41e Jaargang nr. 2
Febr. 2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand maart 2018 in te leveren vóór zaterdag 17 februari 2018  bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie

 

Een heerlijke bruiloft

‘………en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard’

(Johannes 2 : 11 midden)

Het eerste wonder, dat Christus op aarde verrichtte, gebeurde te Kana in Galilea!

Een klein en onbetekenend stadje.

Dus deed de Heiland Zijn eerste wonder op een onverwachte plaats.

Bovendien gebeurde dit wonder bij een gelegenheid,waarop je geen wonder van de Zaligmaker verwacht zou hebben: een bruiloft.

Nu zijn bruiloften vreugdevolle gebeurtenissen, waar het wel eens iets al te vreugdevol toe kan gaan.

Toch lezen we niet,dat de Heiland daar tegen Zijn zin aanwezig was.

Sterker nog: het was de wil van Christus om uitgerekend dáár, op die bruiloft, Zijn eerste wonder te verrichten.

U zult zeggen: maar waarom koos de Heiland toch een bruiloft uit om Zijn eerste wonderteken te tonen?

Omdat de Heere Zijn werk wil doen in het volle leven.

En een bruiloft staat precies tussen de wieg en het graf in.

Welnu, wat gebeurde er dan op deze bruiloft?

Het begon ermee, dat de wijn opraakte.

Niet, omdat de genodigden er een geweldige braspartij van hadden gemaakt.

De oorzaak zal eerder te zoeken zijn in het feit, dat het bruidspaar het niet al te breed had.

Maar ja, hoe moet de bruiloft nu verder?

Moeten de gasten de komende dagen dan maar op een droogje zitten?

Dat kan toch niet?!

Daarom begint de moeder van de Heere Jezus zachtjes tegen haar Zoon: Ze hebben geen wijn.

Maar het antwoord van de Heere Jezus luidt:

‘vrouw, wat heb Ik met u te doen, Mijn ure is nog niet gekomen.’

Daar hoort Maria geen botte afwijzing in, maar juist iets hoopvols.

We horen haar even later dan ook tegen de dienaars zeggen:

‘Zo wat Hij u zeggen zal, doet dat!’

Maria hield het voor zeker, dat de Heere Jezus iets tegen hen zou gaan zeggen.

En zo is het ook gebeurd!

De dienaars krijgen na enige tijd opdracht om zes watervaten met water te vullen.

En als die allemaal vol zijn, dan moeten deze dienaren de hofmeester iets van de inhoud laten proeven.

Dan blijkt het water veranderd te zijn in wijn!

En daar verbindt die hofmeester dan weer verkeerde conclusies aan.

Maar dat laten we maar voor wat het is.

De grote vraag die hier op ons afkomt is:

En wat bedoelde Christus nu duidelijk te maken met dit wonder?

Toont Christus hier Zijn Goddelijke macht alleen maar mee?

Nee, de Heere laat hier zien, waarom Hij gekomen is op aarde.

Hij komt overvloed brengen!

In het geloof leven we vaak onder de maat.

We laten ons leiden door wat wij voor ogen zien.

Maar er is zo weinig vertrouwen en geloof dat de Heere  geeft.

Want dan komt er ook overvloed.

En daarbij bewaart Hij het beste voor het laatst.

Zo zien we uit naar dé Koninklijke bruiloft.

Dan gaat het niet om de beste wijn of het meest voortreffelijke brood.

Maar daar gaat het om de Koning.

De Hemelse Bruidegom.

Daar geen zonde en tekort meer.

Daar zal Hij zijn alles in allen.

Ziet u daar in het geloof naar uit?

Maar daar is nog niet alles mee gezegd.

Aan het slot van deze geschiedenis lezen we, dat de discipelen van Christus door dit wonder Zijn heerlijkheid hebben aanschouwd.

Beste lezer(es), kent u de heerlijkheid van de Heere Jezus al door het geloof?

U zult zeggen: wat is die heerlijkheid dan precies?

Dat deze almachtige Christus, Die van water wijn maakte, Zichzelf wilde vernederen.

Vernederen tot in de dood!

Ik kan ook zeggen: vernietigen tot in de dood.

Kent u Hem al door het geloof?

Alleen dàn zult ook u deze heerlijkheid aanschouwen,

dat Hij u, de dode zondaar, voor eeuwig levend maakt.

Ds. D.J.W. Kok


 

VAN DE DIACONIE

Bestemmingscollecten in de maand februari:

D.V. Zondag 4 februari 2018  Collecte voor het Werelddiaconaat voorheen Luisterend Dienen.

Gezondheidszorg voor allerarmsten in Rwanda

Projectnummer: RW.2.007

Op zondag 4 februari a.s. wordt in onze gemeente een collecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor gezondheidszorg onder de allerarmsten in Rwanda.

Rwanda is, na de genocide in 1994, volop in ontwikkeling. Een groot deel van de gezondheidsvoorzieningen wordt ondersteund door kerken. Zo ook het Health Centre in Cyangugu. Hier komen elke maand zo’n 2.500 patiënten. Aanpassingen zijn noodzakelijk om de zorg te verbeteren en toegankelijker te maken voor de allerarmsten.

Door de armoede kunnen velen de medische zorg niet betalen. Toch wil de kliniek graag helpen. Een financieel steunfonds is onmisbaar. Het is bovendien niet eenvoudig om als patiënt naar de kliniek te komen. De afstand is vaak te groot en de reiskosten zijn te hoog. Daarom gaan hulpverleners ook naar de mensen toe. Verder is het gebouw en zijn de faciliteiten aan een opknapbeurt toe.

Samen met u en jou maken we gezondheidszorg voor de allerarmsten in Rwanda mogelijk.

Pastor Bertha is dankbaar voor de aandacht van het gezondheidscentrum voor de vele arme mensen: “Voor hen is het leven erg zwaar. Maar door deze aandacht is er hoop in een moeilijk bestaan.”

Kijk voor meer informatie op de website van Project 10 27: https://www.project1027.nl/rwanda-gezondheidszorg-kliniek/

Project 10 27 – De naam van het diaconale programma van de GZB is ontleend aan Lukas 10 vers 27, waarin we worden opgeroepen God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

D.V. Zondag 11 februari wordt het Heilig Avondmaal gehouden. De Avondmaal collecte heeft twee bestemmingen: St. de Hoop en St. Ontmoeting

De Hoop helpt

Mensen worden bij De Hoop gezien. Wij helpen op betrokken en deskundige wijze kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen of verslavingsproblemen om tot herstel te komen.

Waarom De Hoop
We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven

Iedereen kan in het leven tegen problemen aanlopen waar je zelf niet zomaar uitkomt. Soms kan een specifieke gebeurtenis alles op zijn kop zetten. Soms loop je op tegen jezelf of je onvermogen om dingen te veranderen. Je merkt misschien dat je jezelf niet meer in de hand hebt, of dat je maar niet verder komt. Je voelt je belemmert door angst, boosheid of je voelt je somber. Misschien weet je al wat er met je aan de hand is, misschien nog niet.

Wanneer er problemen zijn ontstaan en je hulp wilt, zoeken we met jou op welke gebieden herstel nodig is. We zoeken passende hulp voor jouw situatie en willen je gedurende de behandeling hoop en perspectief bieden en daarmee uitzicht op een nieuw leven. De weg ernaar toe gaan we samen. We respecteren wie je bent, of je ons geloof nu deelt of niet. Ieder mens is bij ons welkom. We geloven dat je waardevol bent en dat er hoop is om verder te komen.

Herstel in een liefdevolle omgeving
Mensen worden bij De Hoop gezien. We bieden hen hoop en werken samen aan herstel in een liefdevolle omgeving. Goede, deskundige zorg mét een hoopvol toekomstperspectief, dat is waar wij iedere dag voor gaan. De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit onze deskundigheid en met als bron ons geloof, bieden we hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen. We bieden onze hulp in Amersfoort, Apeldoorn, Dordrecht, Houten, Rotterdam, Veenendaal en Vlissingen (afdeling Sta op zorg).

ggz-zorg en meer
We bieden je goede ggz-zorg. Je kunt vertrouwen op de deskundigheid van onze professionals die samen met jou werken aan herstel. Behandeling is altijd maatwerk, voor niemand hetzelfde. We stellen jou centraal, met het probleem waarmee je bij ons aanklopt. Maar we kijken ook verder dan dat! We kijken daarom niet alleen naar de aandoening of de verslaving die je wellicht hebt, maar ook naar de gevolgen hiervan voor andere terreinen in je leven. Hoe gaat het in je relatie, in je werk, je woonsituatie? We geloven dat je als mens gemaakt bent om in relatie te leven met jezelf, anderen, de schepping en met God. Daarom kijken we met jou op welke van deze gebieden hulp nodig is.

Stichting Ontmoeting
Vastgelopen mensen worden door Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. We leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en de juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven.

Met Vrijwilligers en Professionals:
Dankzij onze vrijwilligers en medewerkers kunnen we deze missie uitvoeren. Ze zetten zich met hart en ziel in voor hun medemens. Door een luisterend oor of praktische begeleiding te bieden. Of door ondersteunende taken te verrichten.

Door gebruik te maken van ons hulpverleningsaanbod kunnen onze cliënten hun leven een nieuwe wending geven. Dit aanbod bestaat uit: ambulante begeleiding, wonen, ontmoeting netwerken, inloop, pastoraat, activering en veldwerk.

Door professionaliteit en betrouwbaarheid te koppelen aan naastenliefde kunnen wij net een stap verder gaan voor onze cliënten. Door te werken met professionals en vrijwilligers, gesteund door een trouwe achterban, kunnen we méér betekenen en werken we elke dag aan de verbinding met onze cliënten. Dit is alleen mogelijk dankzij intensieve samenwerking en betrokkenheid.

Het resultaat?
Intermenselijke verbindingen met een blijvende meerwaarde. Een thuis voor mensen die dit ontberen in een verwarrende wereld. Zelfredzame mensen die kunnen rekenen op een blijvend sociaal netwerk. Wij blijven altijd dichtbij en toegankelijk. In verbinding met Christus, dichtbij elkaars hart, dichtbij elkaars huis en zichtbaar in de wijk.

Namens de diaconie,
Dick Koetsier

Van de Diaconie
Vakantie vier je samen, zonder uitzondering! Een unieke samenwerking tussen Het vakantiebureau.nl en RCN Vakantieparken maakt vakantie voor iedereen mogelijk. Ook dit jaar biedt RCN-Vakantieparken via Hetvakantiebureau.nl 100 gezinnen met een inkomen op bijstandsniveau, een GRATIS vakantie aan! Hetvakantiebureau.nl vraagt hiervoor alleen een kleine bijdrage (€ 75,- voor een verblijf van een week en € 35,- voor een weekend). De vakanties kunnen het hele jaar door geboekt worden op een van de parken van RCN in Nederland, dus ook in de zomervakantie! Bij een groot aantal aanvragen wordt het aanbod de komende jaren nog verder uitgebreid.

Voor verdere informatie of belangstelling kunt u contact opnemen met onderstaande diakenen.

van Olst tel. 0525-633048 hgvanolst@hetnet.nl
Bovendorp tel. 0525-795079 wimbovendorp@hotmail.nl

 

Aangepaste vakanties
Evenals  voorgaande jaren willen we u informeren over de mogelijkheden voor vakantieweken voor gemeenteleden met een beperking.

Zo worden er weken georganiseerd voor de volgende doelgroepen:

Lichamelijke en/of verstandelijke beperking, alleen gaanden, echtparen

waarvan één of allebei  een beperking heeft.

Deze weken worden door meerdere instanties aangeboden.

Centraal tijdens deze weken staat het Woord van God. Zo is er toerusting

en bezinning  tijdens de te houden weken, opdat de Heere ook in deze

de Eer zal ontvangen die Hem toekomt.

De Organisatie Voor Elkaar Vakantieweken zijn nog op zoek naar Vrijwilligers die zich tijdens onze vakantieweken voor onze gasten willen inzetten.

