzondag) Henriëtte Morren, Dorien van Werven
25 maart Jolanda Wolf, Annelies Leusink, Joanne Wolf
30 maart Renate van Norel, Krista van Norel
Mocht je niet kunnen op de datum dat je bent ingepland, dan graag zelf met iemand ruilen. Vindt u het leuk om op te passen, dan graag contact opnemen met Carlien Boeve: 0525-620625 of pleij151@planet.nl Ook tieners zijn van harte welkom.

Oppasrooster Dorpskerk 2,5+ groep maart 2018
4 maart Dorien van Werven, Hanneke Dickhof, Thamara van Doorn
11 maart Eibertina Landman, Julius van ’t Slot, Simon Beekman
18 maart Wisselzondag Jenine van Wijhe, Willianne Kroes
25 maart Dianne uit de Fles, Esther Eibrink, Thirza Smit

Info Corina Boerendans 06-27512300

Oppasrooster Maranathakerk maart 2018
4 maart Alice Seijbel, Gerdien Brussen, Florian Jonker
11 maart Annet van Pijkeren, Gertia van Loo, Judith Kok
14 maart Anne-Marije van Oene, Anita van Triest, Laura Dragt
18 maart Adrianne van de Werfhorst, Hendrina van Loo, Maayke ten Hove
25 maart Mariëlle Bos, Alice Seijbel, Gabriëlle Doornewaard
30 maart , Mariska van Oene, Judith van de Wetering

Info: Anita van Triest 06-11974371 / anita_vantriest@hotmail.com

 


ALGEMENE BERICHTEN

Lezing Messiasbelijdende Joodse voorganger Leon Mazin over het herstel van Israël.
Leon Mazin is in Nederland op uitnodiging van Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. Deze stichting wil vanuit de verbondenheid met Israël, Messiasbelijdende Joden steunen met gebed en gaven. Zij willen de christelijke gemeente wijzen op haar Joodse wortels en de verbondenheid van de gemeente met de Messiasbelijdende Joden bevorderen. Ook willen zij de Messiasbelijdende Joden steunen in hun roeping tot evangelieverkondiging onder hun volksgenoten. De gemeente van Leon Mazin is één van de gemeentes die door Stichting Steun Messiasbelijdende Joden ondersteund wordt. Leon Mazin is voorganger van de Messiasbelijdende gemeente : Shavey Tzion (Terugkeer naar Zion) te Haifa. Hij is geboren in Wit – Rusland en is door zijn ouders atheïstisch opgevoed. Tijdens zijn studie hoorde hij over de Heere Jezus en kwam hij tot geloof in Jezus de Messias. Zijn gemeente bestaat vooral uit Russische Joden. De gemeente heeft een aantal projecten zoals een gaarkeuken waar arme Joodse mensen terecht kunnen, hulp aan Holocaust slachtoffers en nieuwe immigranten. Hierbij wordt geprobeerd het evangelie in daden en woorden door te geven.
D.V. 19 maart hoopt hij in de Maranathakerk te spreken over het onderwerp:
Herstel van Israël
Dit zal hij doen vanuit de tekst uit Jesaja 58: 12. ‘En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dicht maakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen’.
Leon Mazin zal ons meenemen in de plannen van herstel die God met Israël heeft en wat wij daar in deze tijd van kunnen zien.
Aanvang 20.00uur. Adres: Verlengde Looweg 25, 8095 PG ‘t Loo Oldebroek Er wordt een collecte gehouden. Allemaal van harte uitgenodigd! De lezing is ook via de website van de Hervormde kerk te beluisteren http://hervormdoldebroek.nl/live-kerkradio/live-kerkradio-maranathakerk/

Passie – Pasen met Vox Humana
Traditiegetrouw organiseert het koor Vox Humana o.l.v. Bert Gelderman uit Oldebroek, ook dit jaar een Passie en Paaszangdienst op “stille zaterdag”, zaterdag 31 maart 2018 in de dorpskerk van Oldebroek. Aan deze avond werken mee: Kinderkoor Jong Oldebroek, Willeke van de Bosch(dwarsfluit), Wim Kanis (piano) en Herman Witter (orgel). Opening en sluiting en de declamaties worden verzorgd door de heer H. Kramer. Naast koorzang is er ook samenzang. Aanvang van de avond is 19.30 uur, de toegang is vrij. Wel is er een collecte voor de bestrijding van de onkosten.
Allen hartelijk welkom! Vox Humana, Secr. Wim Teune

Winteractie: Sinaasappel-actie zaterdag 3 maart 2018 Help mee te bouwen aan een school voor kansarme kinderen in het dorpje Misolo in Malawi (Afrika).
Koopt u die lekkere gezonde sinaasappels voor extra energie en vitamientjes.
U steunt daarmee de winteractie. Ook uw gift is natuurlijk hartelijk welkom. Er is namelijk veel geld nodig voor de bouw van de school.

De lokale bevolking is al druk aan het stenen bakken. Allemaal handwerk. Er moeten minimaal 160.000 stenen gevormd en gebakken worden. Laten wij als christenen daarom onze verantwoording nemen en ons “steentje” bijdragen door sinaasappels te kopen, een gift te geven of te helpen met venten.

We hopen op en bidden samen voor, een fijne en gezegende actiedag. God is onze helper, onze taak is: Het evangelie verspreiden als een licht in het donker.
Namens het Sinaasappelteam, Henk van Raalte Mail: henkvanraalte@hotmail.com
Tel: 0525-621824

Open Huis scholen De Akker
CNS De Regenboog, de Looschool en de Timotheüsschool houden binnenkort open huis! Deze beide scholen behoren tot De Akker, de stichting voor protestants-christelijk basisonderwijs in de gemeente Oldebroek en omgeving. De zeven scholen van De Akker vindt u in de verschillende dorpen in de gemeente Oldebroek en daarbuiten. In de buurt, dicht bij huis, waar ouders en kinderen zich welkom voelen.
De scholen van De Akker zijn verschillend van grootte en werken op allerlei terreinen samen. Daardoor kunt u rekenen op eigentijds onderwijs. We accepteren dat kinderen verschillend zijn en zorgen voor onderwijs op maat dat kinderen nieuwsgierig maakt en uitdaagt.
De Akker biedt plaats aan drie GelukkigHB-kids groepen en plusgroepen voor hoogbegaafde leerlingen.
Behalve onderwijs bieden we peuteropvang én voor- en naschoolse opvang aan voor kinderen van 0 tot 13 jaar!
Op onze scholen en in ons Kindcentrum neemt de bijbel een centrale plaats in. De boodschap van het Evangelie van Jezus Christus staat centraal in verhalen, liederen en vieringen. We zijn een open organisatie waar iedereen welkom is die de uitgangspunten van onze stichting en onze scholen respecteert.
Bent u geïnteresseerd? Het open huis op CNS De Regenboog en de Timotheüsschool vindt plaats op 13 maart van 13.30 – 15.00 uur en van 18.30 – 19.00 uur, op de Looschool gebeurt dat op 13 maart van 11.00 – 12.00 uur en 15.15 – 18.00 uur.
Meer informatie over stichting De Akker en het open huis op de andere scholen vindt u op www.stichtingdeakker.nl. Ook kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor: 038-3763118.

Beste gemeenteleden,
Februari is bijna voorbij, mijn vertrek staat voor de deur en ik ben nog druk met het afronden van de laatste dingen, waaronder dit stukje in het kerkblad. Op de dag dat dit kerkblad bij u door de brievenbus valt (1 maart) stap ik weer in het vliegtuig naar Uganda. Zoals al eerder geschreven, kijk ik er erg naar uit om mijn werk weer op te pakken. Precies een jaar eerder, op 1 maart 2017, kwam ik naar Nederland om te herstellen van een ontsteking van het hartzakje. Wat is er veel gebeurd het afgelopen jaar en wat ben ik God dankbaar voor alle zegeningen die ik ontvangen heb!
Het volgende stukje komt vanuit Uganda, ik hoop u daarbij goed nieuws over mijn werk te kunnen melden. Houd hiervoor het kerkblad, mijn website www.mirandainuganda.nl of Facebook MirandainUganda in de gaten. Laat gerust wat van u horen! Uw betrokkenheid doet mij goed, het is namelijk heel fijn om zo toch een beetje betrokken te zijn bij het wel en wee van de Oldebroekers.
De afgelopen tijd ben ik druk geweest met allerlei acties om inkomsten te werven, dat heeft een mooi bedrag opgeleverd. Mijn tijd in Nederland leverde ook een aantal nieuwe donateurs op. Heel fijn, dat betekent dat u betrokken bent bij mijn werk en de kinderen! Om mijn werk te kunnen blijven doen, ben ik afhankelijk van vaste donateurs. Ik heb hier wel vaker over geschreven. Hierbij nogmaals mijn vraag. Helaas zijn mijn maandelijkse inkomsten nog niet voldoende om al mijn vaste lasten te kunnen betalen (verzekeringen, boodschappen, huur enz.). Daarom ben ik nog steeds op zoek naar mensen die mij financieel willen ondersteunen. Doordat ik op vrijwillige basis werk, ontvang ik geen inkomsten. Het is daardoor heel simpel: als ik geen inkomsten ontvang, kan ik mijn werk in Uganda niet blijven doen. Als u mijn werk in mijn Uganda een warm hart toedraagt en zo de kinderen wilt helpen, denk er dan eens over na om mij maandelijks te ondersteunen. Dat kan al vanaf € 5 of € 7,50. Natuurlijk is ook elke eenmalige gift van harte welkom, maar maandelijkse ondersteuning biedt meer financiële zekerheid. Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL84 RABO 0362 4140 17 t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht, ovv ‘Project KD1617’ (belasting aftrekbaar) BELANGRIJK: bij maandelijkse ondersteuning, geef dit even door aan Sheila Ruijs: sheilaruijs@yahoo.com of 06-2515 6636. Alvast hartelijk dank!
Als u mij niet kunt/wilt ondersteunen middels een eenmalig of maandelijks bedrag, kunt u mij ook ondersteunen door kaarten te kopen bij boekhandel Pool in Oldebroek. Daar wordt al volop gebruik van gemaakt, wat heel fijn is! Het zijn allerlei algemene kaarten, met bloemen, vlinders, molens enz. De kaarten inclusief envelop kosten € 1 per stuk en 6 voor € 5. Bij boekhandel Pool zijn al vele kaartensets verkocht, daarvoor dank! De kaarten zullen gewoon te koop blijven, dus schroom niet om mij op deze manier te ondersteunen.
Daarnaast wil ik nog een nieuwe (en waarschijnlijk voorlopig laatste actie) aankondigen. U kunt t/m 21 maart een aantal producten van Bakkerij Hop uit Harderwijk bestellen. Het gaat om:
 Paasbrood (750 gram), met spijs, krenten, rozijnen en amandelschaafsel € 6  Paaseitjes assortiment gevuld en ongevuld 250 gram € 3,95  Fries suikerbrood (750 gram), super mals € 3,25 Uit ervaring weet ik dat de producten van Bakkerij Hop erg lekker zijn! U kunt uw bestelling doorgeven (graag met adres!) via s.janssenandeweg@gmail.com of 06-27496982. Uw bestelling wordt dan rond 29 maart bij u thuis bezorgd. Bezorgen is alleen mogelijk in Oldebroek, Oosterwolde en Elburg. Als u iets besteld, steunt u direct mijn werk in Uganda. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling!
Dit was het voor nu. Gods zegen gewenst.
Hartelijke groet,
Miranda v/d Berg www.mirandainuganda.nl mirandainuganda@gmail.com Facebook: MirandainUganda

Sing-Inn 1e Paasdag, 1 april om 19.00 uur op het terrein van de motorcross.
Al diverse jaren organiseren we een evangelisatie-activiteit op de motorcross, die elk jaar achter de Vreeweg in ’t Loo wordt gehouden. Dit idee was ontstaan, omdat zondag een soort “loos” moment is op de motorcross. Op zaterdag wordt er flink getraind en op maandag is de grote wedstrijd. De zondag wordt veelal gebruikt om de motoren te poetsen en nog wat te sleutelen.
Daarom ontstond het idee om een evangelisatie-bijeenkomst te houden op deze zondagavond, speciaal om de deelnemers van de motorcross te laten kennis maken met het geloof in Jezus Christus.

Ook dit jaar willen we een bijeenkomst organiseren: op zondagavond 1e Paasdag om 19.00 uur. De tent zal dit jaar staan aan de Vreeweg, ongeveer ter hoogte van nummer 67.
Net als voorgaande jaren zal de Christian Motorcyclist Association (CMA) ook aanwezig zijn en één biker zal getuigenis geven van zijn geloof. Voor belangstellenden hebben zij de “bikersbijbel” bij zich: het boek “High way to Heaven”. Dit is een Bijbeluitgave voor bikers waarin het Nieuwe Testament, de Psalmen en de Spreuken zijn opgenomen.
De band “Adem” zal zorgen voor de muzikale begeleiding.
Voorafgaand aan de bijeenkomst, om ca. 16.30 uur gaan wij flyeren op de camping en willen zo alle campinggasten uitnodigen om te komen. Mocht u iemand kennen die niet of minder bekend is met het geloof, nodig deze persoon dan gerust uit! Uiteraard bent u en jij als lezer van dit kerkblad van harte welkom om zo betrokkenheid bij het evangelisatiewerk te tonen. Houdt dan wel in het achterhoofd dat de setting gericht is op de crossers en daardoor voor oudere mensen wellicht minder geschikt.
De dienst valt onder de verantwoording van de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie (IECO).
Een hartelijke groet van de evangelisatiecommissie

Paasposters “Er is hoop, want Jezus Christus leeft!”
Ook dit jaar willen we de blijdschap over de opstanding van onze Here Jezus uitdragen door middel van een raamposter.
Veel gemeenteleden hebben voorgaande jaren aan de oproep van de evangelisatiecommissie gehoor gegeven en hebben een poster voor het raam gehangen. Daarmee hebben zij een getuigenis gegeven van de hoop die in hen is! Wat mooi om in dit verband te mogen denken aan de woorden van Jezus: “Wie Mij zal belijden voor de mensen, die zal ik belijden voor Mijn Vader die in hemel is.” (Matt. 10:32)
Het Paasfeest is het “kroon-feest” van het christelijk geloof. We vieren en herdenken dat onze Heiland Jezus Christus de dood heeft overwonnen!
We willen ook dit jaar aan de mensen om ons heen laten zien dat er door Jezus’ opstanding weer hoop is! De poster is hetzelfde als voorgaande jaren

en zal ook dit jaar weer interkerkelijk verspreid worden. Wel is het de bedoeling dat we D.V. volgend jaar een poster met een nieuwe lay-out kunnen verspreiden. Als u daar ideeën over hebt of deze wil ontwerpen, kunt u zich melden bij iemand die betrokken is bij het evangelisatiewerk. De poster kunt u op vanaf zondag 11 maart uit de kerk meenemen en thuis voor het raam hangen. Van harte uitgenodigd om uw steentje in het evangelisatiewerk bij te dragen en uw licht te laten schijnen voor God en voor de mensen!
Een hartelijke groet van de evangelisatiecommissie
Deurwerk Oldebroek-West
Fijn dat er twee nieuwe mensen voor het eerst meegingen met het deurwerk! Eerst hadden we een korte opening over Judas 1: 23: “Redt anderen echter met vrees en ruk hen uit het vuur.” De Studie-Bijbel legt hierbij uit, dat mensen die zonder genade leven dichtbij het vuur van Gods oordeel leven. Dit is onze motivatie om het deurwerk te doen: wetend dat zoveel dorpsgenoten de genade van onze Heere Jezus Christus nog niet kennen, wetend dat zij verloren gaan bij een plotselinge dood, proberen we om hen de woorden van het eeuwige leven aan te reiken. Het was een avond van hele korte óf lange contacten. De temperatuur was er niet naar om heel lang bij een open deur te blijven praten: met -5 was het óf binnen komen, óf kort aan de deur. Bijzonder ook om te ervaren hoe God de juiste mensen op de juiste plaats bracht. Juist iemand met veel kennis van theologie kwam in gesprek met mensen die juist door de kennis van theologie God vaarwel hadden gezegd. Er ontstond een mooi, open gesprek waarbij getuigd mocht worden dat het ook anders kon.
Verder was er een spontane, joviale Oldebroeker, die op de mededeling dat we een cadeautje namens de kerken kwamen brengen, reageerde met: “Maar lieve schat! Ik ga helemaal niet naar de kerk!” “Dat maakt niet uit, dan komen we juíst voor u!” Zo mooi om dan te mogen vertellen dat de Heere Jezus ook voor hem naar de aarde is gekomen. Na een kort praatje nam hij afscheid met een stevige handdruk en zei: “Nou dames, ik ga het allemaal eens rustig lezen, bedankt in ieder geval!” Daarna kwamen we bij een man die vertelde dat zijn vrouw elke week in de kerk zat, maar dat dat niet aan hem besteed was: hij geloofde niet. Ook hem vertelden we dat de Heere Jezus op zoek was naar hem. Hij kon het allemaal niet zo meemaken, maar vond het toch erg aardig dat we hem wat kwamen brengen, bedankte ons en nam het cadeautje mee naar binnen. Ook een derde man gaf aan niet gelovig te zijn. We legden hem de betekenis van het cadeautje uit: het waxinelichtje wat symbool staat

voor het Licht van de wereld, Jezus Christus. De geboortehartjes die symbool staan voor het nieuwe leven, wat er voor elk mens mogelijk is als je in Hem gaat geloven. Bij het zien van de geboortehartjes, zei hij dat ze die in ieder geval lekker op gingen snoepen. En zo verdween ook dit cadeautje in een Oldebroekse woning.
Daarnaast hadden we ook diverse gesprekjes met kerkelijke mensen, die ons al min of meer verwachtten nadat ze de stukjes in de kerkbode hadden gelezen. Al met al was het weer goed om te doen. We leggen het werk vol vertrouwen terug in Gods handen. En bidden dat de Bijbeltekst aan het cadeautje mensen tot Hem mag brengen: “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem”.
Gaat u een keer mee?
Van harte welkom om met ons mee te gaan! We begrijpen dat veel mensen dit moeilijk vinden, maar we zouden het erg waarderen als u het een keer zou willen proberen. En natuurlijk gooien we u niet zomaar in het diepe, maar zullen u koppelen aan iemand die het vaker gedaan heeft. De komende avonden staan gepland op de dinsdagavonden 6 maart en 3 april. We verzamelen om 18.30 uur in ‘t Open Huis aan de Kerkstraat. Voor meer informatie of vragen: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023.
DOE MEE AAN HET DABARWERK: “Zin in de Zomer?”
Stel je even voor: een vlog over hoogtepunten van jouw zomervakantie in 2018. Beelden van een volleybaltoernooi, een te gekke kinderclub, een zonnige vossenjacht, flarden van een gezellige bingo-avond, een gesprek op de late avond bij het kampvuur en een ontmoeting met een jongen die je heeft gevraagd met hem uit de Bijbel te lezen. Het filmpje sluit af met een serie shots van je teamleden, de jongeren met wie je twee weken twenty-four seven hebt opgetrokken.
Zo zou het kunnen zijn, als je je aanmeldt als vrijwilliger van Dabar. Je woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseer je een afwisselend recreatieprogramma en je deelt je geloof met kids, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping, in woorden en in daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen. Over zin in de zomer gesproken!

Toegegeven, twee weken relaxen is anders, maar er staat veel tegenover… Vaak horen we terug van deelnemers dat ze zelf groeien in geloof en leren om in de praktijk getuige te zijn. Ook ontstaan er vaak hechte vriendschappen tijdens Dabar. Daarom zeggen we: deelname is gratis, de ervaring onbetaalbaar. Een van de deelnemers van vorig jaar verwoordt het zo:
“Het zijn intensieve weken, je gééft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het evangelie, geeft een boost aan je geloof”.
We sturen je niet zomaar op pad, je krijgt vooraf een goede toerusting. Van 4 t/m 6 mei 2018 organiseren het Dabar Ontmoetingsweekend. Drie dagen lang ontmoet je andere teamleden en volg je trainingen, workshops en lezingen. Een weekend om geestelijk op te laden en uitgedaagd te worden om in de leefwereld van de campinggasten te stappen.
Enthousiast geworden? Meld je dan aan! De minimumleeftijd voor Dabar is 18 jaar. Maar in overleg met de IZB kunnen op sommige campings ook 17-jarigen meedoen. Aanmelden kan via de website www.izb.nl/dabar . Bij aanmelding kun je aangeven welke camping en periode je voorkeur heeft. Neem deze uitdaging aan en beleef Dabar!

Moederkring/Koffieochtend
Zoals u misschien al is opgevallen vindt de koffieochtend nu éénmaal per jaar plaats in samenwerking met de moederkring. Deze maand zal de activiteit plaatsvinden op D.V. woensdagmorgen 21 maart in de grote zaal van “’t Open Huis”, Kerkstraat 8 in Oldebroek. Deze morgen heeft als thema: “Waardevol leven” waarover Tjitske Meijer aan de hand van de Bijbel, met ons zal nadenken. Tjitske heeft allereerst een bevlogenheid voor de zending achter haar, door een jaar of tien werkzaam te zijn geweest bij “Jeugd met een opdracht”, vervolgens heeft ze verschillende bijscholingen gedaan, waarna ze een tijdje Bijbelonderwijs heeft gegeven. Vanaf 2007 is ze samen met een aantal vrouwen begonnen met het organiseren van vrouwenconferenties en Bijbelstudie ochtenden. Deze morgen is ook een mooie gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over het thema, aan de hand van ingediende vragen. We hopen samen een opbouwende morgen te hebben. Het programma start om 9.30 uur, vanaf 9.00 uur staat de koffie klaar en is er gelegenheid om een kijkje te nemen bij de stand van dames van “Hersteld Hervormd”, die producten maken om te sparen voor; Hospice Nunspeet en een project in Malawi. Hier is na afloop ook voldoende tijd voor. Er is kinderoppas aanwezig. U/jullie zijn van harte uitgenodigd.
De koffieochtend commissie

Fiets mee voor Malawi!
Op zaterdagmiddag 24 maart zijn alle sportievelingen (van 8 tot 88 jaar) van harte uitgenodigd om mee te fietsen met een prachtige mountainbiketocht in onze mooie omgeving. Je kan kiezen uit twee verschillende afstanden, 20 km of 35 km. We willen starten om 15 uur bij ‘t Open Huis en rond 17 uur zullen we weer terug zijn in Oldebroek voor een afsluitende warme hap! Voor deze mountainbiketocht vragen we 5 euro inschrijfkosten voor de jeugd en de tieners, volwassenen betalen 7,50 euro inschrijfgeld. Opbrengst zal bestemd zijn voor de winteractie voor Malawi. Ben je wel enthousiast maar heb je geen mountainbike? Schrijf je dan gerust in, voor 5 euro kan je een mountainbike bij ons reserveren. Geef dit duidelijk aan bij je inschrijving!
Ben je niet zo sportief, maar wil je graag helpen bij het organiseren van deze tocht, dan zijn we ook blij met je aanmelding! Graag bij opgave (via activiteiten@hervormdoldebroek.nl ) vermelden:
– Naam: – Leeftijd: – Telefoonnummer: – Afstand:

Meer info: Corina Boerendans (0627512300) of Marjan Dickhof (0625084963) of via facebook: Activiteiten Hervormd Oldebroek. Deelname is op eigen risico!
Van de Zendingscommissie
Beste gemeente,
Zoals jullie allemaal al weten, is het winterproject voor de bouw van een 4 klassen school en een lerarenwoning in Misolo in Malawi.
Hoe komen we aan dat project?
In januari 2017 was ds. Schaafsma bij ons op een zendingsavond om wat te laten zien over zijn werk in Malawi. Hier vertelde hij ook over Misolo, een dorp in zuid Malawi met kleine dorpjes er om heen. Dat daar geen school is en dat de kinderen 2 a 3 uur moeten lopen naar school. Dat is veel te gevaarlijk met de daar aanwezige wilde dieren.
Als zendingscommissie overlegden we later of we hier wat voor kunnen e/o moeten betekenen. Via de G.Z.B. Driebergen hebben we inlichtingen gevraagd en daar werd enthousiast gereageerd. Contacten werden gezocht met de Afrika deskundige en met ds. Schaafsma.
Samen met Baarn, de thuisgemeente van familie Schaafsma, werd contact gelegd over de mogelijkheid om een school te bouwen. Als Oldebroek voor 50% 30.000 EUR garant staat, zorgt de G.Z.B. voor de andere 50% door werving van sponsoren. Toen is er het een en ander overlegd met de jeugdraad en kerkenraden en werd besloten dit te doen.
Uitvoering:
De bedoeling is dat er 4 mensen uit Baarn gaan bouwen. 3 van hen hadden al eerder een kerk afgebouwd in Malawi en 4 mensen uit Oldebroek, om ook te helpen bouwen. De plaatselijke bevolking zal helpen en er worden enkele vakmensen ingehuurd. Tekeningen zijn klaar en het materiaal is besteld door ds. Schaafsma en Rien van Brummelen, onze uitvoerder. Op 12 april hoopt onze uitvoerder Rien te vertrekken en op 26 april nog 3 mensen uit Baarn. Op 17 mei 4 mensen uit Oldebroek, te weten: Henk de Groot, Gerrit van Loo, Lammert van Olst en Frank Bosch. Alle voorbereidingen, entingen, tickets enz. zijn bij het lezen hiervan uitgevoerd.
Gemeente mogen we om uw steun en gebed vragen.
De zendingscommissie

Evangelisatieweekend 3 en 4 maart 2018
Het weekend van 3 en 4 maart zal in teken staan van evangelisatie. Op zaterdagavond wordt er een koorzangavond georganiseerd door de evangelisatiecommissie. Het mannenkoor “Stereo” uit Genemuiden zal een aantal liederen ten gehore brengen. Onder andere zal de uitgesproken protestantse traditie (dat op de Nederlandse lijst met het immaterieel erfgoed pronkt) worden uitgeoefend: het psalmzingen met de Bovenstem. Deze avond zal plaatsvinden op zaterdag 3 maart in de Dorpskerk. De deuren van de kerk worden om 19.00 uur geopend en om 19.30 uur zal deze zangavond aanvangen. Op deze avond zal er ook een collectezak rondgaan, waarvan de opbrengst bestemd is voor het winterproject: de schoolbouw in Malawi. De opening en de sluiting zijn in handen van ds. Kok en Frank Bosch zal halverwege deze koorzangavond iets vertellen over de bestemming van de collecte.
Een dag later, op zondag 4 maart, zullen de erediensten in het teken staan van evangelisatie. Ds. Kok hoopt zowel op zondagmorgen om 9.30 uur in de Maranathakerk als zondagmiddag om 14.30 uur in de Dorpskerk voor te gaan. Het thema tijdens de morgendienst zal zijn: “Het wonder van het kruis”.
Ds. Schuurman zal tijdens de ochtenddienst in de Dorpskerk voorgaan. Het thema tijdens deze dienst is: “Winnen door te verliezen”. Als gemeenteleden zullen we aan de hand van dat thema toegerust worden tot evangelisatie met behulp van de bijbeltekst: Mattheüs 16:13-27. Aan deze morgendienst zal medewerking verleend worden door het jongerenkoor: “Let’s Unite” uit Nunspeet.
Ds. Hoornaar uit Ermelo hoopt de middagdienst om 14.30 uur in de Maranathakerk te leiden. Ook in deze dienst zal ds. Hoornaar de gemeenteleden trachten toe te rusten om het evangelie te delen met andere mensen. Het thema zal daarom zijn: “Reflector zijn!… Hoe doe je dat?” Tijdens deze dienst zal worden gelezen uit 1 Johannes 4:7-16.
Voor al deze activiteiten geldt het adagium: Deo Volente (Zo de Heere wil en wij leven).
We zullen als evangelisatiecommissie uw betrokkenheid en aanwezigheid tijdens deze verschillende diensten zeer op prijs stellen

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand maart 2018, hun verjaardag hopen te vieren:

Mevr. H. Grootkarzijn – Puttenstein 4 maart 1935 Dominee Otto Veeninglaan 4, 8096 XE Oldebroek 83 jaar
Dhr. E. Spijkerboer 4 maart 1935 Wittensteinse Allee 16, 8097 RM Oosterwolde 83 jaar
Dhr. E. Klock 5 maart 1938 Veldbloemenlaan 25, 8081 DL Elburg 80 jaar
Dhr. J. Eibrink 5 maart 1937 Stationsweg 17, 8096 AV Oldebroek 81 jaar
Dhr. G. Spronk 5 maart 1936 Zuiderzeestraatweg 361, 8096 BN Oldebroek 82 jaar
Mevr. N. Korenberg – Zieleman 6 maart 1935 Eekterweg 32, 8097 PE Oosterwolde 83 jaar
Mevr. D. Zandbergen – Beekman 9 maart 1938 Veenweg 39A, 8096 PL Oldebroek 80 jaar
Dhr. G. van de Streek 10 maart 1934 Zuiderzeestraatweg 38, 8096 CA Oldebroek 84 jaar
Mevr. H.W. Haklander – van de Streek 11 maart 1934 Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek 84 jaar
Mevr. J. van de Grift – Knikker 13 maart 1936 Van Asch van Wijcklaan 29K, 8096AE Oldebroek 82 jaar
Dhr. E.J. van de Vrugt 14 maart 1934 Zuiderzeestraatweg 405, 8096 BP Oldebroek 84 jaar
Mevr. F. van den Bosch – de Groot 15 maart 1935 Stuifzandstraat 46, 8084 JL ‘t Harde 83 jaar
Dhr. J. Wolff 15 maart 1938 Vreeweg 109, 8095 PL ’t Loo Oldebroek 80 jaar
Dhr. J. Bastiaan 16 maart 1936 Vreeweg 87, 8095 PL ’t Loo Oldebroek 82 jaar
Mevr. E. Reurink – van het Ende 17 maart 1932 Van Asch van Wijcklaan 29D, 8096 AE Oldebroek 86 jaar
Dhr. H. Kroes 17 maart 1938 Van Asch van Wijcklaan 29L, 8096 AE Oldebroek 80 jaar
Mevr. G.C. Wijnen – van de Kamp 17 maart 1935 Stationsweg 22A, 8096 AX Oldebroek 83 jaar
Mevr. F. Rietberg – Evink 20 maart 1929 Van Asch van Wijcklaan 99, 8096 AZ Oldebroek 89 jaar
Mevr. A. Brouwer – Smit 23 maart 1932 Ottenweg 19, 8096 PT Oldebroek 86 jaar
Dhr. A. Onderdelinden 25 maart 1935 Vierschotenweg 38, 8095 PR ’t Loo Oldebroek 83 jaar
Mevr. B. Bovendorp – Vos 25 maart 1937 Zuiderzeestraatweg 264B, 8096 CJ Oldebroek 81 jaar
Mevr. A. van Putten – Flier 26 maart 1937 Stuivezandsweg 9, 8095 RK ’t Loo Oldebroek 81 jaar
Mevr. L. van ’t Veen – Flier 29 maart 1932 Van Asch van Wijcklaan 71, 8096 AZ Oldebroek 86 jaar
Dhr. G. Koster 30 maart 1938 Zuiderzeestraatweg 274, 8096 CJ Oldebroek 80 jaar

En de Vorst des Levens hebt gij gedood. Welke God opgewekt heeft uit de doden; waarvan wij getuigen zijn. Handelingen 3 : 15

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

Zieken: In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:
– mw. M. Morren-Wolfsen (Zuiderzeestraatweg 257). De uitslagen van de scans mochten redelijk positief zijn. Maar de pijn en de vermoeidheid veroorzaken veel klachten. De medicatie is opnieuw aangepast. Het is een moeilijke weg voor Marrie en voor Jan.
– mw. C. Doorneweerd-Borsje (Zuiderzeestraatweg 322). Zij is opgenomen in de Voord, omdat de dementie dusdanig toenam, dat de thuissituatie niet meer zo blijven kon. Het is een hele moeilijke beslissing voor haar man en het gezin.
– Mw. E. Klock-van der Sluis (Van Asch van Wijcklaan 29s) moest onverwacht worden opgenomen. Ze heeft inmiddels diverse onderzoeken gehad en wacht op uitslagen.
– Dhr. R. Voorn (Westerakker 34) had een combinatie van zware griep met een ontsteking aan de darmen. Hij mocht weer naar huis om daar met medicatie verder aan te sterken.
Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden met ernstige zorgen als het gaat om de lichamelijke en psychische gezondheid. We bidden de zieken thuis, in de tehuizen, als in de ziekenhuizen Gods nabijheid toe. Laten we elkaar sterkte en zegen toe bidden en zo om elkaar heen staan. We bidden hen van harte de woorden vanuit psalm 145:8 ‘De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen, die Hem aanroepen in der waarheid.’

In Memoriam I: Op 23 januari overleed onverwacht in de leeftijd van 86 jaar Arend Hendrik Snel (voorheen wonend aan de Bovenheigraaf 30). De laatste jaren waren voor hem niet de gemakkelijkste. Steeds duidelijker werd het dat zijn lichaam minder werd. De tia’s maakten het thuis wonen niet langer mogelijk. Hij kreeg een plaats in het Nieuw Feithenhof met een prachtig uitzicht op de vijver. Hij was een man van weinig woorden, met sprekende twinkelende ogen, een hartelijke lach, bescheiden en zeer tevreden. Hij vond (bijna) alles goed. Graag mocht hij met zijn kinderen een autorit door de omgeving maken of een wandeling door de prachtige natuur. Want genieten deed hij van alles wat God gemaakt had. Hij heeft zijn arbeidzame leven doorgebracht in de polder in Mastenbroek op zijn boerderij. Toen er geen opvolger was, verkocht hij de boerderij en trok met zijn lieve vrouw naar Oldebroek. Daar hebben ze vele jaren met veel vreugde mogen wonen. Na het overlijden van zijn vrouw werd het stil in huis en trok hij dagelijks naar dochter Jenny voor een kopje thee. Hij waardeerde de zorg van al zijn kinderen en kleinkinderen zeer. In het kerkelijk leven was hij trouw aanwezig in de kerk, op de Bijbelkring, op het koor Vox Humana. Hij genoot van de woorden die gesproken en gezongen werden. We leerden hem kennen als een beminnelijk, maar tegelijk gesloten man. Slechts sporadisch liet hij iets van zijn innerlijk leven zien. Toch gebeurde dat wel eens. Bijvoorbeeld wanneer één van zijn kinderen iets ernstigs was overkomen. Dan brak de emotie kort en heftig naar buiten. Toch liet zijn stille ziel duidelijk blijken, dat hij zocht naar de HEERE. Zijn verlangen ging uit naar Zijn Woord en dienst. We hopen dat hij de rust, die er overblijft voor het volk van God gevonden mag hebben bij die HEERE, Die Zich in de Zaligmaker laat vinden. Maandagmorgen is hij begraven op de algemene begraafplaats de Ekelenburg te Oldebroek, na een rouwdienst in Maranatha, die geleid werd door zijn schoonzoon. We wensen zijn achterblijvende (klein)kinderen van harte de kracht en de genade van de HEERE toe in dit verlies. ‘Welgelukzalig is hij, die de God Jacobs tot Zijn hulp heeft, wiens verwachting op de HEERE zijn God is.’

In Memoriam II: Op zondag 28 januari 2018 overleed mevrouw Beerdje WittingenDoorneweerd, op de leeftijd van 97 jaar. Zij woonde de laatste jaren van haar leven aan de Stationsweg 20 in de Hullen. Zij heeft een veelbewogen leven gehad. Het harde werken in haar jonge jaren kwam niet alleen maar voort uit haar nauwgezet karakter, maar het was ook bittere noodzaak. Ze trouwde met Eibert Wittingen en mocht 6 kinderen ontvangen, waaronder twee keer een tweeling. Maar de eerste tweeling was niet levensvatbaar en moesten kort na de geboorte worden teruggegeven aan de Heere. Na het overlijden van haar man heeft ze ruim 28 jaar bij haar zoon Eimmie en schoondochter Hillie ingewoond. Ze genoot van het gezin en het samen optrekken. Door bloedvatenvernauwing moest ruim 6 jaar geleden een deel van haar been geamputeerd worden. Daardoor kon ze niet meer bij haar zoon blijven en werd ze opgenomen in de Voord en kreeg ze later een kamer in de Hullen. Ook hier genoot ze met volle tevredenheid van alle aandacht die ze kreeg. Stil genieten op haar kamer met haar breiwerk of beneden in de grote zaal. Elke zondag was zij aan de kerkradio gekluisterd om woorden van God op te vangen. De psalmen zong ze tot op de laatste dagen van haar leven, liggend in bed, mee. Daar lag haar troost en hoop in. Onze deelneming gaat uit naar de achterblijvende familie. We bidden de rouwdragende familie de herderlijke zorg van de Heere toe. Vrijdag 2 februari droegen we een geliefde moeder, groot- en overgrootmoeder ten grave, nadat een rouwdienst in het uitvaartcentrum was gehouden.

Huwelijk: Op donderdag 15 maart zal in het gemeentehuis te Oldebroek de huwelijksvoltrekking plaatsvinden van Gerrit de Weerd en Melanie van den Brink (Broekerenk 2). Deze plechtigheid begint om 13.00 uur. Nadat zij het huis van de stad hebben verlaten, maken zij de gang naar het huis van de gemeente van Christus. In de Dorpskerk van Oldebroek zal om 14.15 uur een dienst van het Woord beginnen. Het is het verlangen van Gerrit en Melanie om met de woorden van God hun leven te beginnen. Zij hebben elkaar in de achterliggende jaren goed leren kennen, doordat zij reeds jaren met elkaar als vriend en vriendin optrekken. Dit seizoen is een bijzondere periode in hun leven. Omdat zij eerst in het huwelijk hopen te treden, maar zich ook voorbereiden op de openbare belijdenis van het geloof. Het ja-woord zal diverse keren klinken. Wat is het Gods genade dat Hij jullie allereerst uitnodigt in Zijn huis om van daaruit samen het leven te vervolgen. God belooft een huis dat niet met handen gebouwd is en nooit onderhevig is aan ouderdom of verval. Waar is een mens veiliger dan in de hoede van de God van het genadeverbond? In Christus belooft Hij ons een Toevlucht en een Sterkte te zijn. We bidden jullie in het bijzonder deze zegen van de Heere toe voor jullie huwelijksleven. We feliciteren Gerrit en Melanie van harte met hun huwelijksvoornemen. Met de Heere in het centrum van het (huwelijks)leven kunnen we ons geen betere Geleide wensen. Een goede tijd toegewenst aan de IJsselmeerweg 12, 8081 KG, Elburg!

Jubileum: Het echtpaar H. van Wezep en B. van Wezep-van Tongeren, wonend aan het Bovenpad 28b, mocht op 7 februari gedenken dat de HEERE hen 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar verbonden had. Ze zijn dankbaar voor alles wat ze kunnen en mogen betekenen voor hun gezin, maar ook voor de mensen om hen heen. In al die jaren mochten zij hun kinderen en kleinkinderen geboren zien worden. Allemaal redenen om in dankbaarheid te gedenken. Maar zij hebben ook dagen van zorgen, moeite en verdriet gekend. Nog maar kort geleden moesten zij met hun kinderen hun geliefde kleinzoon Boaz begraven. Dit grote verdriet gaat dagelijks met hen mee. Ook hieruit blijkt dat wij buiten het paradijs leven. De gebrokenheid van de schepping en van het leven komt naar voren. Maar in de gebrokenheid en het verdriet heeft de HEERE Zijn eniggeboren Zoon gegeven. Hij is aan het kruis genageld om voor onze zonden te boeten. Het open graf laat vandaag horen en zien dat er redding en eeuwig leven mogelijk is voor een ieder die in Hem gelooft. We zijn dankbaar voor dit grote wonder. Ons gebed is dat de Heere hen op hun verdere levensweg mag dragen in Zijn almachtige, sterke armen. Dan kunnen ze gerust, met allen die hen lief zijn, de toekomst tegemoet gaan. We bidden hen de woorden toe uit psalm 100:3 ‘Weet dat de HEERE God is; Hij heeft ons gemaakt- en niet wij- Zijn volk en de schapen Zijner weide.’ De HEERE zegene u uit Sion.

Huwelijksjubileum: – Op 31 maart is het echtpaar dhr. J. Bastiaan en mw. E. Bastiaan-Leusink (Vreeweg 87, 8095 PL ’t Loo Oldebroek) 63 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen hen een gezegende dag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Wanneer we terugzien op de jaren, die we van de Heere ontvangen hebben, is er reden tot dankbaarheid, maar ook tot verootmoediging. We wensen hen een leven voor Gods Aangezicht met God als Leidsman en Christus als Borg van harte toe. Psalm 33 zegt: ‘Gij rechtvaardigen! Zingt vrolijk in den HEERE, lof betaamt den oprechten. Looft den HEERE met de harp, psalmzingt Hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al Zijn werk getrouw.’

Geboren: Dankbaar ontvingen Arjan en Esther Russcher – van de Werfhorst (Westerakker 1) op 18 februari uit Gods hand een zoon. Zij noemen hem Lukas Levi met als roepnaam Levi. Levi is in het ziekenhuis geboren, maar mocht al spoedig samen met moeder thuiskomen. Een groot wonder heeft de Heere geschonken. Hij heeft jullie huwelijk willen zegenen met de geboorte van een zoon en het leven van Esther willen sparen. Dan worden we stil voor de Schepper van alle leven. We wensen jullie van harte Gods zegen toe en betrekken hier ook de grootouders in. De HEERE heeft jullie nageslacht toevertrouwd. Om het op te voeden in de weg van de HEERE, waarin het voorgeslacht heeft mogen wandelen en mag wandelen. Maar als Levi op mag groeien, zal hij ook vele andere sporen en paden zien. Alleen Gods genade kan hem brengen tot de keus die nooit berouwt van het smalle pad ten leven. Laat van jullie opvoeding steeds de roep uitgaan om de Heere Jezus te volgen. Biddend dat hij die roep mag opvolgen. Daarbij pleitend op het woord van Psalm 100:5 ‘Want de HEERE is goed; Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid en Zijn getrouwheid van geslacht tot geslacht.’

Biddag: Op woensdag 14 maart is de jaarlijkse biddag voor gewas en arbeid. De morgendienst is in het bijzonder op de kinderen van de basisscholen gericht. Het thema van de dienst is: ‘Vertel het maar’ n.a.v. 2 Koningen 4:1-7. Op de basisscholen zal aandacht aan dit thema worden gegeven. Natuurlijk hopen we naast de kinderen ook veel ouders en grootouders te ontmoeten. De dienst begint op de gebruikelijke tijd om 9.30 uur. De avonddienst begint om 19.30 uur. We zijn dankbaar dat zowel in voor- als tegenspoed de Heere ons tegemoet komt in Zijn Woord. Het blijft ons herinneren aan het onmisbare van de zegen van de HEERE. Eén ding is zeker: als de HEERE ons tegenkomt op deze of een andere wijze dan doet Hij dat om ons temeer tot gebed te brengen. We hopen dat dat ook te merken mag zijn onder ons en de vrucht zal zijn van de weg die de HEERE met ons persoonlijk en met ons land en volk gaat. Misschien bent u, jij gewend om te werken op deze dag. Het zou best fijn en goed zijn om als gezin en gemeente met elkaar op te trekken en deze dag samen af te zonderen voor de Heere en Zijn dienst, biddend om Zijn zegen. We hopen velen te ontmoeten onder Zijn Woord.

Doopaangifte en doopzitting: Op zondag 18 maart om 9.30 uur staat in de Dorpskerk een doopdienst gepland. U kunt tot en met vrijdag 9 maart doopaangifte doen bij de scriba,
dhr. J. van Wijnen. Eventuele doopzitting zal dan plaatsvinden op dinsdag 13 maart om 20.00 uur in ‘t Open Huis. Beide ouders worden verwacht en neemt u uw trouwboekje mee!

Bijbelkring VI: Op donderdagavond 8 maart is de zesde en alweer de laatste Bijbelkringavond van het seizoen. We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij ‘geloof en strijd’ en ‘geloof en overwinning’. Er zijn verschillende Bijbelplaatsen die hier op ingaan. U kunt in Jesaja 50, psalm 73, Romeinen 8 het slotgedeelte daar ook over lezen. Iedereen is om 20.00 uur van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Psalm 73

Mannenvereniging: Op D.V. woensdagavond 21 maart 2018 zal de tiende en laatste avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal bij de Maranathakerk. Deze avond hoopt A. van Hattem de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 5 vers 6-12. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 3 van de maand maart 2018. Boven dit Bijbelgedeelte staat “vermaning tot nederigheid”. We worden opgeroepen om ons te vernederen onder de krachtige hand van God. Waarom? Met welk doel? Welnu, dat lezen we in ook in dit Bijbelgedeelte, namelijk opdat de HEERE u verhoge te Zijner tijd.
In het boek “Het innige christendom” spreekt de achttiende-eeuwse predikant W. Schortinghuis over de ‘vijf nieten’. In het boek “Het innige christendom” staat: ‘Ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet en ik deug niet.’ Dat zijn de vijf nieten. Van nature wil een mens niets waar het gaat om het geloof in de HEERE en wil hij alles waar het gaat om het leven zonder de HEERE. Maar als de HEERE ons gewillig makende genade schenkt, dan gaat dit in ons leven anders worden. Dan geven we ons over als een arme bedelaar aan de HEERE Jezus Christus. Dan wordt het ons gebed: Moede, kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de arme kleedt en voedt, die de zondaar leven doet. Een gezegende avond gewenst.
Verder willen we alvast alle leden van de mannenvereniging en vrouwenvereniging erop wijzen dat op D.V. dinsdagavond 10 april 2018 de gezamenlijke afsluitingsavond is. Deze avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Als spreker hebben we ds. J. Belder, hervormd emeritus predikant, woonachtig te Harskamp, uitgenodigd. Hij hoopt een lezing te houden over het onderwerp “De plaats van Hemel en hel in prediking en pastoraat”. Noteer dit alvast en houd deze avond daarvoor vrij!
Contributie Bent u/ben jij lid van de mannenvereniging en heeft u/heb jij de contributie van € 25,- voor dit seizoen nog niet betaald? Bij deze het vriendelijke verzoek om de contributie (graag contant) alsnog te betalen bij onze penningmeester ouderling H. van ’t Hof. Daarvoor alvast bedankt.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Jongerengesprekskring VI: De jongerengesprekskring komt bij elkaar op donderdagavond 22 maart om 20.00 uur in de Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op, om deel te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We bespreken met elkaar een hoofdstuk uit een nieuw boekje. Het gaat om het boek van ds. C.G. Vreugdenhil : ‘Zie Ik kom haastig’. Thuis lezen: hoofdstuk 2. Goede voorbereiding en tot ziens!

Afsluiting winterwerk: Op zondag 25 maart is de afsluiting van het winterwerk. Het klinkt altijd een beetje vreemd: ‘afsluiting’. Net alsof de activiteiten van de kerk met een langdurig reces gaan. Niets is minder waar, want de Woordverkondiging mag D.V. doorgaan alsmede een aantal andere activiteiten. Maar het grootste gedeelte van de activiteiten zoals kringwerk, verenigingsleven en de catechisaties houden rust. We hebben opnieuw vele jongeren en ouderen mogen ontmoeten. We zijn dankbaar voor wat de Heere ons allemaal geschonken heeft. Wat is het een zegen en voorrecht dat wij in alle vrijheid elk seizoen mogen samenkomen om zo aangespoord te worden om de Heere te zoeken, maar ook gebouwd te worden in het allerheiligst geloof. We bidden de Heere om Zijn zegen in de wetenschap dat Zijn woord niet ledig zal terugkeren. Hij geve Zijn zegen over het gestrooide zaad, opdat het vrucht zal dragen in de harten van een ieder. Tot eer van Zijn Naam en tot opbouw van Zijn koninkrijk. We nodigen alle gemeenteleden van harte uit om na de dienst met elkaar koffie/thee/limonade te drinken. Daarna spreken we met onze jongeren nog door over de preek. Alle jongelui van harte welkom!

Middagdiensten Maranatha met oppasdienst: Al verschillende keren is ons gevraagd of er ook oppasdienst kan zijn in Maranatha als wij ’s middags in de Maranathakerk zijn. Wij willen als kerkenraad daar graag gehoor aan geven. We starten met een proefperiode van 4 maanden en gaan dan evalueren.
Dus de zondag 18 maart, 15 april, 13 mei, 3 juni (Heilig Avondmaal) en 17 juni zal er oppas zijn. Hier worden moeders voor gevraagd die noch niet meedraaien in het normale oppasrooster. Het zou mooi zijn als een behoorlijk aantal moeders dit zouden willen doen.
Onlangs zei een gastpredikant dat hij het mooi vond dat er ook in de middagdiensten zoveel kinderen in de kerk waren. Dat is ook het voordeel van de middagdiensten om als gezin nog weer gezamenlijk naar de kerk te gaan. En het behoort bij de doop belofte die we gedaan hebben. Maak er ook gebruik van. We zijn toch samen gemeente!
Pastoraat: Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen, uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!
Voor al de bovenstaande data geldt: Deo Volente!

Tenslotte: We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Bijzondere mijlpalen in het kerkelijk leven. Elke keer raken we onder de indruk van Gods liefde voor zondaren. Of moeten we schrijven: we worden klein onder zoveel genade van Gods kant. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Een onbegrijpelijk wonder aan onze kant. Dan kunnen we niet anders dan belijden: de Heere is goed en groot! Graag geef ik u het volgende gedicht door:

Hij leeft, is opgestaan
Als Christus niet is opgestaan, geloof ik zonder vrucht dan ben ik als een bloem in ’t veld, Dan leef ik zonder eeuwig doel, dan sterf ik zonder zin dan ga’k voor eeuwig uitgeblust de grauwe groeve in.

Maar Christus is wél opgestaan Goddank Hij is mijn lied. Ik heb Hem immers zelf ontmoet, Al zeggen honderdduizenden dat Hij gestorven is en dat Hij nooit is opgestaan, ik die Hem nimmer mis.

Als ik Hem om Zijn bijstand bid, ‘k ga juichend met Hem door en dwars door alle leugens heen, Leidt Hij mij in het spoor, van waarheid en gerechtigheid. Ik volg, Hij gaat vooraan, Ja, ‘k zeg u brandende van vreugd’, Hij leeft, is opgestaan!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. ds. D.J. W. Kok

Vanaf wanneer is jullie kind betrokken op de kerk???
Dat is een vraag waar we de laatste weken tijdens verschillende vergaderingen over gesproken hebben. Graag wijzen we nog eens op de kinderoppas. Kinderen vanaf enkele weken oud zijn daar in goede handen. Het is mooi als kleine kinderen samen tijd doorbrengen met andere kinderen van de gemeente. Een mooie verlenging van de oppas, is de zondagschool. Hier kunnen de kinderen van 4 t/m 8 jaar heen. Op de zondagschool wordt
gewerkt met een mooie methode. Er wordt een Bijbelverhaal verteld en een mooi werkje gemaakt. Van lieverlee kunnen de kinderen ondertussen steeds vaker mee naar de kerk. Zo leren kinderen van jongs af aan, dat de kerk er echt toe doet. Ouders ontmoeten elkaar bij de oppas en bij de zondagschool. Dat werkt samenbindend. En dat is belangrijk, want we leven als gemeente in een versnipperde omgeving. We maken gebruik van twee kerkgebouwen en de meeste kinderen gaan naar drie verschillende scholen. Gemeente zijn, dat zijn we samen en als we daar met z’n allen ons best voor doen, dan zullen onze kinderen dat merken! Gelukkig zijn er ook veel kinderen die we vaak bij de oppas, de zondagschool en(!) in de kerk zien. We zijn benieuwd naar jullie reactie: vanaf wanneer is jullie kind betrokken op de kerk?

In balans, een evenwichtige tijdbesteding vraagt om keuzes
Met je smartphone onder handbereik giet je de pan met eten af. Ah, eindelijk een appje over de vergaderlocatie van vanavond. Nu snel eten, dan de jongste naar bed en de oudste naar club. De zweetdruppels parelen op je voorhoofd.
Zo begint het mooie artikel, dat enkele weken geleden in De Waarheidsvriend stond. Het artikel is een onderdeel van het digitale magazine Opvoedingsbron, met het thema ‘In balans’. Dit magazine is gratis te downloaden van onderstaande websites. In Opvoedingsbron staat:
– Het artikel ‘In balans’ (voor ouders en andere opvoeders); – Een Bijbelstudie naar aanleiding van Martha en Maria, over prioriteiten stellen (voor verengingen en kringen); – Zeven bijbel-gezinsmomenten voor aan tafel; – Ervaringsverhalen van andere ouders en jongeren; – Tips en verwijzingen voor verdere verdieping www.hervormdezondagscholen.nl – www.hgjb.nl
Zeer de moeite waard om eens op te zoeken.
Gerrit Bakker, jeugdouderling

Programma Sluitingsweekend wijk 1
Het sluitingsweekend is van vrijdag 23 maart t/m zondag 25 maart. Een seizoen lang was er de 12-club, het Open Tienerwerk en een nieuwe 15+ groep. Er waren steeds weer leuke programma’s en elke keer mocht er nagedacht worden over een gedeelte vanuit het Woord van God. Zoals gewoonlijk hebben we aan het eind weer een sluitingsweekend. Hierbij het programma:
Vrijdag: Slotavond voor de 12-clubs en de zondagscholen. Deze avond is voor de kinderen van de beide wijken. Er is een leuke activiteit en we bieden de projectcommissie het geld aan, dat we voor de winteractie bij elkaar hebben gespaard. De leiding is een seizoen lang bezig geweest om leuke avonden voor de kinderen te maken en daar hoort deze avond ook bij! We hopen dat er dit jaar ook veel kinderen in ‘t Open Huis zullen komen die bij de Maranathakerk naar de club gaan. Ouders willen jullie de moeite nemen om óók deze avond de kinderen te brengen?
Zaterdag: Voor de 12+ jeugd wordt een leuk programma bedacht. Waarschijnlijk begint dit in de middag en duurt het tot het begin van de avond. Het programma wordt georganiseerd door de Wijkjeugdcommissie.
Zondag: ’s Morgens verzamelt de 12+ jeugd in de hal van Maranatha om vervolgens bij elkaar in de kerk te gaan zitten. Na kerktijd is er voor de hele gemeente koffie drinken en tijd voor ontmoeting. Daarna is er voor de jeugd een preekbespreking en een broodmaaltijd. We hopen dat veel jongeren hierbij aanwezig zullen zijn, ook als je nog nooit naar het jeugdwerk bent geweest.
Namens de Wijkjeugdcommissie,
Gerrit Bakker
bakkerwittenstein@hotmail.com
0525-622517 / 06-57600436

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de diensten De tijd vooraf aan Goede Vrijdag en Pasen in de Lijdenstijd: 7 weken waarin we stil staan bij de weg van Christus naar Golgotha. De Schriftlezingen in de kerkdiensten zijn afkomstig uit het evangelie van Mattheüs. De Schriftlezingen zijn bij de kerkdiensten toegevoegd. Na Pasen komt er naar alle waarschijnlijkheid een serie over het Bijbelboek Openbaring.

Vanuit de kerkenraad (1): sectie-indeling De sectie van br. M. Hofstede wordt overgenomen door de broeders B. Stoel en J.R. Ringoir. Aan deze sectie wordt ook de Irisstraat toegevoegd. De broeders Stoel en Ringoir zijn nu de wijkouderling voor de volgende straten: ds. Otto Veeninglaan, Ranonkel, Wederik, Pimpernel, Ratelaar, Luiting Matenlaan, Gentiaan, Lage Weide en de Irisstraat. br. H. de Groot krijgt Rakkersoord (Van Asch van Wijcklaan 29), de Huller Staete, De Hullen en de woningen bij De Hullen aan de Van Asch van Wijcklaan als ouderling toegewezen. We wensen deze broeders Gods zegen op hun werk in onze gemeente als wijkouderling.
Vanuit de kerkenraad (2): Bezoekbroeders en bezoekzusters Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering zijn br. A. Dickhof, zr. J. van ’t Hof – Stouwdam en br. H. het Lam benoemd tot bezoekbroeder en bezoekzuster. Tijdens de kerkenraadsvergadering hebben ze hun belofte van geheimhouding afgelegd. We wensen hen toe, dat de bezoeken tot zegen mogen zijn.
Br. K. Bakker heeft te kennen gegeven dat hij zal stoppen als bezoekbroeder. Hij en zijn vrouw zullen binnenkort naar Doornspijk gaan verhuizen. We zijn dankbaar voor zijn inzet in het bezoekwerk. Zr. D. Stouwdam – Boeve heeft te kennen gegeven dat zij zal stoppen als bezoekzuster. Haar zorg en aandacht gaat nu uit naar haar dochter en het gezin van haar dochter. We wensen zr. Stouwdam de kracht van de Heere toe om haar dochter en haar gezin bij te staan. Nu de hersentumor bij haar dochter zich weer verder ontwikkelt zal de spanning en de zorg toenemen. We wensen hen allen Gods nabijheid toe. In de afgelopen tijd is een aantal bezoekbroeders en bezoekzusters gestopt. Als kerkenraad zijn we op zoek naar gemeenteleden die de ouderlingen willen bijstaan in hun bezoekwerk. Wanneer u zelf interesse hebt of als u iemand weet, neem dan contact op met ds. Schuurman of met uw wijkouderling.

Wij gedenken (1) Op 24 januari 2018 overleed in de leeftijd van 82 jaar: Dirk Jonker. Op de rouwkaart schrijft de familie: in vertrouwen op Zijn hemelse Vader Thuisgehaald. Met zijn overlijden moet zijn vrouw Riek en moeten de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen afscheid nemen. Dat afscheid is al eerder begonnen, toen de dementie opkwam en doorzette: toen er verhuisd moest worden naar de Tulpstraat en toen Dirk niet meer thuis kon zijn en verpleegd moest worden op De Voord en op de gesloten afdeling van De Hullen. Dirk Jonker werd geboren op 3 april 1935. Op 17 maart 1955 trouwde hij met Riek Kroon. Ze kregen samen 5 kinderen. De eerste Arie overleed al snel na de geboorte. Daarna kregen ze een tweede Arie en werden daarna Corrie, Tineke en Christiaan geboren. Dirk Jonker was iemand die graag de regie over zijn eigen leven had. Dat gaf in militaire dienst de nodige botsingen met officieren. In het dagelijks leven begon Dirk Jonker met venten. Hij kreeg een wijk in Kampen met 400 adressen. Hij begon in Oldebroek een A&Owinkel, die later overging in een Spar. Hij was een harde werker. Overal zag hij een handel in. Als de ijsbaan open ging, zorgde Dirk Jonker dat er een kraam was waar je kon eten en drinken. De kinderen en ook de schoonkinderen en zelfs hun ouders werden ingeschakeld. Toen hij een hartstilstand kreeg, veranderde zijn leven. Hij had niet meer de regie. De regie over zijn leven raakte Dirk Jonker kwijt toen hij een hartstilstand kreeg. Zelf ken ik hem alleen van de laatste jaren. Toen ik kwam, was de Spar er al niet meer. Ik hoorde wel de verhalen over de winkel, moest de klokken bewonderen en natuurlijk kijken hoe pa op het orgel speelde en Riek daarbij zong: Psalmen, liederen uit de Bundel van Johannes de Heer. Trots vertelde hij dan, dat hij alleen maar de zwarte toetsen gebruikte bij het spelen. Dat orgelspelen bleef hij doen, totdat hij op De Hullen zat. De laatste keer dat Dirk Jonker in de kerk kwam, was het avondmaal. De laatste tijd kon hij niet meer zo makkelijk naar de kerk, maar met avondmaal ging hij samen met Riek. Wie de laatste keer dat gezien heeft, zal dat niet snel vergeten: Aan de arm geleid, je merkte dat hij niet alles meer begreep en tegelijkertijd merkte je hoe belangrijk het avondmaal voor hem was. De laatste jaren nam de zorg toe, zorg die met liefde gegeven werd door zijn vrouw en de kinderen, daarbij gesteund door het personeel van De Voord en De Hullen. De dag voor zijn overlijden kwam hij ten val en brak hij zijn heup. Het werd duidelijk dat hij niet lang meer te leven had. De dag erop werd hij Thuisgehaald. In de afscheidsdienst stonden we stil bij Jesaja 12:2b: De HEERE HEERE is mijn Sterkte, mijn Psalm en Hij is mij tot Heil geworden. We willen zijn vrouw Riek, de kinderen, de kleinkinderen, de achterkleinkinderen en verdere familie van harte de kracht en troost van de Heere toewensen.

Wij gedenken (2) Op 26 januari 2018 overleed, één dag voor zijn 92e verjaardag: Hendrik van de Grift (Van Asch van Wijcklaan 29B). Hij werd op 27 januari 1926 geboren te Oosterwolde. In zijn jongere jaren heeft hij veel meegemaakt. De bevrijding van Oosterwolde stond, ook toen hij al oud geworden was, nog op zijn netvlies. Na de oorlog werd hij naar Nederlands Indië gestuurd, waar hij opnieuw heel wat meemaakte. Over deze herinneringen praatte hij liever niet. In zijn dagelijks leven werkte hij op de Kamperveense melkfabriek. ‘s Zomers maakte hij melkpoeder. ‘s Winters ging hij de boer op om koeien te merken. Op 16 februari 1955 trouwde hij met Bertha van Klompenburg. Samen kregen ze drie kinderen: Gerda, Corrie en Jannie. Meer dan 50 jaar woonde hij samen met zijn vrouw in de Leliestraat. De laatste acht jaar woonden ze in Rakkersoord. De laatste maanden werd de zorg te zwaar. Hij was net verhuisd naar De Voord toen hij overleed. In de afscheidsdienst hebben we Psalm 42 gelezen, een psalm die van toepassing is op zijn leven. We wensen zijn vrouw en de kinderen van harte Gods nabijheid toe.

Wij gedenken (3) Op 4 februari 2018 overleed Louis Gerard Everhard (Louis) Laproi in de leeftijd van 56 jaar. Enkele dagen voor zijn overlijden was hij nog vanuit het Utrecht Medisch Centrum overgebracht naar het hospice. Enkele maanden geleden kreeg Louis de diagnose dat hij een burnout had. Bij verder onderzoek bleek dat hij een hersentumor had. Er vond een operatie plaats, waarbij een deel van de tumor werd weggehaald. Er was de hoop dat hij nog een tijdje zou kunnen blijven leven. Het mocht echter niet zo zijn. Het was de bedoeling dat Louis zou gaan wonen in Utrecht. Daar werkte hij en in die stad had hij het ook naar zijn zin. Het overlijden van zijn vader zorgde er echter voor dat hij ervoor koos om bij zijn moeder in Oldebroek te blijven wonen. Tijdens zijn studie aan de HEAO kwam Louis in aanraking met computers en leerde hij programmeren. Daarmee werd een passie geboren. Hij werd een specialist op het gebied van programmeren en ict. Wanneer op de bank waar hij werkte een ict-probleem was, werkte hij net zo lang door tot hij het begreep en het opgelost had. Naast deze passie, waar hij zijn werk van kon maken, had hij vliegen als hobby. Nadat de gemeente wilde dat Louis en zijn moeder zouden verhuizen, zodat hun huis ruimte kon maken voor een nieuw centrum in Oldebroek, vatte hij het plan op om een energieneutraal huis te laten bouwen. Voor dit plan was hij echter te perfectionistisch. Tien jaar duurde het voordat er een plan lag waaraan Louis zijn goedkeuring kon verlenen. Vlak voordat de handtekening gezet zou worden en het project van start zou gaan, werd duidelijk dat Louis ernstig ziek was. Deze droom heeft hij niet meer mogen verwezenlijken. Afgelopen vrijdag was de afscheidsdienst, waar verschillende vrienden en collega’s het woord voerden en een beeld van Louis schetsten. Zelf las ik Psalm 121 in deze dienst. We wensen zijn moeder veel sterkte toe nu zij afscheid heeft moeten nemen van haar enige zoon. Ook de vrienden en verdere familie wensen wij veel sterkte toe.

Wij gedenken (4) Op 14 februari 2018 overleed Fennigje Van den Bosch – van ’t Oever in de leeftijd van 90 jaar. De laatste 4 jaar had ze haar plekje op De Hullen, hoewel ze de eerste tijd nog sterk terug verlangde naar het plekje aan de Ottenweg. In de weken voor haar overlijden werd ze al zwakker en gaf ze aan dat ze haar 91e verjaardag, die ze op 20 februari zou hebben, niet meer zou halen. Fennigje was de een-na-jongste in het gezin van Van ’t Oever. Toen het jongste kind van dat gezin na een korte ziekte overleed op 5-jarige leeftijd, werd Fennigje heel beschermd opgevoed. Op 11-jarige leeftijd raakte ze met haar fiets in het kanaal. Ze kon ternauwernood worden gered. Ze trouwde met Jan van den Bosch en kregen samen 4 kinderen: Aalt, Fennie, Hannie en Bertha. Als moeder was zij vaak ook heel beschermend en bezorgd. ‘Kiek mar goed uut!’ heeft ze heel wat keren gezegd. Ze hield van gezelligheid en vond het fijnste als de kinderen en de kleinkinderen bij haar in de buurt of op bezoek waren. Ze kon erg genieten van de kleinkinderen. Een grote verandering kwam er in haar leven toen haar man op 24 april 2006 onverwacht overleed. Toen bleek dat ze heel erg op haar man geleund had. Dat overlijden was zo ingrijpend voor haar, dat ze nooit meer dezelfde was. In de laatste jaren had ze meer verliezen te lijden: overlijden van haar zus Batje Veldhoen – van ’t Oever en nicht Jannie van de Streek – Prins zorgde ervoor dat haar kringetje nog kleiner werd. Bijna een jaar geleden mocht ze haar 90e verjaardag vieren. Ze genoot erg van die dag. In oktober vorig jaar verbleef ze in het ziekenhuis. In de afgelopen weken besefte ze dat het einde voor haar naderde. Bijzonder was dat ze aangaf dat ze kon sterven en dat het goed met haar was. In de afscheidsdienst hebben we geluisterd naar Mattheüs 11:28: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven’. We wensen de kinderen, de klein- en achterkleinkinderen de troost en kracht van de Heere toe

Pastoraat Op het moment dat ik de kopij aanlever verblijven in de Isalakliniek: zr. J. van Dorp – Wessels (Rustenburgsweg 66) en br. D. Wieringa (Van Asch van Wijcklaan 29W). Zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) is overgegaan van de Isalakliniek naar De Vogellanden om te revalideren. Lieke van Loo (Mheneweg Zuid) werd in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht geopereerd vanwege een chronische oorontsteking. Bij zr. D. Grootkarzijn – Jonker (Bovenstraatweg 29a) kwam na 16 jaar de borstkanker weer terug. Daarom moest er een borstamputatie plaatsvinden. De operatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Dat zal alles bij elkaar heel wat spanning gegeven hebben. We wensen deze gemeenteleden en allen die bij hen horen de kracht en nabijheid van de Heere toe.

Geboortebericht Zo klein als je bent, zo groot is het wonder van het leven. Niemand heeft je tot nu toe gekend, Alleen Hij die jou heeft gegeven Zo kondigen Gerben Doornewaard en Marijke Doornewaard – Klos (Wijnbergerve 4) de geboorte van hun dochter Lisette Esmee aan. We willen Gerben en Marijke van harte gelukwensen met de geboorte van Lisette. Ook een felicitatie aan opa en oma Doornewaard en opa en oma Klos met de komst van deze kleindochter. We wensen Lisette toe dat zij op mag opgroeien onder de zegen van de hemelse Vader.

Huwelijksjubilea
Op 3 maart zijn br. Z. Rietberg en zr. H. Rietberg – Top (Eekterweg 54) 25 jaar getrouwd.
Op 8 maart zijn br. G.J. Klock en zr. A. Klock – Spaan (Vreeweg 41) 45 jaar getrouwd.
Op 20 maart zijn br. G. Krooneman en zr. A. Krooneman – Jansen (Van Sytzamalaan 2H) 60 jaar getrouwd.
Op 26 maart zijn br. J.W. Nagelhout en zr. G. Nagelhout – Spronk (Van Pijkerenlaan 94) 25 jaar getrouwd. We willen deze echtparen van harte gelukwensen met dit jubileum, samen met al degenen die bij hen horen. We wensen hen een fijne dag toe. Boven alles wensen we hen Gods onmisbare zegen toe. ’Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u’ (Filippenzen 4:4).

Bijbelkring Op 1 maart hopen we met elkaar de laatste keer als Bijbelkring samen te komen. De bijeenkomst vindt plaats in het Open huis, van 20.00-21.30 uur. We lezen met elkaar 1 Petrus 3:13-22. In het boekje is dat hoofdstuk 6: Rekenschap van de hoop en van de doop.
Tot besluit Ontvang een hartelijke groet, ds. M.J. Schuurman

Gebedskringen
Moge de Heere een burcht zijn voor de verdrukte, een burcht in tijden van nood. Wie Uw naam kent, kan op U vertrouwen, U verlaat niet wie U zoeken, Heere. Ps. 10 en 11

Heere, onze veilige toevlucht, onze beschermende burcht! Vader, wat zijn we blij dat we U kennen, Uw nabijheid kunnen vinden. Wij vragen U, maak Uw naam bekend aan allen die Uw bescherming zo nodig hebben! Dat willen we samen doen op:

Wanneer: Maandagavond 5 en 19 maart
Woensdagavond 14 en 28 maart Tijd: van 18.45 uur – 19.45 uur Waar: Boven in het jeugdzaaltje van ’t Openhuis Info: Janny van de Poll tel: 632764

 

 

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”
Op D.V. 6 en 20 maart hopen wij dameskrans te houden.
En op 27 maart is de paasavond. Deze avond heeft “Menorah” de leiding. Allen van harte welkom.

Namens het bestuur, G. van Loo – Vosselman

Ziekenhoekje
In de weerbarstigheid van het leven wisselen vreugde en verdriet elkaar af
‘Het was een vreemde dag: ’s morgens een kraamvisite, ’s middags een begrafenis.’ Vreugde en verdriet gaan soms hand in hand. Wie herkent het niet? Het kan dicht naast elkaar liggen, zeggen we dan. Zorgen die ons leven beheersen. Daarnaast de zoete vreugden, die met gouden glans door het wolkendek breken. Een eenzame zieke kan verrast worden door de groet van een klein kind. Die eenzame buurvrouw door een onverwacht bezoekje. Dat depressieve gemeentelid door een opbeurende bemoediging. Als we beseffen hoeveel vreugde zo’n klein gebaar kan geven in een moeitevol leven, zien we ook de opdracht op ons pad liggen. Heel eenvoudig, omzien naar elkaar.

Of weet u zelf van nood en verdriet? Misschien wel binnen de muren van uw of jouw huis? Zorgen die u met niemand wilt delen, waar je liever niet over praat? Wat kan het lezen van Psalm 10 vers 14 onze weg dan doen oplichten:…want U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft’. Te midden van de donkerheid van moeite en verdriet ervaren we de vreugde van de overgave aan de Heere. Hij weet ervan. Waarvan? Van uw en jouw situatie. Van die erge ziekte, van de crisis binnen je huwelijk, die onbegrepen weg… Ja, ook in de Bijbel lezen we van moeilijke omstandigheden. In het leven van mensen uit het Oude en Nieuwe Testament vinden we herkenning. In het bijzonder denken we aan de lijdensweg van de Heere Jezus. Tegelijk ligt ook daar vreugde. Zijn bitter lijden bracht verlossing. Zijn nood en pijn redt ons van moeite en verdriet. Laten we de handen vouwen en smeken om kracht. Om geloof gewerkt door Gods Geest. Om vergeving van zonden. Om liefde, mildheid, verdraagzaamheid… om alles wat ons ontbreekt, want Hij schenkt het, zo wij het smeken, mild en overvloedig. Zo breekt de toekomst open. Een toekomst waarin het leven niet meer weerbarstig is, maar waarin de vreugde overwint, omdat de Heere Jezus Zelf alles overwonnen heeft.

Vreugde en verdriet
Ze gaan heel dikwijls hand in hand de vreugde en ’t verdriet. Waar het ene is, komt het andere gauw. Wie ondervindt dit niet?

Als vreugde in ons leven heerst zodat men danken kan, komt soms opeens een zwarte wolk en maakt het donker dan.
En geeft God droefheid on ons hart zodat alles duister is, dan kan plotseling daar weer vreugde zijn, verlichtend ons gemis.

Al gaan ze dan ook hand in hand de vreugde en het verdriet, ik leg mijnhand in Vaders hand ‘Nee Heer’, meer vraag ik niet.

Vrouwenbijbelstudievereniging “Menorah
In maart zijn er ook weer twee bijeenkomsten.
D.V. 13 maart: Behandeling bijbelstudie 9 en 10.
De avond van 27 februari waar bijbelstudie 9 behandelt zou worden is vervallen. Daar er nog 1 avond is voor de afsluiting winterseizoen, is besloten deze laatste avond de bijbelstudies 9 en 10 samen te voegen. Het is niet haalbaar om beide bijbelstudies in zijn geheel te behandelen. Zodra bijbelstudie 10 binnen is, wordt er beoordeelt welke vragen er behandelt worden.

Belangrijk: kijk op de site van Hervormd Oldebroek onder menu. Hier ziet u Menorah staan. Klik dit aan en u ziet de info van Menorah. Hier wordt vermeld welke vragen behandelt worden. Wie geen computer heeft, kan contact opnemen met het bestuur.

D.V. 27 maart: Paasviering aanvang 19.45 uur. Paasliturgie is te vinden in het februari nummer van de Hervormde Vrouw.
Allen een gezegende voorbereiding toegewenst,
Bestuur “Menorah”

Bijbelkring dinsdagmorgen 6 maart & 27 maart 2018
Op dinsdagmorgen 6 maart om 10.00 uur hopen we weer bij elkaar te komen om ons gezamenlijk te verdiepen in Gods Woord. We zullen dan hoofdstuk 7 uit ons boekje behandelen. 1 Petrus 4:1-11 zal dan besproken worden. Tevens hopen we op dinsdagmorgen 27 maart om 10.00 uur elkaar te ontmoeten. Dan zullen we 1 Petrus 4:12-5:4 bespreken. Beide ontmoetingen zullen plaatsvinden in ‘t Open Huis. En voor beide data geldt het adagium: Deo Volente.
Uw kerkelijk werker, J.P. Lensen

 


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Bediening van de heilige doop
Op zondag 21 januari 2018 zijn in de Dorpskerk gedoopt:
Rosanne Marrie Bos, geboren op 28 november 2017, dochter van M. Bos en M. van Oene, Van Sytzamalaan 13, Oldebroek.
Hendrientje Catharina Fijn, geboren 27 november 2017, dochter van J. Fijn en R. Wassink, Pluutstraat 97, Elburg. Gerrit Thijn Hop, geboren 13 november 2017, zoon van B. Hop en J. Hooghordel, Van Asch van Wijcklaan 23, Oldebroek.

Voorganger in de dienst was Ds. D.J.W. Kok De tekst van de preek was n.a.v. Mattheüs 3:13-17

Kerkelijke Stand
In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:
Plaats: naam en adres:
H.H. Kerk Fam. J. van de Grift – P. Buurkes,Van Pijkerenlaan 7a
Vrij Oud Ger.Gem. Fam. J. van de Beek – Boerendans, Ottenweg 45c
Nunspeet Dhr. G. de Zwaan, Oosteinderweg 103
Heerde Mevr. D. Stijf, Bovenheigraaf 31
Wezep Fam. T. van Dorp – Strijkert, Mheneweg Zuid 46a
Wezep Fam. L.H.A. Hagenbeek – H.A. Schoonhoven, Vreeweg 105
Ommeren Mevr. M.J.W. van Ewijk, De Hoogte 7
Prot.Gem. Marum Mevr. L.M. Scheper, Looweg 47
Kampen Fam. C.F. Riezebos – M. Beelen, Westerakker 37
Gereform. Kerk Mevr. G.J.M. van Hattem – Heijninck, Ottenweg 49a

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:
Plaats: naam en adres:
Uitgeschreven Fam. C. Doornwaard – A. Prins, Bovenheigraaf 184
V.E.G. Dhr. H.E. Vos, Ds. Otto Veeninglaan 50
Wezep Mevr. B.R.G. van Putten, Zuiderzeestraatweg 128L
H.H. Kerk Oosterwolde Dhr. G. van de Werfhorst, Groote Woldweg 2 Oosterwolde
Wezep Dhr. B.C. Wessels, Anjerstraat 6
’t Harde Fam. A.G.J. Schipper – H.A. van ’t Hul, Beemdweg 3
’t Harde ’t Harde Fam. H. Koornberg, Bovendwarsweg 60
Gereform. Kerk Fam. G. van Brummen – B.H. van ’t Hul, Schippersland 15
Elburg Mevr. C. Doorneweerd – Borsje, Veldbloemenlaan 25 Elburg

Ledenbestand gemeente
Overzicht gemeenteopbouw per 1 januari 2018 geregistreerd door LRP.
Totaal lidmaten doopleden geboorteleden Wijk 1 1.016 380 574 62 Wijk 2 1.727 633 1.023 71

Overzicht gemeentebestand van een aantal jaren: Jaar Totaal lidmaten doopleden geboorteleden 1-1-2010 2.847 1.011 1.649 187 1-1-2017 2.746 1.000 1.606 140 1-1-2018 2.743 1.013 1.597 133 Dankbaar mogen we constateren dat het ledenaantal de laatste jaren nagenoeg gelijk is gebleven. De landelijke PKN daarentegen verliest per jaar ca. 3% van haar leden.

Verjaardagsfonds
Alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder krijgen op of rondom de verjaardag bezoek van een gemeentelid met een felicitatiekaartje en een enveloppe om hun dankbaarheid te tonen. Per maand komt hierbij op deze manier doorgaans ruim € 1.000,- aan giften binnen, waarvoor we de gemeente erkentelijk zijn.
Bij het distribueren en bezorgen van de verjaardagskaartjes zijn een behoorlijk aantal vrijwilligers betrokken. Ze doen dat vaak vele jaren, maar af en toe komen er mutaties. Marrie van Loo – van Wijhe stopt met haar taak als uitdeler en ontvanger van de zakjes. We willen haar ook vanaf deze plaats bedanken voor haar inzet in de achterliggende periode en wensen haar Gods zegen voor de toekomst toe. We zijn dankbaar te kunnen melden dat G.J. Prins heeft aangegeven om deze taak op zich te nemen.

Kopieerapparaat
Het College van Kerkrentmeesters heeft besloten om een nieuw kopieerapparaat aan te schaffen. Dit apparaat kan printen, vouwen en nieten; m.a.w. Hervormd Oldebroek komt kant en klaar uit dit computergestuurde apparaat.
Dat betekent ook dat de zogenaamd vouw- en nietploeg niet maandelijks meer aan de slag hoeft om het kerkblad in elkaar te zetten en bezorgklaar te maken. Deze gemeenteleden hebben dit werk al jaren gedaan en wij willen hen bedanken voor hun inzet voor ons kerkblad. De coördinator en contactpersoon voor de verspreiding van Hervormd Oldebroek, Dik van de Werfhorst heeft aangegeven te willen stoppen met dit werk. We willen ook hem bedanken voor zijn inzet in de vele achterliggende jaren en wensen hem en zijn ploeg Gods zegen voor de toekomst toe.
We zijn nu op zoek naar een vervanger voor Dik en daarvoor kunt u zich melden bij een van de kerkrentmeesters.
Het kerkblad heeft een iets gewijzigde lay-out gekregen. Vanwege het feit dat de nieuwe machine geen 3 verschillende kleuren papier kan verwerken, moesten we een oplossing zoeken voor de kleurenbijlage van de jeugdrubriek. Voorheen was deze in het midden van het blad te vinden met een opvallende kleur. Vanaf heden wordt de jeugdrubriek op wit papier met een soort watermerk gedrukt en om pragmatische reden heeft de jeugdrubriek een vaste plek voorin, na de kerk- en oppasdiensten, van ons kerkblad gekregen.
We hopen dat u met evenveel plezier, en dat geldt ook voor de jeugd, ons Hervormd Oldebroek blijft lezen.

Actie kerkbalans : “GEEF VOOR JE KERK” 2018
Op 11 februari j.l. is vanaf de kansel afgekondigd, dat wij door uw toezeggingen € 209.102,- van u mogen verwachten voor de actie. Een prachtig bedrag, ruim € 6.000,- meer dan de toezegging van vorig jaar.
Gemeente wat zijn wij gezegend en wat past hier dankbaarheid aan onze Heere God die ons vrijgevig heeft gemaakt. Hij toont opnieuw dat Zijn zorg voor onze gemeente groot is.
Inmiddels zijn er nog wat giften en toezeggingen binnengekomen, waardoor op dit moment de stand is: € 210.557,-. Geweldig! Allemaal heel hartelijk bedankt.
We zijn erg dankbaar dat het aantal gemeenteleden, dat hun toezeggingsformulier heeft ingevuld, duidelijk meer is dan vorig jaar. 1092 formulieren zijn er binnengekomen, wel of niet voorzien van een bedrag. Dit zijn er 35 meer dan het afgelopen jaar. Het gemiddelde bedrag wat u heeft ingevuld is nagenoeg gelijk gebleven. Alleen al door het inleveren van uw formulier toont u verbonden te zijn met de gemeente. Maar u deed meer, wanneer u het kon missen, heeft u dat ook aangetoond door een bedrag in te vullen wat geresulteerd heeft in bovenstaande toezegging. Geweldig, we mogen hierin zien, dat u gevensgezind bent gemaakt door Hem, onze Heer en Heiland, Die alles bestuurt.
Wij hebben in onze begroting gerekend met een opbrengst van € 207.500,-, waar we dus al ruim boven zitten, maar gehoopt op € 240.000,-, zodat de begroting sluitend zou zijn. Dat laatste is nog niet het geval, maar wie weet hoe we in de loop van het jaar nog verrast worden. U helpt ons echter nu al geweldig op weg.
Er zijn enkelen van u, die daadwerkelijk kunnen helpen om het verschil kleiner te maken, zonder dat het voor hun extra kosten met zich meebrengt. Wat is namelijk het geval, sommigen van u hebben niet het juiste formulier ingeleverd, maar het formulier dat voor hun zelf bestemd was. Er staan wel bedragen op aangegeven wat hun toezegging zou zijn, maar de namen ontbreken, we kunnen daar niets mee. Kijk even uw administratie na en ziet u dat uw toezeggingsformulier nog in uw bezit is, lever dat dan alstublieft nog in bij één van de onderstaande adressen. Wij komen ze ook graag ophalen.
Wij hebben de vrijwilligers, die opnieuw heel veel werk voor de actie hebben verzet, persoonlijk bedankt, maar we willen ze graag nogmaals hartelijk bedanken voor al die uren die hieraan besteed zijn. De Heere heeft zegening gegeven voor uw inspanning.
Ter afsluiting: wanneer u de vrijwilliger gemist heeft en u wilt alsnog uw antwoordformulier inleveren dan kunt u dat doen bij Kerkstraat 1 of Vierschotenweg 8a. Een telefoontje mag ook, dan komen we bij u om het op te halen. Het telefoonnummer is 06 2701 5671.

Kerkbalans 2017.
Wij vragen ook nog uw aandacht voor de actie van het afgelopen jaar. Zoals we hiervoor aangaven is de actie 2018 geslaagd. Dat was ook het geval in 2017. Maar er zijn helaas nog leden die hun toezegging niet hebben overgemaakt. Binnenkort kunt u een persoonlijke herinnering verwachten. We rekenen er op dat u uw belofte nakomt en alsnog uw verbondenheid met uw kerk toont.
Namens het College van Kerkrentmeesters;
G.J. Prins. 0525-631357 of 06-27015671 E-mailadres: penmcvk2@hervormdoldebroek.nl

Giften in de maand: Januari – Februari Via: voor: bedrag: Ds. D.J.W. Kok Maranathakerk € 20,–
Ds. D.J.W. Kok Maranathakerk € 20,– Ds. D.J.W. Kok Kerk € 10,– Ds. D.J.W. Kok Kerk € 18,– Ds. D.J.W. Kok Kerk € 20,– Ds. D.J.W. Kok Pastoraat € 20,– Ds. D.J.W. Kok G.Z.B. Project 1027 € 25,– Ds. M.J. Schuurman Kerk € 10,– Ds. M.J. Schuurman Kerk € 10,– Ds. M.J. Schuurman Kerk € 10,– Oud. H. v t Hof I.Z.B. € 25,– Oud. E. van de Werfhorst Pastoraat € 20,– Oud. A. van Hattem Orgelfonds Maranathakerk € 20,– Oud. A. van Hattem Diaconie Kerstbakje € 15,– Oud. A. van Hattem Kerk € 10,– Oud. J. van Wijnen Orgelfonds Maranathakerk € 50,– Oud. H. van Olst Kerk € 25,– Oud. H. van Olst Pastoraat € 10,– Oud. J. van der Stouwe Kerk € 35,55 Oud. M. Hein Kerk € 10,– Oud. J. Dickhof Orgelfonds Maranathakerk € 10,– Oud. J. Dickhof Winteractie € 10,– Oud. D. van Erven Kerk € 10,– Oud. A.J. van Oort Kerk € 10,– Oud. L. van Olst Fam. Schaafsma € 10,– Oud. L. van Olst Kerk € 30,– Mevr. H. van Olst-Haze Kerk € 10,– Mevr. E.van HoorenNagelhoud Kerk € 13,75 Mevr. W. Fobbe Orgelfonds Maranathakerk € 10,– Mevr. H. ten Hove Lichtspoor € 5,– Mevr. L. Hulshof-van Unen Kerk bij bezorgen fruitbakje € 10,– Mevr. G. van ‘t Hul Woord en Daad bij bezorgen van een plantenbon € 10,– Mevr. H.Immeker Kerk bij het bezorgen ve bloem € 10,– Mevr. W. van Boven-van Unen Kerk bij bezorgen v fruitschaal € 10,– Mevr. M. van Oort Kerk bij een bezoekje € 10,– Lid van de dameskrans Renovatie van ’t Open Huis € 27,– Collecte: Verjaardagsfonds € 10,– Bank: Gift voor kerstbakje € 15,– Kerkradioluisteraars januari € 611,34

Giften in de (vorige) maand: Mevr. B. Klompmaker Orgelfonds Maranathakerk € 10,– Mevr. B. Klompmaker Maranathakerk 2x€10,–

Allen hartelijk dank voor uw gaven.
Van de Zendingscommissie Zendingsbusjes januari 2018 € 1.335,55
Allen hartelijk dank! Namens de Zendingscommissie, Jolanda Wolf – van Oene

 

PUZZELRUBRIEK:

Hallo puzzelaars,
Zodra het kerkblad wordt bezorgd zijn wij verhuisd! Oplossingen dus niet meer aan Het Kooiveen in de brievenbus maar aan de Mheneweg Zuid 56 inleveren. Ook de boekenbon kan op ons nieuwe adres worden opgehaald! Het was een drukke tijd, maar alles is goed verlopen. We hopen daar met veel plezier te wonen!
En dit jaar een jubileum, want ik heb alweer 5 jaar de puzzels voor het kerkblad gemaakt. Ik hoop dat jullie met veel plezier de puzzels blijven maken en insturen!
De oplossing van de puzzel van februari is: 1 – eer 2 – verlaten 3 – jonkheid 4 – heil 5 – geboren 6 – bergen 7 – goed 8 – schaap 9 – sterkte 10 – eeuwigheid 11 – wetenschap 12 – luiaard 13 – rijk 14 – liefde 15 – smart 16 – sterven 17 – olie 18 – één 19 – zaaien 20 – banier

De prijswinnaars van februari zijn: – Driesje Keijl, Bovenstraatweg 42a – Eline Korenberg, Eekterweg 32 – Simone Mostert, Huisstede 8 – Esther de Nooijer, Bovenstraatweg 84 Allemaal van harte gefeliciteerd. De boekenbon kunnen jullie bij mij afhalen. Indien jullie hiertoe niet in staat zijn, neem dan even contact met me op.

Puzzel maart

De oplossing met je naam en adres kan tot en met vrijdag 16 maart a.s. worden ingeleverd of ingestuurd naar onderstaand adres. Met vriendelijke groeten, Marsha van Loo Mheneweg Zuid 56 8096 RH Oldebroek Tel: 0525-652263 Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.