41e Jaargang nr. 7/8
Juli /Aug.  2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand  september 2018 in te leveren vóór zaterdag 18 augustus 2018  bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie
Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? (Romeinen 8:31b)

Paulus schrijft deze woorden aan mensen in Rome, die tot het geloof in de Heere Jezus zijn gekomen. “God is voor ons.”

Want zo hebben we die woorden te verstaan. Als God voor ons is….

Dat is maar niet een mogelijkheid, zo van…het kan ook nog anders.
Nee, het kan niet anders. Paulus spreekt een diepe zekerheid uit:

Van alles wat Paulus in het voorgaande beschreven heeft, moet hij dit zeggen:

“God is vóór ons, en als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?”
Waarop baseert Paulus deze woorden? Hij kijkt naar alles wat er gebeurt, is in Jezus Christus en door de Geest. Alle heilsfeiten van het Kerstfeest, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. Ze getuigen allemaal van Gods welbehagen. Hij heeft besloten om Zijn eigen Zoon te zenden.

De Heere Jezus is gekomen en heeft volkomen de wil van Zijn Vader gedaan.

De Heilige Geest doet niet anders dan Christus en Zijn werk in het middelpunt zetten. Hij past het toe in de harten en levens van mensen, die in Hem gaan geloven. Paulus weet door genade dat hij nu die ene machtige conclusie mag trekken: ‘dat God voor ons is’. Hij is niet tegen ons, hoewel Hij daar alle reden voor zou kunnen hebben. Want wij mensen waren tegen Hem en zijn zo bitter vaak tegen Hem. Maar er heeft een kruis gestaan op deze wereld onder ons mensen, Er is een open graf geweest op deze wereld onder ons mensen, En dat alles kan maar één ding betekenen: Dat God voor ons is.

Laat dat vandaag eens op u en jou inwerken. Want dat is zo’n machtig woord. Het is het Evangelie van genade! Dat mag de gelovige gelóven. Het is ook alleen maar te geloven. Van God uit geldt het helemaal.

Pas door het geloof kom je in de machtige werkelijkheid ervan te staan!

Een onomstotelijke werkelijkheid die dan ook geweldig veel betekent:

Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

Een vraag, waarop eigenlijk geen antwoord te geven is. Dan hooguit het antwoord: Niets of niemand. Niets of niemand kan daar meer tussen komen.

Wie met zijn zondeschuld zich verloor aan de Heere Jezus, als Redder, mag weten: God is voor mij. Het is tussen mij en God goed.

Zó goed zelfs, dat ik, schuilend bij de Heere Jezus, mij kind van God mag weten. En wat zegt een kind van God tegen God? Abba, Vader.

Bent u een kind van God? Bent u een zondig mens, die zich vastklemt aan het volmaakte offer van Christus, als enig houvast? Zonder geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus sta je er alleen voor. Je kan je dan geen kind van God noemen. Dan heb je God niet mee, maar tegen.

Hoe word je een kind van God? Doe de Bijbel open. Bid de Heilige Geest: kom in mijn hart. De Heilige Geest zal u overtuigen van zonde. Hij zal in uw leven plaats maken voor de Heere Jezus en Zijn heil. Gelukkig bent u als u het verloor van de indringende roep van de Heere: ‘Kom tot Mij’

Vluchtend met uw tekort tot Christus, vindt u bij Hem hulp en heil. Zijn bloed reinigt van zonden. Jezus, belijdend als uw Zaligmaker, zal uw vaderlijke God u voor rechtvaardig houden en u aannemen tot Zijn kind. Met deze vaderlijke God aan uw zijde, voor wie zou u dan nog vrezen? Er zijn genoeg machten om ons (en in ons) die ons bij tijden kunnen beangstigen. De duivel wijst op je tekorten. Je geweten protesteert. Het evangelie roept weerstand op.

Kind van God, wees niet bang. Als Christus, je Heiland, vóór je is, en God  de Vader voor je zorgt; waarom dan nog beangst?

Het kan diep gaan in je leven. Donkerheid óm je heen en ín je.

En toch: Als mijn vaderlijke God vóór mij is, voor wie zou ik dan vrezen?

Wat mis je veel als je zonder Christus en vaderlijke God door het leven gaat.

Dan heb je wellicht mensen mee, maar God tegen! Dan ben je reddeloos verloren: nu en straks.

Als God vóór ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dit wordt zichtbaar bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Het brood wordt gebroken en uitgedeeld.

De beker met wijn gaat rond. Brood en wijn herinneren aan het diepe lijden van de Heere Jezus. Gods kinderen gedenken aan de tafel bij brood en beker het grote verzoeningswerk, dat de Heere Jezus heeft verricht en waarvan zij door het geloof mogen leven. De Heilige Geest zal de tekenen van brood en wijn gebruiken om bij de volgelingen van Christus (=de kinderen van God) het in het hart te prenten: ‘zo zeker als dat u het brood proeft en de wijn drinkt.’

Zo zeker mag u ervan zijn dat God vóór en niet tegen u is.

Bij Hem bent u in goede handen. Voor eeuwig.

Ds. D.J.W. Kok


VAN DE DIACONIE

Bestemming collecten in de maand juli en augustus

D.V. Zondag 08 juli

Is de diaconie collecte bestemd voor Philadelphia ouderen commissie en de vereniging ‘Op weg met de ander’

Met deze collecten willen we deze instelling, die zich bezig houdt met het verzorgen en opvangen van onze gehandicapte naaste, ondersteunen. Philadelphia ondersteunt en begeleidt mensen met een verstandelijke beperking. De ondersteuning varieert van enkele uren begeleiding per week tot dagelijkse intensieve zorg, en van logeeropvang tot dagbesteding. Philadelphia ouderen commissie zorgt vanuit een christelijk oogpunt.

De vereniging ‘Op weg met de ander’ is een Hervormde vereniging op Gereformeerde Grondslag van en voor mensen met een handicap.

Leven met een handicap kan heel moeilijk zijn. In de Bijbel lezen we dat Jezus oog had voor iedereen, in het bijzonder het kleine, het verachte, de zwakke, de hulpbehoevende.
De vereniging ‘Op weg met de ander’  biedt hulp aan mensen met een beperking en/of hun ouders en verzorgers bij werk, inkomen, wonen en welzijn en streeft voor een zo goed mogelijke  integratie en participatie van gemeenteleden met een handicap.

Wij roepen u op om deze collecte met blijdschap en liefde te steunen. De gehandicapten zelf, maar ook diegenen die om hen heen staan hebben onze hulp (persoonlijk of financieel) hard nodig!

D.V. Zondag 22 juli 
Op deze zondag is de diaconie collecte bestemd voor Stichting Gave. Deze stichting houd zich bezig met kerkelijk werk onder vluchtelingen, stichting Gave richt zich op vluchtelingen in ons eigen land.
D.V. Zondag 29 juli
De diaconie collecte is bestemd voor het jeugdwerk.
D.V. Zondag 05 augustus
In de gemeente Oldebroek is de vrijwillige thuiszorg van de Nederlandse Patiëntenvereniging in samenwerking met de diaconie van onze Hervormde Gemeente al bijna 25 jaar actief. De NPV is een christelijke organisatie die opkomt voor de belangen van patiënten in de gezondheidszorg. Er wordt uitgegaan van Bijbelse normen en waarden. De thuiszorg is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging.

De hulp wordt verleend door gemotiveerde vrijwilligers. Wanneer u hulp nodig heeft of meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met:

Mw. K. Kreuger,Bovenheigraaf 60, tel 0525- 631665
D.V. Zondag 19 augustus

Is de diaconie collecte bestemd voor Israël en de Bijbel.
Een jubileumcadeau voor Israël.

Israël is een prachtig vakantieland: skiën op de Hermon, snorkelen in Eilat, genieten van de prachtige flora en fauna, duiken in ver verleden tijden dankzij de rijkdom aan archeologie. Een land met een boeiende joodse en deels Arabische bevolking, die beide weer een smeltkroes vormen van de meeste uiteenlopende culturen en talen. Maar bovenal is het Gods land, waar de grote heilsfeiten plaatsvonden en nog zullen plaatsvinden bij de wederkomst van Israël Messias. Geen wonder dat veel christenen voldaan van hun Israëlvakantie terugkeren en dankbaar zijn voor Israëls 70-jarig bestaan.

Voor die 70 jaar onafhankelijkheid is echter wel een hoge prijs betaald. Zo’n 25.000 Israëli’s zijn door oorlogen en aanslagen om het leven gekomen. 100.000 veteranen zijn voor het leven gehandicapt. Elke generatie kent de bitter smaak van oorlog. En nog altijd moeten 18-jarigen minimaal twee tot drie jaar het leger in. Jaren die vaak diepe sporen achterlaten. De meeste van hen trekken na hun diensttijd als backpacker de wereld in. Veelal zoekend naar antwoorden op levensvragen die pijnlijk ervaringen in het leger hebben opgeroepen.

Van de backpackers trekt ongeveer twee derde naar Aziatische landen zoals India, een goedkoop land waar drugs gemakkelijk verkrijgbaar zijn, evenals Oosterse religies die vrede beloven. Een van hen, Shalev Peller vertelt: “Ik had drie jaar achter de rug die bestonden uit ieder ochtend een alarm, altijd op missie zijn en een constante onzekerheid over wanneer ik weer thuis zou zijn. Drie jaren van mijn leven die niet aan mijzelf toebehoorden. Toen ik eindelijk weer de baas werd over mijn leven, wilde ik mijn dagen vullen met fluitlessen, mantrazingende monniken en zoveel mogelijk indrinken in India.”

Na gebed om Gods leiding, kwam overtuiging dat het Boek der boeken het mooiste jubileumcadeau is dat we Israël kunnen geven. Een Cadeau aan jongeren, die een deel van hun leven voor hun land en volk hebben ingezet. Een Cadeau dat antwoorden geeft op hun vragen. Een Cadeau dat de woorden van hun eigen Messias bevat: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven”(Matt. 11:28). Alle dienstplichtigen in Israël ontvingen reeds een Hebreeuws Oud Testament. Wij willen hen aanvullend een backpackuitgave van het Hebreeuwse Nieuwe Testament geven. Deze wordt klein, licht en duurzaam om de avonturen van een backpacker goed te doorstaan. Maar hij krijgt ook de uitstraling en kwaliteit van een echt geschenk! Zo zien de ontvangers onze liefde voor hen, maar ook voor dit Boek zelf.

D.V. Zondag 26 augustus
De diaconiecollecte is bestemd voor H.G.J.B./ H.J.W.
De Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond ziet het als zijn roeping om het jeugdwerk binnen (met name) de Protestantse Kerk in Nederland te stimuleren en te ondersteunen. Fundamenteel voor de HGJB is de Bijbel als gezaghebbend Woord van God. In dat Woord openbaart God zich als de God die zich wil verbinden aan kinderen, tieners en jongeren. Daarom wil men in het werk de Bijbel centraal stellen. Ook plaatselijk mogen we gebruik maken van de middelen die de HGJB daarvoor beschikbaar stelt.


Het HJW
Het platform Hervormd Jeugdwerk is op 11 april 2011 opgericht en zet zich in voor het werk onder jongeren in Hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland. In juni 2015 is het platform omgezet in een stichting.

Het HJW vindt het belangrijk dat er (bijbelstudie-)materiaal en toerusting voor jongeren en leidinggevenden is waarin de noodzaak en het geschenk van wedergeboorte, geloof in Jezus Christus en bekering klinken. Ook richt het HJW zich op ontmoetingen voor jongeren in een context die aansluit bij het gezin en de gemeente. We geloven dat God dit wil gebruiken om zielen te redden en Zijn gemeente te bouwen onder een volgende generatie.

Wilt u met uw gaven en uw gebed de bovenstaande doelen gedenken?
Namens de diaconie een goede vakantietijd toegewenst,
Dick Koetsier

 


OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar juli/augustus 2018

  1 juli Renate van Norel – Hendrien Schutte – Betine van den Bosch

  8 juli Esther van t Hul – Janneke Groothuis – Lotte Boeve

15 juli (Maranatha) Esther Wijnne – Carlien Boeve

22 juli Relinde van Oene – Jacoline Lokhorst

29 juli Jolanda Wolf – Alienke Veldman – Joanne Wolf

 

  5 aug Janine Koele – Annerike van t Hof – Nelianne Korenberg

12 aug Beanca de Nooijer – Hendrien Schutte – Esther de Nooijer

19 aug (Maranatha) Alice Schoonhoven – Renate van Norel

26 aug Esther van t Hul – Esther Wijnne – Lotte Boeve

Mocht je niet kunnen op de datum dat je bent ingepland, dan graag zelf met iemand ruilen. Vindt u het leuk om op te passen, dan graag contact opnemen met Carlien Boeve: 0525-620625 of pleij151@planet.nl

Ook tieners zijn van harte welkom. 

 

Oppasrooster Dorpskerk  2,5+ groep juli/augustus 2018
  1 juli Dianne uit de Fles – Esther Eibrink – Thirza Smit

8 juli Maja Dokter- Williane Kroes – Anne van Asselt

15 juli Wisselzondag Maranatha Kerk Marjolein de Weerd – Bernadet Groothuis

22 juli Jantine Boeve – Hanneke Dickhof – Thamara van Doorn

29 juli Dorien van Werven – Simon Beekman – Janine Wolf

 

5 aug Eibertine Landman – Willianne Kroes – Anne van Asselt

12 aug Jenine van Wijhe – Bernadeth Groothuis – Julius van ‘t Slot

19 aug Wisselzondag Maranatha kerk Maja Dokter – Janine Wolf

26 aug Dianne uit de Fles – Esther Eibrink – Thirza Smit

Info Corina Boerendans 06-27512300

 

Oppasrooster Maranathakerk juli/augustus 2018
  1 juli Gerdien Brussen – Marielle Bos – Laura Dragt

  8 juli Hendrina van Loo –  – Jannieke Beijeman

15 juli Mariska van Oene – Alice Seijbel – Gabrielle Doornewaard

22 juli Janneke van Wijnen – Anita van Triest  – Sophie Witvliet

29 juli Anne-Marije van Oene – Adrianne v/d Werfhorst – Emma Dragt

 

  5 aug Marieke Bakker – Rosanne Fijn – Daphne van Boven

12 aug Marielle Bos – Mirjam Vlieger – Judith v/d Wetering

19 aug Alice Seijbel – Hendrina van Loo – Judith Kok

26 aug Adrianne v/d Werfhorst – Annet van Pijkeren – Florian Jonker

Info: Anita van Triest 06-11974371 / anita_vantriest@hotmail.com


 


ALGEMENE BERICHTEN

Bericht van de thuisfrontcommissie van Miranda in Uganda
Zoals u in de vorige kerkbode hebt kunnen lezen gaat het goed met Miranda (en ook met Miriam). Ze kan mooi en nuttig werk doen en met haar gezondheid gaat het goed. Wilt u mee bidden en danken voor Miranda en Miriam? Op D.V. 18 juli is Miranda jarig, het zou leuk zijn als ze dan ook vanuit onze gemeente wat aandacht krijgt door middel van een kaartje of berichtje. Alvast bedankt voor uw meeleven!
Postadres Miranda
P.O. Box 355
Mukono, Uganda
(Het sturen van een brief of kaartje duurt ongeveer 1 tot 2 weken, een pakketje ongeveer 3 weken.)
Mail: mirandainuganda@gmail.com
Met vriendelijke groeten,
De thuisfrontcommissie

 

Beste zusters en broeders,
Bij dezen willen we jullie hartelijk danken voor het enorme meeleven, rondom de operatie, en thuiskomst. Het was en is hartverwarmend, hoe jullie als gemeente meegeleefd hebben. De enorme steun en kracht, van een muur van gebed om ons heen, die voor ons duidelijk voelbaar was. En de stroom van kaarten, die maar door bleef gaan. (nw 200) met de prachtige teksten en bemoedigingen. Samen gemeente zijn, elkaar opdragen in gebed, wat een kracht gaat daarvan uit. Prijst den Heer, Hij heeft verhoord, Hem alle eer en dank!

Samen te strijden in woord en in werk,

Een zijn in U, dat alleen maakt ons sterk.

Delen in vreugde, zorgen en pijn,

Als uw Kerk, die waarachtig wil zijn.

Henny en Berend Vierhuizen

 

DEUR AAN DEURWERK OLDEBROEK-WEST
De laatste avond van dit seizoen ligt weer achter ons. We mogen dankbaar terugkijken op ruim een jaar deur aan deurwerk. Na een aarzelende start, waarbij het maar de vraag was of er genoeg mensen waren om dit werk uit te willen voeren, zijn we toch alle avonden op pad geweest met 2, 3, 4 of soms zelfs 5 koppels. Wat mooi om mensen te zien groeien in dit werk. In het begin was het spannend, was het iets waar je aan het begin van de dag al tegenop kon zien. Maar na bemoedigingen uit de Bijbel bij de opening en vele goede ervaringen met mooie gesprekken, groeide ook de vrijmoedigheid bij alle medewerkers. Zo leerden we steeds volmondiger om Paulus na te zeggen: “Ik schaam mij voor het Evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid.” Ook in juni hebben we dit Evangelie mogen verkondigen aan vele verschillende mensen: een sceptische wetenschapper, een pas gesettelde jonge man die op dit moment heel andere prioriteiten had, een oude man die de band met de kerk verloren had, enz. Dat de Heilige Geest de gestrooide zaadjes mag zegenen en dat er een opwekking mag komen in Oldebroek! In juli en augustus ligt het deurwerk stil. Vanaf september hopen we elke 1e dinsdag van de maand weer de straat op te gaan, waarbij we nog steeds heel veel extra mensen kunnen gebruiken. De 1e avond is dus dinsdagavond 4 september, 18.30 uur in ‘t Open Huis. Voor meer informatie of vragen: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023.

 

OPENLUCHTDIENSTEN IN AUGUSTUS
Vanuit de Interkerkelijke Evangelisatie Commissie organiseren we in augustus twee openluchtdiensten.
Op zondag 5 augustus hopen we een openluchtdienst te houden aan de achterzijde van De Heerd in Oosterwolde. Aanvang om 19.00 uur. Misaël van de Weg zal komen spreken. Een muziekcombo van de VEG zal ons begeleiden bij het zingen. Ook zal er aandacht voor de kinderen zijn.

Op zondag 26 augustus hopen we een openluchtdienst te houden op het grasveld in de bocht van De Hagen. Aanvang om 16.00 uur. Cor Veldhoen zal komen spreken. Een muziekcombo van de VEG zal ons begeleiden bij het zingen.  Ook dan zal er aandacht voor de kinderen zijn.

Als lezer(es) van dit kerkblad hebben we een speciale oproep voor u: Probeer eens iemand, die wat verder van het geloof afstaat, mee te nemen naar deze diensten. De drempel is letterlijk en figuurlijk laag. Er is gratis koffie, thee en ranja met wat erbij. Van harte uitgenodigd om velen mee te brengen! Tot ziens op de openluchtdiensten.

Een hartelijke groet van de IECO (Interkerkelijke Evangelisatie Commissie Oldebroek)

 

ALPHA-CURSUS VAN START OP WOENSDAG 19 SEPTEMBER
Op 19 september 2018 hopen we opnieuw te kunnen starten met een Alpha-cursus. De Alpha-cursus is bedoeld voor mensen die God nog niet persoonlijk kennen of die Hem in de loop van de tijd zijn kwijt geraakt. Alhoewel dit de doelgroep is, bent u of jij die een stukje vernieuwing of opfrissing van het geloof zoekt natuurlijk ook van harte welkom!

Als lezer van dit kerkblad kent u misschien iemand die op dit gebied “zoekende” is: nodig zo iemand gerust uit om de cursus te volgen! De cursus is heel laagdrempelig: je hoeft niets van het christelijke geloof af te weten en geen enkele vraag is te dom! De cursus duurt 11 weken. De cursusavonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten. Halverwege de cursus zal het onderwerp over de Heilige Geest behandeld worden. Omdat dit wat meer tijd vergt willen we hier een half weekend aan besteden. Vrijdagavond vertrekken we naar een locatie waar we ook de nacht zullen doorbrengen. Een aantal lezingen over de Heilige Geest zullen verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag worden gegeven. Daarnaast is er ook ruimte voor een stuk recreatie en ontspanning. Zaterdag aan het begin van de avond zal het weekend afgesloten worden. Deelname aan de Alpha-cursus is gratis. Alleen voor het weekend zal een eigen bijdrage gevraagd worden.

Kokers gevraagd!
Wat een overheerlijke maaltijden zijn er afgelopen cursussen gekookt door ontzettend veel vrijwilligers uit de gemeente! Elke cursusavond was het weer een feestje om onder al die deksels te gluren en gezellig met elkaar te kunnen eten. Dit belangrijke onderdeel van de Alpha-cursus is alleen maar mogelijk als er ook nu weer mensen zijn die de pollepel ter hand nemen en zich opgeven. Ook zoeken we mensen om af te wassen. U kunt zich hiervoor opgeven bij Johan Keijl, info@Keijl-banden.nl of telefonisch: 0525-632442.

Voor meer informatie over de cursus of opgave kunt u contact opnemen met: Miranda Kok, alphaoldebroek@outlook.com of telefonisch op 0525-662520 / 06-30323526

 

Beste Gemeente,
In september hopen we weer te starten met een nieuwe winteractie.
De doelen komen dit jaar uit Nederland en zullen allemaal onze steun krijgen. Er zijn 3 organisaties geselecteerd, die willen we u graag even een kort toelichten.
De hoop
Mensen worden bij De Hoop gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.

Tot heil des volks (TDHV)
THDV is een koepelorganisatie en onder deze koepel vallen veel verschillende activiteiten. We zijn een landelijke organisatie met ons zwaartepunt in Amsterdam. We werken voor vier doelgroepen: Prostituees, Verslaafden, Dak- en thuislozen, en Kinderen in armoede. Verder hebben we de pijler Gastvrijheid en de pijler Identiteit.

Stichting Gave
Gave maakt kerken en christenen bewust van de bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien.

In de volgende kerkbode hopen we u meer uit te leggen over de exacte projecten en gaan we u de plannen presenteren voor het komende winterseizoen.
Een warme groet van de winteractie

 

Maranatha 100 jaar
Dit jaar is het 100 jaar geleden dat Maranatha  is gebouwd en in gebruik is genomen. Daaraan zal op zondag 26 augustus 2018 zowel in de morgen- als in de avonddienst aandacht besteedt worden door na afloop van beide diensten koffie/thee met iets lekkers te drinken.

Ook wijzen we in dit verband nog eens op het artikel van de heer E. Boeve op onze website over de historie van Maranatha. www.hervormd oldebroek.nl =>geschiedenis=>geschiedenis Maranatha.

 

Privacybeleid
De Algemene Kerkenraad(AK) heeft besloten om voor het uitwerken van het privacybeleid in onze gemeente een aparte commissie in te stellen. Zij is  op zoek naar  gemeenteleden die zich hiervoor beschikbaar willen stellen  We denken met name aan gemeenteleden die voor hun werk of privé(verenigingen, clubs etc) hier al mee te maken hebben. Gegadigden kunnen zich in verbinding stellen met de scriba van de AK Chris van Norel. (scriba.ak@hervormdoldebroek.nl).

Hallo allemaal,
Ben jij tussen de 4 en 12 jaar en vind je zingen ook erg leuk? Kom dan op Interkerkelijk kinderkoor Jong Oldebroek. Wij kunnen namelijk nog wel wat nieuwe zangers en zangeressen gebruiken!

We oefenen iedere maandag van 15.35 uur tot 16.20 uur (m.u.v. de schoolvakanties) achter de Hervormde Kerk in ‘t Open Huis. Je kunt gelijk uit school komen en dan krijg je eerst een koekje en drinken en daarna gaan we zingen. Eline Wubs is onze dirigent. We vinden het leuk als je een keer komt luisteren of meezingen!

Onze eerste koorrepetitie na de zomervakantie is op maandag 27 augustus 2018
Wil je nog meer informatie? Kijk dan op onze website www.jongoldebroek.nl

 

Kerk en Israël
God, Israël, land en volk
In het vorige stukje is beschreven hoe vanuit seculier Joodse hoek er de wens was een Joodse staat op te richten en hoe de Engelse regering in overleg met andere landen de Balfourt verklaring opstelden. Hierin zeiden zij de Joden een nationaal tehuis in Palestina toe. Wat wordt er in de Bijbel gezegd over de verbinding tussen het Joodse volk en het land Israël? Deze verbinding komt tot stand als God Abram roept om zijn land te verlaten en naar het land te gaan wat God hem zal doen zien. God belooft hem dat hij tot een groot volk zal worden, zijn naam groot zal maken en hem tot een zegen zal doen zijn. Hij zal zegenen wie hem zegenen en vervloeken die hem vervloekt en in hem zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Als Abram in het land Kanaan aankomt, bevestigt God bij Sjechem (het huidige Nablous) dat Hij aan hem en zijn nakomelingen dit land zal geven. (Gen. 12). Daarna bevestigt God aan Abram verschillende keren deze belofte. In Genesis 15 lezen we dat God een verbond met Abram smeedt en zegt: Aan jouw zaad heb Ik dit land gegeven van de rivier van Egypte, tot de grote rivier, de rivier de Eufraat. In Genesis 17 lezen we dat God deze belofte weer bevestigt in een verbond en daarbij toevoegt dat deze belofte voor eeuwig zal zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht na u het land waar u vreemdeling bent, heel het land Kanaan, als eeuwig bezit geven. Ik zal hen tot een God zijn. ( Genesis 17: 8 )God geeft de opdracht aan Abram om dit verbond te bewaren door zichzelf en zijn nakomelingen te besnijden. Ook aan Izak (Genesis 26: 2 – 5 ) en Jakob (Gen. 28: 13 – 15 en 35: 9 – 12) bevestigt God deze belofte. Psalm 105 bezingt hoe God aan Zijn verbond dacht en het volk Israël in de verdrukking van Egypte bewaarde, het uitleidde en door de woestijn heen leidde. God deed dit opdat Israël zich aan Zijn verordeningen zou houden en Zijn wetten in acht zou nemen. Bij dit verbond gaat het niet alleen om het bezit van het land op zich, maar zoals psalm 105 zegt: God deed dit opdat Israël zich aan Zijn verordeningen zou houden en Zijn wetten in acht zou nemen en om Israël tot een zegen van de wereld te stellen.

                                                                                                                                                                                                                        

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand juli/augustus 2018, hun verjaardag hopen te vieren:

 

Juli

Dhr. L. Flier                                                             2 juli 1933

Looweg 36, 8095 PT ’t Loo – Oldebroek                   85 jaar

Mevr. W. Wittingen – van de Grift                             5 juli 1937

Harm Aartsweg 71, 8095 RD ’t Loo – Oldebroek               81 jaar

Mevr. E. Bastiaan – Leusink                                     8 juli 1935

Vreeweg 87, 8095 PL t’ Loo – Oldebroek                  83 jaar

Mevr. G. Wieringa – van Putten                                       8 juli 1934

Van Asch van Wijcklaan 29 W, 8096 AE Oldebroek   84 jaar

Mevr. B. van Putten – van Oene                              8 juli 1933

Bloemstraat 59, 8096 VM Oldebroek                        85 jaar

Dhr. E. Port                                                             10 juli 1938
Ottenweg 55, 8096 PV Oldebroek                            80 jaar

Mevr. F. van Os – Boeve                                         15 juli 1938
Luiting Matenlaan 15, 8096 XV Oldebroek                 80 jaar

Dhr. W. Nieuwland                                                   16 juli 1922

Stationsweg 20. 8096 AX Oldebroek                         96 jaar

Mevr. J. van de Grift – Visch                                    18 juli 1936

Zuiderzeestraatweg 334a, 8096 CL Oldebroek          82 jaar

Mevr. K. van Oene – Wensink                                  20 juli 1937

Beltgravenweg 49, 8095 RH t’ Loo – Oldebroek         81 jaar

Dhr. J. van de Grift                                                  22 juli 1934

Zuiderzeestraatweg 18a, 8096 CA Oldebroek            84 jaar

Mevr. J. ten Hove – Fikse                                        23 juli 1929

Zuiderzeestraatweg 272, 8096 CJ Oldebroek            89 jaar

Dhr. G.J. Boeve                                                      24 juli 1935

Zuiderzeestraatweg 121, 8096 BE Oldebroek            83 jaar

Dhr. H.J. van Boven                                                26 juli 1937

Zuiderzeestraatweg 339, 8096 BM Oldebroek           81 jaar

Dhr. H. Pap                                                             27 juli 1931

De Bongerd 1, 8096 MA Oldebroek                          87 jaar

Mevr. H. Spijkerboer                                                27 juli 1935

Dominee Otto Veeninglaan 29, 8096 XG Oldebroek  83 jaar

Mevr. B. van Zalk – Kroes                                        28 juli 1929

Van Asch van Wijcklaan 73, 8096 AZ Oldebroek       89 jaar

Mevr. G. Spijkerboer – van Loo                                30 juli 1934

Secretaris Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet        84 jaar

Dhr. W. Kroeze                                                       31 juli 1937

Van Pijkerenlaan 84, 8096 VB Oldebroek                  81 jaar

 

Augustus
Dhr. G. van Putten                                                  2 augustus 1937
Kreengoedweg 2, 8081 LM Elburg                            81 jaar
Dhr. A. Grootkarzijn                                                 6 augustus 1933
Dominee Otto Veeninglaan 4, 8096 XE Oldebroek     85 jaar
Mevr. A. Pap – Visch                                                       10 augustus 1936
De Bongerd 1, 8096 MA Oldebroek                          82 jaar
Dhr. H.C. Herkert                                                    14 augustus 1930
Verlengde Haerderweg 5 R, 8085 RJ Doornspijk       88 jaar
Mevr. J. Puttenstein – Klos                                      21 augustus 1936
Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek                         82 jaar
Mevr. K. van Dorp – Selles                                       21 augustus 1936
Dahliastraat 8, 8096 VS Oldebroek                           82 jaar
Mevr. K. Eibrink – Kolkman                                      25 augustus 1935
Van Sytzamalaan 2 J, 8096 AS Oldebroek                        83 jaar
Mevr. J. Witteveen – Snoek                                     25 augustus 1924
Luiting Matenlaan 9, 8096 XV Oldebroek                  94 jaar
Mevr. D. Kragt – van de Streek                                23 augustus 1937
Leliestraat 15, 8096 VT Oldebroek                            81 jaar
Mevr. A.C. Wolfsen – van Bruinisse                          29 augustus 1936
Vreeweg 8a, 8096 RD Oldebroek                             82 jaar

Ik dank God, Wien ik diene van mijn voorouderen aan in een rein geweten, gelijk, ik zonder ophouden uwer gedachtig ben in mijn gebeden nacht en dag.

                                                                                                                            2 Timotheüs 1:3

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

 

Zieken:
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest).  Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:

-mw. G. Morren-Morren (Van Asch van Wijcklaan 85).  Door een ontsteking aan haar heup kon zij plotseling niet meer lopen. Hiervoor moest zij worden opgenomen in de Voord voor revalidatie. Daar is gebleken dat zij niet meer naar haar eigen woning kan terugkeren. Momenteel wacht zij op een plaats in een verzorgingshuis.

-dhr. A. Spronk (Bovenheigraaf 108a). Hij verblijft nog in de Voord, maar maakt goede vorderingen met de revalidatie. Dit geeft perspectief om weer naar zijn vertrouwde thuisadres te kunnen terugkeren.

-mw. G.C van Wijnen- van de Kamp (Stationsweg 22a). Een hardnekkige hoest maakte dat zij voor longonderzoek is opgenomen geweest in het ziekenhuis. Er werd uiteindelijk niets verontrustends aangetroffen. De aanwezige bacteriën worden behandeld met medicijnen in de hoop dat de hoest en de daarmee in verband staande vermoeidheid beter wordt.

-mw. A. van de Kamp-van Loo (Verlengde Looweg 21). Zij moet (20 juni) geopereerd worden aan een kwaadaardig gezwel in het UMCG te Groningen. Dit is een zware operatie die op haar hoge leeftijd niet eenvoudig is om door te maken.

-dhr. W. Eijbrink (Harm Aartsweg 18). Zijn aanwezige klachten zijn opnieuw verergerd zodat de thuis blijven niet langer mogelijk was. De zwakheid van zijn algehele conditie geeft reden tot zorg.

-mw. M. Morren-Wolfsen (Zuiderzeestraatweg 255). Zij kreeg uitslag dat de tumoren verder waren uitgebreid en de bloedwaarden waren gestegen. Een krachtiger medicijn (bijna aan chemo gelijk) kan de ziekte mogelijkerwijs nog onderdrukken. De situatie is ernstig en laat zien dat zij ernstig ziek is.

-mw. J. Bovendorp-Vos (Zuiderzeestraatweg 264b). Zij kreeg het ernstige bericht dat er kwaadaardige tumoren zijn geconstateerd bij haar gal. Verdere scans en onderzoeken moeten uitwijzen wat de behandeling in de toekomst nog kan zijn.

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden met ernstige zorgen als het gaat om de lichamelijke en psychische gezondheid. We bidden de zieken thuis, in de tehuizen als in de ziekenhuizen Gods nabijheid toe. Laten we elkaar sterkte en zegen toe bidden en zo om elkaar heen staan.

We bidden ieder, die een moeilijke, onzekere weg te gaan heeft, Gods nabijheid toe. Wij weten dat geen  enkele moeite de HEERE onbekend is. De HEERE zij allen, die het moeilijk hebben nabij. Zoals Hij dat belooft in  Psalm 145: 18 ‘De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid.’

 

Doopaangifte en doopzitting
Op zondagmorgen 15 juli  staat om 9.30 in de Dorpskerk een doopdienst gepland. U kunt tot en met vrijdag 06 juli doopaangifte doen bij de scriba, dhr. J. van Wijnen. Eventuele doopzitting zal dan plaatsvinden op dinsdag 10 juli om 20.00 uur in ‘t Open Huis. Beide ouders worden verwacht en neemt u uw trouwboekje mee!

 

Huwelijksjubilea:
-Op 16 juli is het echtpaar dhr. M. Veldkamp en mw. W. Veldkamp-Rorije (Bloemstraat  97, 8096 VN, Oldebroek) 25 jaar getrouwd.

-Op 17 juli is het echtpaar dhr. L. Wolff en mw. H. Wolff-van Oene (Harm Aartsweg 59a, 8095 RD, ’t Loo-Oldebroek) 45 jaar getrouwd.

-Op 16 augustus is het echtpaar dhr. A. Hoogland en mw.A. Hoogland-Wensink (Putstraat 9, 8095 PV, ’T Loo-Oldebroek) 50 jaar getrouwd.

-Op 17 augustus is het echtpaar dhr. H.W. van Casteren van Cattenburch en mw. A.J. van Casteren van Cattenburch-Kruif (Zuiderzeestraatweg 219, 8096 BJ, Oldebroek) 50 jaar getrouwd.

-Op 24 augustus is het echtpaar dhr. H. van ’t Hul en mw. W. van ’t Hul-Groeneveld (Vierschotenweg 4, 8095 PP, ’t Loo-Oldebroek) 40 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen hen een gezegende dag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Wanneer we terugzien op de jaren, die we van de Heere ontvangen hebben, is er reden tot dankbaarheid, maar ook tot verootmoediging. Het jubileum geeft ook weemoed en verdriet in het hart. De lege plaatsen die zijn gevallen in het gezin en de familie dragen we met ons mee. We wensen hen een leven voor Gods Aangezicht met God als Leidsman en Christus als Borg van harte toe. David zegt in psalm 18: ‘De HEERE leeft, en geloofd zij mijn Rotssteen, en verhoogd zij de God mijns heils.’

 

Jubileum I:
Vrijdag 18 mei mocht het echtpaar Tichelaar-Plette (Bloemstraat 105) gedenken 63 jaar getrouwd te zijn. We willen hen en ook hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind van harte feliciteren met dit jubileum. Bovenal mogen we de Heere God danken voor Zijn trouwe zorg, al die jaren. Zij mogen allebei nog beschikken over een redelijke tot goede gezondheid waardoor zij veel mogen betekenen voor hun gezin en naaste bekenden. Maar ook de moeilijke momenten zijn in hun huwelijksleven niet aan hen voorbijgegaan. De kring van leeftijdgenoten wordt steeds kleiner en daardoor wordt het ook stiller. We bidden de heer en mevrouw Tichelaar ook voor de toekomst de zorg van de Heere God toe en dat ze samen dicht bij Hem mogen leven.

Jubileum II:
Op donderdag 24 mei mocht het echtpaar van den Hul-van Oene (Harm Aartsweg 23) gedenken 55 jaar getrouwd ze zijn. Wij willen hen nogmaals van harte feliciteren met dit jubileum, samen met hun kinderen en kleinkinderen. Bovenal mogen we de Heere God danken voor Zijn trouwe zorg voor hen. David belijdt in Psalm 68 (vers 20) dat God ons ‘dag aan dag overlaadt’ met Zijn goede gaven. Maar de Heere deed het in het leven van de familie van den Hul ook ‘jaar aan jaar’, 55 jaar lang! De zorgen en het verdriet zijn hen in de achterliggende jaren niet bespaard gebleven. Dit littekens van de geslagen wonden schrijnen en trekken bij tijden sterk. De gebrokenheid van het leven door de zonde komt sterk naar voren. Het is een wonder van Gods genade om te zien op de Man van Smarten, Die de gebrokenheid heeft gedragen om ons het eeuwige leven te kunnen geven. En zo herinnert Hij ons eraan dat Hij ‘onze zaligheid’ is. We bidden familie Van den Hul toe dat ze de Heere ook zo mogen kennen, in Zijn Zoon Jezus Christus, en dat ze op hun leeftijd samen in woord en daad vrucht mogen dragen voor Hem.

 

Jubileum III:
Op dinsdag 29 mei was het 55 jaar geleden dat het huwelijk tussen dhr. H.J. van Boven en mw. B. van Boven-Leusink (Zuiderzeestraatweg 339) gesloten werd. We willen hen nogmaals van harte feliciteren met dit jubileum. Vanzelfsprekend betrekken we daar ook de kinderen en de kleinkinderen bij. Het is een bijzondere zegen van de Heere God om dit jubileum te mogen vieren. De jaren beginnen inmiddels te tellen, waardoor er ook enkele gebreken die horen bij de ouderdom merkbaar en zichtbaar worden. Maar de trouw en de zorg

van de Heere schittert er doorheen. De Bijbel spreekt in psalm 37: 5 over: ‘Wentel uw weg op de HEERE, vertrouw op Hem; Hij zal het maken.’

Dit woord is een indringende oproep om dichtbij God te leven. En tegelijk een geweldige belofte: dicht bij God kom je niets tekort, want Hij zal het maken. Zo’n leven in Gods nabijheid en onder Zijn zorg en leiding wensen we de heer en mevrouw van Boven samen met hun kinderen en kleinkinderen van harte toe.

 

Jubileum IV:
Woensdag 13 juni was het voor het echtpaar Grootkarzijn-van Putten (Stationsweg 3) een heel bijzondere dag. Zij mochten samen met hun kinderen en kleinkinderen gedenken 55 jaar getrouwd te zijn. We willen hen van harte met dit bijzondere jubileum feliciteren. Een bewijs van Gods trouw en goedheid. Vele jaren mochten zij al samen schouder aan schouder optrekken door het leven. De zegeningen mogen zij, terugkijkend, tellen en voor Gods aangezicht neerleggen. Tegelijkertijd is ook de gebrokenheid en het verdriet in hun leven niet aan hun levensdeur voorbij gegaan. Het gemis van hun zoon tekent het leven van vandaag. Ook hierin mocht en mag de troon van Gods genade worden gezocht om troost en kracht te ontvangen voor vandaag en de toekomst. We bidden de heer en mevrouw Grootkarzijn ook voor hun verdere leven de zegen van de Heere God toe en dat is vooral: Hem te kennen door Zijn Zoon, de Heere Jezus. ‘Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.’(Joh. 17:3). 

 

Belijdenis doen?!
Je bent gedoopt….maar (nog) geen belijdenis gedaan.

Daarom: een uitnodiging! Ik nodig u en jou, die nog geen belijdenis deden, uit voor D.V. de eerste avond, maandag 10 september. Dat zal een oriënterende bijeenkomst zijn. De bedoeling? Elkaar ontmoeten om vragen rondom belijdeniscatechese met elkaar te delen. En toelichting te krijgen hoe de opzet van belijdeniscatechisatie is. Uw/jouw komst naar het Open Huis verplicht niet tot deelname aan de belijdeniscatechisatie. Trouwens: wie aan belijdeniscatechese begint, wordt niet verplicht tot het doen van geloofsbelijdenis. Daar moet je persoonlijk aan toe zijn! Echtgenoten (die al belijdenis deden) zijn ook van harte welkom!

Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact met mij op. Dat kan in de periode voor de vakantie. Wilt u of jij een persoonlijk gesprek aan huis of in de pastorie… schroom niet, maar mail of bel! Wanneer u/jij al besloten hebt om de belijdeniscatechisatie te gaan volgen, wilt u dit dan per telefoon of email aan mij bekend maken?

Graag tot ziens op maandag 10 september, vanaf 20.00uur inloop met koffie in t’ Open Huis”!  De belijdeniscatechisatie wordt gehouden op maandagavond van 20.15 uur tot en met 21.45 uur.
D.J.W. Kok, Spronksweg 1, tel. 6569
dskok@hervormdoldebroek,nl

 

Pastoraat:
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea’s etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!

Voor al de bovenstaande data’s geldt: Deo Volente!

Tenslotte:
De vakantieperiode breekt weer aan. Alhoewel, sommige senioren en jong-volwassenen gaan juist in het voorseizoen en keren bij het verschijnen van de kerkbode weer terug op hun vertrouwde plek. Anderen hopen (binnenkort) te vertrekken. Even afstand nemen van de dagelijkse werkzaamheden en verplichtingen kan heel nuttig en goed zijn. Anderzijds geldt dat bepaalde zorgen of moeiten niet weggaan tijdens of door vakantie. Daarom hebben we bovenal en altijd de omgang met de Heere nodig. Laat ons overal als een  ‘vreemdeling’  hier beneden zijn.  We denken ook aan hen, die niet op vakantie (kunnen) gaan. Dat kan een bewuste keuze zijn, het kan ook noodgedwongen zijn. Of we kunnen in gedachten meereizen met onze geliefden, hopende en biddend, dat zij weer veilig terug mogen keren. Laten, hen die wel op vakantie (kunnen) gaan, anderen niet vergeten.

Persoonlijk hopen we vanaf maandag 23 juli tot en met zondag 19 augustus vakantie te nemen. We zien uit naar een periode van rust.  Het blijkt in de praktijk niet mee te vallen om contacten met familie en vrienden, verspreid over het hele land, in stand te houden. Daarom is het fijn om deze weken ook daarvoor extra te benutten. Vaak merk je dat je dan ook tegen de grenzen van het mogelijke oploopt, omdat je gewoon niet iedereen ‘tegelijk’ kunt zien. In de periode van mijn vakantie kunt u, indien nodig, contact opnemen met de scriba, dhr. J. van Wijnen of met uw wijkouderling. De pastorie hoopt ‘gewoon’ bewoond te blijven. Onze (schoon)ouders vinden het bijzonder fijn om op deze plek hun vakantiedagen door te brengen. We hopen en bidden dat we elkaar na vakantieperiodes weer mogen ontmoeten in ons dorp en in de erediensten. We bidden en wensen u Gods bewarende hand toe, op vakantie en thuis.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
D.J. W. Kok


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de diensten
In de maand juli wil ik verder gaan met de serie over Handelingen. Na de zomer zullen we een gedeelte uit het Oude Testament aan de orde hebben. Ik ben nog aan het uitzoeken welk gedeelte dat gaat worden.

Op zondagmorgen 15 juli zal er een ruildienst zijn met de Goede Herderkerk. Dan gaat ds. A.-W. Estié voor in de Maranathakerk en hoop ik voor te gaan in de Goede Herderkerk.

Op zondagavond 15 juli zal er in de Dorpskerk een zangdienst zijn. We zingen dan bekende psalmen en liederen. We zullen ook een aantal liederen uit de bundel van Johannes de Heer zingen. Neemt u wel de gebruikelijke bundels mee.

Op zondagmorgen 26 augustus zal de afsluiting van de VakantieBijbelWeek zijn. Normaal gesproken zou ik dat zelf doen. Deze keer wordt de afsluiting gedaan door Jasper Lensen, omdat ik gevraagd ben door Wezep om de bevestigingsdienst van ds. I. Pauw in de Vredeskerk te leiden.

Op zondagavond 26 augustus staan we in de Maranathakerk stil bij het 100jarig bestaan van de Maranathakerk. Dat gebeurt met een bijzondere dienst, waarin we dankbaar terugkijken. We zijn nog bezig met de invulling van deze dienst. Na afloop zal er koffie met gebak zijn.

Op zondag 2 september zal er voorbereiding Heilig Avondmaal zijn.

Vakanties
In deze weken zal Jasper Lensen bezig zijn met de afronding van zijn studie en zich wijden aan zijn afstudeerscriptie. Daarna zal hij wat vakantie opnemen. Dat houdt in dat hij tot en met week 28 slechts de hoogstnodige werkzaamheden zal vervullen.
Van week 29-33 zal ds. Schuurman vakantie hebben. In deze weken is Jasper Lensen aanspreekpunt voor de voorbeden en de afkondigingen. Na zondag 26 augustus zal Jasper Lensen weer enkele weken vakantie hebben.
Afscheid Oldebroek
Van september 2017 t/m juni 2018 mocht ik stage lopen in deze gemeente. Ik kijk er met dankbaarheid op terug. De gemeente heb ik vanaf het begin ervaren als een warm nest. Ik heb ontzettend veel mogen leren en daar ben ik u, en jullie zeer dankbaar voor. Ik denk met dankbaarheid terug aan de pastorale gesprekken die ik met sommige van jullie mocht voeren, aan de Bijbelkring(en) thuis en in het Open Huis, de (mentor)catechese en de kerkdiensten waarin ik mocht voorgaan. Het heeft allemaal bij mogen dragen aan mijn persoonlijke ontwikkeling op weg naar het predikantschap.
U hebt daarin als gemeente een onmisbare rol vervuld. Ik ben er op dit moment nog niet en zal D.V. na de zomer mijn stage in een andere
gemeente voortzetten. Maar voor het zover is hoop ik in de ochtenddienst van 2 september nog persoonlijk afscheid te kunnen nemen. Bovenal ben ik God dankbaar voor de mooie en leerzame tijd in de hervormde gemeente
van Oldebroek.

Ontvang een hartelijke groet,
Hendrik Kramer
Geboortebericht
Dat je hier bent, heb je niet zelf bedacht.
Er was een kracht die je ter wereld bracht.
We hopen dat je die kracht, die liefde heet,
overbrengt van mens tot mens.
Dat is onze wens
.
Met deze woorden geven Erik van Norel en Krista van Norel – Bosch (Zuiderwijkweg 2) aan dat ze blij zijn met de geboorte van hun zoon Diede. Diede is hun derde zoon. Eerder kregen ze al Jonne en Melle. We willen hen van harte feliciteren met de geboorte van Diede. Ook een gelukwens aan opa en oma Van Norel en opa en oma Bosch. We wensen Diede toe, dat hij mag opgroeien in Gods liefde en die liefde ook weer mag doorgeven.

Huwelijksaankondiging
Op 24 augustus hopen Reinold Schoonhoven en Arenda Bouwhuis in het huwelijk te treden. Reinold en Arenda komen beiden van buiten onze gemeente. Ze hebben hier in de gemeente heel wat vrienden en hopen daarom hun plek hier in te nemen. Reinold komt over vanuit de Vrije Oud Gereformeerde Gemeente en Arenda woont in Zwolle. Samen zullen ze ook in Zwolle gaan wonen en vanuit Zwolle hier meeleven. We willen hen feliciteren met hun huwelijk en hen Gods zegen toewensen. We hopen ook dat ze hun plek hier in de gemeente zullen vinden.

 

Huwelijksjubilea
Op 2 augustus zijn br. J. van de Kamp en zr. E. van de Kamp – Junte (De Bongerd 11) 50 jaar getrouwd.
Op 10 augustus zijn br. J. Vlieger en zr. J. Vlieger – Vos (Hollanderstraat 25) 45 jaar getrouwd.
Op 21 augustus zijn br. W.J. van den Heuvel en zr. E. van den Heuvel – van der Meulen (Mheneweg Noord 10)  55 jaar getrouwd.
Op 28 augustus zijn br. H. Dickhof en zr. E. Dickhof – van der Meulen (Stouwdamsweg 5) 55 jaar getrouwd.
We willen deze echtparen van harte Gods zegen toewensen, samen met allen die bij hen horen.
Laat alles wat adem heeft de HEERE loven! Halleluja! (Psalm 150:6)

 

Wij gedenken
Op zaterdag 2 juni overleed Elizabeth van Dijk- Eibrink (De Hullen kamer 203) in de leeftijd van 91 jaar. Afgelopen vrijdag kwam ze ten val. Na die val leek het de goede kant op te gaan en was ziekenhuisopname niet nodig, maar een dag later ging het hard achteruit en overleed ze. Zuster van Dijk heeft heel wat meegemaakt in haar leven. In 2016 was een moeilijk jaar: eerst overleed haar enige dochter en een half jaar later haar schoonzoon. De kleinkinderen Ellen en Peter hebben met hun gezinnen veel gedaan om oma bij te staan en op te vangen. Oma van Dijk hield van de gezelligheid als haar dochter Hennie kwam, als Ellen en Peter met hun gezinnen kwamen. Als de achterkleinkinderen kwamen logeren, werd er ‘s morgens bij het ontbijt pannenkoeken gebakken. Ze waren een hechte familie. Elke zondag kwamen de kleinkinderen bij oma op bezoek. Na het overlijden van hun moeder kwamen ze bijna dagelijks op De Hullen. Omdat haar man koster was, heeft ze veel werk verzet in de kerk en in het jeugdgebouw. Heel wat keren was ze daar te vinden. In de laatste jaren woonde ze op De Hullen. Bij het ouder worden kon ze wel tobben. Ze vond haar troost in Psalm 116: De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Dat gaf haar de zekerheid dat er ook voor haar plaats bij God was. In de afscheidsdienst op donderdag, die om 10.30 uur in de Dorpskerk gehouden wordt, zullen we ook die psalm overdenken. Vooraf aan de dienst is er van 10.00-10.25 gelegenheid om de familie te condoleren. We wensen Peter en Ellen en hun gezinnen en de verdere familie van harte Gods steun en troost toe.
Pastoraat
Voor zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) waren het verwarrende weken. Verschillende keren werd ze opgenomen voor een teenamputatie, maar werd de operatie op het laatste moment afgeblazen. Uiteindelijk gaf de arts aan dat ze teen uit zichzelf moet kunnen genezen, omdat er toch doorstroming van het bloed in de teen te zien was. Ook was het niet duidelijk dat het bij de amputatie van de teen klaar zou zijn. Mogelijk dat op terming een stuk van het been geamputeerd zou worden. Vanaf de kerst in Gerrie al bezig en verblijft ze meer in het ziekenhuis en in revalidatiecentrum De Vogellanden dan thuis. We wensen haar Gods nabijheid en kracht toe.
zr. J.K. Grootkarzijn – Klein (Irisstraat 5) kwam eerder dit jaar in haar eigen huis ten val. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis. Terwijl ze daar verpleegd werd, liep ze een bacterie op waardoor haar verblijf in het ziekenhuis een aantal weken duurde. Inmiddels mocht ze weer naar huis thuis keren. Fijn dat ze weer mocht herstellen en dat ze weer naar huis kon terugkeren!
br. W.J.  van den Heuvel (Mheneweg Noord 10) werd met een beginnend hartinfarct opgenomen. Gelukkig was hij er snel bij en kon hij in het ziekenhuis geholpen worden en  hoefde hij niet lang in het ziekenhuis te verblijven.
We willen ook br. H.C. van Loenen (Van Pijkerenlaan 63) noemen. Geregeld moet hij naar het Anthoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam en moet hij medicijnen innemen die de ziekte moeten afremmen. Het is voor hem en zijn vrouw een spannende tijd, want de ene keer blijken de tumoren te zijn gegroeid. Gelukkig krijgt hij steeds kracht om door te gaan.
Bij br. Henk Klock (Zuiderzeestraatweg 118) werd een melanoom in het hoofd geconstateerd. Deze melanoom is naar alle waarschijnlijkheid een uitzaaiing van een eerdere melanoom, die Henk heeft gehad. Omdat het om een uitzaaiing gaat, is het niet mogelijk dat men voor volledige genezing gaat. Een operatie is ook niet mogelijk. Er is een behandeling mogelijk met behulp van chemokuren. Het waren spannende weken. Nu is de duidelijkheid gekomen wat er met Henk aan de hand is en zal de behandeling binnen niet al te lange tijd plaatsvinden. We hopen en bidden dat Henk nog een tijd van de Heere krijgt om er voor Nanda, Sanne en Rik, voor zijn ouders en schoonouders te zijn. We wensen hen allen Gods nabijheid en kracht toe.
br. H. Pap (De Bongerd 1) heeft een tia gehad. Daarnaast functioneert de enige nier die hij heeft nog maar rond de 10 procent. Vanwege zijn slechte conditie hebben de artsen besloten dat er niet meer gespoeld gaat worden. Zijn gezondheid is zo kwetsbaar, dat als er wat met hem gebeurt, er niets meer gedaan kan worden. Dat was voor hem en zijn vrouw een confronterende boodschap. We zijn dankbaar dat het op dit moment naar omstandigheden goed met hem gaat. We hopen en bidden dat hij een tijd van de Heere krijgt om er voor zijn vrouw, de kinderen en de kleinkinderen te zijn.

Tot besluit
Ontvang een hartelijke groet,
M.J. Schuurman
Gebedskringen
“Bidden leidt tot een zuiver hart
een zuiver hart leidt tot liefde
liefde zet je aan tot daden voor je naasten en
deze inzet leidt op zijn beurt tot de vrede van het hart. Dus door het gebed hebben wij alles: zuiverheid, vreugde, liefde, inzet en vrede!”

 

Dit is een mooie spreuk van een christen over het bidden.
In deze vakantietijd hopen we twee keer samen te komen op:

Wanneer: Woensdagavond     18 juli
Maandagavond       13 aug
Tijd:         van 18.45-19.45 uur
Waar:      Boven in het jeugdzaaltje van ’t Open Huis
Info:        Janny van de Poll tel: 632764
 

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”

 

 

 


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Kerkelijke Stand                                                                                                       

In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:

Plaats:                     naam en adres:

Elburg                      Fam. G. Schreurs – B. Rijken, Morelissenstraat 20  ’t Loo-   Oldebroek
Wapenveld              Fam. J. van Unen –  G.M. Groenendijk   Veenweg 91  R20  Oldebroek

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:

Plaats:                     naam en adres:

Buitenland                Dhr. G.J. Berends, Stationsweg 16
Wezep                        Mevr. J.N. van de Kamp, De Savornin Lohmanhof 43, Wezep
Oosterwolde gld       Fam. P. Strijkert- J. Bovendorp Heijmansweg 6   Oosterwolde gld
Epe                             Dhr. J.W. uit de Fles,  Allendelaan 106  EPE
Doornspijk                Fam. K. Bakker – H. van de Werfhorst, Lageweg 51  Doornspijk
Oosterwolde gld       Mevr. H.D. Noorderbrink 24 Noordeinde gld
Oosterwolde gld       Mevr. J.W. van der Wolde Groote Woldweg 108   Noordeinde gld

 

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN:

 

Giften in de maand: juni

Via:                                 voor                                              bedrag

Ds. Kok. Kerk € 1x 10 1x 20
Ds. Kok. Maranatha kerk € 1x 20 1x 50
Oud.  J Jonker Kerk € 30
Oud.  J v Wijnen Kerk € 50
Oud.  A v Hattem Orgelfonds Maranatha kerk € 20
Oud.  H v t Hof Diaconie € 30
Diak. H v Pijkeren Kerk € 2x 10
Diak. H v Pijkeren

 

Malawi € 50
Mevr. G A Vaessen Monsjou Kerk € 10
Mevr. Stouwdam Strijkert Kerk € 2x 10
Mevr. H v Olst Haze Kerk € 10
Mevr. J Koornberg v Haare Kerk € 10
Mevr. W Fobbe Orgelfonds Maranatha kerk € 10
Ds. Kok. Kerk € 1x 10 1x 20
Ds. Kok. Maranatha kerk € 1x 20 1x 50
Oud.  J Jonker Kerk € 30
Oud.  J v Wijnen Kerk € 50
Oud.  A v Hattem Orgelfonds Maranatha kerk € 20
Oud.  H v t Hof Diaconie € 30
Diak. H v Pijkeren Kerk € 2x 10
Oud. G.Dickhof Kerk  bij een huisbezoek € 10,–
Oud.  J.Dickhof Kerk  bij een huisbezoek € 20,–
Mevr. T.Post-Morren Kerk   bij een verjaardag € 15,–
Mevr. L.Hulshof-v.Unen Lichtspoor bij bez.Lichtspoor € 10,–
Mevr. L.Hulshof-v.Unen Kerk  bij bez.  fruitbakje € 10,–
Mevr. G.v.d.Linde-Jansen Jongerenwerk bij bezorgen fruitbakje en krentenbrood € 20,–
Mevr. M.van Loo Kerk bij bez. bakkersbon €10,–
Mevr. M.van Loo Zending bij bez. bloemenbon €  5,–

 

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Van de zendingscommissie

Pinkstercollecte voor de GZB                                  €       2.817,22
Via bank voor Pinkstercollecte                                €           50,00
€       2.867,22

Onkosten commissie                                                  €         130,00
€       2.737,22

Gift huwelijksjubileum (IZB € 25,00/GZB € 25,00)      €           50,00
Zendingsbusjes mei 2018                                                     €       1.288,87

Allen hartelijk dank!
Namens de Zendingscommissie,
Jolanda Wolf – van Oene

 

 

PUZZELRUBRIEK:

Beste Puzzelaars,
Zoals u / jullie in het vorige kerkblad gelezen hebben, zal ik het stokje van Marsha overnemen, en vanaf nu de puzzelrubriek gaan verzorgen. Allereerst willen we Marsha hartelijk te bedanken voor de tijd en energie die zij in de puzzels heeft gestoken! We wensen haar Gods zegen toe in het Jeugd Pastoraat Team!

Voor ik begin met de puzzel, zal ik mezelf even kort voorstellen voor degene die me niet kennen. Ik ben Marjet Keijl – van Aperlo, 24 lentes jong en gelukkig getrouwd met mijn man Alwin. We mogen wonen in het mooie Oldebroek, en kerkganger zijn bij wijk 1. Ik hoop u / jullie veel puzzelplezier te bezorgen! De mail voor het insturen van de oplossing blijft hetzelfde, alleen het adres veranderd.

Aangezien dit kerkblad voor juli en augustus is, hebben u / jullie dubbel zo veel tijd om de puzzel te maken! Voor de puzzel van juli & augustus kan de oplossing met uw / jouw naam en adres tot en met woensdag 15 augustus ingestuurd worden op onderstaand adres of via de mail:

Marjet Keijl
Petuniastraat 11
8096 XD OldebroekTel. 0525-656116
Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.n

 

Oplossing puzzel Juni

1G O L I A T 2H E B R O 3N
B O S E T 10H I R A 11M A A
S O D S C H A P P E O B
9I O E 22I R 23A B S A 18R 12N A
A 17B M A 26S M A R L U O 4L
H I E 25T O M 30T 27T O M 13B I
T L 21S H 29K D IJ E 24M O E N
8I 16S E C E 28N E N O E E Z
A I L I L N E G R 19R R E
S H F R E T A 20W U O O 5N
U C 15A O K E 14T E I H T A
7H T O J A 6N E R U E P S

 De tekst is: God is mijn rots!

De 4 vrouwen van David: Abigaïl, Maächa, Elgla, Ahinoam

De winnaars van Juni

– Astrid v/d Bosch

– Marlies Dragt

– Truida Kroon

– M. van Norel – van ’t Hof

Alle winnaars, van harte gefeliciteerd! De boekenbon kan bij mij afgehaald worden. Indien u / jullie hiertoe niet in staat zijn, mag u / jij contact met mij opnemen

 

Puzzel juli
In deze puzzel worden er vragen gesteld over Job. De antwoorden op de vragen die er staan, kun je vinden in de puzzel. Achter de vraag staat hoeveel letters het zijn, en bij sommige vragen in welk hoofdstuk je het kan vinden. Streep de antwoorden weg, en de overgebleven letters vormen de oplossing.
Succes!

 

 

 

E A U B V R O O M Z O F A R
L Z S R E T H C O D V U U R
I H E L L P O T S C H E R F
F D U V N E R E W Z D E E N
A S N I E B G O P R E C H T
Z Z A E S N Ë E E D L A H C
D O N B Z V E D N F A I J G
F N E A E E R V U O D A D O
O D M D T E R O E H M N W B
O I M I E A Ë V U G I E I K
L G A M S W S R D W E L N I
E D R E E W N O S O D G E J
G E B O O R T E D A G S H E
V A R R E N I D D U B B E L

 

 

 1. Job woont in het land van .. (2) (Job 1)
 2. Job was ……. (7), en ….. (5) en ………. (10) en wijkende van het ….. (5) (Job 1)
 3. Job werd zwaar …….. (8)
 4. Vroeg God om alles van Job af te nemen (5)
 5. Roofden de runderen en ezels, sloegen de knechten met het zwaard (Job 1) (9)
 6. Roofden de kamelen en sloegen de knechten met het zwaard (Job 1) (9)
 7. Verteerde de schapen en de knechten (Job 1) (4)
 8. Daardoor stortte het huis in en doodde Jobs kinderen (Job 1) (4)
 9. De Heere heeft ……. (7)
 10. De Heere heeft ……. (7)
 11. De naam des Heeren zij ……. (7)
 12. De vrienden van Job zaten ….. dagen en nachten bij Job zonder wat te zeggen (5) (Job 2)
 13. Dit kreeg Job van zijn voetzool af tot zijn schedel toe (6)
 14. Hiermee krabde Job zich (9)
 15. Zij zei tot Job: “Houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf” (9) (Job 2)
 16. In dit alles …….. Job met zijn lippen niet! (8)
 17. Job vervloekt zijn ……….. (11)
 18. Deze vriend vermaand Job (Job 4) (6)
 19. Deze vriend bestraft Job (Job 8) (6)
 20. Deze vriend hekelt Job (Job 11) (5)
 21. Hij bestraft Job ook, en spreekt groot van God (Job 32-37) (5)
 22. Hierdoor verschijnt God aan Job (Job 38) (6)
 23. De Heere gebied de 3 vrienden van Job 7 …… (6) en 7 …… (6) tot Job te brengen en te offeren
 24. En de Heere ……… al hetgeen Job gehad had (Job 42) (9)
 25. Job kreeg …… zoveel (Job 42) (6)
 26. Er waren in het land geen mooiere vrouwen dan de …….. van Job (Job 42) (8)