Voor verdere informatie of belangstelling kunt u contact opnemen  met onderstaande diakenen.
Bovendorp tel. 0525-795079 wimbovendorp@hotmail.com
van Olst tel. 0525-633048 hgvanolst@hetnet.nl


 

OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar februari 2018

04 feb.  Jolanda Wolf, Annerike van t Hof en Joanne Wolf

11 feb.  Dorien van Werven, Esther van ’t Hul en Lotte Boeve

18 feb.  (wisselzondag) Renate van Norel, Krista van Norel

25 feb.  Janneke Groothuis, Janine Koele en Marit Wolf

Mocht je niet kunnen op de datum dat je bent ingepland, dan graag zelf met iemand ruilen.
Vindt u het leuk om op te passen, dan graag contact opnemen met Carlien Boeve: 0525-620625 of pleij151@planet.nl
Ook tieners zijn van harte welkom. 

 

Oppasrooster Dorpskerk  2,5+ groep februari 2018
04 Feb. Dianne uit de Fles, Esther Eibrink en Thirza Smit.

11 Feb. Maja Dokter, Julius v ‘t Slot en Simon Beekman

18 Feb. Wisselzondag Maranatha kerk    Marjolein de Weerd en Williane Kroes.

25 Feb. Jantine Boeve, Bernadet Groothuis en Janine Wolf.

Info Joke Immeker: trimsalonjoke@hotmail.com of 06-29148335

 

Oppasrooster Maranathakerk februari 2018
04 febr. Gerdien Brussen – Anne-Marije van Oene – Sophie Witvliet

11 febr. Anita van Triest – Adrianne v/d Werfhorst – Tamara Doornewaard

18 febr. Mariska van Oene – Gertia van Loo – Emma Dragt

25 febr. Hendrina van Loo –  – Judith v/d Wetering
Info: Anita van Triest 06-11974371 / anita_vantriest@hotmail.com


 

ALGEMENE BERICHTEN

 

Winteractie: Sinaasappel-actie zaterdag 3 maart 2018

Doel:   Help mee bouwen aan een school voor kansarme kinderen!!!

Waar:  In het dorpje Misolo in het land Malawi in Afrika.

Misolo is een klein, maar groeiend dorp in het zuidoosten van Malawi, een regio waar 95% van de bevolking moslim is. Omdat er geen basisschool in het dorp is, gaan veel kinderen niet naar school. Met hulp van o.a. Oldebroek en een aantal vrijwilligers uit Baarn willen we in 2018 een school gaan bouwen waar christelijk onderwijs wordt geboden. Bijzonder is dat een aantal moslims in het dorp gratis grond ter beschikking heeft gesteld voor de bouw van de school.

Malawi is één van de armste landen ter wereld. De meeste mensen moeten rondkomen van minder dan 2 dollar per dag. Zij proberen zich te redden met hun zelf verbouwde maïs en groenten. Een groot deel van de bevolking leeft onder de armoedegrens. 11% van de bevolking is besmet met HIV/aids. En er zijn meer dan één miljoen weeskinderen.

Ds. Lieuwe Schaafsma en zijn vrouw Wieke werken al een aantal jaren in het zuiden van Malawi voor de GZB. Hun werk bestaat uit het toerusten van christenen en het brengen van het evangelie onder moslims in dit gebied. De partnerkerk van de GZB is de Presbyteriaanse Kerk van Centraal-Afrika. Dit is de grootste kerk van Malawi.

Lieuwe en Wieke Schaafsma trekken zich het lot aan van de kinderen in Misolo en willen zich graag inzetten voor de komst van een christelijke basisschool. De school zal 4 christelijk leerkrachten krijgen en heeft plek voor maximaal 400 leerlingen van 6 tot en met 10 jaar. Het doel van de school is om alle kinderen van het dorp christelijk onderwijs te bieden, hen toekomstperspectief te geven, en zo de liefde van Christus te laten zien.

Sinaasappel-actie
Beste gemeenteleden u hebt gelezen dat medechristenen zich vol overgave inzetten voor het (geestelijk) welzijn van onze Afrikaanse medemens. Zij doen dat vanuit een diep verlangen Jezus te dienen. Zullen wij in ons rijke Europa dan ook ons steentje bijdragen en ook biddend om hen heen staan.

Slechts 1 zaterdagmorgen helpen op 365 dagen is dan toch maar een kleine opoffering. Meld je dus aan om te helpen venten en of chauffeuren. Het geeft voldoening, het brengt je in contact met andere gemeenteleden en je doet het voor onze medemens en voor God. Onze taak is immers: Zijn liefde te verkondigen met mond, handen en voeten.

De vraag is: Wilt u, wil jij 1 zaterdagmorgen opofferen om onze medemens, kinderen zonder toekomst,  weer een toekomst te bieden? Als gemeente van Jezus Christus wil ik daarom een appèl op u doen.

Meld je aan bij ondergetekende.

Het bespaart ons als Sinaasappelteam tevens heel veel –onnodig- regelwerk om de planning rond te krijgen.

We hopen en bidden voor een fijne en gezegende actiedag.

Namens het Sinaasappelteam,
Henk van Raalte

Mail: henkvanraalte@hotmail.com
Tel: 0525-621824

 

DEURWERK OLDEBROEK-WEST
Gewapend met paraplu, evangelisatiemateriaal en cadeautjes trokken we de wijk in. Bij de opening had Aart Elbertsen ons toegerust met een Bijbelgedeelte waarin stond dat Jezus de schare zag en met ontferming bewogen was. Met deze houding mochten we aanbellen bij de vele deuren. Met ontferming bewogen op zoek naar mensen die de Here Jezus niet kennen. De ontmoeting met een aanstaande vader was toch wel héél bijzonder. Toen we hem het cadeautje namens de kerken aanboden, zei hij dat hij sprakeloos was. Hij geloofde vroeger wel, maar noemde zichzelf nu een soort verloren schaapje. Dit was gekomen door allerlei ellende die hem getroffen had, waardoor hij tot overtuiging was gekomen dat God er niet voor hem was. Hij was wel van plan om zijn kind, als het geboren was, christelijk op te voeden. Refererend aan zijn eigen benaming van “verloren schaapje” hebben we hem gewezen op de goede Herder die juist naar verloren schapen op zoek is. Hij dacht even na en trok toen opeens de conclusie:  “Misschien is dan dit, wat jullie me nu komen brengen, een teken dat God me niet vergeten is.” Wat mooi om dat zo te horen. Al met al was het weer een avond met vele goede momenten: ontmoetingen met broeders en zusters in het geloof, met kerkgangers zonder geloofszekerheid, met mensen die langzaam maar zeker afgedwaald waren. Bijzonder om te ervaren hoe “vriendelijk” de Oldebroekers zijn. Iedereen nam het cadeautje aan en ook vanavond was er geen enkele negatieve reactie. Hopelijk is dit een bemoediging voor mensen die telkens de stukjes over het deurwerk lezen, maar het nog niet zien zitten om mee te gaan: Het is echt minder eng dan het lijkt. En zeker op zo’n avond als vanavond, als iemand onze komst aan zijn deur letterlijk interpreteert als een signaal van God naar hem, wat is het dan geweldig om te ervaren dat de Almachtige God kleine mensen als wij wil gebruiken!

De komende avonden staan gepland op dinsdagavond 6 februari en 6 maart. We verzamelen om 18.30 uur in het Open Huis. Voor meer informatie of vragen:

Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023.

 

Kerkdienst woensdagavond 28 februari 2018 in de Maranathakerk
Op Deo Volente woensdagavond 28 februari 2018 is er in de Maranathakerk een doordeweekse kerkdienst. In deze dienst hoopt ds. P. Molenaar, Hervormd emeritus predikant, woonachtig te Lunteren, voor te gaan. De dienst begint om 19:30 uur.

De beste plaats om te verkeren is in Gods Huis. Een betere tijdsbesteding dan onder het Woord van God te verkeren is er niet.

Als we in de gelegenheid zijn om te komen en het is in ons leven om de HEERE te doen, dan zullen we onze plaats niet leeglaten! Nee, dan nemen we toch zoveel mogelijk anderen mee als we kunnen? Dan zingen we het met Psalm 122 vers 1:

Ik ben verblijd, wanneer men mij  Godvruchtig opwekt: “Zie wij staan

Gereed, om naar Gods huis te gaan.

Kom, ga met ons, en doe als wij.”

Jeruzalem, dat ik bemin;

Wij treden uwe poorten in;

Daar staan, o Godsstad, onze voeten.

Jeruzalem is wel gebouwd,

Wel saamgevoegd; wie haar beschouwt,

Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.

Gemeenteleden, jong en oud: Heeft u/heb jij lust den HEERE te vrezen, ’t Allerhoogst en eeuwig goed?

Een gezegende dienst toe gebeden.

Boodschappenpakketten
De zegelacties van EMTE en BONI hebben in totaal 53 boodschappenpakketten opgeleverd. De 53 dozen zijn ter beschikking gesteld aan de diaconie en die zal er een passende bestemming aan geven. Alle gevers van zegels, zelfs volle boekjes mochten we in ontvangst nemen, hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij dit stukje gemeente zijn!

Rianne Schuurman en Matje van Norel.

 

Beste gemeente,
Het nieuwe jaar is alweer even onderweg, tijd voor het laatste stukje vanuit Oldebroek. Ik heb namelijk mijn ticket geboekt en hoop op 1 maart weer naar Uganda te gaan. Ik kijk er erg naar uit om mijn werk weer op te pakken en weer aan de slag te gaan. Het was goed om deze maanden in Nederland te zijn, het kon ook niet anders door mijn ziekte. Het waren maanden van bijkomen, herstellen, nieuwe krachten opdoen, genieten van familie en vrienden, organiseren van acties en inkomsten werven. Maar het is ook goed om straks weer terug te gaan en weer een doel te hebben. Het meeste werk is gelukkig gewoon doorgegaan, maar er is ook werk blijven liggen. Zo hoop ik straks weer verder te gaan met de snoezelruimte, waar ik al eerder over schreef. Vanuit Uganda krijg ik enthousiaste berichten. Er wordt naar mijn komst uitgezien, de kinderen missen mij en hebben weer zin in de zaterdagen waar ze bij mij een cake bakken, knutselen of spelen.

In januari mocht ik 2 presentaties geven, 1 voor de tieners van OJW ’t Loo en 1 voor alle belangstellenden. Het waren 2 mooie avonden waar ik dankbaar op terug kijk. Ik mocht vertellen over Uganda, de armoede, de kinderen en mijn werk. Daardoor hebben meer mensen nu een beter beeld gekregen van wat ik doe en hoe ik in Uganda leef. Waardevol om te delen! Met name de avond bij de tieners vond ik heel bijzonder. De tieners waren muisstil en luisterden vol aandacht. Later kreeg ik enthousiaste reacties van ouders en leidinggevenden. Acties worden de tieners op touw gezet om geld in te zamelen. Heel bijzonder vind ik dat!

Mijn tijd in Nederland leverde ook een aantal nieuwe donateurs op. Heel fijn, dat betekent dat u betrokken bent bij mijn werk en de kinderen. Helaas zijn mijn maandelijkse inkomsten nog niet voldoende om al mijn vaste lasten te kunnen betalen. Daarom ben ik nog steeds op zoek naar mensen die mij financieel willen ondersteunen. Doordat ik op vrijwillige basis werk, ontvang ik geen inkomsten. Het is daardoor heel simpel: als ik geen inkomsten ontvang, kan ik mijn werk in Uganda niet blijven doen. Als u mijn werk in mijn Uganda een warm hart toedraagt en zo de kinderen wilt helpen, denk er dan eens over na om mij maandelijks te ondersteunen. Dat kan al vanaf €5 of €7,50. Natuurlijk is ook elke eenmalige gift van harte welkom, maar maandelijkse ondersteuning biedt meer financiële zekerheid. Giften kunnen overgemaakt worden op rekeningnummer: NL84 RABO 0362 4140 17 t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht, ovv ‘Project KD1617’ (belasting aftrekbaar) BELANGRIJK: bij maandelijkse ondersteuning, geef dit even door aan Sheila Ruijs: sheilaruijs@yahoo.com of 06-2515 6636. Alvast hartelijk dank!

 

Bij Boekhandel Pool en mijn ouders (Stationsweg 44) zijn mooie te kaarten te koop waarvoor de opbrengst voor mijn werk bestemd is. Het zijn allerlei algemene kaarten, met bloemen, vlinders, molens enz. De kaarten inclusief envelop kosten €1 per stuk en 6 voor €5. Bij boekhandel Pool zijn al vele kaartensets verkocht, daarvoor dank! De kaarten zullen gewoon te koop blijven, dus schroom niet om mij op deze manier te ondersteunen.

Via deze weg wil ik u hartelijk bedanken voor alle hulp die ik van u ontvangen heb. Dat kan zijn door een kaartje, bezoek, mailtje, gift, kleding of andere spullen enz. Er wordt duidelijk met mij meegeleefd, meer dan ik had kunnen denken en verwacht had. Dat is heel bemoedigend voor mij! Ik hoop dat u voor mij en mijn werk wilt blijven bidden.

Ik hoop het volgende stukje vanuit Uganda te schrijven.

Hartelijke groet,
Miranda v/d Berg
www.mirandainuganda.nl
mirandainuganda@gmail.com
0525-632755

Midwinterwandeling vanuit en Stamppottenbuffet in de Maranathakerk t.b.v. schoolbouw Malawi
D.V. zaterdag 10 februari organiseren wij voor jong en oud een midwinterwandeling. De looproute zal ongeveer 1,5 uur in beslag nemen. Om 14.00 uur starten we met koffie en wat lekkers in de Maranathakerk. Vanaf 14.15 uur kunt u dan op eigen gelegenheid starten met de wandeling. Onderweg wordt er nog gezorgd voor een warme chocolademelk.

De kosten voor deelname aan de wandeling bedragen 5 euro per persoon, per gezin is dat bedrag 15 euro.  De gehele opbrengst is bestemd voor het winterproject Schoolbouw in Malawi.

Na de midwinterwandeling zal er tussen 17.00 en 17.30 uur een stamppottenbuffet beginnen in de Maranathakerk. De inloop voor het stamppottenbuffet is vanaf 16.00 uur. Er zullen dan ook nog een aantal verlotingen worden gehouden ten bate van de winteractie.

De kosten voor het stamppottenbuffet bedragen 14,00 euro per persoon vanaf 12 jaar. Kinderen van 0 tot en met 4 jaar zijn gratis en kinderen van 5 tot en met 11 jaar betalen 6 euro.

U kunt afzonderlijk aan één van beide activiteiten deelnemen. Wilt u aan beide activiteiten meedoen dan krijgt u 2,50 euro korting per persoon

Voor de midwinterwandeling vanuit  en het stamppottenbuffet  in de Maranathakerk dient u zich van tevoren op te geven. Dit kan door middel van het inleveren van het aanmeldingsformulier, dat op zondag 28 januari werd uitgedeeld bij de uitgang van beide kerken.

Let op:
De aanmeldingen kunnen op D.V. zondag 4 februari ingeleverd worden in de bus onder de toren van de Dorpskerk of in de bus in de hal van de Maranathakerk.

Verder kunt u zich aanmelden, tot en met maandag 5 februari, bij Gerrit van der Linde per telefoon 0525 – 795054 of via het mailadres g.vanderlinde@lijbrandt.nl

De kosten voor de wandeling en/of het buffet kunnen op de actiedag voldaan worden. De gehele opbrengst is bestemd voor het winterproject Schoolbouw in Malawi.

Wij hopen u te zien op D.V. 10 februari, namens de projectgroep winteractie: Jaap, Bertus, Herma, Erik, Gerrit, Ester, Severijn en Jennie

Samen klussen ten bate van winteractie: Bouwen aan een school in Malawi
Aan het einde van de maand januari werden er kluskaarten uitgedeeld aan de kinderen in de gemeente. Door het doen van klusjes kunnen kinderen actief geld inzamelen voor de winteractie en helpen op deze manier ook mee aan de schoolbouw in Malawi.

Als de klusjes geklaard zijn, kunnen de kluskaarten met de opbrengst ingeleverd worden bij de leiding van de clubs en en bij de leiding van de zondagscholen. Dit kan tot en met D.V. zondag 4 maart

De kluskaarten kunnen ook ingeleverd worden in de bus onder de toren van de Dorpskerk en in de bus in de hal van de Maranathakerk.

Voor degene die het hoogste bedrag bij elkaar klust, ligt er een mooi prijsje klaar.

Heb je nog geen kluskaart of wil je er nog één extra dan kan je deze bestellen bij Gerrit van der Linde. Tel. 0525 – 795054 of per mail: g.vanderlinde@lijbrandt.nl

Veel succes namens de projectgroep winteractie: Jaap, Bertus, Herma, Erik, Gerrit, Ester, Severijn en Jennie

 

Op weg naar Turkije en Jordanië!

Beste gemeente,
Wij zijn ons aan het voorbereiden om op reis te gaan! Zoals jullie misschien weten, gaan we eind februari naar het Midden-Oosten. We willen verschillende plekken bezoeken en ontdekken of God ons misschien roept om voor een langere tijd naar het Midden-Oosten te gaan. We hebben het verlangen om met vluchtelingen te werken en we ervaren dat God ons heeft geleid om deze stap te zetten.

Op D.V. maandag 26 februari vliegen we naar Istanboel waar we ongeveer 3 weken verblijven. We zijn daar voornamelijk betrokken bij een ‘Huis van Gebed’. Voor sommigen is dit misschien onbekend, maar dit is een plek (tegenwoordig in bijna elk land) waar mensen vanuit verschillende denominaties samen komen om God te zoeken en voorbede te doen. Het Huis van Gebed in Istanboel doet veel voorbede voor het Midden-Oosten, vluchtelingen, Israël etc. We geloven dat gebed het begin is van waaruit we alles mogen doen. Het is ons verlangen om deze tijd apart te zetten voor God, Hem te zoeken en mee te bidden voor de situatie in het Midden-Oosten. We hopen ook dat het een tijd zal zijn waarin God meer zal spreken en wij meer visie krijgen voor de toekomst.

Daarna gaan we naar Amman, de hoofdstad van Jordanië. Hier verblijven we op een basis van Jeugd met een Opdracht. We willen een aantal vluchtelingenkampen bezoeken en kijken naar het werk wat zij doen daar. We hopen een idee te krijgen van het land en een beetje te proeven hoe het daar is. We verwachten ongeveer 4 weken hier te blijven, maar we zijn open om eventueel iets langer te blijven, als we daar ter plaatse misschien nog nieuwe contacten krijgen.

Willen jullie met ons mee bidden dat we een goede tijd hebben en God zal spreken en ons de volgende stap zal laten zien? Bedankt voor jullie betrokkenheid.

Hartelijke groeten, Seth en Lisette Obbink – van den Heuvel
sethenlisette@gmail.com

Ps. Onze bankrekeningnummer is gewijzigd, giften kunnen vanaf nu overgemaakt worden naar: NL28ASNB0706820452, Tnv. S.M Obbink
Kerk en Israël
“Koninklijk kiezen” het thema van de Near East Ministry zomer conferentie.

Deze zomer houdt de  Near East Ministry weer de Reveil conferentie weken. De NEM  is een christelijke organisatie die vanuit de verzoening in Jezus Christus de ontmoeting met Israël en de Arabische volken wil stimuleren.

De inspiratie van de NEM vindt zijn oorsprong in Jesaja 19: 23 – 24:

Op die dag zal er een gebaande weg zijn van Egypte naar Assyrië. De Assyriërs zulllen in Egypte komen en de Egyptenaren in Assyrië. De Egyptenaren zullen samen met de Assyriërs de Heere dienen.

Op die dag zal Israël de derde zijn naast Egypte en Assyrië, een zegen in het midden van de aarde.

De NEM vertaalt deze visie naar 3 kernpunten: Dienen uit liefde, Bidden met verwachting en Leren bij de Bron.

Dienen uit liefde
De NEM zendt vrijwilligers uit naar het Midden Oosten om te dienen onder Joden en Arabieren.

Bidden met verwachting
In het gebed wordt het Midden Oosten aan de Heere God opgedragen en wordt er voor de activiteiten in Nederland gebeden.

Leren bij de Bron
De Bijbel is de belangrijkste bron van inspiratie voor de NEM. Het Woord van God is de basis voor het werk in het Midden – Oosten en de bron van hoop. De NEM voelt zich aangesproken door wat de Bijbel zegt over de bijzondere relatie die wij als christenen met het volk Israel hebben. Daar geven zij ook onderwijs over.
Vanuit de visie om te leren bij de Bron, organiseert de NEM elke zomer de Reveil conferentie weken.

Het thema van de komende Reveilweken is: KONINKLIJK KIEZEN. (vanuit de geschiedenis van Jozef)

Een paar bijzondere eigenschappen van de reveilweken zijn:

Naast de gezamenlijke samenkomsten zijn er bijeenkomsten in kleine gespreksgroepen.                                                                                      Verdeling in groepen van 0-12jr, 13 – 17 jr,18-25 jr en 26jr en ouder. De kinder- en tienerprogramma’s zijn zeer populair. Er is aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en op de week in Kroeze Danne is een doventolk aanwezig.

Data en locaties

Mini – Reveilweek 9 – 13 mei NEM terrein in Voorthuizen                                                                                                                 Reveilweek 1 : 21 juli – 27 juli de Kroeze Danne Ambt Delden                                                                                                                                          Reveilweek 2 : 28 juli – 3 augustus NEM terrein Voorthuizen                                                                                             Reveilweek 3: 4 – 10 augusutus NEM terrein Voorthuizen

Ook kunt u als daggast de bijeenkomsten bezoeken. Voor meer informatie: https://nemnieuws/reveilweken

 

Evangelisatiezangavond “Heel de natuur verkondigt”
Op D.V. zaterdag 17 februari 2018 wordt voor de 2e keer in Oldebroek een zangavond t.b.v. evangelisatie in Zuid-Limburg gehouden. Het concert zal plaatsvinden in de Dorpskerk van Oldebroek. De avond begint om 19.30 uur, de kerk gaat open om 19.00 uur. Het thema van de avond is: “Heel de natuur verkondigt”.

 

De medewerkenden zijn:

 • Samengesteld Evangelisatiekoor o.l.v. Jan Hendrik van Schothorst
 • Hervormd Kinderkoor IJsselmuiden o.l.v. Ton Adema
 • Gerard Harbers, orgel
 • Hugo van der Meij, vleugel
 • Lianne Laurens, dwarsfluit
 • Margriet Veen, viool
 • Marnix Klooster, contrabas
 • Ev. Jan Bayense, appèlwoord

De toegang is gratis. De opbrengst van de sponsoring en collecte is bestemd voor ‘Een boodschap voor Kerkrade’ en voor de ‘Stichting Evangelisatie Bunde en Omstreken’.

Iedereen is van harte welkom op deze zangavond! Meer informatie kunt u krijgen via concertlunteren@gmail.com of via facebook: Samengesteld Evangelisatiekoor.

 

Houvast-avond (’t Harde)
Heb je in de afgelopen jaren belijdenis gedaan? Volg je dit jaar belijdeniscatechisatie? Denk je na over het belijdenis-doen? Dan organiseert de HGJB voor jou een avond: op donderdag 8 februari is er een Houvast-avond in de Elimkerk, ’t Harde.
Met elkaar denken we na over het thema ‘gelovend volhouden’. Uiteraard is er ook voldoende ruimte voor ontmoeting, zingen en bijbelstudie. Daarnaast zijn er verschillende workshops over thema’s als: ‘Geloven en twijfels’, ‘De bedoeling van het avondmaal’, ‘Belijdenis gedaan, en dan?’ en ‘Discipelschap, hoe ben ik een getuige?’

De avonden beginnen om 19.30 uur (inloop 19.00 uur) en zijn rond 22.00 uur afgelopen.

Hoofdthema is dit jaar ‘gelovend volhouden’, naar aanleiding van Hebreeën 12. Er worden verschillende workshops gegeven over de praktijk van het christenleven. Daarnaast zal HGJB-medewerker Jan-Willem Bout, Eline van Vreeswijk of Herman van Wijngaarden een bijbelstudie geven en is er volop ruimte om met elkaar te zingen (onder begeleiding van plaatselijke muziekgroepen).
Voor aanmelding of meer informatie: https://www.hgjb.nl/voor-jongeren/activiteiten/activiteit:houvast-avonden.htm

 

Moederkring
Beste moeders,
We willen jullie uitnodigen voor de moederkring in februari. Het zijn altijd gezellige en waardevolle ochtenden, waarop we samen met een thema bezig zijn. Op 14 februari is dat thema Geloven, waarom heb je daar de kerk eigenlijk voor nodig? Dat thema zal door Jasper Lensen worden ingeleid. Daarna gaan we in groepjes uit elkaar om onze ervaringen uit te wisselen en door te praten over dit thema.
Ben je nog niet geweest en wil je eerst wat informatie? Schroom niet om een van ons aan te spreken of te bellen. Er is ook tijdens de morgen kinderoppas aanwezig. We starten om 09.15 uur. Je kunt vanaf 09.00 uur binnenlopen voor een praatje en kopje koffie. Om 11.15 uur is de morgen afgelopen. De morgen wordt in het Open huis gehouden.
Samen nadenken over de (geloofs)opvoeding van onze kinderen is leerzaam, bemoedigend en gezellig! We heten je welkom op deze morgen!
Met vriendelijke groet,
Maja Dokter, Lia Doorneweerd, Rianne Schuurman (0525-630828), Corina Boerendans

 

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven
Vanaf zaterdag 10 februari kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.

Ds. A.D. Poortman zal in deze dienst preken over het thema: De Bron. Dit thema is gekozen naar van het gedeelte uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 4 : 4 – 14.

Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Poortman zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk. Iedereen is van harte welkom om de dienst bij te wonen op zaterdag 3 februari om 16.00 uur. Adres: CG Kerk Eben-Haëzer, Hofkampstraat 39, Almelo.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 

Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek
De diaconie van de Pauluskerk werkt samen met nog 11 kerken in de gemeente Oldebroek in het Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek. Dit platform is in september 2014 opgericht en heeft een aantal werkgroepen die erg actief zijn zowel binnen de kerkelijke gemeenschappen maar ook daarbuiten.

 

SchuldHulpMaatje Oldebroek is er een van.
Wist u dat er in de gemeente Oldebroek vanaf januari 16 schuldhulpmaatjes actief zijn?

In 2017 behandelden zij 33 hulpvragen waarbij cliënten langer of korter door een SchuldHulpMaatje zijn en worden begeleid?

Wist u ook dat de schulden bij jongeren belangrijk toenemen en dat er speciale SchuldHulpMaatjes zijn die deze jongeren begeleiden?

Zij kunnen ook informatie krijgen op een speciale website voor jongeren: www.moneyfit.nl

Zo is er ook de werkgroep Zorgsaam Oldebroek.

Onder het motto “In de gemeente Oldebroek mag niemand eenzaam zijn” worden zorgmaatjes gekoppeld aan ouderen die zich eenzaam voelen of geen sociaal netwerk meer hebben. Zij brengen met regelmaat een bezoekje, maken samen met de ouderen een wandelingetje of doen samen een boodschapje.

Zorgsaam Oldebroek heeft 20 zorgmaatjes (en heeft plek voor mannelijke zorgmaatjes) en heeft 33 ouderen die frequent worden bezocht. Er ontstaan hierdoor vriendschappen. Hoe mooi kan dit werk zijn!

 

Keukentafelgesprekken
Ook is het DPGO vertegenwoordigd in de Adviesraad Sociaal Domein. Zij kwamen met de volgende bevindingen;

Mensen van 75 jaar en ouder worden via de gemeente Oldebroek bezocht voor een zogenaamd “keukentafel gesprek” Hierbij wordt de zorg behoefte geïnventariseerd.

Uit onderzoek in de gemeente Oldebroek blijkt dat de waarde van dit gesprek door de ouderen erg wordt onderschat.

In deze gesprekken wordt de mate van zorg bepaald die de betreffende oudere kan en moet krijgen. Vaak doen ouderen zichzelf te kort doordat zij zich beter voordoen dan ze werkelijk zijn. Ook zijn ouderen vaak slecht voorbereid op dit gesprek.

De diaconieën adviseren deze ouderen om zich voor dit gesprek bij te laten staan door een onafhankelijke deskundige. Deze zijn beschikbaar in de vorm van de Vrijwillige Ouderen Adviseur. Via uw diaconie kan u een naam worden aangereikt.

Theo Koele.
Voorzitter DPGO

Vacatures binnen het DPGO (diaconaal platform gemeente Oldebroek) als diaconie zijn wij op zoek naar gemeenteleden die zich voor onderstaande vacatures willen inzetten.

Vacature Penningmeester Diaconaal Platform

In het dagelijks bestuur van het Diaconaal Platform ontstaat, door het rooster van aftreden van Bert van Renselaar (van Luctor et Emergo), per 1 januari 2017 een vacature.

Bert is penningmeester. Deze rol wordt ad interim ingevuld door de penningmeester van SchuldHulpMaatje, Egbert Nagelholt.

Deze rol brengt de volgende inspanning met zich mee:

– de penningmeester beheert de financiën van het platform. Aangezien we hebben afgesproken dat er weinig geld nodig is zijn er weinig transacties, dus vraagt dit weinig tijd.

– 1x per jaar is er een kascontrole voorafgaand aan de DPGO kwartaalvergadering.

– de penningmeester is als diaken aanwezig bij de 4 kwartaalvergaderingen van het DPGO.

Gevraagd: een gemeentelid die deze rol gedurende een periode van 4 jaar op zich wil nemen.

 

Vacature Secretaris Diaconaal Platform
Doordat de Reinard Schreurs het ambt van jeugdouderling in zijn kerk heeft aangenomen is deze vacature ontstaan.

Wat doet het DPGO? Het DPGO is de verzameling van een afvaardiging diakenen van een 13-tal kerken uit de gemeente Oldebroek. Vanuit het DPGO zijn Schuldhulpmaatje en ZorgSaam opgericht. Ook hebben we een afvaardiging in de Adviesraad Sociaal Domein. Deze 3 werkgroepen doen dus het werk;

Schuldhulpmaatje (hulp aan mensen die financieel in de put zitten), ZorgSaam (maatjes voor eenzame mensen, Afvaardiging in Adviesraad Sociaal Domein (meedenken met beleid en plannen van de gemeente Oldebroek).

Er zijn 4 vergaderingen per jaar waarbij iedere aangesloten kerk (13 dus in totaal) een afvaardiging stuurt van ca 2 personen. De secretaris notuleert deze vergadering. Tijdens deze vergaderingen krijgen de diakenen informatie over de werkgroepen en wordt er gepraat over actuele thema’s.

Iedere kwartaalvergadering wordt voorbereid door de voorzitter en de secretaris, samen met een afvaardiging van de kerk waar de vergadering wordt gehouden. Deze vergadering duurt maximaal 1 uur.

Opgeteld zijn er dus 8 vergaderingen per jaar waar je bij aanwezig bent.

Verder beheer je als secretaris de mailbox en de ledenlijst van het DPGO. Je hebt geen taak in 1 van de werkgroepen, tenzij je dat leuk vindt.

Je hoeft voor deze functie geen diaken te zijn, enige voorwaarde is dat je lid bent van 1 van de aangesloten kerken. Alle leden van de kerken komen dus in aanmerking! Man of vrouw, oud of jong. Lijkt deze functie je leuk en interessant? Draag je hulp aan andere mensen een warm hart toe en wil jij als secretaris deel uitmaken van een groep mensen die er wil zijn voor onze medemens?

Neem dan contact op met Theo Koele, voorzitter DPGO-email: t.koele2@upcmail.nl

 

Vacature secretaris stichting Schuldhulpmaatje Oldebroek
De vorige secretaris, Heidi van der Streek heeft door omstandigheden in de privésfeer haar functie als secretaris neer moeten leggen.

Wij zoeken met spoed dus iemand die deze vacature wil invullen.

De secretaris is aanwezig op de kwartaal vergaderingen van het bestuur (4 x per jaar) en notuleert deze vergaderingen beknopt.

De secretaris verstuurt hiervoor de (standaard) agenda voor deze vergaderingen met een overzicht van de ingekomen stukken en de notulen van de vorige vergadering. Archiveert (zoveel mogelijke digitaal) de inkomende en uitgaande post en alle belangrijke stukken.

Ook op de jaarlijkse informele afsluiting met bestuur en maatjes is deze aanwezig.

De secretaris geeft als medebestuurslid mede vorm aan het beleid van de stichting.

Verder wordt in onderlinge afstemming bepaalt wie een 2-tal vergaderingen (de Algemene Ledenvergadering en een besturen overleg) van de landelijke stichting Schuldhulpmaatje bijwoont.

De secretaris hoeft geen diaken te zijn maar kan een gemeentelid zijn.

Voor meer informatie over SchuldHulpMaatje kijk op de website: www.schuldhulpmaatje.nl

Ben je enthousiast over dit mooie werk neem dan contact op met: theo.koele@upcmail.nl

 

Vacature algemeen bestuurslid SchuldHulpMaatje Oldebroek
Het bestuur is aanwezig op de kwartaal bestuursvergaderingen  (4 x per jaar).

Ook op de jaarlijkse informele afsluiting is het bestuur met alle maatjes aanwezig.

Het algemeen Lid geeft als medebestuurslid mede vorm aan het beleid van de stichting.

Verder wordt in onderlinge afstemming bepaalt wie een 2-tal vergaderingen (de Algemene Ledenvergadering en een besturen overleg) van de landelijke stichting Schuldhulpmaatje bijwoont.

Overige activiteiten zoals externe contacten worden in overleg verdeeld.

Een algemeen Lid hoeft geen diaken te zijn maar kan een gemeentelid zijn met en warm gevoel voor SchuldHulpMaatje.

Voor meer informatie over SchuldHulpMaatje kijk op de website: www.schuldhulpmaatje.nl

Ben je enthousiast over dit mooie werk neem dan contact op met: theo.koele@upcmail.nl

 

Vacature secretaris ZorgSaam Oldebroek
Doordat Reinard Schreurs een andere functie heeft gekregen heeft hij zich ook terug moeten trekken uit het bestuur van ZorgSaam Oldebroek.
Het bestuur bestaat uit 4 leden: voorzitter, secretaris, penningmeester en een lid. Bij de bestuursvergaderingen is ook altijd onze Pr-medewerker en de coördinator. We vergaderen als bestuur 4 maal per jaar.
Van de secretaris wordt het volgende verwacht:

 • opstellen van de agenda en het maken van een verslag van de bestuursvergaderingen
 • Het verzorgen van correspondentie
 • Het maken van een jaarverslag
 • Meedenken in het beleid
 • Als er taken te doen zijn worden die in onderlinge afstemming verdeeld.

 

Vacature coördinator ZorgSaam Oldebroek
Op dit moment is er één coördinator, Joke de Jong, maar er is grote behoefte aan een tweede. Dit heeft een aantal redenen:

 • ZorgSaam Oldebroek is van maandag tot en met vrijdag ‘s morgens telefonisch bereikbaar. Dat is een grote belasting voor één persoon.
 • Het is van groot belang om een overlegpartner te hebben
 • Voor de continuïteit bij vakanties en ziekte
 • Verdeling van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de coördinatoren zijn de volgende:

 • Telefonische bereikbaarheid in de morgenuren van maandag tot en met vrijdag
 • Intakegesprekken voeren met zorgvragers en vrijwilligers
 • Combineren van zorgvragers met vrijwilligers. Dit gebeurt door een kennismakingsgesprek en navraag na enkele weken.
 • Onderhouden van contact met zorgvragers en vrijwilligers (eens per 3 tot 6 maanden)
 • Organiseren van vrijwilligersbijeenkomsten samen met het bestuur een á tweemaal per jaar.
 • Bijwonen van de bestuursvergaderingen
 • Bijwonen van de vergaderingen van het Platform Informele Ondersteuning (PIO) 6 maal per jaar.
 • Onderhouden van de contacten met andere vrijwilligersorganisaties en professionals over verwijzingen

Het zal duidelijk zijn dat dit een taak is die tijd en inzet vraagt. We zoeken dan ook iemand die zich echt in wil zetten voor deze functie en daarmee een belangrijke bijdrage kan leveren aan oplossen van het probleem van eenzaamheid.
De functie is in financiële zin onbetaald, maar levert heel veel op aan waardering en eigen zinvolle dagbesteding.
Wij zoeken iemand met de volgende eigenschappen:

 • Je hebt het hart op de goede plaats om iets voor een ander te betekenen
 • Je kunt je verplaatsen in de situatie van de ander, zowel zorgvrager als vrijwilliger, om die ander te helpen in diens vraag of zinvolle inzet.
 • Je wilt echt kiezen voor een vrijwilligersbaan die tijd en energie kost.
 • Een vooropleiding is niet nodig. Je hebt van jezelf de eigenschap goed te kunnen luisteren, je hebt mensenkennis en kan goed contact leggen.
 • Je bent bereid om samen met de andere coördinator(en) te overleggen en samen ZorgSaam Oldebroek vorm te geven en uit te bouwen. Er zijn namelijk nog veel mensen die eenzaam zijn en graag een zorgmaatje zouden willen hebben.

 

Vrijwillige zorgmaatjes gevraagd.
In de gemeente Oldebroek zijn, net als in heel Nederland, veel mensen eenzaam en hebben grote behoefte aan een maatje, die op bezoek komt, meegaat naar de markt of ziekenhuis, een wandeling maakt, samen muziek maakt, of noem maar op. ZorgSaam Oldebroek zet die maatjes in bij mensen die zich als zorgvrager bij ons gemeld hebben. Op dit moment zijn zo’n 20 mensen actief als vrijwilliger, maar dat zijn er niet genoeg. We missen met name mannen.

Bij dit vrijwilligerswerk gaat vooral om contact en de relatie maar huishoudelijk werk en lichaam gebonden activiteiten, zoals lichamelijke verzorging en medicijnen geven, doen we niet. Dat laten we aan de professionals.

Vrijwilliger zijn vraagt natuurlijk tijd en inzet, maar levert ook heel veel op. Dat je iets voor een ander kan betekenen maakt ook jezelf rijker. Als vrijwilliger bepaal je zelf wat je aan tijd en activiteit inzet, maar het is niet vrijblijvend: degene aan wie je gekoppeld bent rekent wel op je.

Van een vrijwilliger vragen we het volgende:

 • Je hebt het hart op de goede plaats om iets voor een ander te betekenen.
 • Je wilt tijd en energie geven om het leven van de ander te verrijken volgens afspraken die je zelf maakt. Jij bepaalt hoeveel tijd en welke energie je inzet.
 • Je kunt je verplaatsen in de situatie van de ander en brengt niet je eigen problemen bij de ander
 • Samen met de coördinator bepaal je jouw inzet en kan bij vragen of problemen daar altijd terecht. Regelmatig vinden evaluatiegesprekken plaats.
 • Als je ermee wil stoppen of iets ander doen is dat altijd mogelijk en kan in goed overleg het contact afgebouwd worden.

Met vriendelijke groet,
Theo Koele
Voorzitter Diaconaal Platform Gemeente(n) Oldebroek
Telnr. 06 55740071.

Men kan ook contact opnemen met secretaris diaconie R. Smit
E-mail: R. Smit83@kpnplanet.nl

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand februari 2018, hun verjaardag hopen te vieren:
Mevr. C. Boon – Junte                                                                      1 februari 1937
Harm Aartsweg 44, 8095 RE ’t Loo Oldebroek                           81 jaar

Mevr. G. van de Streek – van ’t Hul                                                1 februari 1927
de Bongerd 5, 8096 MA Oldebroek                                                91 jaar

Dhr. H. van de Kamp                                                                        2 februari 1934
Verlengde Looweg 21, 8095 PG ’t Loo Oldebroek                     84 jaar

Mevr. B. van het Ende – van Putten                                               4 februari 1930
Koeleweg 23B, 8096 RL Oldebroek                                               88 jaar

Mevr. R. Reezigt – Vos Dominee                                                   4 februari 1933
Otto Veeninglaan 82, 8096 XN Oldebroek                                   85 jaar

Dhr. G. Vosselman                                                                            5 februari 1937
Mheneweg Zuid 32A, 8096 RH Oldebroek                                  81 jaar

Mevr. M. Beekman – Vosselman                                                    7 februari 1934
Van Asch van Wijcklaan 101, 8096 AZ Oldebroek                     84 jaar

Mevr. M. Boeve – van Loo                                                                               7 februari 1934
Zuiderzeestraatweg 198, 8096 CG Oldebroek                           94 jaar

Dhr. J. van Hattem                                                                            10 februari 1935
Stationsweg 35, 8096 AV Oldebroek                                            83 jaar

Mevr. G. Morren – Morren                                                                12 februari 1925
Van Asch van Wijcklaan 85, 8096AZ Oldebroek                        93 jaar

Mevr. J. Wolf – Brink                                                                          16 februari 1936
Vierschotenweg 30, 8095 PR ’t Loo Oldebroek                           82 jaar

Dhr. H. Brouwer Sr.                                                                           18 februari 1932
Ottenweg 19, 8096 PT Oldebroek                                                 86 jaar

Mevr. F. van den Bosch – van ’t Oever                                           20 februari 1927
Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek                                             91 jaar

Mevr. J.K. Grootkarzijn – Klein                                                        22 februari 1933
Irisstraat 5, 8096 BW Oldebroek                                                    85 jaar

Mevr. G.A. Vaessen – Monsjou                                                       22 februari 1938
het Kooiveen 30, 8096 MC Oldebroek                                          80 jaar

Mevr. C. Doorneweerd – Borsje                                                      23 februari 1937
Zuiderzeestraatweg 322, 8096 CL Oldebroek                            81 jaar

Mevr. D. van de Streek – van Rijssen                                             24 februari 1929
Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek                                            89 jaar

Dhr. K. van de Schootbrugge                                                         25 februari 1938
Stationsweg 26B, 8096 AX Oldebroek                                          80 jaar

Dhr. H. Veldkamp                                                                              29 februari 1928
Rustenburgsweg 31, 8096 AA Oldebroek                                    90 jaar


Verhoog U, HEERE! in Uw sterkte; zo zullen wij zingen, en Uw macht met psalmen loven.

Psalmen 21 : 14


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

 

 Zieken:
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest).  Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:

-mw. M- Morren-Wolfsen (Zuiderzeestraatweg 257). Op dit moment is de uitslag nog niet bekend van de scans. Maar zij heeft veel pijn en is vermoeid. De scan zal verdere behandeling en medicatie bepalen.

-dhr. J. Wolff (Stuivenzandsweg 4). De operatie aan de aorta kreeg een vervolg in het plaatsen van een pacemaker. Dit heeft ertoe geleid dat meneer Wolff enkele weken in het ziekenhuis heeft gelegen. We zijn dankbaar dat hij nu weer thuis mag zijn.

-mw. A. Berghorst-Huenestein (Stationsweg 32a). Zij kwam ongelukkig ten val, waardoor zij haar heup brak. Een operatie volgde en inmiddels revalideert zij in de Voord.

-dhr. V. Dragt (Zuiderzeestraatweg 325). Hij is bezig aan een stevige prednisonkuur in combinatie met andere medicatie om de ontstekingen in zijn hart te bestrijden.

-mw. H. Klos-Elzerman (Zuidwendigeweg 5a, Oosterwolde). Zij onderging een borstoperatie waarbij de tumor kon worden verwijderd. Ze kreeg inmiddels een positieve uitslag, waarbij er met bestralingen en hormoontabletten geen verdere nabehandeling hoeft te volgen.

-mw. J. de Groot-Evink (Ottenweg 45b). Zij onderging een operatie aan de  meniscus.

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden met ernstige zorgen als  het gaat om de lichamelijke en psychische gezondheid. We bidden de zieken thuis, in de tehuizen als in de ziekenhuizen Gods nabijheid toe. Laten we elkaar sterkte en zegen toe bidden en zo om elkaar heen staan. We bidden hen van harte de woorden vanuit Jesaja 40: 31 ‘Maar die de HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen, zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden,  zij zullen lopen en niet moe worden, zij zullen wandelen en niet mat worden.

 

Adreswijziging:
-mw. C. van de Grift-Visch  (Zuiderzeestraatweg 334a) is verhuisd naar Klein Rhijnvis te Nunspeet. (Op de Hagen 8, Hulshorst)

We wensen hen Gods zegen toe op dit adres en bidden hen toe dat ook in de levensavond de HEERE hen goed en nabij zal zijn op deze locatie.

 

Overlijden:
Op 27 december overleed, na een verblijf van slecht enkele dagen in het ziekenhuis, mw. Lubbigje van der Veen – van der Maaten, sinds 8 augustus 2014 weduwe van Sape van der Veen, in de gezegende leeftijd van 83 jaar. Haar overlijden kwam niet onverwacht. De laatste jaren van haar leven heeft ze veel getobd met haar gezondheid. De diabetes fluctueerde zeer sterk. Het maakte dat zij steeds minder mobiel werd. Het laatste jaar kwamen daar hart- en vochtproblemen bij. Ondanks haar beperkingen bleef ze genieten van Gods schepping. De kleine dieren hadden haar hart, evenals haar nageslacht. Ze had een ruim hart en oog voor de ander. Graag gaf ze wat weg en deelde ze uit. Ze mocht het de Bijbel nazeggen: het is beter te geven dan te ontvangen. Ze kon ook dankbaar zijn voor de Woordverkondiging. De liefde van de HEERE Jezus, Die van het uitdelen niet armer wordt en van het inhouden niet rijker, konden haar verwonderen. Moeder en oma woonde vele jaren op het vertrouwde adres aan de Zuiderzeestraatweg. De deur stond altijd open en iedereen kon bij haar binnenlopen. Nu is zij niet meer. Haar kinderen Lieuwe en Wilma  en dochter Willy en de klein- en achterkleinkinderen zullen haar zeer missen. We wensen alle nabestaanden de woorden toe van Psalm 27: 13 ‘Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heeren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan.’Het goede van de Heere, dat is Zijn vergeving en vrede in de Heere Jezus. Alleen door het goede van de HEERE kunnen we getroost onze weg gaan. Zoekt daarom de Heere terwijl Hij te vinden is, opdat wij niet verloren gaan, maar het eeuwige leven hebben. De rouwdienst in Maranatha en de begrafenis op de Ekelenburg te Oldebroek hebben op  3 januari plaatsgevonden.

 

Jubileum I:
Op 20 december was het echtpaar Bovendorp-Lokhorst (Luiting Matenlaan 49) 45 jaar getrouwd. Zij hebben dit samen met hun kinderen en kleinkinderen en andere familieleden mogen gedenken. Al deze 45 jaar heeft de Heere Zijn trouw bewezen. Hij heeft voorzien in alle dingen, ook door tijden heen dat dat niet vanzelfsprekend was. Zo mag Zijn goedheid gezien en erkend worden. Hij heeft vervuld wat er staat in Filippenzen 4: 19 ‘Doch mijn God zal naar Zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Maar ook voor de toekomst wil Hij deze God zijn, voor het tijdelijke en voor het eeuwige. Opdat wij in Hem zoeken ons eeuwig heil, voor ons en ons gezin. Hij belooft dat Hij niet uitwerpt die tot Hem komt. Zo wensen we onze ambtsbroeder en zijn vrouw Gods rijke zegen toe voor de komende tijd!

 

Jubileum II:
Eveneens op 20 december mochten dhr. J. ten Cate en mw. G. ten Cate – van den Berg (Zuiderzeestraatweg 195) gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. Vol verwondering en dankbaarheid mochten zij deze dag uit Gods hand ontvangen samen met hun kinderen en kleinkinderen. In de achterliggende jaren is er veel gebeurd. Geliefde ouders zijn weggevallen; in de familiekring zijn er verschillende lege plaatsen gekomen en u mocht deze mijlpaal samen ontvangen. Hij heeft steeds uit – en door geholpen. Dat is te danken aan de Heere Jezus Christus, Die van Zijn Vader werd verlaten aan het kruis om onze zonden. Zo is Hij de fontein geworden van alle uitreddingen en is de HEERE in Hem nabij allen die Hem aanroepen en bij Hem schuilen. Zoals psalm 91: 1 zegt: ‘Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.’ Dan hoeft u ook niet te vrezen voor de toekomst, integendeel, dan is er een eeuwige woning in Hem bereid

 

Huwelijksjubilea:
-Op 07 februari is het echtpaar dhr. H. van Wezep en mw. B. van Wezep-van Tongeren (Bovenpad 28b, 8096 RN, Oldebroek) 45 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen hen een gezegende dag toe, samen met allen die hen lief en dierbaar zijn. Wanneer we terugzien op de jaren, die we van de Heere ontvangen hebben, is er reden tot dankbaarheid, maar ook tot verootmoediging. We wensen hen een leven voor Gods Aangezicht met God als Leidsman en Christus als Borg van harte toe. ‘Zo zullen wij de schapen Uwer weiden, in eeuwigheid Uw lof, Uw eer verbreiden, en zingen van geslachten tot geslachten. Uw trouw, Uw roem, Uw onverwinb’re krachten.(psalm 79:7 ber,)

 

Afscheid en welkom
Afgelopen zondag namen we in onze kerkenraad afscheid van twee gewaardeerde broeders. Broeder G.J. Prins diende 8 jaar in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. We zijn onze broeder zeer erkentelijk voor de wijze waarop hij in al deze jaren trouw zijn ambt heeft vervuld. Broeder Prins deed dat met de rust en de wijsheid, die hem als mens kenmerkt, maar tegelijk ook met grote bewogenheid. Niet alleen door zijn leeftijd, maar ook door de humor en de ernst die hij feilloos wist te combineren, werd hij door ons allen gewaardeerd. We zullen onze broeder missen en hopen dat de HEERE hem in de levensavond samen met zijn vrouw goed en nabij zal zijn, onder de rijke zegen van de Heere.

Ook van broeder J. Wolf nemen we afscheid. Als jeugdouderling mocht hij 12 jaar dienen en zijn beste gaven inzetten in Gods koninkrijk. We kennen broeder Wolf als een vriendelijke en bescheiden broeder, met een bijzonder oog voor de kwetsbare medemens. Daarnaast hadden de kinderen en de jongeren zijn hart. In hun puurheid en eerlijkheid kwam hij dichtbij hun vragen, worstelingen en vertrouwen. In een moeilijke periode van het wijkgemeenteleven heeft hij steeds oog gehad voor de plaats van jongeren. Het zal wennen zijn om hem niet meer in ons midden te hebben, maar weten en vertrouwen erop dat de HEERE ook met hem Zijn weg gaat. We bidden hem Gods rijke zegen toe bij alle andere taken,die hij nog vervult.

We zijn naast deze broeders ook heel veel dank verschuldigd aan hun vrouwen. Het is bijna onmogelijk in het ambt te staan als het thuisfront daar geen offers voor brengt. De HEERE heeft de echtgenoten ook ingewonnen voor het ambtelijk werk. Ze mochten naast hun mannen staan en waar kon ook een eigen bijdrage leveren aan het gemeenteleven.

We zijn als kerkenraad stil en dankbaar dat er een drietal broeders mocht toetreden. We weten en geloven dat God Zelf hen riep om in Zijn wijngaard in Oldebroek te komen dienen. God doet bij zo’n roeping altijd een belofte:’Hij, Die u roept, is getrouw; Die het ook doen zal!’  (1 Thessalonicenzen 5:24) Op deze belofte mogen onze nieuwe ambtsbroeders G. Bakker, H. van Olst en B.J. Schakelaar vertrouwen en hun weg in de gemeente gaan.

Maar dat geldt ook voor de broeders,die opnieuw hun ja-woord mochten geven aan de HEERE. Het ambtelijk werk vraagt veel en het is zeker niet vanzelfsprekend om jarenlang in het ambt te staan. Maar door de goedheid van de HEERE geeft Hij alles om in het ambt van ouderling en diaken steeds op de HEERE te zien. Hij schenke onze broeders G. Doornewaard, H.E. Draaijer, H. van ’t Hof, D. Koetsier, R.J. van Loo, E.van Oene, J.van Wijnen van harte veel vreugde om in  Zijn Naam te arbeiden, te waken en te zorgen voor de zielen, die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. We vragen de gemeente om biddend om deze en de andere broeders van de kerkenraad heen te staan.

 

Bezinningsavond op de viering van het Heilig Avondmaal
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Op deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Vervolgens zingen we een aantal psalmen en sluiten we af met gebed. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op donderdag 8 februari om 20.00 uur in de grote zaal van het Open Huis.

 

Bediening Heilig Avondmaal:
Op zondag 11 februari zal het Heilig Avondmaal onder ons bediend worden. Daaraan voorafgaand is er de week van voorbereiding. We bidden (opnieuw) om Gods gunst en Heilige Geest voor de gemeente rondom deze avondmaalscyclus. We hopen dat  velen er weer naar uit mogen zien of daarvoor toebereid zullen worden. We vieren het Heilig Avondmaal op de eerste lijdenszondag. We mogen 7 weken lang stil staan bij het lijden van onze Borg en Middelaar. Hij voor mij…daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven.  Na ontvangen genade zingen we het belijdend mee: ‘in deze zee verzinken mijn gedachten…o lieve Heiland….. Juist tijdens de bediening van Woord en sacrament oefenen wij ons in Zijn heerlijke gedachtenis. ‘Doet dat, totdat Hij komt!’

 

Mannenvereniging woensdagavond 14 februari 2018
Op  woensdagavond 14 februari 2018 zal de negende avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt K. Pool de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 5 vers 1-6. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 2 van de maand februari 2018 en gaat over het weiden van de kudde Gods (de gemeente) door de ouderlingen. Wilhelmus à Brakel zegt in zijn boek “Redelijke Godsdienst” hierover onder andere het volgende: Ouderlingen moeten de eenheid in de gemeente bewaren, de afdwalende schapen terugbrengen, de kudde van goede weidegrond voorzien, oppassen dat er geen wolven van buitenaf de gemeente in verwarring brengen met onbijbelse leerstellingen en dergelijke wolven zo snel mogelijk verjagen met behulp van de Heilige Schrift. Het werk van ‘acht geven’, ‘weiden’ en ‘opzien’ kan alleen gedaan worden als er op de afzonderlijke gemeenteleden toezicht wordt gehouden. Het bevestigingsformulier zegt ook dat een ouderling moet opletten ‘of een iegelijk zich behoorlijk gedraagt in belijdenis en wandel’. Als een ouderling niet onderwijst, bestraft of troost, wat zou het acht geven op de kudde en het weiden daarvan nog inhouden? Een verantwoordelijke taak dus. Wat is er daarom veel gebed nodig voor de ambtsdragers! Bidt u voor hen? Een gezegende avond gewenst. Met een hartelijke groet, Het bestuur

 

Bijbelkring V:
Op donderdagavond 15 februari is de vijfde  Bijbelkringavond van het seizoen.
We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij ‘geloof en zekerheid’ Er zijn verschillende Bijbelplaatsen die hier op ingaan. U kunt in Romeinen 8 de laatste verzen daar ook over lezen. Iedereen is om 20.00uur  van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd!  Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Romeinen 8: 18-39

 

Jongerengesprekskring V:
De jongerengesprekskring komt bij elkaar op donderdagavond 22 februari om 20.00 uur in de Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op om  deel te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We bespreken met elkaar  een hoofdstuk uit een nieuw boekje. Het gaat om het boek  van ds. C.G. Vreugdenhil : ‘Zie Ik kom haastig’. Thuis lezen: hoofdstuk 1. Goede voorbereiding en tot ziens!

 

Even voorstellen:
Beste gemeenteleden van wijk 1,
Ik ben dankbaar dat ik onder u een leerplek heb mogen ontvangen om mij verder voor te bereiden op het predikantschap. Het gaat om een bescheiden stage die bestaat uit het brengen van huisbezoeken, het houden van een lezing over een bepaald thema en eind juni zal ik D.V. voorgaan in een eredienst. Vooral voor de huisbezoeken betekent dit dat een aantal gemeenteleden te maken krijgen met een ander gezicht. Ik hoop en bid dat er een goed en gezegend contact mag zijn.

Wat mijn persoon betreft: Ik ben 33 jaar, woon in Genemuiden en ben samen met mijn vrouw Jacolien, gezegend met twee jongens en drie meisjes in de leeftijd van 0 t/m 7 jaar.

De stage is bedoeld om bij te dragen aan mijn ontwikkeling als, D.V., toekomstig predikant. Toch is dat voor mij persoonlijk niet het belangrijkste. Het is bovenal mijn gebed dat mijn bescheiden rol in uw gemeente, mag zijn tot geloof en versterking van het geloof en tot eer van Gods heerlijke Naam!

Hartelijke groet,
Jonathan van der Meulen

 

Pastoraat:
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea’s etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!

Voor al de bovenstaande data’s geldt: Deo Volente!

Tenslotte:
We zijn dankbaar dat in de eerste maand van het nieuwe jaar de reguliere activiteiten weer plaats mogen vinden. De omgang met de catechisanten brengt elke keer opnieuw verrassende gesprekken teweeg. Het is daarom ook fijn en goed als ze er allemaal zijn. Je mist gesprekspartners als mensen wegblijven. Dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen. De gemeente is het lichaam van Christus waarin geen enkel lid kan zeggen: ‘ik ben niet nodig’.  Daarnaast zijn we dankbaar voor alles wat de HEERE geeft onder de bediening van de verzoening. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Het is ook goed om op zijn tijd even wat gas terug te nemen. Onze kinderen hebben voorjaarsvakantie van  27 februari tot en met  3 maart. In deze week proberen we zoveel mogelijk gezamenlijk als gezin op te trekken.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
D.J. W. Kok

 

JeugdPastoraatTeam (JPT) wijk 1
Deze maand maken we weer een nieuwe verdeling van de jongeren die we het komende half jaar hopen te bezoeken. Dat zijn de jongeren die geboren zijn tussen oktober 2005 en september 2006 (doelgroep groep 8) en de jongeren die dit jaar 14 jaar worden. We hopen weer bij veel van hen welkom te zijn. Wat is het heerlijk om samen in gesprek te gaan en samen naar Gods Woord te luisteren!

Het JPT: Jaap ten Hove, , ds. Kok, Gerriëtte Plender, Jan Wolf en Gerrit Bakker.

 

Nieuwe jeugdouderling
Op zondag 14 januari ben ik bevestigd als jeugdouderling in wijkgemeente 1. In de bevestigingsdienst hebben we meegekregen dat we als ambtsdragers een grote verantwoordelijkheid hebben voor de zielen die ons zijn toevertrouwd. Dat is ons allen, zo bleek enkele dagen later tijdens de kerkenraadsvergadering op het hart gebonden. Als jeugdouderling mag ik in het bijzonder zorg dragen voor onze kinderen en jongeren. Vanuit het JeugdPastoraatTeam heb ik al heel wat bezoekjes bij jongeren gedaan. Graag wil ik bij deze laten weten dat ik beschikbaar om een jongere of een gezin te bezoeken als daar behoefte aan is. Ook sta ik open voor vragen of opmerkingen m.b.t. het jeugdwerk. Bel, app of mail gerust. In het volgende lied staat zo mooi: God zoekt in deze dagen een jeugd die in Hem roemt. Laten we daar samen aan werken.

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die strijdt.
Die zich met ziel en lichaam, aan Christus heeft gewijd.
Maar niet in eigen krachten, zich inspant tot het werk.
God zoekt in deze dagen, een jeugd, in Zijn kracht sterk.

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd vol vuur.
Die aan de Heiland trouw is, die Hem dient ieder uur.
Die niet slechts met de lippen, Hem Heer en Meester noemt.
God zoekt in deze dagen, een jeugd, die in Hem roemt.

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die blij,
Haar leven aan de Heer geeft, omdat zij wil dat Hij,
Die het haar heeft gegeven, Zijn koninkrijk slechts bouwt.
God zoekt in deze dagen, een jeugd, die Hem vertrouwt.

Wat God in deze tijd zoekt, dat is een jeugd die vraagt:
“Wat wilt Gij dat ik doen zal?”, zodat de rest vervaagt.
Heer, neem ons jonge mensen, wij geven ons aan U,
Maak uit ons deze dagen, een jeugd, die strijdt voor U!.

Hartelijke groet,
Gerrit Bakker
bakkerwittenstein@hotmail.com
0525-622517 / 06-57600436


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de diensten
De lijdenstijd begint vrij vroeg dit jaar. Op 11 februari is al de eerste lijdenszondag. Die zondag is een avondmaalszondag. In deze periode heb ik de Schriftlezingen gekozen uit het evangelie van Mattheüs. Bij de kerkdiensten kunt u lezen voor welke Schriftlezingen gekozen is.

Doopdienst (1)
Op zondagmorgen 25 februari zal er weer een doopdienst zijn. Ouders die hun kind in deze dienst willen laten dopen, kunnen zich tot vrijdag 16 februari (liefst eerder!) aanmelden bij onze scriba Bertil Jansen, mail: scribawijk2@hervormdoldebroek.nl.
Op maandag 19 februari is er doopzitting

Doopdienst (2)
Dit seizoen is kandidaat H. (Hendrik) Kramer in onze gemeente bezig. Als predikant-in-opleiding loopt hij stage in onze gemeente. Voor de opleiding is het belangrijk dat hij een bijzondere dienst leidt, zoals een trouwdienst, een rouwdienst of een doopdienst. Zo’n bijzondere dienst in de stagegemeente telt mee in de beoordeling van de stage als predikant-in-opleiding. De opleiding vindt dit belangrijk, omdat in deze diensten een belangrijk levensmoment is voor gemeenteleden, waarbij het evangelie op een bijzondere manier heel persoonlijk gemaakt kan worden.
Het was even zoeken hoe dit invulling zou krijgen. In zulke diensten is het persoonlijke zo belangrijk dat ik dat zelf als predikant niet graag uit handen geef. Uiteindelijk is er voor gekozen dat Hendrik Kramer aan de doopdienst meewerkt. Hij zal dan de preek voor zijn rekening nemen in deze dienst, waarbij we deze preek gezamenlijk zullen voorbereiden. De doop zal ik zelf bedienen. Juist vanwege het persoonlijke en omdat alleen iemand die tot predikant is bevestigd de sacramenten van doop en avondmaal mag bedienen. Ook een aantal gesprekken met de doopouders zullen we samen doen. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van Hendrik op weg naar het predikantschap en kunnen we het persoonlijke bij de doop behouden.
Vanuit de kerkenraad
Het bericht in de vorige kerkbode was over de bevestiging en herbevestiging was niet helemaal compleet. Er ontbrak een naam bij de ambtsdragers die herbevestigd konden worden. Daarnaast zijn er broeders die in de afgelopen weken een benoeming door de kerkenraad hebben aanvaard. Zij konden in de dienst van 14 januari worden bevestigd.
Herbevestigd werden:
– br. T. Kooiman (Zuiderzeestraatweg 308) tot wijkouderling
– br. E. de Nooijer (Bovenstraatweg 84) tot ouderling-kerkrentmeester
– br. C. van Norel (ds Otto Veeninglaan 56) tot ouderling-kerkrentmeester
– br. L. van Olst (Hogenbrinksweg 27) tot wijkouderling.
Bevestigd werden:
– br. D. van ’t Hof (Essenakker 51) tot diaken
– br. H. de Groot (Zuiderzeestraatweg 187) tot wijkouderling
– br. J.M. Ringoir (Mheneweg Noord 2) tot wijkouderling
– br. D.J. Runherd (Bovenheigraaf 71a) tot diaken
– br. L.H. Stoel (Essenakker 9) tot wijkouderling
We wensen hen van harte Gods zegen toe in hun dienen van de gemeente. We zijn dankbaar dat op de meeste vacatures zijn vervuld. Wel hebben we nog een vacature voor jeugddiaken open staan en hadden we graag nog een wijkouderling bevestigd gezien. Als kerkenraad gaan we nog verder op zoek naar de invulling van deze vacatures. Daarnaast zouden we ook graag enkele extra bezoekbroeders en bezoekzusters erbij willen hebben om de wijkouderlingen te ondersteunen in hun bezoekwerk. In de kerkdienst hebben we afscheid genomen van een aantal bezoekbroeders en bezoekzusters. De meesten zijn in het vorige kerkblad reeds genoemd. In de afgelopen weken maakte ook br. K. Bakker bekend dat hij als bezoekbroeder stopt vanwege een verhuizing naar Doornspijk. We willen al deze broeders en zusters van harte bedanken voor hun inzet in de gemeente.
Wij gedenken (1)
Op 22 december overleed in de leeftijd van 81 jaar Dirkje Foekelina Voordijk – Westhoff (De Hagen 24). Diddy Voordijk kwam in 1968 naar Oldebroek, omdat haar man, ds. G. Voordijk, het beroep aannam. Bijna 30 jaar heeft zij naast haar man in Oldebroek mogen dienen als predikantsvrouw. Dat dienen in de gemeente was haar op het lijf geschreven. Ze vertelde ooit dat als zij niet was getrouwd ze de zending ingegaan was of ontwikkelingshulp was gaan doen. Voor haar huwelijk was zij als verpleegster werkzaam in het Diaconesseziekenhuis in Utrecht werkzaam. Goris Voordijk uit Oud-Beijerland en Diddy Westhoff uit Genemuiden leerden elkaar kennen via de allereerste vakantie die door de HGJB werd georganiseerd. In 1964 kwam ze samen met haar man naar Mastenbroek en 4 jaar later naar Oldebroek. Hun huwelijk werd gezegend met vier kinderen: Hans, Gerard, Leonard en Gezinus. Gezinus overleed kort na de geboorte, een verdriet dat haar hele leven is meegegaan. Na het emeritaat kende Diddy Voordijk een moeilijke periode door de depressie die haar overviel. Deze depressie is nooit helemaal weggegaan en bij tijd en wijle speelde de depressie op. Diddy Voordijk mocht zich geborgen weten in haar Heiland. Geloven was voor haar vooral heel praktisch, bijvoorbeeld in het geven van hulp aan anderen of omzien naar anderen. Als ik bij een echtpaar kwam, dat een jubileum had te vieren, was er vaak al een berichtje of een kaartje van de familie Voordijk geweest. Diddy Voordijk hield namelijk plakboeken bij van degegen die door haar man werden getrouwd. Bij een huwelijksjubileum liet de familie Voordijk iets van zich horen. Het praktische toonde zich ook in de tekst die uitgekozen was voor de rouwkaart: In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen (Johannes 14:2a). Er is plek voor verschillende soorten gelovigen: voor dogmatisch geloven en voor christenen die praktisch waren aangelegd, voor gelovigen met een enorme bijbelkennis en voor eenvoudige gelovigen. Ze mocht leven en sterven in het vertrouwen dat er voor haar in dat Vaderhuis ook een plaats gereed gemaakt was. We wensen haar man, de kinderen en kleinkinderen de troost van de Heere toe.

Wij gedenken (2)
Op 7 januari overleed Hendrik Jan van der Voort in de leeftijd van 80 jaar. De laatste jaren verbleef hij op De Voorde te Elburg. Doordat de gevolgen van de parkinson, waaraan hij leed, toenamen, was het niet meer mogelijk voor hem om thuis te wonen. Hendrik Jan van der Voort werd geboren in Oldebroek. In zijn jeugd leerde hij Jannetje Pleiter kennen, die bij hem in de buurt woonde. Ze trouwden samen en vertrokken naar Nunspeet om daar te gaan boeren. Als boer had Hendrik Jan graag de oversteek naar Canada gemaakt om zich daar als boer te vestigen. Zijn vrouw wilde echter niet mee. Daardoor bleven ze in Nederland. Toen Hendrik Jan vanwege gezondheidsproblemen de boerderij van de hand deed, wilde hij terug naar Oldebroek. Ze kwamen aan de Rustenburgsweg te wonen. Nadat Hendrik Jan niet meer thuis kon blijven, werd het huis verkocht. Hendrik Jan verhuisde naar De Voord en zijn vrouw naar een appartement bij De Hullen. Naast zijn werk als boer heeft Hendrik Jan heel wat tijd en energie gestoken in het verenigingsleven: de bank, het koor, de kerk. Ook in Oldebroek diende hij een periode als ouderling. Samen kregen Hendrik Jan en Jannetje 6 kinderen. De kinderen zijn dankbaar dat ze het geloof van vader en moeder hebben meegekregen. Op 12 januari was er een dankdienst voor zijn leven, die geleid werd door ds. Roel Venderbos (de predikant van De Voord). We zongen liederen die hij zelf had uitgekozen: over schuld en vergeving, over het kruis op Golgotha. Indrukwekkend was het om middenin de rouwdienst het lied te zingen dat door de kinderen was uitgekozen: Glorie aan God (Opwekking 354), in de afscheidsdienst zingen over de dood die door Christus is overwonnen. De overdenking ging over de tekst die Hendrik Jan was uitgekozen voor de rouwkaart: Romeinen 8:38-39. Een troost om in dat geloof het leven op aarde te mogen verlaten: de wetenschap dat niets ons kan scheiden van de liefde van Christus. Die troost wensen wij ook de familie toe.

Huwelijksjubilea
Op 26 februari zijn br. J.L. Lokhorst en zr. G.G. Lokhorst – Scholten (Bovenheigraaf 64a) 25 jaar getrouwd.
We willen deze echtparen van harte feliciteren. Wij wensen hen een fijne dag, samen met al degenen die bij hen horen. Boven alles wensen we Gods zegen toe.
Iedere dag zal ik U loven en Uw naam prijzen, voor eeuwig en altijd (Psalm 145:2)

 

Pastoraat
zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) verblijft in de Isalakliniek vanwege onderzoeken. Ze zal daar wel enige tijd verblijven, omdat niet duidelijk is wat er aan de hand is. Ze heeft veel last van spastische bewegingen, die haar erg vermoeien. Ze heeft al verschillende onderzoeken gekregen en zal er nog meer krijgen. We wensen haar, haar man en gezin van harte Gods nabijheid toe.
br. H. van de Grift (Van Asch van Wijcklaan 29b) is overgegaan naar De Voord.
br. G. van ’t Hof (Eekterweg 35b) onderging in de Isalakliniek een operatie, waarbij hij een nieuwe schouder kreeg. Deze operatie kwam wat eerder dan gepland. We zijn dankbaar dat deze intensieve operatie achter de rug is. De komende weken zal hij intensief moeten revalideren en daarna nog verder herstellen. We wensen hem Gods kracht en nabijheid toe bij de revalidatie en het herstel.
br. B. van ’t Hul (Van Asch van Wijcklaan 29U) verblijft in de Isalakliniek. Hij had een hersenbloeding gekregen. Zoals het er nu naar uit ziet, komt hij er goed door heen. Vorig jaar verbleef zijn vrouw een geruime tijd in de Isalakliniek en bezocht hij haar trouw elke dag. Nu zijn de rollen omgedraaid en verblijft hij in het ziekenhuis. We wensen hen samen Gods nabijheid toe en hopen dat hij mag opknappen.
Bijbelkring
Op dinsdag 1 februari is er Bijbelkring in het Open huis, van 20.00-21.30 uur. Aan de orde is dan hoofdstuk 5. Hoop op beterschap. Daarbij hoort: 1 Petrus 3:1-12.

Ouderenmiddag
Op donderdag 15 februari is er een ouderenmiddag. Dan zal het gaan over de bekende ds. J.T. Doornenbal (1909-1975). Hij werd vooral bekend door de periode dat hij in Oene stond (1946-1973). Daarvoor was hij nog predikant in Woubrugge en in Kesteren. Vooral in zijn tijd in Oene werd hij bekend, onder andere door zijn bijdragen aan de Veluwse Kerkbode. Deze stukjes waren vaak melancholiek en humoristisch en gingen over zijn waarneming in de natuur en over de contacten die hij door het hele land had en de reizen die hij maakte. Op deze middag zal dhr Lulof Dalhuisen ons het een en ander vertellen over deze markante predikant. De middag begint om 14.00 uur. Alle ouderen van harte welkom.

Tot besluit
Ontvang een hartelijke groet,
M.J. Schuurman

Gebedskringen
Er is vreugde bij allen die schuilen bij U, eeuwige jubel omdat U hen beschermt,

Wie uw naam beminnen juichen U toe!                            Ps. 5 : 12

Sterke God, bij U schuilen kinderen, zwakken, angstige mensen. Bij U vinden wij

bescherming en voor U juichen wij! Uw zegen daalt neer op allen die onder uw

bescherming willen leven. Help ons, om  maar steeds dicht bij U te schuilen.

Voor die hulp willen wij bidden op de volgende data:

Wanneer:      Maandagavond      5  en 19 februari

Woensdagavond  14  en 28 februari

Tijd:                 van 18.45 uur – 19.45 uur

Waar:               Boven in het jeugdzaaltje van ’t Openhuis

Info:                 Janny van de Poll    tel: 632764

 

 

VERENIGINGSWERK:

 

Dameskrans “Bidt en werkt”
Op D.V. 6 en 20 februari hopen wij dameskrans te houden.
Allen van harte welkom.

Namens het bestuur,
van Loo – Vosselman

 

Ziekenhoekje
Een vriendelijk woord is als de lenteregen…

Ze is 94 jaar en nog helder van geest. ‘Ik praat zo graag over de Heere Jezus, maar dat kan niet met iedereen’, vertrouwt ze me toe. Ik luister naar het levensverhaal van deze voor mij onbekende vrouw. Haar leven als moeder in het gezin, het overlijden van haar man, de geschiedenis van het dorp, de liefde voor het koningshuis en de ongemakken van het ouder worden. Ondanks alle zorg en pijn kent deze vrouw het diepe geheim van een leven met God.

Naast haar ligt de Bijbel, het kompas voor haar levensweg. We spreken samen over het onbegrijpelijke wonder dat Gods Zoon naar de aarde kwam en alle zonden vrijwillig op zich nam. In onze plaats moest Hij bitter lijden. Wat een opofferende liefde! Door genade alleen mogen we delen in dat wonder. We ontdekken het opnieuw: Eenheid in geloof is niet aan leeftijd gebonden. Gelukkig niet.

‘Weet u, vroeger was er het gezelschapsleven, geestelijke gesprekken van gelovigen… dat het je nu niet meer.’ Daar ben ik het niet mee eens. ‘We houden elkaar nu toch gezelschap en spreken over het leven…’

Een vriendelijke glimlach breekt door op haar rimpelige gezicht. Inderdaad, ook nu mag er geestelijke herkenning zijn door samen te drinken uit dezelfde Bron.

Veel te snel is de tijd voorbij. Na een warm afscheid en de belofte nog eens te komen, vertrek ik, dankbaar en verwonderd. Het is echt waar. Een oprecht, vriendelijk woord doet goed. Dat geldt voor ouderen en jongeren. Ook als je door ziekte of ouderdom beperkingen kent, kan een vriendelijk woord zoveel betekenen. Zeker als het gesprek mag gaan over de liefde en genade van de Heere Jezus.

Heeft u dat ook al ervaren? Heb jij dat al ontdekt? Ja, ’t is als een verkwikkende regenbui op een doordeweekse voorjaarsdag.

Er komen stromen van zegen

Er komen stromen van zegen, 2. Stromen van zegen,

dat heeft Gods woord ons beloofd;                komen als stortregens neer.

stromen verkwikkend als regen,                     Nu vallen druppels reeds neder;

vloeien tot elk die gelooft.                                zend ons die stromen, o Heer’.

Er komen stromen van zegen 4. Er komen stromen van zegen;
– heerlijk verkwikkend zal ’t zijn –                    zend ons die heilstroom nu neer!

op de valleien en bergen                                 Geef ons die grote verkwikking,

zal er nieuw leven dan zijn.                             geef z’ ons voortdurend, o Heer’!


Vrouwenbijbelstudievereniging “Menorah

In februari zijn er twee bijeenkomsten.

D.V. 13 februari: Bijbelstudie 8. Vriend van de Bruidegom.
D.V. 27 februari: Bijbelstudie 9. Twijfel en aanvechting.

Gezegende voorbereiding toegewenst,
Bestuur “Menorah”


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

Schoonmaken Dorpskerk

De Dorpskerk wordt grotendeels door vrijwilligers schoon gehouden. Daarvoor zijn op dit moment 9 teams van 3 – 4 personen beschikbaar die daarvoor zorgen en ongeveer 1x per 9 weken aan de beurt zijn om de kerk schoon te maken.  Omdat een aantal vrijwilligers zijn terug getreden zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Informatie hierover kunt u krijgen van koster Gerrit v.d. Streek en bij hem kunt u zich ook aanmelden. Mogen we op u rekenen.

Website
Ongeveer 2 jaar geleden is de website vernieuwd. Alhoewel er vanuit de gemeente en dan met name  door predikant, commissies e.d. wel gebruik van wordt gemaakt, kan dat wat ons betreft nog frequenter plaats vinden. Hierbij dus de aanmoediging om nog meer dan op dit moment gedaan wordt, gebruik te maken van dit medium. U kunt uw artikelen voor de website aanleveren bij

kostersechtpaar v.d. Streek middels email : gerrit@vdstreek.nl
Zij zullen er ook voor zorgen dat wanneer het bericht niet meer relevant is, het van de website verwijderd wordt.

 

Giften in de maand: December – Januari

Via:                                    voor:                                  bedrag:

Ds. Kok Kerk € 4x 10 3x 20 1x 50
Ds. Kok Maranatha kerk € 20
Ds. Kok Pastoraat € 50
Ds. Kok Woord en Daad € 10
Oud. H. v t Hof G.Z.B € 20
Oud. H. v t Hof Maranatha kerk € 20
Oud. H. v t Hof Pastoraat € 10
Diak. D. Koetsier Kerk € 125
Diak  W. Bovendorp Maranatha kerk € 25
Diak. W. Bovendorp Dorpskerk € 30
Diak. W. Bovendorp Orgelfonds Maranatha kerk € 12
Diak. W. Bovendorp Kerktelefoon Maranatha kerk € 10
Diak. J. ten Hove Verbouwing openhuis € 10
Diak. J. ten Hove Kerk € 25
Diak. H. van Pijkeren Kerk € 10
Diak. H. van Pijkeren Orgelfonds Maranatha kerk € 20
Diak. H. van Pijkeren Diaconie € 35
Diak. E. van Oene Diaconie € 130
Diak. G. Doornewaard Diaconie € 65
Diak. M. Bos Diaconie € 45
Diak. M. Bos Orgelfonds Maranatha kerk € 50
Mevr. E. v. Hooren Nagelhoud Kerk € 10
Mevr. Stouwdam-Strijkert Kerk € 10
Mevr. v Loo Maranatha kerk € 10
Mevr. D. Wensink Maranatha kerk € 20
Mevr. G. Veldkamp Kerk € 10
Mevr. G. Veldkamp Openhuis € 10
Mevr. G. Veldkamp Maranatha kerk € 10

 

Ds. M.J. Schuurman

Oud. M. Hein

Kerk

Kerk  tijdens huisbezoek

€ 10,-

€ 15,–

Oud. M. Hein Kerk 2 x €10,- bij huisbezoek € 20,–
Oud. M. Hofstede Kerk  tijdens huisbezoek € 20,–
Oud. G. Dickhof Kerk  tijdens huisbezoek € 12,50
Oud. G. Dickhof Diaconie  tijdens huisbezoek € 12,50
Diak. G. Wolf Onderhoud kerk € 20,–
Diak. G. Wolf Winteractie €117,50
Diak. G. Wolf Kerk €  30,–
Diak. R. Smit Winteractie €  70,–
Diak. R. Smit Orgel Maranatha kerk €  50,–
Diak. R. Smit Diaconie €150,–
Diak. H. v. Olst Winteractie €115,–
Diak. H. v. Olst Diaconie €  50,–
Diak. H. v. Olst Kerk €  48,80
Diak. B. Immeker Winteractie €125,–
Diak. B. Immeker G.Z.B €  10,–
Diak. B. Immeker Kerk €  55,–
Diak. B. Immeker Jeugdwerk €  20,–
Diak. B. Immeker Nieuwe deuren  ’t Open Huis €  15,–
Diak. R. Rozeboom Kerk €  60,–
Diak. R. Rozeboom Diaconie €109,–
Diak. R. Rozeboom Zending € 20,–
Diak. H. v. Engelen Kerk € 20,–
Diak. H. v. Engelen Diaconie € 10,–
Diak. H. v. Engelen Winteractie € 95,–
Diak. C. Morren Winteractie €100,–
Diak. C. Morren Diaconie € 50,–
Diak. C. Morren Kerk € 42,50
Ker.wr. J.P. Lensen Kerk   2 x € 10,– € 20,–
Ker.wr. J.P. Lensen Kerk € 20,–
Ker.wr. J.P. Lensen Pastoraat   2 x € 10,– € 20,–
Mevr. T.Post-Morren Kerk  bij een bezoekje € 20,–
Mevr. G.Pelleboer Kerk  bij bezorgen plantenbon € 10,–
Mevr. W.Bakker-Boon Kerk  bij bezorgen plant € 10,–
Mevr. H.Immeker Lichtspoor €   5,–
Mevr. H.Immeker Kerk € 10,–
Mevr. T.Post-Morren Kerk  bij een bezoekje € 10,–
Mevr. G.v.d.Linde-Jansen Kerk  bij bezorgen fruitbakje € 10,–
Mevr. E.v.d.Riet-Leusink Kerk  bij bezorgen fruitschaal € 10,–

 

Collecte: voor de Kerk €   25,00
Collecte: Verj.fonds €     5,00
Collecte: Actie 1 x € 10,00 en 1 x € 25,00 €   35,00
Bank: Eindejaarsgift € 250,00
Bank: Voor bezoek €   20,00
Kerkradioluisteraars december € 624,34

 

Giften in de (vorige) maand:

Ds. Kok Kerk € 30
Ker.wr R v Loo Maranatha kerk € 2x 10

 

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

Van de Zendingscommissie
Gift huwelijksjubileum voor fam. Schaafsma                             € 100,00

Gift huwelijksjubileum voor fam. Schaafsma                             € 20,00

Gift huwelijksjubileum fam. de Vries voor

IZB € 27,50,  GZB € 27,50 en voor fam. Schaafsma € 27,55      € 82,55

Zendingsbusjes december 2017                                                   € 1.566,70

Allen hartelijk dank!
Namens de Zendingscommissie,
Jolanda Wolf – van Oene

 

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN:

Giften in de maand December

Via:                                         voor:                            bedrag:

Ds. Kok Kerk € 3x 20 1x 50
Ds. Kok Kerkradio € 30
Ds. Kok Zending ds Schaafsma € 1x 15 1x 20 1x 50
Ds. Kok Instandhouding eredienst € 10
Ds. Kok Zending € 50
Ds. Kok Voedselbank € 15
Oud. E v d Werfhorst Pastoraat € 10
Oud. H v t Hof Dankdag collecte € 1x 10 1x 50
Oud. H v t Hof Maranatha kerk € 1x 10 1x 20
Mevr. H v Olst Haze Kerk € 5
Mevr. J Koornberg v Haare Kerk € 2x 10
Collecte Dienst mannenverenging van 6 december, voorganger ds Goudriaan. Kerk € 138.50
Ds. M.J.Schuurman Kerk.  5 x € 10,– € 50,–
Ds. M.J.Schuurman Kerk.  3 x € 20,– € 60,–
Oud. M.Hein Kerk.  tijdens huisbezoek. € 10,–
Oud. J.v.d.Stouwe Kerk.  tijdens huisbezoek. €   7,40
Oud. J.v.d.Stouwe Kerk. €   4,80
Oud. J.v.d.Stouwe Kerk. €   3,70
Oud. M.Hein Kerk.  tijdens huisbezoek. € 30,–
Bez.br. J.v.d.Poll Kerk. bij een bezoek. € 20,–
Bez.zr. van den Bosch Kerk. bij een bezoek. € 10,–
Mevr.  L.Hulshof-v.Unen Kerk. bij bezorgen fruitbakje. €  6,25
Mevr.  J.Doorneweerd- Kerk. bij het bezorgen
            v.Hattem           van een bloemenbon € 10,–
Mevr. W.Bakker-Boon Kerk. bij bezorgen Lichtspoor € 10,–
Bank: 2 x € 50,– Voedselbank €  100,00
Coll: G.Z.B €    10,20
Coll: Kerk €    20,00
Coll: Kerkblad €      0,90
Kerkradioluisteraars november €  628,34

Woensdagavondzang Orgel Maranatha  € 122,90

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Van de Zendingscommissie

Gift huwelijksjubileum voor Schaafsma                         €           20,00
Zendingsbusjes november 2017                                       €       1.270,35
Allen hartelijk dank!
Namens de Zendingscommissie,
Jolanda Wolf – van Oene

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PUZZELRUBRIEK:

 

 

 

Hallo puzzelaars,
Veel mensen hebben goede voornemens en er hebben dan ook velen de oplossing ingestuurd. Wat mooi om te zien dat zoveel mensen de puzzel maken. Ik wens jullie veel puzzelplezier!

 

De oplossing van de puzzel van januari is:

Veel heil en zegen

 De prijswinnaars van januari zijn:

 • Hanna Bakker, Wittensteinse allee 14/A
 • Nora Doornewaard, