41e Jaargang nr. 9
Sept.  2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand  september 2018 in te leveren vóór woensdag 19 September 2018  bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie

Maranatha!

Maranatha! (1 Korinthe 16:22)

100 jaar geleden werd de Maranathakerk in gebruik genomen. Toen nog niet als kerk, maar als gebouw: Lokaal Maranatha. Later werd het Maranathakapel. Nog weer later, toen het torentje op het gebouw werd geplaatst, werd het een echte kerk.

Honderd jaar geleden werd dit lokaal gebouwd. Op huisbezoek kwam men erachter dat de gemeenteleden die in de buurtschappen de Lapstreek, Vierschoten, ‘t Loo en Stuivezand door de afstand niet naar de Dorpskerk in Oldebroek kwamen. Ook had men door de armoede niet altijd geld voor de juiste zondagse kleding. Men had geen geld voor schoenen of een hoed of muts. De kerkenraad besloot om dicht bij deze gemeenteleden een evangelisatiegebouw te laten bouwen, waardoor ze toch naar de kerk konden gaan. In dit ‘karkien’ werden diensten gehouden en was er voor de kinderen gelegenheid om naar de zondagsschool te gaan.

Honderd jaar lang al staat dit gebouw er. In de tussentijd op de nodige momenten verbouwd en aangepast en uitgegroeid van lokaal naar kerk. Honderd jaar lang al herinnert dit gebouw er aan hoe belangrijk het als kerk is om de mensen, die bij je horen, op te zoeken. Als de afstand te groot is, moet de kerk zelf maar de afstand overbruggen. Bij al het mensenwerk is het vooral het werk van Christus. Hij bouwt de kerk. Ook de Hervormde Gemeente Oldebroek – ’t Loo. De Maranathakerk is door de Heer van de kerk ook gebruikt om Zijn gemeente te bouwen. Daarom is het goed om daar in dankbaarheid aan de Heere stil te staan bij deze mijlpaal.

En toch… Honderd jaar lokaal Maranatha, Maranathakapel, Maranathakerk geeft ook aan dat in die honderd jaar de Heer van de kerk nog niet is teruggekomen. Honderd jaar Maranatha is ook honderd jaar uitzien naar de Wederkomst. Een verlangen dat nog niet is vervuld. Maranatha betekent immers: Kom Heere Jezus! Honderd jaar lang staat daar aan de T-splitsing, tussen de buurtschappen en naast de Looschool, dit gebouw als een aanwijzing. Als een herinnering. Dat we uitkijken en hebben uit te kijken naar de komst van Christus. Want het is mooi als de kerk naar de eigen mensen gaat. Nog mooier is het als Christus komt tot Zijn bruid. Daar blijven we naar uitkijken!
Vol verwachting blijf ik uitzien,
tot die dag eens dagen zal.

Dat de Heiland op de wolken,
weerkomt met bazuingeschal.

Welk een vreugde zal het wezen.
Als mijn oog Hem schouwen mag,

en mijn oor Zijn stem zal horen,
op die grote, blijde dag!

Welk een uitzicht, Bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.

Maranatha blijv’ ons wachtwoord,
amen, ja Heer Jezus, kom!

M.J. Schuurman


VAN DE DIACONIE

Bestemmingscollecten in de maand september
D.V. Zondag 9 september wordt het Heiligavondmaal gehouden de Avondmaalscollecte heeft twee bestemmingen Z.O.A./ Woord en Daad.

ZOA-Vluchtelingenzorg verleent humanitaire hulp aan vluchtelingen, ontheemden en slachtoffers van rampen. Deze hulp strekt zich uit van noodhulp tot en met wederopbouw. ZOA geeft deze hulp in de regio’s waar de mensen vandaan komen. Op dit moment werken wij in meer dan tien landen in Azië en Afrika.

De verscheidenheid van de hulpverlenings- programma’s is groot. En bestaat uit acute noodhulp zoals voedselverstrekking, medische zorg, het uitdelen van tenten en dekens enz.

ZOA-Vluchtelingenzorg biedt de hulp vanuit een christelijke motivatie en overtuiging. Naar het voorbeeld van Jezus Christus die bewogen was met kwetsbare mensen. ZOA is echter geen zendingsorganisatie. Belangrijk uitgangspunt is dat wij mensen willen benaderen ‘zonder aanzien des persoons’. Dus: ongeacht ras, geloof of politieke overtuiging. Regelmatig moeten mensen juist om die redenen vluchten.

Een andere doelstelling is voorlichting geven in Nederland. Over de vluchtelingenproblematiek in het algemeen en ZOA-projecten in het bijzonder.

Woord en Daad wil vanuit christelijk perspectief armoede bestrijden in Afrika, Azië en Midden –Amerika. Via lokale organisaties streven ze er naar armen een menswaardig bestaan te bieden. Hierbij doen zij een appél op ieders verantwoordelijkheid, zowel hier als daar. Woord en Daad wil hierin een sterke en betrouwbare schakel zijn tussen u en de armen in hun werk gebied.

 • V. Zondag 16 september is de diaconiecollecte bestemd voor het plaatselijk Jeugdwerk.
  • Op deze zondag is de opening van het winterwerk. Alle activiteiten voor de jeugd gaan dan weer van start, waarvoor veel inzet nodig is.
  • Inzet van leidinggevenden, die steeds weer opnieuw een programma samenstellen om de jeugd dicht bij de kerk te houden, want de verleiding is groot, om ergens anders in de wereld vermaak te vinden.
  • Dat het organiseren van deze activiteiten kosten met zich meebrengt is duidelijk, daarom ook deze collecte van harte aanbevolen.
  • Wilt u bidden dat alle middelen die de jeugd worden aangereikt, ook tot zegen mogen zijn voor de jeugd en leidinggevenden?

Wilt u met uw gaven en uw gebed de bovenstaande doelen gedenken?
Namens de diaconie,
Dick Koetsier

 

 


OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar september 2018
2 september: Relinde van Oene, Jacoline Lokhorst, Marije en Julia Smit

9 september: Carlien Boeve, Jacolien Lensen, Nelianne Korenberg

16 september: Annelies Leusink, Janneke Groothuis, Betine van den Bosch

23 september (Maranatha): Krista Bosch, Annerike van ‘t Hof

30 september: Beanca de Nooijer, Alienke Veldman, Esther de Nooijer

 

Oppasrooster Dorpskerk 2,5+ groep september 2018
2 september: Maja Dokter, Rosanne Dokter, Thamara van Doorn

9 september: Marjolein de Weerd, Hanneke Dickhof, Anna van ‘t Lam

16 september: Jantine Boeve, Simon Beekman, Julius van ‘t Slot

23 september: Wisselzondag Maranatha Kerk, Dorien van Werven, Willianne Kroes

30 september: Corina Boerendans, Anne van Asselt, Janine Wolf

Wij zijn dringend op zoek naar moeders/vaders die willen meedraaien in dit rooster. Aanmelden kan bij Corina Boerendans: 06-27512300 / corinalabots86@hotmail.com

Oppasrooster Maranathakerk september 2018
2 september:  – Anita van Triest – Tamara Doornewaard

9 september: Mirjam Vlieger – Annet van Pijkeren – Jannieke Beijeman

’s Middags: Hanny van Wijnen – Sophie Witvliet

16 september: Gerdien Brussen – Hendrina van Loo – Daphne van Boven

23 september: Mariska van Oene – Alice Seijbel – Gabrielle Doornewaard

30 september: Rosanne Fijn – Anne-Marije van Oene – Maayke ten Hove

Info: Anita van Triest 06-11974371 anita_vantriest@hotmail.com


 


ALGEMENE BERICHTEN

 

Wijziging formaat Hervormd Oldebroek.
De sinds dit voorjaar in gebruik zijnde kopieermachine geeft de mogelijkheid om de opmaak van ons kerkblad te wijzigen. Het vertrouwde A5-formaat is veranderd in
A4-formaat.  Het blad is hierdoor overzichtelijker en naar wij menen prettiger leesbaar. Daarnaast hopen wij hiermee ook het probleem met de dikte van ons blad verholpen te hebben. De samenstellers, drukkers, bezorgers hopen dat u met nog meer voldoening ons kerkblad mag lezen.

Ouderenmiddag
Op 20 september gaat de ouderenmiddag weer van start. Van 14.00-16.00 uur in ‘t Open Huis. Alle ouderen van de gemeente van harte welkom!

 Moederkring
Op 26 september gaat de moederkring weer van start! Thema van deze keer: Stille tijd: hoe leer ik dat mijn kind?
De morgen wordt gehouden in ‘t Open Huis. Inloop voor koffie en iets lekkers erbij: vanaf 9.00 uur. Start: 9.15 uur. Er is oppas aanwezig. Alle moeders van harte welkom! We hopen je te zien. Tot dan!
Met hartelijke groet,
Corina Boerendans, Lia Doorneweerd, Jacolien Lensen, Rianne Schuurman

 

Project Wekelijkse Bijbeltekst
Beste gemeenteleden,

Graag wil ik een nieuw project onder de aandacht brengen welke wij gaan starten binnen onze beide wijkgemeentes. Het is een project waarin we elke week een Bijbeltekst aanleren (memoriseren).

Het initiatief van het project ‘Wekelijkse Bijbeltekst’ komt vanuit de Hervormde Gemeente Elburg:

Vanuit een verlangen om de kinderen al jong vertrouwd te maken met de Bijbel begonnen enkele gezinnen uit de Hervormde Gemeente Elburg in januari 2015 met het wekelijks aanleren van een Bijbeltekst. Het bleef niet alleen bij gezinnen met jonge kinderen: er meldden zich al snel ook volwassenen zonder (jonge) kinderen. In een korte tijd is een grote groep gemeenteleden betrokken geraakt bij dit project, nu zelfs ook meerdere gemeenten. Het aanleren (memoriseren) van de teksten heeft als doel dat we het Woord van God niet alleen in ons hoofd maar ook in ons hart bewaren, en leren toepassen in het dagelijks leven.

Vanaf 2018 wordt er ook een psalmvers bij de tekst aangereikt, met als doel dit vers in de gezinnen te zingen en zo de kinderen vertrouwd te maken met de psalmen.

Dit initiatief wordt door onze beide kerkenraden van harte onderstreept. Een mooi initiatief en ook naar mijn idee een prachtige vorm van het aanleren van Bijbelteksten aan onze kinderen, maar natuurlijk ook voor volwassenen. Nu kunnen we nog Bijbel lezen, maar mogelijk komt er een tijd waarin dit niet meer (in het openbaar) kan, als er een tijd van vervolging komt, of als we ouder worden en we niet meer in staat zijn om de Bijbel te lezen. Wat is er dan mooier dan dat we Bijbelteksten in ons hoofd en in ons hart hebben.

Hoe kunt u deelnemen?
Als u/jij ook enthousiast wordt van dit project en hier aan wilt deelnemen, dan kun u zich opgeven bij de contactpersoon vanuit onze gemeente, Henriët Wolf. Opgave (bij voorkeur via e-mail), henrietwolf_vdh@hotmail.com, tel. 0613584122. Stuur dan een e-mail of berichtje met uw naam, adres, woonplaats (en e-mailadres).

Deelnemers ontvangen dan elke 3 of 6 maanden een envelop met een set tekstkaarten (HSV, ansichtkaart formaat), en een informatieblad voor nieuwe deelnemers. Hierin staan nog enkele richtlijnen, tips en ideeën voor het memoriseren van de Bijbeltekst.

De teksten zijn dus alleen beschikbaar in de Herziene Statenvertaling (HSV).

De enveloppen met tekstkaarten zullen bij de deelnemers bezorgd worden.

Vrijwilligers gezocht:
Ik zoek nog vrijwilligers die willen meehelpen aan het organiseren van het project. Denk dan aan het sorteren van de kaarten, in enveloppen doen, enveloppen adresseren, of bezorgen. Mocht u mee willen helpen, dan kunt u dat ook aan mij doorgeven.

In principe willen we starten vanaf september. Dus geeft u zich zo snel mogelijk op, dan kunnen de enveloppen zo snel mogelijk bezorgd worden.

De eerste tekstkaart staat alvast vermeld in deze kerkbode, met startdatum weektekst zondag 2 september. Tijdens de kerkdiensten op zondagochtend zal er in beide wijkgemeentes aandacht besteed worden aan de weektekst en weekpsalm. Het zou mooi zijn als deze wekelijkse Bijbeltekst ook op de zondagscholen, clubs, jeugdwerk etc. terugkomt. Zo leren we met de hele gemeente één Bijbeltekst per week.

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om nog later in te stromen voor deelname.
We hopen dat er zoveel mogelijk gemeenteleden/gezinnen zullen deelnemen, dus ik zie graag uw/jouw opgave tegemoet!
Henriët Wolf

 

Schapenmarkt
Op woensdag 12 september is het de laatste woensdag voor 17 september en dat betekent: Schapenmarkt!

Oldebroek staat weer vol kramen en er zijn weer veel activiteiten. De markt, de kermis, de dieren, en nog veel meer. Het is dan altijd een gezellig dagje in Oldebroek. Iedereen is dan ook te vinden op de Schapenmarkt! Ook voor de jeugd van onze kerk is dit een belangrijke dag. Wij kunnen dan geld verdienen voor het komende seizoen, zodat er weer veel activiteiten gehouden kunnen worden. Ieder jaar staan wij met een grote tent aan de Stouwdamsweg. Hier verkopen wij koffie, thee, frisdrank, cake, appeltaart en andere lekkernijen.

Ook willen wij graag een beroep op u doen wat betreft de appeltaarten of de cakes. Voor een geslaagde dag hebben wij uw hulp nodig bij het bakken. U kunt voor ons weer appeltaarten en cakes bakken voor de verkoop op Schapenmarkt. Vorig jaar hebben we veel van u mogen ontvangen en daarom rekenen wij ook dit jaar weer op uw hulp!

Dit alles mag u op dinsdagavond 11 september vanaf 18.30 uur komen brengen naar de garage van de Fam. Dokter aan de Stouwdamsweg 17.

Tevens zoeken wij nog een aantal enthousiaste vrijwilligers voor hulp in de tent. Als u 1 of 2 uurtjes overheeft meldt u zich dan aan. Het is reuze gezellig werk.

Veel succes met het bakken! Wij zien u graag op de Schapenmarkt in de koffietent!!

Met vriendelijke groet,

Het Schapenmarktcomité

Info: Wilbert van Norel

Tel 0525-621139 bgg 06-51894744

e-mail: schapenmarktcommissie@hotmail.com

 

Goede doelenmarkt
Ook dit jaar is er met de Schapenmarkt  een goede doelenmarkt op het plein van de Regenboogschool.  De Interkerkelijk Evangelisatie Commissie (IECO) organiseert deze markt, waaraan organisaties deelnemen die een christelijk doel steunen.  Op het plein zullen diverse kramen aanwezig  zijn, waarvan de opbrengst bestemd is voor een goed doel.   

De koffie staat voor u klaar en er is ruimte om elkaar te ontmoeten. Voor jong en oud zijn er tal van activiteiten te vinden op het plein!

We zien  u / jou graag op het plein!

Wilt u deelnemen aan de markt om iets te verkopen voor het goede doel. Neemt u voor vragen of opgave contact op met:
Gerda Hartemink
email: aenghartemink@solcon.nl
telnr.: 0525-750921

 

Vrouwenstudievereniging “Menorah”
D.V. 25 Sept Bijbelstudie 1 uit de Hervormde Vrouw van juni 2018. Roeping en bemoediging.
D.V. 27 Sept Bondsdag te Barneveld. “Zo zegt de Heere”.(aanmelden via bestuur)

De Bijbelstudie dit seizoen is geschreven door prof. Dr. J. Hoek, hij behandeld het Bijbelboek Jeremia.
Jeremia is nog jong wanneer God hem roept tot het ambt van profeet. Niet alleen ouderen maar ook jongeren worden door de HEERE geroepen tot zijn dienst en geeft Hij verantwoordelijke taken in Zijn Koninkrijk. Zo roept de HEERE ook tot ons om Zijn woord te onderzoeken. Wil je meer weten van het leven van Jeremia? Wil je samen zoeken naar antwoorden op geloofsvragen die in de Bijbelstudie naar voren komen?

Ben je jong of wat ouder, alleengaand of getrouwd, gezin of drukke werkkring, weet je welkom op de Bijbelstudie avonden. We komen 1x per 2 weken op dinsdagavond samen van 20.00 uur tot 22.00 uur in ‘t Open Huis.

Bestuur “Menorah”

 

Schapenmarktbespeling Oldebroek 2018
Ook dit jaar zal er tijdens de jaarlijkse schapenmarkt op Woensdag 12 September a.s. weer een bespeling van het Flentrop-orgel in de Dorps-of Lambertuskerk van Oldebroek zijn.
‘s Avonds tussen 19.45  en 20.30 uur hopen Ds. Matthijs Schuurman en Bert Gelderman het instrument te bespelen in een gevarieerd en afwisselend program met veel aandacht voor bewerkingen van bekende liederen. Kerk open 19.30 uur, toegang vrij. Hartelijk welkom.

 

Bedankt voor uw sponsoring voor Toer de Dellen 2018 – Jesse Mulder
Hoi allemaal,
Het is al even geleden, maar zaterdag 23 juni was het zover, Toer de Dellen 2018.
Ik had ervoor gekozen om dit jaar de ronde van 30 kilometer te doen op een BMX. Een BMX is een klein fietsje waar je eigenlijk niet zittend op kunt fietsen, maar je staat vooral op de fiets. Ik  had niet zoveel aan voorbereiding kunnen doen, omdat het niet zo goed met mij ging. Ik was vanaf het begin van dit jaar heel moe en had last van stekende pijn op de borst en onregelmatige hartslag. Gelukkig had ik de 23e een hele goede dag en heb boven verwachting de ronde zelfs  2 keer kunnen doen op de BMX. Dank aan Hem!

Ook gaat het nu weer goed met mij. Ik ben goed uitgerust toen we op vakantie waren en heb bijna geen klachten meer.

Mede dankzij jullie sponsoring kon ik een cheque overhandigen met een bedrag van € 7.725,–

Ik ben heel blij met dit sponsorbedrag en de volledige opbrengst gaat naar KiKa. Met dit geld kunnen weer veel goede dingen gedaan worden.

De totale opbrengst van Toer de Dellen 2018 was € 63.093,–

Ik heb nu 6 edities meegedaan en inmiddels in totaal € 45.000,– aan sponsorgeld mogen overhandigen.

Ik vind het heel fijn dat een groot deel van de gemeente mij elk jaar weer wil sponsoren (als ik aan de deur kom of dat jullie geld overmaken) en ik wil jullie dan ook enorm bedanken, dat jullie samen met mij opstaan tegen kinderkanker, want een gezond kind heeft 100 wensen, een ziek kind heeft maar 1 wens!

Groetjes, Jesse

 

Run for the Message 29 september Oldebroek
Run for the Message is een sponsorloop van Operatie Mobilisatie (OM). Op zaterdag 29 september 2018 wordt in heel Nederland op diverse locaties hardgelopen en gewandeld voor het werk van de zendelingen en/of projecten van OM. Run for the Message is onderdeel van de internationale sponsorloop ‘Run for the World‘. Ook in Oldebroek zal er dit jaar weer voor de vijfde keer gelopen worden.

Start wandeltocht Stouwdamsweg (10 km):
15 uur

Start hardlooprun Stouwdamsweg (5, 7.5 of 10 km): 16 uur.
Het inschrijfgeld is 10 euro p.p., de totale opbrengst van deze run is voor OM. De thuisfrontcommissie van OM medewerker Rob Boerma heeft de organisatie in Oldebroek op zich genomen. U/ Jij bent van harte uitgenodigd om mee te sponsoren, mee te lopen, aan te moedigen! Tijdens de Schapenmarkt in Oldebroek kunt u ook gerust een gift achterlaten bij de stand van OM op het Regenboogplein! Loopt, wandelt u mee en heeft u voor 50 euro

aan sponsorgeld, dan krijgt u het originele OM runningshirt cadeau!

Voor meer info: www.runforthemessage.nl/oldebroek

 

Deur aan Deurwerk Oldebroek-West

Na de zomerstop willen we in september weer verder gaan met het Deur aan Deurwerk. Met tweetallen bellen we bij de huizen aan in de nieuwbouw van Oldebroek om een cadeautje namens de kerken te overhandigen. Daarbij staan we open voor vragen/gesprekken. U/jij als gemeentelid willen we van harte uitnodigen om deel te nemen aan dit evangelisatiewerk. U/jij zult gekoppeld worden aan iemand die al wat ervaring heeft met dit werk, dus schroom niet om vrijblijvend een keer mee te lopen. Op dinsdag
4 september
verzamelen we om 18.30 uur in
‘t Open Huis voor opening en gebed. Tijdens de gehele winterperiode hopen we elke 1e dinsdag van de maand de wijk in te trekken. Voor meer informatie of vragen: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023

 

Alpha-cursus in het Boerderijmuseum
Bent u op zoek naar de zin van het leven? Vraagt u zichzelf soms af of er meer is tussen hemel en aarde? Vind u het leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en houd u van een goed gesprek? Of wilt u zich gewoon eens verdiepen in het christelijke geloof? Dan is de Alpha-cursus iets voor u.

Op 19 september 2018 hopen we te starten met een Alpha-cursus. De cursus duurt +/-11 weken en zal op de woensdagavond gehouden worden in het boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg 10-a in Oldebroek.
De cursusavonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten.

Halverwege de cursus zal het onderwerp over de Heilige Geest behandeld worden. Omdat dit wat meer tijd vergt willen we hier een half weekend aan besteden. Vrijdagavond vertrekken we naar een locatie waar we ook de nacht zullen doorbrengen. Een aantal lezingen over de Heilige Geest zullen verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag worden gegeven. Daarnaast is er ook

alle ruimte voor een stuk recreatie en ontspanning. Zaterdag aan het begin van de avond zal het weekend afgesloten worden.

Deelname is gratis. Alleen voor het weekend zal een eigen bijdrage gevraagd worden. Voor meer informatie of opgave kunt u contact opnemen met:

Miranda Kok,

alphaoldebroek@outlook.com of telefonisch op 06-30323526.

 

Welkom op de Kairoscursus!
Kairos is een cursus die inzicht geeft in wat God aan het doen is in deze wereld. De cursus helpt jou te groeien in praktisch discipelschap door goed onderwijs en je daarnaast te inspireren en uit te dagen om een plek te vinden binnen de grote dingen die God aan het doen is! Zelfs voorgangers, oudsten en andere ‘werkers’ ervaren deze cursus als enorm waardevol en bevelen hem van harte aan, zoals Orlando Bottenbleij, Joop Strietman (oud directeur OM) en Herman Boonstra (werkzaam geweest voor o.a. Open Doors). Maar ook degenen die de cursus vanuit onze eigen gemeente gedaan hebben bevelen het van harte aan. In negen interactieve lessen ga je het doel en plan van God ontdekken, vanaf het begin tot de voltooiing van de wereld. Zie http://www.kairoscursus.nl/

Ook in Oldebroek wordt deze cursus komend najaar georganiseerd. Net als vorig zal dat interkerkelijk zijn. De cursuslocatie zal zijn de VEG aan de Zuiderzeestraatweg. De cursus wordt gegeven op de dinsdagavonden 2, 9, 16, 30 oktober en 6 en 13 november 2018 van 19.30 uur tot 22.00 uur in Oldebroek. Op zaterdag 24 november 2018 is de afsluiting  de hele dag bij Jeugd met een opdracht in Heerde.

Voor meer informatie of opgave: evangelisatieouderling@vegoldebroek.nl

 

Vox Humana is weer begonnen met de repetities.

Christelijk Gemengd Koor Vox Humana is woensdag 29 augustus weer met de wekelijkse repetitieavonden begonnen.

Van 19.45 tot 21.45 in ‘t Open Huis aan de Kerkstraat.

Voor het komende seizoen staan er weer een aantal optredens op het programma.

Nieuwe leden zijn ook dit seizoen weer van harte welkom!

Secretaris Vox Humana.
W. Teune

 

Oekraïne reis:
Reisverslag van 4 – 13 juni 2018.

Maandag 4 juni zijn wij `s morgens vroeg door Derko van `t Hof naar vliegveld Eindhoven gebracht. Vandaar zouden we naar Boedapest vliegen om daar met een huurauto naar de Oekraïne te rijden. Het is erg lastig om met een huurauto de Oekraïne binnen te komen. Alles wordt heel grondig gecontroleerd voor we de grens over mogen. Wat ons gelijk opviel was dat de wegen ontzettend slecht waren.

Eind van de middag kwamen we, na een voorspoedige reis, bij onze tolk Istvan Deàk aan. Daar hebben we ons programma van de projecten door gesproken en even lekker koffie gedronken.

Dinsdag 5 juni zijn we begonnen aan een bezoek bij een tehuis (dagverblijf) voor autistische kinderen. Dit (nieuwe) project zal in september starten en er zijn al 7 meldingen binnen voor kinderen die hier terecht kunnen. De keuken en diverse kamers zijn klaar voor gebruik. In de toekomst willen ze nog een zwembad bouwen. Er zal professioneel personeel zijn en de salarissen worden door de staat betaald. Helaas is er nog geen fysioapparatuur. Hiervoor vroeg de directeur een financiële bijdrage. Materialen en mensen waar ze van leren kunnen zijn ook erg welkom.

Daarna zijn we naar Uj-Akli gegaan waar we de kerkbouw financieren. De buitenkant zag er geweldig mooi uit maar de binnenkant viel ons erg tegen. De steigers stonden nog in de kerk want er moest nog gestuukt en geschilderd worden. Ook de banken en de galerij moesten nog gemaakt worden. Na even gepraat te hebben bleek er nog maar voor 1 maand geld te zijn om de bouwvakkers te betalen. Wat was de `uitvoerder` blij toen wij geld bij ons bleken te hebben voor verf, saus en lonen.

Zij aanzicht: Kerk Uj-Akli.

Vandaar zijn wij naar Nagypalad gegaan om noodhulpgeld af te geven. Hier horen we weer dat de oude en zieke mensen het moeilijk hebben en dat het noodhulp geld ook gebruikt word voor  medicijnen en luiers voor de zieken. De kosten van luiers: €12,- voor 30 stuks.

Op woensdag 6 juni hebben we een bezoek gebracht aan Bakos. Met de gemeente gaat het goed. Er zijn de laatste tijd 5 kinderen gedoopt. De Hongaarse regering heeft geld gegeven voor onderhoud van de kerk. Hier hoor je ook dat veel jonge mensen naar het buitenland vertrekken en dat de ouderen en zieken het heel moeilijk hebben. Hier hebben we ook noodhulpgeld achtergelaten. Ons volgende bezoek was aan de gaarkeuken in Kisdobrony waar we een afspraak met de dominee hadden. Hier krijgen ongeveer 30 mensen eten van de gaarkeuken. Dit project financieren we al een paar jaar en is helaas hard nodig.

Het laatste bezoek van deze dag is Palagykomoroc. Deze gemeente krijgt geld voor thuiszorg. Enkele dames uit de gemeente gaan bij ouderen / hulp behoefde mensen diaconale zorg verlenen en verrichten zo nodig wat huishoudelijke werkzaamheden. Er zijn ongeveer 20 mensen die op deze manier zorg krijgen. Ook hier horen we weer dat de jongeren uit de Oekraine wegtrekken. Dit zullen we de komende dagen nog veel horen……

Eind van deze lange dag, morgen weer zo ver met waarschijnlijk veel dezelfde zorgen.

Donderdag 7 juni zijn we eerst naar Barkazso gegaan om een zigeunerschool te bezoeken. Het is een project van een commissie uit Assen wat we ondersteunen. De school zag er keurig uit. De wasruimte was nog niet helemaal klaar, wel betegeld. Er was nog geen ketel voor de verwarming. De kerk die bij de school staat hebben we ook maar even bekeken, daar lag een mooie nieuwe (houten platen) vloer in. Het geld voor de school hebben we aan de vrouw van Sandor Kovacs, Oksana, afgegeven.

Daar vandaan zijn we naar Csongor gegaan. Dominee Sandor Pocsai is een enthousiaste man. Doet veel voor de gemeente en kerk. De jeugd wordt niet vergeten maar de ouderen en zieken ook niet. Zo krijgt met kerst iedere bejaarde een voedselpakket. Het noodhulpgeld wat we hier afgeven zal ook gebruikt worden voor medicijnen. We hadden deze dag ook nog naar Sernië gewild maar Istvan heeft geen contact kunnen krijgen met ds. Laszlo Beres. Dus huiswaarts maar weer.

Vrijdag 8 juni was een `thuiswedstrijd` wat betreft de projecten. Alles was in Vinogradov, de stad waar we deze week verblijven. We hebben het jongenshuis bezocht. Verschillende dingen waren gelukkig klaar, waaronder de wc`s en wastafels, de kelder en veel nieuwe kunststofkozijnen. De bovenverdieping was ingericht als kantoorruimte voor directeur en secretaresses van het jongenshuis. Vreemd…maar het wordt gebruikt! Ook stonden er in de eetzaal tafels en krukjes en was er nieuw keukenapparatuur gekocht. De nieuwe directeur doet heel veel moeite om geld van de staat te krijgen. Hij is niet positief over de toekomst maar ziet wel mogelijkheden.

`s Middags hadden we niks op het programma en dus de tijd aan onszelf. Het was mooi weer dus gezellig de stad in.

Tegen de avond worden we bij ds. Lorant en Erika Molnar verwacht. Vorig jaar wilden ze een thuiszorgproject opstarten, helaas kwam dat niet van de grond. Nu hadden ze het plan opgevat om het bejaardenhuis, wat nu alleen als gaarkeuken wordt gebruikt, echt voor dagopvang van bejaarden te gebruiken. Te beginnen met 1 dag in de week voor ongeveer 15 personen die dan op die dag ook een warme maaltijd krijgen. Bijzonder goed plan wat we graag steunen. Ook voor deze gemeente hebben we noodhulpgeld achter gelaten.

Zaterdag 9 juni was weer een dag van veel reizen over zeer slechte wegen. We hebben thuiszorggeld in Zapszony  en voor Heyten afgegeven. Ook hier is de vraag naar ondersteuning van gaarkeukens. Dit is soms moeilijk te realiseren. Personeel hiervoor betalen is niet mogelijk en vrijwillig krijg je er moeilijk mensen voor.

We vervolgen onze reis naar Bergszas. We brengen een bezoek aan het Alzheimerhuis. Op dit terrein staan ook een moeder en kind huis (blijf van mijn lijf huis) en een bejaardenhuis. Het ziet er allemaal netjes onderhouden en professioneel uit. Het probleem is de financiën.

Het salaris van het personeel wordt betaald door sponsors.

Zondag 10 juni was ook weer een rustige warme dag. Om half 9 begon de kerk in Matyfalva. Daarna hebben we bij Peter en Irene het noodhulpgeld uitbetaald aan Thomas en nog een andere vrouw van de kerkenraad. Ook in deze gemeente gebruiken ze het geld voor medicijnen, incontinentie materiaal en brandhout/voedselpakketten. `s Middags hebben we allemaal ons slaapje gedaan en zijn daarna fris en uitgeslapen op bezoek gegaan bij Thomas en Judith. Met Thomas zijn we de landerijen over gereden en hebben zijn mais bekeken!

Maandag 11 juni was het weer een dag over slechte wegen. We begonnen ons bezoek aan het Arendsnest in Bergszas. Een tehuis voor kansarme kinderen. Dit project ondersteunen we ook financieel. Heel mooi om te zien en te horen hoe ze de kinderen veelal toch bepaalde waarden en normen bijbrengen, bijvoorbeeld: handen wassen, tanden poetsen en schone kleren aan doen. Soms komen kinderen terug als ze ouder zijn om te helpen. Heel verrassend om daar met een meisje Nederlands te praten, ze kwam al verschillende jaren via Europa Kinderhulp naar Nederland en sprak keurig Nederlands.

In Bergszas hebben we op het terrein van de bisschop een ontmoeting gehad met ds. Barta Elemér van Csongorpapi . Waarom daar?? We konden niet eerder contact met hem krijgen.

Na deze ontmoeting zijn we naar Nagyberèg gegaan. De ds. van Nagyberèg wilde een bakkerij beginnen, alle papieren en vergunningen zijn er alleen is er geen personeel te krijgen. Reden: ze trekken weg naar het buitenland. Als nieuw plan had hij gedacht aan het op starten van een gaarkeuken. Dit is overal noodzakelijk, ook daar. We willen de volgende reis verder in gaan op de plannen/benodigdheden van deze gaarkeuken. Tijdens dit bezoek krijgen we telefoon uit Raho waar we de volgende dag heen zouden gaan. De weg naar Raho,  ong. 120 km,  is ontzettend slecht, 60/70 is slecht begaanbaar. Besloten is dus om de volgende dag niet naar Raho te gaan. Het geld voor Raho is met ds. Zsolt Molnar meegegeven die een paar weken later naar Raho moest preken.

Zo was de dinsdag voor ons een vrije dag. Na al dat mooie weer van die afgelopen dagen was het die dinsdag noodweer.

professioneel uit. Het probleem is de financiën. Het salaris van het personeel wordt betaald door sponsors.

 

Zondag 10 juni was ook weer een rustige warme dag. Om half 9 begon de kerk in Matyfalva. Daarna hebben we bij Peter en Irene het noodhulpgeld uitbetaald aan Thomas en nog een andere vrouw van de kerkenraad. Ook in deze gemeente gebruiken ze het geld voor medicijnen, incontinentie materiaal en brandhout/voedselpakketten. `s Middags hebben we allemaal ons slaapje gedaan en zijn daarna fris en uitgeslapen op bezoek gegaan bij Thomas en Judith. Met Thomas zijn we de landerijen over gereden en hebben zijn mais bekeken!

 

Maandag 11 juni was het weer een dag over slechte wegen. We begonnen ons bezoek aan het Arendsnest in Bergszas. Een tehuis voor kansarme kinderen. Dit project ondersteunen we ook financieel. Heel mooi om te zien en te horen hoe ze de kinderen veelal toch bepaalde waarden en normen bijbrengen, bijvoorbeeld: handen wassen, tanden poetsen en schone kleren aan doen. Soms komen kinderen terug als ze ouder zijn om te helpen. Heel verrassend om daar met een meisje Nederlands te praten, ze kwam al verschillende jaren via Europa Kinderhulp naar Nederland en sprak keurig Nederlands.

In Bergszas hebben we op het terrein van de bisschop een ontmoeting gehad met ds. Barta Elemér van Csongorpapi . Waarom daar?? We konden niet eerder contact met hem krijgen.

Na deze ontmoeting zijn we naar Nagyberèg gegaan. De ds. van Nagyberèg wilde een bakkerij beginnen, alle papieren en vergunningen zijn er alleen is er geen personeel te krijgen. Reden: ze trekken weg naar het buitenland. Als nieuw plan had hij gedacht aan het op starten van een gaarkeuken. Dit is overal noodzakelijk, ook daar. We willen de volgende reis verder in gaan op de plannen/benodigdheden van deze gaarkeuken. Tijdens dit bezoek krijgen we telefoon uit Raho waar we de volgende dag heen zouden gaan. De weg naar Raho,  ong. 120 km,  is ontzettend slecht, 60/70 is slecht begaanbaar. Besloten is dus om de volgende dag niet naar Raho te gaan. Het geld voor Raho is met ds. Zsolt Molnar meegegeven die een paar weken later naar Raho moest preken.

Zo was de dinsdag voor ons een vrije dag. Na al dat mooie weer van die afgelopen dagen was het die dinsdag noodweer.

Tijdens deze reis zijn we niet in Roemenië geweest. Het noodhulpgeld voor Savadisla en Misztotfalu zal per bank overgemaakt worden. Tijdens de volgende reis zullen we deze gemeentes weer bezoeken.

Op woensdagochtend zijn we om 5 uur in de ochtend vertrokken en waren we mooi op tijd in Boedapest om de auto in te leveren. En heel mooi, `s avonds was iedereen weer veilig thuis. We kunnen terugkijken op een intensieve reis met veel indrukken.

De conclusie van deze reis:

# Alles wordt duurder, lonen gaan niet omhoog.

# Jongeren trekken weg naar het buitenland waar ze meer verdienen, ouderen blijven achter…

# Medicijnen en ziekenhuisopname onbetaalbaar, met name voor de ouderen.

# Wegen zijn heel erg slecht.

Voor Oldebroek een hartelijke groet vanuit de Oekraïne.

De reizigers;
Dirk Koetsier, Rens Polinder en Gerry Klein

 

Miranda in Uganda
Beste gemeenteleden,
De zomer loopt weer ten einde. Ik begreep dat het bij jullie erg heet is geweest. Hier zijn we het regenseizoen weer in gegaan. Dat betekend regelmatig een flinke bui en koudere dagen. Een lange broek en dikke trui zijn dan echt geen overbodige luxe!

Bij deze wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes en berichtjes voor het feit dat ik Miriam ga adopteren en voor mijn verjaardag. Erg leuk dat er zo meegeleefd word!

Met ons gaat het goed. We zijn een pittig traject ingegaan met Miriam. Miriam is halfzijdig verlamd en kan haar rechterkant niet gebruiken. Haar arm en hand zijn in gips gezet, om het in een betere stand te dwingen. Dat heeft veel tranen bij Miriam opgeleverd, het is natuurlijk ook heel pijnlijk. Nu draagt ze een brace en doe ik oefeningen zodat ze haar arm hopelijk in de toekomst functioneel kan gebruiken. Datzelfde traject zijn we nu met haar been ingegaan. Vier weken lang kreeg ze elke week nieuw gips. Elke week was dat een waar gevecht. Op het moment van schrijven (14 augustus) mag het gips er bijna af en krijgt ze een brace. Ook moeten we dan oefeningen met haar been doen om de spieren sterker te maken. Daarna kunnen we starten met  leren lopen. Een lang traject wat hopelijk als resultaat heeft dat ze in de toekomst kleine stukjes zelfstandig of met enige support kan lopen. Verder gaat het goed met Miriam. Haar ontwikkeling gaat met sprongen vooruit en ze leert elke dag nog wel iets nieuws. In juni is Miriam 11 jaar geworden, dat hebben we thuis en in het kinderhuis gevierd. We hebben beide volop van deze dag genoten.

Op werkgebied gaat het ook prima. We hebben hier 2 Ugandese studenten gehad die ik heb laten kennis maken met snoezelen. Ze zijn beide erg enthousiast en willen hier mee doorgaan. Ik hoop echt dat ze het ook daadwerkelijk oppakken, want het is een goede methode die veel mensen rust en ontspanning kan brengen, of juist prikkelt tot het actiever gebruiken van de zintuigen.

De playclass (peuterspeelzaal) verloopt goed. Het blijft genieten om met de peuters op te trekken en ze te zien groeien in hun ontwikkeling. Momenteel ben ik met mijn collega een training aan het organiseren om de aunties het belang van spelend leren bij te brengen. Ze hebben nl. geen idee hoe je kunt spelen, een puzzel maakt enz. Daarnaast ben ik met een andere collega een training aan het organiseren over het omgaan en werken met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Er is nog genoeg werk aan de winkel om de aunties de basisbeginselen bij te brengen. Een mooie uitdaging! Naast mijn dagelijkse werk heb ik de laatste tijd ook regelmatig een ziekenhuisbezoekje met een of meerdere kids achter de rug. Voor lichamelijk onderzoek, medicatie controle of de aanschaf van een nieuwe rolstoel. Dat zijn lange dagen: 5.00 uur vertrekken en rond 19.00 uur weer thuis. Maar goed, het moet en met voldoende eten en drinken, spelletjes en knutselspullen vermaken wij ons prima.

Als u het leuk vind kunt u op mijn Facebook-pagina een mooi filmpje zien wat over ‘mijn’ fysio kids gaat. Het geeft een heel duidelijk beeld van dit deel van mijn werk.

Naast mooie berichten gebeuren hier ook genoeg nare dingen. Zo ook het overlijden van onze lieve Shawn. Hij kwam begin maart bij ons wonen. Hij was toen 6 jaar en zwaar ondervoed (gewicht van een 1-jarige) en mishandeld. Zijn oma heeft meerdere malen geprobeerd hem te wurgen. Een afschuwelijke situatie waar ik nog steeds geen verklaring voor kan vinden. Van een bang, apathisch jochie veranderde Shawn in een vrolijke, tevreden jongen die ondanks zijn verstandelijke beperking gelukkig leek. Helaas is Shawn op 25 juli plotseling overleden. Een grote schok voor ons, en helemaal voor degenen die veel met hem werkten en echt van hem hielden. Het enige wat je dan kunt doen is je schouder aanbieden om op uit te huilen en bidden. Shawn is de volgende dag in het dorp van zijn familie begraven. Ze waren ronduit verbaasd toen ze de foto’s van Shawn zagen. Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat je een jong kwetsbaar kind kunt aandoen, maar ik ben dankbaar dat Shawn de paar maanden dat hij bij ons woonde, Gods liefde gekend heeft.

Dit was het voor nu. Ik wens jullie Gods zegen toe. Veel sterkte, succes en plezier in het nieuwe winterseizoen.
Hartelijke groet,
Miranda en Miriam

www.mirandainuganda.nl

mirandainuganda@gmail.com

Facebook: MirandainUganda

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand september 2018, hun verjaardag hopen te vieren

Dhr. W. van Hooren Jr.                                                                1 september 1934                          84 jaar

Bovenheigraaf 93a, 8095 PB ‘t Loo Oldebroek

Mevr. T. van Brummen – Kroes                                                              1 september 1936                          82 jaar

Koeleweg 9, 8096 RL Oldebroek

Mevr. G. van Hattem – Krooneman                                        2 september 1937                          81 jaar

Stationsweg 35, 8096 AV Oldebroek

Mevr. H. van het Ende – Smit                                                    8 september 1935                          83 jaar

Luiting Matenlaan 24, 8096 XT Oldebroek

Mevr. J. Wolff – Pap                                                                     11 september 1932                        86 jaar

Beltgravenweg 22, 8095 RH ’t Loo Oldebroek

Mevr. D. Bonestroo – Nagelhout                                             11 september 1936                        82 jaar

Zuiderzeestraatweg 13, 8096 BC Oldebroek

Mevr. D. van de Kamp – van Renselaar                                 12 september 1935                        83 jaar

Stationsweg 20, 8096 AV Oldebroek

Dhr. B. Veldman                                                                             15 september 1934                        84 jaar

Vierschotenweg 16, 8085 PP ’t Loo Oldebroek

Mevr. M. Eibrink – Hoekerd                                                      16 september 1930                        88 jaar

Stationsweg 20, 8096 AV Oldebroek

Dhr. E. Bakker                                                                                 16 september 1938                        80 jaar

Wittensteinse allee 14, 8097 RM Oosterwolde

Dhr. D. Doornwaard                                                                      18 september 1937                        81 jaar

Mheneweg Zuid 24, 8096 RG Oldebroek

Mevr. J. Nagelholt – Boeve                                                        19 september 1933                        85 jaar

Van Sytzamalaan 8e, 8096 AS Oldebroek

Dhr. D. van Dieren                                                                         26 september 1934                        84 jaar

Dominee Otto Veeninglaan 88, 8096 XN Oldebroek

Dhr. G. Krooneman                                                                       28 september 1929                        89 jaar

Van Sytzamalaan 2h, 8096 AS Oldebroek
Looft den HEERE, want hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Psalm 107: 1

Opening winterwerk

Winteractie 2018/2019

In het vorige kerkblad hebben wij u geïnformeerd dat wij deze winteractie drie doelen steunen.
een korte toelichting en welke projecten wij gaan steunen.

 

Stichting De Hoop
De Hoop is een christelijke ggz-instelling die hulp biedt aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslaving.

Het project dat wij steunen is een inloophuis in Dordrecht.

Hier kunnen verslaafden en dak- en/of thuislozen terecht voor een kop koffie, een warme maaltijd, een goed gesprek of steun bij het regelen van praktische zaken.

Om een beter beeld hiervan te krijgen, kunt op YouTube zoeken naar “inloophuis de hoop”.

 

Stichting Gave
Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

Project dat wij steunen bij St Gave is multiculturele Jongerenkampen.

Samenvatting

In de asielzoekerscentra wonen veel jongeren. Vaak mee gevlucht met hun ouders uit bijvoorbeeld Irak, Syrië of Eritrea. In de asielzoekerscentra zijn er weinig mogelijkheden om zich te ontspannen. Het contact met Nederlandse jongeren is beperkt. Voor hen zijn de jongerenkampen van Gave een prachtige activiteit. Een week lang hebben ze geen last van asielzoekersstress, maar kunnen ze samen met Nederlandse jongeren ontspannen en leren over het christelijk geloof. En dat allemaal in een groepsaccommodatie in een bosrijke omgeving.

Aanleiding
Asielzoekersjongeren hebben in Nederland weinig mogelijkheden om contact aan te gaan met Nederlandse jongeren. Daar is echter wel behoefte aan. Voor Nederlandse jongeren zijn asielzoekers vaak een nieuws-onderwerp zonder dat ze hen persoonlijk kennen. Vaak leven er bij Nederlanders onterechte vooroordelen over asielzoekers. De jongerenkampen van Gave helpen daarom beide groepen om elkaar beter te leren kennen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de jongeren God tijdens de kampen (beter) kunnen leren kennen.

 

Doel(stellingen)
* Nederlandse christen – en asielzoekende jongeren de gelegenheid geven elkaar over en weer te leren kennen en over hun grenzen heen te kijken.

* Vluchtelingenjongeren de mogelijkheid bieden van een mooie, ontspannen vakantieweek. Als onderbreking van hun moeilijke leef- en thuissituatie in het asielzoekerscentrum.

* Vluchtelingenjongeren een plek bieden van veiligheid, acceptatie en geborgenheid.

* Kerken en hun jongerenwerkers bewust maken van de vluchtelingenproblematiek en deze aanzetten tot daadwerkelijke betrokkenheid door middel van het ontwikkelen van eigen jeugdprogramma’s in samenwerking met locale asielzoekerscentra.

* Vluchtelingenjongeren op ontspannen wijze kennis laten maken met de Bijbel en Jezus Christus

* Een bijdrage leveren aan het integratieproces. Dat wordt gedaan door vluchtelingen jongeren vertrouwd te maken met onze waarden, normen, gewoonten en dergelijke, zodat zij met respect voor en in de Nederlandse samenleving kunnen bewegen en hun eigen weg leren vinden, zonder dat zij hun eigen cultuur behoeven op te geven.

* Een bescheiden bijdrage leveren aan het tegengaan van vreemdelingenangst en haat.

 

Tot heil des volks (TDHV)
Is een landelijke organisatie met het zwaartepunt in Amsterdam Zij werken voor vier doelgroepen:

Prostituees, Verslaafden, Dak en thuislozen, en kinderen in armoede. Veder hebben ze de pijler Gastvrijheid en de pijler Identiteit.

Op dit moment zijn wij nog bezig te kijken wel project wij gaan steunen.
In volgende kerkbode hopen meer te weten.

Hartelijke groet,
Projectcommissie

 

Openingsweekend wijk 1
In het weekend van 15 en 16 september is het openingsweekend. Vanaf dit weekend gaan de catechisaties, kinderclubs, tienerclub en de 15+ groep weer van start. Het is al jaren een goede gewoonte om als gemeente hierbij stil te staan en in de zondagse kerkdiensten om Gods zegen over het winterwerk te vragen.

Voor de tieners is er ook dit jaar weer een leuk spectaculair programma in het openingsweekend. Wat we gaan doen kun je op een andere plek in deze jeugdrubriek lezen.

Op zondag 16 september gaan de tieners en de leiding gezamenlijk naar de kerk. Na de dienst is er koffie drinken voor de hele gemeente en rond half 12 begint er een preekbespreking voor alle jongeren vanaf 12 jaar. Daarna is er een broodmaaltijd met heerlijke A&A-soep. Ook de middagdienst wordt weer gezamenlijk bezocht. Het is al met al best een drukke zondag, maar heel gezellig om samen bij elkaar te zijn. En wat nog veel belangrijker is: het is goed om samen als jongeren onder het Woord te zijn en daar ook samen over door te praten. Laat daarom jouw plek niet leeg!

Gerrit Bakker, 06-57600436

 

Wijk 2: BBQ en Openingszondag
Deze maand zal de opening van het winterwerk plaatsvinden. We hopen op een mooie gezamenlijke start van het nieuwe seizoen 2018/2019. De (mentor)catechisaties, jeugdclubs, tienergroepen en bijbelstudiegroepen zullen weer van start gaan. Laat je plekje niet leeg en kom!

 

Op vrijdag 07 september 2018 starten we als tieners/jongeren en leidinggevenden van de TOV-groepen én alle overige tieners/jongeren het winterwerk met een gezamenlijke barbecue in de tuin van de familie Schuurman. Een avond met lekker eten en vooral veel gezelligheid en hopelijk mooi weer. Je bent welkom om 18.30 uur en de avond is rond 21.00 uur afgelopen. Bij zeer slecht weer wordt de BBQ gehouden in ‘t Open Huis.

De kosten zijn € 2,50. Opgave uiterlijk maandag

3 september bij je eigen leiding. De nieuwe brugklassers gaan dit seizoen naar UberTOV. Jullie krijgen een uitnodiging van UberTOV dus.  Ga je niet naar de TOV-groepen en je wilt graag komen dan kun je je opgeven door een mailtje sturen naar Ron Hein (hein_ron@hotmail.com).

 

Op zondag 16 september begint om 09.30 uur in de Dorpskerk een kerkdienst waarin het winterwerk gezamenlijk wordt geopend. Deze dienst wordt geleidt door ds. M.J. Schuurman en het koor “His Reflection” zal voor ons zingen.   Laat je plekje daarom niet leeg! Na de dienst komen we bij elkaar in ‘t Open Huis om onder het genot van een kop koffie of een glas fris na te praten over de dienst.

’s Avonds zal om 18.30 uur in de Maranathakerk ds. P. van Duijvenbode uit Apeldoorn voorgaan.

Voor alle activiteiten geldt: van harte welkom!
Wijkjeugdraad wijk 2

 

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

Zieken

In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:

Dhr. A. Spronk (Bovenheigraaf 108a). Hij mocht na een wekenlange revalidatie in de Voord weer thuis komen. De Heere is goed! We wensen hem samen met zijn vrouw Gods hulp en bijstand toe.

Mw. M.J. Snoek-Tempelman (Stationsweg 20). Binnen korte tijd moest zij voor de 2e keer naar het ziekenhuis. Haar lichamelijke conditie verzwakt. We wensen haar Gods kracht en nabijheid toe.

Mw. Y. Eijbrink-Faber (Stationsweg 20). Zij moest voor een dagopname naar het ziekenhuis. Vanwege haar dementie was het een hele spannende ingreep. We zijn dankbaar dat alles goed is verlopen en zij weer naar haar kamer in de Hullen kon terugkeren.

Mw. A. van de Kamp-van Loo (Verlengde Looweg 21). Zij onderging in Groningen een zeer ingrijpende operatie. Het is wonderlijk hoe voorspoedig alles mocht verlopen en zij weer naar huis mocht terugkeren. De HEERE heeft grote wonderen gedaan en Zijn goedheid mocht en mag voortdurend worden opgemerkt. Het herstel zal een behoorlijke periode in beslag nemen.

Mw. W. Veldkamp-Rorije (Bloemstraat 97).
Zij heeft in de achterliggende maanden diverse keren in het ziekenhuis gelegen. Haar leven heeft menselijkerwijs aan een zijden draad gehangen. De dankbaarheid is groot dat zij weer herstellen mocht. Maar door een val heeft zij haar heup en elleboog gebroken. De elleboog geneest niet goed en daardoor moet zij voor de 3e keer hieraan geopereerd worden. De HEERE zij nabij!

Mw. J. Bovendorp-Vos (Zuiderzeestraatweg 264b). Zij kreeg de zeer ernstige boodschap van ongeneeslijk ziek te zijn. Er zijn geen behandelingen meer mogelijk, waardoor de resterende genadetijd mag worden gebruikt om de hemelse Medicijnmeester aan te roepen om genezing van de ziel en kracht om dierbaren los te laten.

Mw. M. Morren-Wolfsen (Zuiderzeestraatweg 255). Marrie is ernstig ziek en voelt haar krachten geleidelijk minder worden. De aanwezige ernstige  ziekte tast steeds meer organen aan, waardoor haar conditie minder wordt en de vermoeidheid hoe langer hoe meer toeneemt. We bidden haar en haar man Jan van harte de genade en de troost van de Heere toe! Hij is een Waarmaker van Zijn Woord en belooft zelfs bij het naad’ren van de dood volkomen uitkomst te geven.

Dhr. G. Knikker (Van Asch van Wijcklaan) heeft na een val met de fiets zijn heup gebroken. Revalidatie zal wel noodzakelijk zijn.

Dhr. G. Spronk (Zuiderzeestraatweg 361) is vanwege benauwdheid opgenomen. Hij is aan de beterende hand. Hopelijk kan hij nog weer naar huis waar hij goed verzorgd wordt door zijn beide broers.

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden met ernstige zorgen als het gaat om de lichamelijke en psychische gezondheid. We bidden de zieken thuis, in de tehuizen als in de ziekenhuizen Gods nabijheid toe. Laten we elkaar sterkte en zegen toe bidden en zo om elkaar heen staan.

We bidden ieder, die een moeilijke, onzekere weg te gaan heeft, Gods nabijheid toe. Wij weten dat geen enkele moeite de HEERE onbekend is. De Heere weet waar zorgen en noden zijn. We dragen elkaar aan Hem op, biddend dat vertrouwd en ervaren mag worden dat degenen die God liefhebben alle dingen medewerken ten goede (Romeinen 8: 28).

 

Verhuizing

Mw. G. Morren-Morren (Van Asch van Wijcklaan 85). Door haar hoge leeftijd en de toegenomen zorg kan zij niet meer in haar appartement bij de Hullen wonen. Daardoor verhuist zij binnen afzienbare tijd naar een kamer in het zorgcomplex de Hullen.

Mw. F. Koele-Wensink (Vierschotenweg 9).

Een ziekenhuisopname en een revalidatieperiode in de Voord hebben laten zien dat thuis wonen niet meer mogelijk is voor mw. Koele. Daarom is zij onlangs verhuisd naar Veldheem in Wezep.

We wensen deze hoogbejaarde dames van harte Gods zegen op hun nieuwe woonadres. Het valt niet mee als de levensavond is aangebroken, om (opnieuw) een woning te betrekken. Het herinnert ons aan het feit dat wij reizigers zijn op deze aarde, op weg naar onze eindbestemming. We bidden hen toe dat deze bestemming bij de HEERE zal zijn, om Hem daar alle lof en eer toe te geven.

 

Huwelijk
Met een stijlvol vormgegeven trouwkaart delen Brendan ten Hove (Zomerdijk 2, Elburg) en Marieke van Baren (Loenensemarkweg 90, Loenen) mee dat zij op vrijdag 31 augustus in het huwelijk zullen treden.

Hun hartenwens gaat dan in vervulling. Zij zijn blij dat hun ouders delen in de vreugde. Persoonlijk verlangen zij naar Gods zegen en willen daarom vragen in een kerkdienst in de Herv. Dorpskerk te Oldebroek, die om 15.15 uur zal beginnen en door mij geleid zal worden. De reden dat Brendan en Marieke in onze gemeente hun huwelijk laten inzegenen, is dat hun (voorlopig) adres zal zijn: Hogenbrinkweg 22a. Met een zekere regelmaat wonen zij de diensten al bij. Wat is het rijk als wij geleerd hebben dat onze verwachting alleen van de HEERE is. Omdat wij onze goede voornemens niet kunnen volbrengen. Psalm 25: 3a zegt: ‘Ja, allen die U verwachten, zullen niet beschaamd worden.’ Vergelijkbare woorden hebben jullie ook bij de trouwkaart gevoegd: ‘Samen om een teken vragen, om een teken van omhoog, Dat de liefde alle dagen, ons zal dragen in geloof’. Dat zal en mag dan jullie dagelijkse ondervinding zijn. Dan kan er wel beproeving komen, maar die wil alleen maar meer doen uitzien naar Zijn genade en hulp. Zo’n (huwelijks)leven wensen en bidden we jullie van harte toe. En met allen die om jullie heen staan een onvergetelijke, gezegende trouwdag!

 

Huwelijksjubileum
Op 16 juli was het 25 jaar geleden dat
dhr. M. Veldkamp en mw. W. Veldkamp-Rorije (Bloemstraat 97) in het huwelijk traden. Een hartelijke gelukwens voor deze mijlpaal doen wij hen (samen met hun kinderen) toekomen. Er is in de achterliggende 25 jaar veel gebeurd. Zorgen en verdriet zijn hen niet bespaard gebleven. Het verdriet om hun dochtertje Manon, die zij weer aan de Heere moesten teruggeven en de lichamelijke kwetsbaarheid van moeder Wilma hebben veel impact op het dagelijks leven. De dochters Sharana en Felicia zijn hun ouders tot grote steun. Ze delen als gezin de zorgen voor moeder samen. Dat is geen geringe taak als je nog jong bent, maar ze doen het met liefde!
Daarom is de verwondering en dankbaarheid groot dat zij dit jubileum mochten beleven. De Bijbel spreekt in Psalm 84: 6 ‘Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.’  De HEERE beschaamt niet degenen die heil en hulp van Hem verwachten. Terugziende op de weg mag met verwondering de HEERE worden erkend voor alle geschonken weldaden. Het grootste geschenk van de HEERE is de gave van Zijn Zoon: Jezus Christus, tot een Heiland van verloren zondaren. We wensen familie Veldkamp een dagelijks zien op Christus (als Borg en Middelaar) toe.

 

Huwelijksjubilea
Op 21 september is het echtpaar dhr. G. van Oene en mw. A. van Oene-Doorneweerd (Bovenheigraaf 88, 8095 PD, ’T Loo- Oldebroek) 40 jaar getrouwd.

Op 21 september is het echtpaar dhr. H. van de Kamp en mw. A. van de Kamp-van Loo (Verlengde Looweg 21, 8095 PG, ’t Loo-Oldebroek) 62 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen hen een gezegende dag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Wanneer we terugzien op de jaren, die we van de Heere ontvangen hebben, is er reden tot dankbaarheid, maar ook tot verootmoediging. Het jubileum geeft ook weemoed en verdriet in het hart. De lege plaatsen die zijn gevallen in het gezin en de familie dragen we met ons mee. We wensen hen een leven voor Gods Aangezicht met God als Leidsman en Christus als Borg van harte toe. Het gebed uit psalm 118: 25 luidt: ‘Och HEERE, geef nu heil, och, HEERE, geef nu voorspoed.’ Hij geve u en al de uwen Zijn heil nu en in de (eeuwige) toekomst

 

Overlijden
Op vrijdag 13 juli jl. kwam het levenseinde van dhr. Willem Eijbrink. Hij woonde zijn hele leven aan de Harm Aartsweg 18. Na het overlijden van zijn moeder bleef hij achter met zijn ongetrouwde broers Toon en Harm. Ze hebben bijna twintig jaar samen geleefd, gewoond en het dagelijks leven vorm gegeven.

Vanaf 30 december 2015 bleef hij achter met broer Harm, nadat broer Toon overleden was. Willem heeft vanaf zijn jonge jaren trouw gewerkt bij diverse werkgevers in het grondverzet. De laatste jaren van zijn werkzame leven werkte hij bij de Gresbo. Daar heeft hij zijn 12 ½ jarig jubileum gevierd. Willem had een opgeruimd karakter en hield van humor. Daarnaast had hij samen met zijn broers duiven en hield hij kanaries. Nadat hij thuis gekomen was, kreeg hij al snel gezondheidsklachten. Benauwdheid belemmerde hem in zijn dagelijkse doen en laten. De laatste drie jaar heeft hij vele weken in het ziekenhuis doorgebracht. Ook de laatste weken van zijn leven lag hij daar. Hij was volledig afhankelijk geworden van zuurstof. Hij wist dat zijn sterven naderde. Daar had hij het moeilijk mee, want hij wilde graag blijven leven. Tegelijkertijd wist hij dat hij hét leven bij de Heere mocht zoeken en vinden. Meerdere keren heeft hij het Woord van de Heere gehoord en hebben we samen gelezen en gebeden. Op woensdag 18 juli kwamen we samen in de Maranathakerk om naar woorden uit de Bijbel te luisteren. Aansluitend vond de begrafenis plaats op de algemene begraafplaats de Ekelenburg te Oldebroek. De HEERE gedenke zijn broers en zussen, in het bijzonder broer Harm die nu alleen achterblijft in de ouderlijke woning.

 

Overlijden
Op maandag 30 juli werd ik gebeld door één van de kinderen van mevr. J. Steert, ze heeft altijd aan de Zuiderzeestraatweg 346 gewoond (nabij Bakker Jonker). Ze is in het afgelopen jaar al meerdere keren opgenomen en van het ene naar het andere verzorgingstehuis verplaatst. Dit alles heeft best invloed gehad op haar gezondheidstoestand. Ze was vooral in dit laatste jaar psychisch zwak. Vanaf afgelopen mei verbleef ze in verpleeghuis Zandhove te Zwolle. Op het moment van de mededeling ging het erg minder en is ze geleidelijk aan in een slaaptoestand geraakt met maar enkele ogenblikken, waarin ze haar ogen nog open sloeg meestal als er door de kinderen wat tegen haar werd gezegd. Op donderdag 2 augustus jl. is ze overleden, ze is 83 jaar geworden. De rouwdienst heeft op 8 augustus plaats gevonden. Psalm 121: 1-2 stonden daarin centraal: Een lied Hammaäloth. Ik hef mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van den HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. Dit wensen we de kinderen en kleinkinderen, maar ook allen die haar nabij stonden, toe nu er een zorgzame moeder en oma is overleden. Meer dan onze vader en moeder is God, de Vader die de wereld zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft om de wereld met Zichzelf te verzoenen. De vraag komt dan wel naar ons toe, is Jezus Christus onze enige troost in leven en sterven?

van Loo

 

Belijdenis doen?!
Je bent gedoopt… maar (nog) geen belijdenis gedaan.

Daarom: een uitnodiging! Ik nodig u en jou, die nog geen belijdenis deden, uit voor D.V. de eerste avond, maandag 10 september. Dat zal een oriënterende bijeenkomst zijn. De bedoeling? Elkaar ontmoeten om vragen rondom belijdeniscatechese met elkaar te delen. En toelichting te krijgen hoe de opzet van belijdeniscatechisatie is. Uw/jouw komst naar
‘t Open Huis verplicht niet tot deelname aan de belijdeniscatechisatie. Trouwens: wie aan belijdeniscatechese begint, wordt niet verplicht tot het doen van geloofsbelijdenis. Daar moet je persoonlijk aan toe zijn! Echtgenoten (die al belijdenis deden) zijn ook van harte welkom!

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op. Dat kan in de periode voor de vakantie. Wilt u of jij een persoonlijk gesprek aan huis of in de pastorie… schroom niet, maar mail of bel! Wanneer u/jij al besloten hebt om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, wilt u dit dan per telefoon of email aan mij bekend maken?

Graag tot ziens op maandag 10 september, vanaf 20.00 uur inloop met koffie in ‘t Open Huis!  De belijdeniscatechisatie wordt gehouden op maandagavond van 20.15 uur tot en met
21.45 uur.
D.J.W. Kok, Spronksweg 1, tel. 656951, dskok@hervormdoldebroek.nl

 

De catechisatie begint weer
Nadat we allemaal hebben kunnen genieten van de schoolvakantie begint het dagelijkse weer een beetje op de rit te komen. Nu we al weer wat gewend zijn aan de dagelijkse gang naar school en het ritme weer te pakken hebben. En als catecheten hopen we dat jullie het naar de zin hebben in de klas en voor de eerstejaars is het zeker allemaal nieuw, we wensen jullie succes.

Nu school weer van start is gegaan beginnen we ook weer met de wekelijkse catechisatie. Jullie krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging aangereikt waarin de tijden genoemd staan wanneer we jullie verwachten.

Is catechisatie nodig? We hebben op school toch ook godsdienstlessen?

Rijk gezegend ben je als je op school ook lessen ontvangt die gaan over godsdienst. Zie het als een extraatje. Wel kan ik me voorstellen dat je dan niet de vragen stelt die je tijdens de catechese wel kunt stellen. Wij staan open voor jullie vragen. Op school schaam je, je misschien voor de jongeren die niets hebben met het Christelijk geloof.  Als kerk willen we jullie ook onderwijs geven, gefundeerd onderwijs, dat de grondslag vindt in het Woord van God en de belijdenis geschriften. Dat hoeft op school niet zo te zijn een docent vertelt zijn eigen idee misschien wel over, wie God is of Jezus, de zonde, de tien geboden, bekering, heilige doop enz. Op school ben je samen met jongeren uit de verschillende kerken. Tijdens de catechese ben je samen met jongeren uit de gemeente waartoe jij behoord, dat zijn je medegemeenteleden. Het kan zijn dat je als jongeren vandaag samen naar de catechese gaat en over tien jaar samen in de kerkenraad zit of de zondagschool leidt. Daar moet je nu misschien om lachen, maar de Heilige Geest is machtig genoeg om het Woord van God en het volbrachte werk van de Heere Jezus, als een pijl van de boog, de roos van je hart te treffen. Dit werk is hart veranderend, waardoor je inzicht krijgt in je leven. En je krijgt het inzicht, dat je zo niet langer kunt doorleven. Dat het anders moet in je leven, omdat als het sterven word, je God niet kunt ontmoeten. Door het onderwijs tijdens de catechisatie lessen, geven we je onderwijs mee om te verstaan wat God doormiddel van de Bijbel tot jou te zeggen heeft. De methode waaruit we les geven heet dan ook ‘Leren om te Leven’. Leren om te weten hoe je zalig kunt worden.

 

Oppas middagdienst
Vanaf september gaat de oppas tijdens de middagdiensten in de Maranathakerk weer door. Wij vragen ouders om hun kinderen te brengen zodat ze tijdens de middagdiensten ook weer als gezin naar de kerk kunnen. Dat zijn de zondagen 9 en 23 september. We horen dat de kinderen het fijn vinden bij de oppas. Tijdens de morgen­diensten is er een flinke groep. De kinderen leren hier elkaar kennen. Een eenvoudige vertelling of versje zingen doet ze al jong leren wie de Heere is. Fijn dat er ouders zijn die willen meedraaien in het rooster. Wilt u ook graag een keer oppassen geef u dan op bij Anita van Triest.

Bezinningsavond op de viering van het Heilig Avondmaal
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Op deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Vervolgens zingen we een aantal psalmen en sluiten we af met gebed. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op donderdag
6 september
om 20.00 uur in ’t Open Huis.

 

De mannenvereniging iets voor U / voor jou?
Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de mannenvereniging. Het belangrijkste doel is om bezig te zijn met Gods Woord en ons daarin te verdiepen. Dat het tot eer van de HEERE mag zijn en tot stichting van onze ziel.

Als u / jij een honger heeft naar Gods Woord en het uw en jouw verlangen is om met Gods Woord bezig te zijn, kom dan naar de mannenvereniging. We hebben een erg fijne groep met deelnemers van jong tot oud(er). Bent u/ben jij nog niet eerder op de mannenvereniging geweest, kom gerust een keer (vrijblijvend) kijken en luisteren. Van harte welkom!

In de regel komen we één keer in de twee weken op woensdagavond onder leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van de Bijbelstudie uit het blad “De Hervormde Vaan”. Nadat één van de leden een inleiding heeft gehouden (wat we doen op vrijwillige basis), bespreken we de vragen uit “De Hervormde Vaan” in groepjes.

Wilt u / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met één van de bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok (voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e voorzitter), ouderling H. Van ‘t Hof (penningmeester) of bij ouderling-kerkrentmeester R. Schakelaar (secretaris).  Het e-mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

Mannenvereniging woensdagavond
19 september 2018
Op woensdagavond 19 september 2017 zal de eerste avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. We hopen dit seizoen ons te verdiepen in het boek der Psalmen. Deze avond hoopt H. van ‘t Hof de inleiding te verzorgen. We behandelen Psalm 1. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 4 van de maand april 2018. In deze eerste Psalm gaat het over het lot van de vromen en het lot van de goddelozen. Er zijn dus twee soorten mensen op deze aarde. Zij die de HEERE mogen kennen en zij die onbekeerd voortleven (in of buiten de kerk). Twee soorten mensen met tweeërlei afloop, eeuwig wel of eeuwig wee. Tot wie van de mensen behoren wij? Weten wij wat onze eeuwige bestemming is? Wij, die op reis zijn, naar een eeuwigheid die nooit ophoudt te bestaan? Als wie dit leest moet belijden (nog) niet tot de vromen te behoren, neem dan ter harte: haast u en spoed u dan om uws levens wil. We hopen op een gezegende avond.

Met een hartelijke groet, Het bestuur

 

Data verenigingsleven
Wij vermelden de datums wanneer er verenigingen zijn het komende winterseizoen. Noteert u dit alvast in uw agenda. Laten we tijd vrijmaken voor bijbel onderzoek. Er is veel te doen in het leven maar dit is het aller belangrijkste. Eén ding is nodig.

Bijbelkring:
11 oktober, 14 november, 13 december, 10 januari, 14 februari en 21 maart.

Jongerengesprekskring:
27 september, 18 oktober, 22 november, 20 december, 24 januari, 28 februari en 28 maart

Mannenvereniging:
19 september, 3 en 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 en 30 januari, 20 februari,
6 en 20 maart.

Bezinningavond Heilig Avondmaal:
6 september, 29 november, 7 februari en 27 juni.

 

Felicitatie ds. Schuurman
Op 9 september hoopt ds. Schuurman zijn verjaardag te vieren. We willen hem hier op deze plaats alvast van harte feliciteren. We zijn dankbaar voor alles wat de Heere in hem geschonken heeft en daarmee ook aan de gemeente. We bidden dat de Heere hem een
gezegend levensjaar schenkt. Vanzelfsprekend betrekken we in onze gelukwensen ook zijn vrouw en kinderen. We wensen onze collega een fijne en gezegende verjaardag toe. ‘Want God de HEERE is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en eer geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen, die in oprechtheid wandelen.’ (psalm 84: 12)

 

Pastoraat
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea’s etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!

Voor al de bovenstaande data’s geldt: Deo Volente!

 

Tenslotte
We zijn dankbaar dat we dit bericht kunnen schrijven nadat wij en velen op vakantie zijn geweest. Vele kilometers hebben we afgelegd; er is veel bekeken en we genoten van de cultuur, natuur en van de onderlinge ontmoetingen. Maar het meest dankbaar zijn we dat we weer thuis mochten komen. De HEERE heeft bewaard en gespaard en de dagelijkse gang van het leven mag weer hervat worden. Deze vakantieperiode herinnert ons aan onze levensreis. We zijn allemaal op weg naar onze eindbestemming. In de periode tussen onze geboorte en ons sterven zien we veel, maken we veel mee aan voor- en tegenspoed. Maar het allerbelangrijkste is dat we getroffen worden door de boodschap van heil aan zondaren, zodat we ons gered weten door het bloed van Christus. Dan reizen we niet gejaagd en rusteloos over deze aarde, maar verkeren we als vreemdeling hier beneden terwijl we op weg zijn naar de eeuwige rust.

Persoonlijk zien we terug op een zeer onrustige periode van strijd met betrekking tot de weg van het leven die wij mogen en moesten gaan. Iets daarvan hebt u geproefd in de dienst van de 22e juli. We zijn dankbaar dat de HEERE duidelijkheid heeft gegeven en Hij ons (opnieuw) aan elkaar heeft verbonden.  De HEERE geve op Zijn tijd dat er naar de gemeente van Papendrecht een herder en leraar gezonden zal worden. Hij zorgt voor Zijn kudde, hier en elders.

Zijn trouw schittert van dag tot dag, van gemeente tot gemeente, van land tot land. De vakantieperiode heeft ons als gezin en mij persoonlijk goed gedaan. Een moment van ontspannen en op adem komen om samen te genieten van het vele goede wat de HEERE ons nog heeft gelaten. We zijn verwonderd over Zijn goedheid en trouw. Tegelijkertijd zijn we ook beschaamd dat wij in Nederland (in Oldebroek) zoveel van Hem ontvangen wat betreft het geestelijke voedsel waar we meer dan eens zo klakkeloos en slordig mee omspringen. In andere delen van de wereld kent men nauwelijks een rustdag en heeft men nauwelijks kennis van het Woord van God met als Middelaar Jezus Christus voor de zonden. Dit geve ons intens gebed voor Gods schepsel en maakt ons des te meer verantwoordelijk om getrouw en gehoorzaam in Gods weg te wandelen. De HEERE geve ons een gezegende periode!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
D.J. W. Kok

 

Start winterwerk wijk 1
Beste ouders van onze kinderen en jongeren, deze maand start het winterwerk weer in onze gemeente. Er zijn of worden weer verschillende  uitnodigingen verstuurd voor de zondagschool, kinderclub, tienerclub en catechisatie. We hopen dat de kinderen en jongeren overal trouw hun plekje zullen innemen. Met name voor de zondagschool vragen we extra aandacht. Binnen de kerkenraad is er uitvoerig gesproken over het belang van de zondagsschool. We zien dat er nogal wat kinderen zijn die niet naar de zondagsschool gaan en die ook niet vaak in de kerk komen. In sommige gezinnen is het de gewoonte dat de ene ouder de ochtenddienst bezoekt en de andere ouder de middagdienst. De kinderen blijven dan thuis. De kerkenraad hecht er grote waarde aan dat de zondag in het teken staat van het onderzoeken van Gods Woord. Daarom stimuleren we dat kinderen van 4 t/m 8 jaar naar de zondagsschool gaan en daarnaast van lieverlee steeds vaker meegaan naar de kerkdiensten. Laten we niet vergeten dat er bij de doop voor Gods aangezicht is  beloofd om de kinderen te onderwijzen en te laten onderwijzen vanuit Gods Woord. Daarom vragen we ook aandacht voor de preekbespreking tijdens het openingsweekend. Daar verwachten we alle jongeren vanaf 12 jaar!

Gerrit Bakker,
jeugdouderling wijk 1

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de diensten
Viering avondmaal: op 9 september wordt het Heilig Avondmaal bediend. De zondag ervoor, zondag 2 september, is er de voorbereiding.

Opening winterwerk: Op 16 september is er de opening van het winterwerk. In deze dienst wordt ook het doel van de diaconale winteractie bekend gemaakt. Aan deze dienst wordt meegewerkt door het interkerkelijk koor “His Reflection” onder leiding van Edith Post.

Doopdienst: op zondag 30 september zal de heilige doop worden bediend.

Israëlzondag: Israëlzondag is elk jaar op de eerste zondag van oktober. Op deze zondag staan we stil als kerk bij de betekenis van het volk Israël en de band die de Heere heeft met dit volk.

IECO-dienst: het is inmiddels een traditie geworden om op de eerste zondag van oktober
’s avonds een interkerkelijke dienst te beleggen, waarbij Luctor, VEG, de Goede Herderkerk en Hervormd wijk 2 meedoet. In een eerder nummer van Hervormd Oldebroek hebt u kunnen lezen dat er besloten is om de dienst in de Maranatha­kerk te laten vervallen, om zo met elkaar naar de interkerkelijke dienst te kunnen gaan.

 

Aanmelden doopdienst
Op zondag 30 september zal de Heilige Doop worden bediend. Ouders die hun kind in deze dienst willen laten dopen kunnen zich tot vrijdag 21 september opgeven bij scriba Bertil Jansen (scribawijk2@hervormdoldebroek.nl). Doopzitting is op maandag 24 september van 20.00-21.00 in ‘t Open Huis.
De eerstvolgende doopdienst zal zijn op zondag 11 november.

 

Wij gedenken (1)
Op donderdag 28 juni kwam het ontstellende bericht dat Dirk van Heerde (ds. Otto Veeninglaan 9) was overleden in de leeftijd van 60 jaar. Dirk was opgenomen voor een operatie. Twee weken ervoor was er alvleesklierkanker ontdekt. Tijdens de opname in het ziekenhuis ging hij met de dag achteruit. Zijn overlijden is toch snel en onverwacht gekomen. Een hele schok voor zijn vrouw Geertje, voor de kinderen Jolanda van Boven – van Heerde en André van Boven met hun kinderen Tessa en Anne, en voor  Mariska Strijkert – van Heerde en Aalt Strijkert met Elise, voor zijn moeder mw. B. van Heerde – Pater (De Hullen). Ook voor de broers en zussen van Dirk en van Geertje een hele schok. Dirk trad niet erg op de voorgrond, maar was wel iemand met liefde en aandacht voor iedereen. Allereerst voor zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen. Als hij wat vroeger van zijn werk thuis kwam, ging hij naar de kleinkinderen toe. Hij genoot van hen. Hij was een trotse opa. Hij was betrokken op zijn familie en leefde op zijn manier mee. Veel mooie herinneringen zijn er. Daarom staat er op de kaart: De tijd van een mensenleven wordt niet bepaald door zijn lengte, maar door de mooie dagen en bovenal door zijn mooie herinneringen. Maar juist als de band zo goed is, doet afscheid nemen zoveel verdriet. 32 jaar was hij met Geertje getrouwd en ze deden veel samen. Het zal een lege plaats zijn in huis, in het gezin, in de familie, in de buurt. Ook voor zijn collega’s, die net als hij chauffeur zijn bij Lafeber in Gouda. Op dinsdag 3 juli was de afscheidsdienst. We stonden stil bij Psalm 23: de Heere is mijn Herder. In de afscheidsdienst brachten we het verdriet bij de Heere en ook de dankbaarheid voor alles wat Dirk mocht betekenen. We wensen zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen, zijn moeder en de familie toe dat de Heere voor hen ook een Herder zal zijn Die hen draagt in hun verdriet.

 

Wij gedenken (2)
Wij gedenken Driesje van de Streek – van Rijssen, Stationsweg 20. Op 21 juli 2018 is Driesje van de Streek-van Rijssen overleden in de leeftijd van 89 jaar. Ze was 57 jaar getrouwd met haar man Gerrit-Jan van de Streek, totdat hij in 2009 overleed. Ze hebben samen vier kinderen mogen groot­brengen: Dirk, Albert, Truus en Gerrit. De oudste zoon Dirk zullen sommigen kennen als ds. van de Streek die nu als predikant werkzaam is in Zwarte­­broek-Terschuur. De andere kinderen wonen eveneens in andere dorpen/steden dan Oldebroek.

In 2010 werd bij mw. van de Streek – van Rijssen de diagnose Alzheimer geconstateerd. Deze laatste acht jaren waren voor haar kinderen zwaar. Haar karakter veranderde namelijk van sociaal en zorgzaam naar nukkig en soms agressief. Ondanks de afstand hebben haar kinderen haar ‘bij toerbeurt’ deze acht jaren dagelijks bezocht. Vanaf 2014 was het onvermijdelijk dat ze werd opgenomen in een gesloten afdeling van het zorgcentrum de Hullen.

Het woord ‘trouw’ bleek een kernwoord te zijn in de dankdienst voor het leven van mw. van de Streek. In haar eerste 80 ‘goede’ levensjaren spraken zij en haar man niet bij elke gelegenheid over God en het geloof in Jezus Christus. De omgeving kon dit geloof echter bespeuren in hun trouw en liefde voor God en de mensen om hen heen. Mw. van de Streek werd dan ook omschreven als iemand die het geloof uitleefde. Een voorbeeld hiervan is de wijze waarop ze als vijftienjarige voor haar broertjes en zusje zorgde, toen haar moeder difterie kreeg.

Psalm 116:1 (berijmd) stond op de rouwkaart van mw. van de Streek – van Rijssen: “God heb ik lief, want die getrouwe HEER hoort mijne stem…”. Tijdens de rouwdienst werd er aan de hand van deze psalm op gewezen dat Gods trouw de basis is voor onze trouw richting Hem en onze omgeving. Dit gold in ieder geval voor het leven van mevrouw van de Streek. Deze trouw heeft echter ook uitwerking gehad tot het leven van haar kinderen. Hoe hadden ze anders gezamenlijk acht jaar lang elke dag hun sterk-veranderende moeder kunnen bezoeken, terwijl ze vaak niet al te vriendelijk aangaf dat ze beter konden vertrekken?

Daarom bleek de trouw van God niet alleen de basis van het leven van mw. van de Streek te zijn, maar ook de kern van de verkondiging tijdens de dankdienst waarin we haar leven hebben herdacht. Gods trouw wil echter niet buiten ons om werken. God wil verwelkomd worden. Niet om Hemzelf, maar omdat Hij omziet naar de mensheid. Dat blijkt niet alleen uit de komst van Zijn Zoon Jezus Christus als kleine baby in een kribbe op deze onstuimige en onveilige aarde, maar ook als Hij oproept: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. Deze uitnodiging bleek passend voor zowel de eerste 80 jaren als de laatste acht jaren van het leven van mw. van de Streek. Ons rest de vraag óf en hoe wij op deze liefdevolle uitnodiging reageren.

Vanaf deze plek wil ik de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van mw. van De Streek – Van Rijssen de troost en liefde van onze Heere Jezus Christus toewensen.

Uw kerkelijk werker,
J.P. Lensen

Wij gedenken (3)
Op 20 augustus overleed zr. J. van de Streek- Eibrink (Rustenburgsweg 30). Onlangs kwam de ziekte weer terug. Enkele jaren geleden was het voor haar spannende tijd, omdat ze ernstig ziek geworden was. Toen mocht ze er gelukkig doorheen komen en mocht er een dankdienst gehouden worden. Dit keer kan er weinig meer gedaan worden en moest zij afscheid nemen van haar man, kinderen en moeder. Ze deed dat in vertrouwen dat waar ze naar toe gaat het goed zal zijn, omdat ze dan bij haar Heere mag zijn. Hij zal ook degenen die achterblijven sterken met Zijn troost. We bidden dat de tijd die ze samen nog hebben een kostbare tijd mag zijn. (In het volgende nummer van Hervormd Oldebroek zal een in memoriam opgenomen worden).

 

Geboorteberichten
Een boog in de wolken als teken van trouw
staat boven je leven, zegt: Ik ben bij jou!

Zo kondigen Gerjan Morren en Karen Morren – Klein (Oostendorperstraatweg 18a) de geboorte van hun vierde kind aan: Renze Gerrit. Renze werd op 16 juli geboren en is het broertje van Gijs, Nils en Jort. We willen Gerjan en Karen van harte feliciteren met de geboorte van hun vierde zoon. Ook de grootouders willen we van harte gelukwensen met deze kleinzoon. We bidden dat Renze heel zijn leven geborgen mag zijn in de trouw van de Heere.

Klein is de mens
Een zandkasteeltje langs het strand
maar kostbaar genoeg
om als parel te mogen liggen
in Uw eeuwige sterke vaderhand
.
Op 18 juli werd Jesse geboren, zoon van Johan uit de Fles en Dianne uit de Fles – van Dijk (Mhene­weg Noord 16). Jesse is het broertje van Amelie en Marit. We willen Johan en Dianne van harte gelukwensen met hun derde kind en eerste zoon. Ook een felicitatie aan de opa’s en de oma’s met de komst van hun kleinkind. We wensen Jesse toe dat hij mag opgroeien onder Gods zegen.

 

Op 31 juli werd Fedde geboren, zoon van Richard Klein en Marieke Klein – van de Poll (Eekterweg). Fedde is het broertje van Sieme en Anne. We willen Richard en Marieke van harte feliciteren met de geboorte van hun zoon. We bidden hen toe Fedde elke dag met zijn hemelse Vader mag leven.

Huwelijksaankondigingen
Op vrijdag 24 augustus zijn Reinold Schoonhoven en Arenda Bouwhuis in het huwelijk getreden. Reinold komt over vanuit de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente. Arenda woont in Zwolle. Daar zullen ze ook gaan wonen. Ze hebben aangegeven dat ze met onze kerk willen meeleven. We willen hen van harte feliciteren met hun huwelijk en heten hen welkom bij ons in de kerk
Op 6 september hopen Henk Ruitenberg en Marjet Veldkamp in het huwelijk te treden. Om 16.00 uur is de trouwdienst in de Dorpskerk te Hierden. Henk en Marjet hebben een huis gekregen in Kampen. Hun nieuwe adres wordt:
Juffrouw Koetlaan 60
8265NB Kampen
We willen hen een mooie dag toewensen en bovenal Gods zegen over hun huwelijk. Nu ze in Kampen gaan wonen, betekent het ook dat zij afscheid gaan nemen van onze gemeente. We willen hen bedanken voor hun inzet in onze gemeente en wensen hen alle goeds toe in Kampen.

 

Op 21 september hopen Gerrit de Zwaan en Ineke Eibrink in het huwelijk te treden. De trouwdienst zal om 15.00 uur in de Dorpskerk te Oldebroek gehouden worden. Aan Oosteindeweg 99 te Nunspeet wordt een nieuw huis gebouwd, samen met een bedrijfshal, zodat Gerrit daar zijn eigen bedrijf verder kan uitbouwen. Gerrit en Ineke blijven wel in Oldebroek meeleven. Ook hen wensen we een mooie dag toe en Gods zegen op hun huwelijk.

 

Huwelijksjubilea
Op 25 augustus waren br. G. Lindeboom (De Hullen )en zr. J. Lindeboom-Klein (Van Asch van Wijcklaan 75, 8096 AZ) 63 jaar getrouwd.

Op 3 september zijn br. H. Brouwer en
zr. A. Brouwer-Smit (Ottenweg 19, 8096 PT) 65 jaar getrouwd.

Op 21 september zijn br. E. van den Hul en
zr. G. van den Hul-van Ommen (Leliestraat 36, 8096 VV) 45 jaar getrouwd.

Op 21 september zijn br. J. Kroes en zr. N. Kroes- Bos (Begoniastraat 15, 8096 XB) 40 jaar getrouwd.

Op 21 september zijn br. D. Veldman en
zr. J.H. Veldman-van Zeeburg (Irisstraat 15, 8096 BW) 45 jaar getrouwd.

Op 29 september zijn br. G. Veldman en
zr. A.W. Veldman-Wittingen (Zuiderzeestraatweg 238, 8096 CH) 40 jaar getrouwd.

We willen deze echtparen, samen met al degenen die bij hen horen, van harte feliciteren met deze bijzondere mijlpaal. Ook willen we hen van harte de zegen van de Heere toewensen.

Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil (Psalm 62:2)

 

Pastoraat
In de afgelopen weken zijn er gemeenteleden geconfronteerd met ziekte en overlijden. We noemen hen om u de gelegenheid te geven om mee te leven en voor hen te bidden.
Vlak voor de vakantie de uitslag voor
zr. N. (Netty) Bosch – Haas (Ottenweg 41) dat zij maagkanker heeft. Al vrij snel ging zij een traject van chemokuur en behandeling in. Het is een spannende weg, omdat niet van tevoren duidelijk is wat het haar en haar gezin gaat brengen. Bij alle onzekerheid en spanning is er het vertrouwen dat de Heere er zal zijn en zal dragen. Hoe de weg ook zal zijn. We bidden om een goede uitkomst. Ons gebed is ook dat ze zich steeds gedragen mogen weten door hem.

In de afgelopen jaren hebben br. B. van ’t Hul (Van Asch van Wijcklaan 29U) en zijn vrouw al heel wat tegenslagen te verduren gehad, doordat ze beiden behoorlijk aan gezondheid hebben moeten inleveren. Een tegenslag was ook dat er een infuus voor buikspoeling aangebracht moest worden, zodat hij ’s nachts thuis kon spoelen en niet steeds naar het ziekenhuis moest. Nadat het infuus ingebracht was, zat het ook weer tegen en moest hij weer opgenomen worden in het ziekenhuis. We hopen en bidden dat hij samen met zijn vrouw ook weer de kracht krijgt om de dingen te doen, die ze altijd graag samen deden.

We zijn dankbaar samen met br. H. (Henk) Klock (Zuiderzeestraatweg 118) dat de medicatie aanslaat en dat de tumor is geslonken. Daarmee komen er weer nieuwe mogelijkheden in beeld, zoals een immuuntherapie. We bidden dat de Heere hem en zijn gezin nabij is op deze weg.

Bij br. F. Grootkarzijn (Stationsweg 13) is longkanker geconstateerd. Dat geeft spanning en zorg voor hem en zijn vrouw. We bidden dat de Heere hem en zijn vrouw nabij wilt zijn in deze weg van onderzoek en behandelingen.

Bij br. H.C. (Cor) van Loenen (van Pijkerenlaan 63) bleek was er minder goed nieuws: de tumor was gegroeid. Hij zou over twee maanden met nieuwe medicatie starten om de groei te stoppen. We hopen en bidden dat de medicatie zal aanslaan.

Enkele weken geleden werden bij zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) 3 tenen afgezet. De zorg was toen al, dat dit wellicht niet genoeg was. Dat bleek later ook, want er moest meer worden geamputeerd, omdat de bacterie ook verder in het been zat. Inmiddels is ook de onderbeen geamputeerd. Voor zr. Bruijnes is het in de afgelopen half jaar alleen maar van tegenslag naar tegenslag gegaan. We bidden dat ze hiervoor de kracht krijgt om dit te dragen en dat er nu een tijd aanbreekt zonder verdere tegenslagen.

 

DTS in Boston
Op 25 september zal Jenieke van der Knijff (ds. Otto Veeninglaan 17) naar de VS gaan om te gaan studeren. In Boston zal ze Discipel Training School gaan volgen. DTS is een intensieve training van 6 maanden waarbij iemand leer om de gaven en talenten die iemand heeft in dienst van Christus te stellen. Veel aandacht is er ook voor evangelisatie en het uitdragen van het geloof. Het bijzondere van deze DTS is dat er veel aandacht voor kunst en muziek is. Een opleiding die echt past bij de gaven en talenten van Jenieke! We wensen haar toe dat deze DTS voor haar een mooie uitdaging is en dat ze daardoor verder groeit in geloof. Voor wie meer wil weten over deze DTS: http://www.ywamboston.org/creative-arts-in-worship-discipleship-training-school.html

 

Bijbelkring ‘t Open Huis
Met het nieuwe seizoen gaat ook de Bijbelkring op de donderdagavond weer van start.
Op 4 oktober is de eerste avond. De tweede avond zal zijn op 1 november.

 

Belijdeniscatechisatie
Elk jaar is er weer de mogelijkheid om belijdeniscatechisatie te volgen. Zelf vind ik het altijd bijzonder om te mogen doen. Elk jaar leer ik weer van de gesprekken en is het bijzonder om te zien hoe anderen groeien in geloof. Belijdeniscatechisatie is er voor wie nu al heel duidelijk weet dat hij of zij belijdenis wil afleggen. Om je aan God te geven. Om met Hem verder te gaan. Om aan het avondmaal deel te nemen. Er kunnen heel wat redenen zijn om mee te doen. Belijdeniscatechisatie is er ook als je nog niet zeker bent. In de gesprekken kun je je vragen delen en van anderen leren hoe je verder kunt groeien in het geloof. Misschien hebt u wel nog nooit belijdenis gedaan: u bent nooit te oud om deel te nemen. Misschien aarzel je wel, omdat je jezelf te jong vindt. Ook als je jong bent, kun je meedoen en straks belijdenis doen.

De eerste avond is op woensdag 19 september om 20.00 uur in de pastorie (Ratelaar 9). We gaan door tot Pinksteren. Van harte welkom!

 

Mocht u of jij nog twijfelen, dan is er de mogelijkheid om eerst de AlphaCursus te gaan volgen. De AlphaCursus gaat ook weer van start. Zie elders in dit kerkblad.

 

Catechisaties
In de week van maandag 24 september starten de catechisaties weer. De tijden:

 • Jongeren van 12 jaar (groep 8) – 15 jaar: maandag van 18.30-19.30 uur in ‘t Open Huis.
 • 16 jaar:
 • 18 jaar:
 • Jongerengesprekskring

Kun je niet op maandag of woensdag naar catechisatie? Dan is er ook op dinsdag gelegenheid:

 • van 12-14 jaar: van 18.15-19.00 in de pastorie.
 • 14 jaar en ouder: van 19.00-19.45 in de pastorie.

Heb je vragen, neem dan even contact op. Telefoon: 0525-630828, mail: dsschuurman@hervormdoldebroek.nl, WhatsApp: 06-30892687.

 

Mobiele nummer voor WhatsApp
Lang heb ik geaarzeld of ik mijn mobiel nummer wel door moest geven. Voor contact via WhatsApp blijkt het steeds handiger te zijn. Daarom geef ik mijn mobiel nummer door. Dit nummer is alleen bestemd voor WhatsApp:

 • doorgeven van voorbeden of pastorale zaken
 • afmelden van catechisatie
 • voor vragen

Wanneer u of jij via de telefoon wilt doorgeven, is het vaste nummer het meest geschikt: 0525-630828. Graag het mobiele nummer alleen voor WhatsApp gebruiken: 06-30892687.

 

Beroep ds. Kok
We zijn dankbaar dat ds. Kok mocht bedanken voor het beroep van de Hervormde Gemeente Papendrecht. Het bedanken voor een beroep kan ook ervaren worden als een hernieuwde binding aan de eigen gemeente. We wensen ds. Kok rust op zijn beslissing en van harte Gods zegen in de voortzetting van zijn werkzaamheden ten dienste van onze gemeente.

 

Tot besluit
Ontvang een hartelijke groet,
M.J. Schuurman

 

Studie afgerond Jasper Lensen
Bij dezen wil ik de Hervormde Gemeente van Oldebroek op de hoogte stellen van de afronding van mijn studie. Op 21 augustus heb ik de afstudeerverklaring ontvangen voor de opleiding Master Gemeentepredikant. Nu ben ik officieel afgestudeerd. Ik hoop in oktober het colloqiumgesprek te voeren met een delegatie van de PKN. Na dat gesprek word ik dan door de kerk officieel beroepbaar gesteld. Vanaf deze plek wil ik iedereen bedanken die heeft meegeleefd. Hoewel ik verwacht dat ik nog wel even in Oldebroek werkzaam blijf, is er ook een kans dat dit in de nabije toekomst gaat veranderen. Als God roept voor het predikantschap in een andere gemeente, dan wil ik Hem gehoorzamen. Voorlopig is het nog niet zover. Mijn vrouw en ik willen onze toekomst (en die van onze dochter) toevertrouwen aan de HEERE.

 

Pastoraat
Vanwege de afronding van de studie heb ik in de afgelopen maanden minder tijd kunnen nemen voor het pastoraat in de gemeente. Als gezin hopen we van 28 augustus tot en met 14 september vakantie te hebben. Na die periode begint het winterwerk, en hoop ik alle (verjaardags)bezoeken op te pakken en in te halen. Mijn excuses voor hen die omstreeks mei/juni jarig zijn geweest, en nog geen bezoek hebben gehad. Hier komt hopelijk spoedig verandering in.

Bijbelkringen algemene opening 20 september 2018
Op DV 20 september komen we samen om het nieuwe winterwerkseizoen te openen. Hiervoor zijn alle leden van alle bijbelkringen van harte welkom. Dit geldt niet alleen voor de leden van de huisbijbelkringen maar ook voor hen die op de dinsdagochtend of de donderdagavond in het Kerkelijk Centrum samenkomen. Eveneens mogen de jongeren van de jongerengesprekskring zich van harte uitgenodigd weten. Omdat dit jaar een boek uit het Oude Testament dient te worden behandeld, hebben we het bijbelstudieboekje Rechteren van Tim Keller uitgekozen. Dit boekje wordt op 20 september geïntroduceerd en uitgereikt. Inloop is om 19.45, en de avond vangt aan om 20.00 uur. Het zal duren tot ongeveer 21.00 uur. We hopen u dan te ontmoeten.

Uw kerkelijk werker,
Jasper Lensen

 

Gebedskringen
Ik zeg tot de Heere: U bent mijn Heere, mijn geluk, niemand gaat U te boven.

Ps. 16 : 2

Heere, U bent voortreffelijk, onbeschrijfelijk goed! Dat willen wij graag tegen

U zeggen, want U bent de bron van ons geluk. Wat zijn we blij met U en met

Uw woord! Dank dat U ook altijd naar ons wilt luisteren ook als wij tot U bidden

in onze wekelijkse gebedskringen.

We hopen deze maand samen te komen:

Wanneer:

Maandagavond 10 en 24 september

Woensdagavond 5 en 19 september

Tijd:       van 18.45 uur – 19.45 uur

Waar:    Boven in het jeugdzaaltje van

’t Open Huis

Info:      Janny van de Poll  tel:  632764

 

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”

Op D.V. 18 september hopen wij weer met de dameskrans te beginnen.

U bent dan van harte welkom.

En op 2 oktober is dan de volgende avond van de vereniging.

Het leven is een Godsgeschenk,

maar teer als porselein.

Het is vergankelijk en broos,

hoe mooi het ook kan zijn.

Maar wat op aarde ook vergaat,

Gods Woord houdt eeuwig kracht.

Het is een baken in de zee,

een licht bij donkere nacht.

Wie bij dat licht zijn weg mag gaan

en goud delft uit dat Woord,

die zet zijn reis door de woestijn

gerust en veilig voort.

Het leven is kostbaar. Als we jong zijn, belooft het ons veel. We hebben idealen, dromen, grote plannen. Wie herkent dat niet? Ouder geworden moeten we onze verwachtingen weleens bijstellen.
De goede gezondheid is plotseling geen vanzelfsprekendheid meer. Andere zorgen of  moeilijkheden komen onder het dak van je huis. Soms voelt het of de bodem onder je levenshuis verdwijnt. Alles wankelt. En in de kluwen van de onzekerheden raken we het spoor bijster. We zien geen zon meer schijnen en horen geen vogel meer fluiten. We tasten om ons heen voor een helpende hand en een luisterend oor. Aangrijpend, vindt u niet? Is er dan geen enkel lichtpuntje? Jazeker. We mogen het elkaar voorhouden. Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Kent u de regels van dit lied? Geen kracht in onszelf. Geen sterke gelovigen. Maar een God Die de zwakke wil ondersteunen. Een God Die ook uw en jouw leven wil regeren en bewaren. Is Hij ook uw verwachting? Ken je Hem? In het Woord roept de Heere Jezus: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Matt. 11:28). Hoor je Zijn stem? Hij vraagt gelovigen en ongelovigen naar Hem toe te komen. Vlucht dan tot Hem met al je zonden en zorgen. Klamp je aan Hem vast. Dan is daar wel die ziekte en dat bezoek aan de specialist, waar u tegenop ziet. Dan is daar die leven plaats in de woonkamer. Maar door Gods trouwe zorg worden we niet aan ons lot overgelaten. Dicht bij Hem, levend naar Zijn Woord, zal het gelukken. Wat een bemoediging. Dag aan dag draagt Hij.

 

 

 


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Bediening Heilige Doop

Op zondag 15 juli jl. is in de Dorpskerk gedoopt:

Liva Malin Snoek, geb. 23 april 2018, dochter van B. Snoek en M. Doornwaard, Bovenheigraaf 108.

Voorganger in deze dienst was Ds. J.W. Kok.
De tekst voor de prediking was n.a.v. Openbaring 2: 12-17

 

Kerkelijke stand
In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:

Hervormde gemeente te Doornspijk:
Dhr. G.B. van Riesen, Bovenpad 21, Oldebroek

Hervormde gemeente te Oosterwolde:
Dhr. J. Dickhof, Mulligenweg 8 R21, Oldebroek

Fam. P. Strijkert, Rustenburgsweg 18, Oldebroek
Hervormde gemeente te Heerde:
Mevr. N.N. van Velde, Zuiderzeestraatweg 377, Oldebroek

Hervormde gemeente te ’t Harde:
Mevr. A.J. van Loo – van den Berg, Stationsweg 20, Oldebroek

Hervormde wijkgemeente van bijzondere Aard Goede Herderkerk te Epe:
Dhr. H. Huiskamp, De Hoogte 11, Oldebroek

Protestantse gemeente te Groningen:
Mevr. M.L.M. Hagenbeek, Vreeweg 105, ’t Loo Oldebroek

 

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:

Protestantse gemeente te Enschede:
Mevr. A.L. Verlinden, Boskamphoek 47, Enschede

Hervormde gemeente te Ommen:
Mevr. S. Walgien, Klein Vechtdal 184, Ommen

Hervormde gemeente te Harderwijk:
Dhr. W.J.C. Bakker, Zeggemeen 77, Harderwijk

Protestantse gemeente te Marum-Noordwijk:
Mevr. L.M. Scheper, Spoorstraat 2 A, Marem

Protestantse gemeente te Amsterdam:
Mevr. B.E. van Pijkeren, Marius Bauerstraat 227, Amsterdam

Hervormde gemeente te Kampen:
Mevr. A.E.M. Bruins, Molenstraat 8, Kampen

Hervormde gemeente te Kampen:
Mevr. J.W.H. Hoogland, Willem de Zwijgerstraat 13 A, Kampen

Protestantse gemeente te Zwolle:
Dhr. D. Wolf, Burg Drijbersingel 19 308, Zwolle

Financien
Verjaardagsfonds juli:
In totaal binnengekomen: € 1.150,80 w.o.:

1 x € 50,00, 7 x € 20,00, 5 x € 15,00, 1 x € 11,95,

50 x € 10,00, 1 x € 8,40, 2 x € 7,00, 1 x € 6,00,

1 x € 5,50, 1 x € 5,40, 61 x € 5,00, 1 x € 4,80,

2 x € 4,50, 1 x € 3,60, 1 x € 3,50, 4 x € 3,00,

2 x €2,50.

Voor al uw gaven en medeleven hartelijk dank.

 

Thermometercollecte 2018
Dit jaar houden wij op D.V. zondag 2 september als deurcollecte de jaarlijkse

 

“Thermometercollecte”
De thermometer is een goed meet instrument om te bepalen wat de huidige stand van zaken is. Denk maar aan het weer. Is het al tijden droog en blijft de temperatuur de komende tijd hoog, dan dreigt er een tekort aan water. Dan moeten we tijdig daarop inspelen en maatregelen treffen door de tuin, de weilanden of de akkers van extra water te voorzien.

Als kerkrentmeesters houden we de “collecte thermometer” nauwkeurig in de gaten. Hoe is de stand van de inkomsten ten opzichte van de begroting? Hebben we als Hervormde Gemeente financieel een gezonde situatie? Als de financiën namelijk te veel afwijken of opdrogen, kan het zijn dat onze financiële situatie minder gezond wordt.

Wij hebben de stand opgemaakt per 30 juni en hieruit blijkt dat de collecte opbrengsten in het eerste halfjaar minder zijn dan het begrootte bedrag. Via een flyer die u op uw kerkbank vindt wordt u hierover nader geïnformeerd.

Ondanks dat de opbrengsten achter lopen ten opzichte van de begroting, hebben wij er het volste vertrouwen in dat aan het einde van het jaar de achterstand is ingehaald.

U krijgt daarom als gemeente nu al de gelegenheid de achterstand van het eerste halfjaar geheel of gedeeltelijk weg te werken met uw gift, in het zakje of via de bank.

Economisch gaat het heel goed in ons land, daar mogen we de HEERE dankbaar voor zijn. Mogen we daarvan iets extra’s geven aan de dienst van de HEERE opdat het Woord des HEEREN zijn loop hebben?

Dankzij uw gaven kunnen we doorgaan met de instandhouding, het opbouwen en uitbreiden van Gods koninkrijk in onze eigen Hervormde gemeente.

We hopen dat u en jij het bent die zegt:

“Een gezonde (financiële) situatie is ons veel waard”

Bij voorbaat hartelijk dank en
met vriendelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters

 

Betalingsherinnering vrijwillige bijdrage /
aktie kerkbalans 2018

Afgelopen januari hebben we de aktie kerkbalans gehouden en zijn door heel veel gemeenteleden een vrijwillige bijdrage toegezegd voor 2018. Het college van kerkrentmeesters is daar erg dankbaar voor. Immers, daarmee kan de Woordverkondiging en het pastoraat en al het andere werk in onze Hervormde Gemeente doorgaan.

Op basis van de toegezegde bedragen/giften kunnen er ook noodzakelijke uitgaven worden gedaan om het werk in onze Hervormde Gemeente doorgang te laten vinden.

Niet iedereen die heeft toegezegd om in de afgelopen maanden de vrijwillige bijdrage over te maken, heeft de toegezegde vrijwillige bijdrage overgemaakt.

De gemeenteleden die hun toezegging nog niet hebben overgemaakt, ontvangen binnenkort een herinneringsbrief.

Indien u heeft toegezegd om de vrijwillige bijdrage in de afgelopen maanden over te zullen maken, maar dat tot op heden niet heeft gedaan, willen wij bij deze vriendelijk vragen om dat alsnog te doen.

Mogen wij op u(w bijdrage) rekenen?
Daarvoor alvast heel hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Het college van kerkrentmeesters

 

Verantwoording collecten en giften

 

Huwelijk:

22 juni. Bruidspaar Bakker-v.d.Werfhorst           €             423,00

29 juni. Bruidspaar Westerink-Schoenmaker     €             246,86

Giften:

Coll. Verjaardagfonds                                                  €                10,00

Kerkradioluisteraars  juni                                            €              590,34

 

 

 

Huwelijk:

06 juli. Roseboom de Vries- Bruins                         €                 181,45

Giften:

Collecte: 1 x € 75,– en 1 x € 20,- Malawi.              €                   95,00

Bank: 1 x € 1.000,–  1 x € 250,-

1 x € 50,– 1 x € 30,– 1 x € 25,- Malawi                    €             1.355,00

Bank: Verjaardagsfonds                                                              €                   50,00

Gebruik kerkradio                                                          €                   50,00

Kerkradioluisteraars juli                                               €                 590,34

Giften in de maand: Augustus

Via:                                                       voor:                                                                   bedrag:

Ds. M.J.Schuurman                        Jeugdwerk                                                        € 20,–

Ds. M.J.Schuurman                        Kerk                                      6 x € 10,–            € 60,–

Ds. M.J.Schuurman                        Kerk                                      3 x € 50,–            € 150,–

Ds. M.J.Schuurman                        Kerk                                      3 x € 20,–            € 60,–

Ds. M.J.Schuurman                        Kerk                                                                     € 40,–

Ds. M.J.Schuurman                        Kerk                                                                     € 15,40

Ker.wr  J.P.Lensen                         Schuifdeuren  ’t Open Huis                        € 30,–

Ker.wr  J.P.Lensen                         Kerk                                      2 x € 20,–            € 40,–

Vr.ver. Menorah-Oldebroek     School  Malawi                                                                € 150,–

Vr.ver. Menorah-Oldebroek     Voor Elkaar Vakantieweken                      € 150,–

Bez.zr.  C.v.d.Velde                       Kerk                                                                     € 39,50

Mevr. A.Juffer-Bovendorp         Kerk  bij bezorgen plant                                              € 10,–

Mevr. G.A.Vaessen-Monsjou   Schuifdeuren ’t Open Huis                         € 10,–

Mevr. H.Immeker-Strijker          Kerk  bezorgen Lichtspoor                          €  5,–

Mevr. H.Immeker-Strijker          Kerk  bezorgen Lichtspoor                          €  5,–

Mevr. G.v.’t Hul                              Kerk  bezorgen fruitschaal                          €  5,–

Mevr.  W.Wolf-Rozeboom         Diaconie bezorgen Lichtspoor                   € 10,–

Mevr. J.de Vries                              Lichtspoor bij verjaardag bez.                   €  5,–

Mevr. M.van Oort                          Kerk  bij verjaardag bezoek                       €  5,–

Mevr. T.de Nooijer                        Lichtspoor  bij een bezoek                         € 30,–

Mevr. W.v.Boven-v Unen           Kerk  bezorgen van Plant                            € 15,–

Mevr. E.v.d.Riet-Leusink             Kerk  bezorgen bloemenbon                    € 10,–

Ds. Kok.                                              Maranatha kerk                                              € 3x 10 1x 15

Ds. Kok.                                              Onderhoud gebouwen                                               € 25

Ds. Kok.                                              Kerk                                                                     € 1x 5 1x 10 1x 20

Ds. Kok.                                              Malawi                                                                € 25

Ds. Kok.                                              Auto ds Schaafsma                                        € 550

Oud. H v t Hof                                  Malawi                                                                € 50

Oud.  H v Olst                                   Kerk                                                                     € 10

Oud. H v t Hof                                  Diaconie                                                             € 30

Oud. H v t Hof                                  Maranatha kerk                                               € 10

Oud. A v Hattem                             Kerk                                                                     € 20

Oud. A v Hattem                             Marantha kerk                                                € 10

Oud. A v Hattem                             Onderhoud gebouwen                                               € 20

Diak. H v Pijkeren                           Pastoraat                                                           € 10

Diak. H v Pijkeren                           Kerk                                                                     € 3x 10

Mevr. W Fobbe                                               Orgelfonds Marantha kerk                         € 10

Mevr. G Veltkamp                         Onderhoud gebouwen                                               € 20

Mevr. G Veltkamp                         Kerk                                                                     € 1x 5 1x 10

Mevr. J de Groot                            Orgelfonds                                                        € 20

Mevr. J de Groot                            Zending                                                              € 10

Mevr. H v Olst Haze                       Kerk                                                                     € 2x 5

Mevr. E v Hooren Nagelhoud    Maranatha kerk                                              € 10

Mevr. E v Hooren Nagelhoud    Lichtspoor                                                         € 5

Mevr. Stouwdam Strijkert          Kerk                                                                     € 10

Mevr. D Wensink                            Orgelfonds Marantha kerk                         € 1x 5 1x 10

Mevr. J Koornberg v Haare         Kerk                                                                     € 20

Dhr. G J Nagelhout                         Verjaardagsfonds                                          € 10

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Van de Zendingscommissie

Zendingsbusjes juni 2018            € 1.053,65

Zendingsbusjes juli 2018              € 1.459,60

Allen hartelijk dank!

Namens de Zendingscommissie, Jolanda Wolf – van Oene

 

 

 

 

PUZZELRUBRIEK:

Beste Puzzelaars,
De vakantie zit er weer (bijna) op! Ik hoop dat jullie een fijne vakantie gehad hebben, en weer vol goede moed aan school en / of werk kunnen beginnen!

 

Oplossing puzzel Juli / Augustus:
De oplossing van de vorige puzzel was: Alleen bij God is wijsheid! Bedankt voor de vele inzendingen!

 

Winnaars van Juli / Augustus
De winnaars van Juli en augustus zijn:

 • Hermieke Bakker, Gerichtenweg 23 Doornspijk
 • Anneroos Blok, Ottenweg 23a Oldebroek
 • Lyset ten Hove , Clakenweg 42 Elburg
 • Visser, Bovenstraatweg 58 Oldebroek

Winnaars, van harte gefeliciteerd! Aangezien ik veel aan het werk ben, en niet veel thuis, heb ik besloten de boekenbonnen zelf naar de winnaars te brengen. De winnaars van Juni breng ik de boekenbon ook zelf. Daarom is het belangrijk om jullie adres mee te sturen!

 

Puzzel September
Deze puzzel zit vol raadsels.. Je ziet 15 raadsels die iets vertellen over een Bijbels figuur. Achter elk raadsel staat het Bijbelboek waarin je hem/haar kan vinden. Ook staat achter elk raadsel een cijfer. Dat betekend dat je de zoveelste letter van de naam op moet schrijven. Al deze letters vormen de oplossing! Veel puzzelplezier

 

 1. Wie sloeg, toen hij ten strijde trok

De vijand met een ossenstok? (Richteren 3:31) (4)

 1. Wie moest er tussen bed en kruiken

Als kind wel 6 jaar onderduiken? (2 koningen 11) (2)

 1. Hij was een boerenjongen

Heeft menig lied gezongen

Dat nog ons hart bekoort

Hij werd een dichter – koning

Wiens lied men in Gods woning

Op zondag steeds weer hoort (1 Sam. 16) (1)

 1. Wie heeft er zoveel jaar geleefd

Als ’t jaar doorgaans aan dagen heeft? (Genesis 5) (2)

 1. Welk koning droomde er van koeien

Van oevergras dat stond te groeien? (Genesis 41) (2)

 1. Welke man, een moordenaar

Van Jezus volgelingen

Werd zelf een bedelaar

En vol van predikingen? (Hand. 9) (4)

 1. Van welke heiden wordt vermeld

Dat hij de Christus heeft voorspeld? (Numeri 24) (3)

 1. Welke jongen had wel dromen

Die later ook zijn uitgekomen? (Genesis 37) (4)

 1. Wie kon alleen maar wenen gaan

Bij ’t horen kraaien van de haan? (Luk. 22: 54-62) (2)

 1. Wie heeft een reus eens overmand

Zes vingers had hij aan zijn hand

Zes tenen ook aan elke voet

Wie trad hem dapper tegemoet? (2 Sam. 21:20-21) (3)

 1. Geen vader en geen moeder

Geen zuster en geen broeder

Waarmee hij praten zou

Met diepe slaap bevangen

Kreeg hij op zijn verlangen

Uit s’ Heeren hand een vrouw (Genesis 1 – 2 ) (2)

 1. Ofschoon mij weinig tijd meer restte

Mijn laatste kerkgang was de beste

Toen heb ik Christus zelf ontmoet

Zo werd mij ook het sterven zoet (Lukas 2 : 25-35) (4)

 1. Welke man, een Israëls leraar

Vond wat Jezus zei maar raar? (Joh. 3) (6)

 1. Wie zei eens tot zijn eigen vrouw

“Meer dan 10 zonen ben ik jou?” (1 sam.1) (1)

 1. Welke oom liet zijn neef eerst kiezen

Al zou hij ’t beste stuk verliezen? (Genesis 13) (3)

Voor de puzzel september kan de oplossing met uw / jouw naam en adres tot en met 15 september a.s. ingestuurd worden op onderstaand adres of via de mail:

Marjet Keijl
Petuniastraat 11
8096 XD Oldebroek
Tel. 0525-656116

Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl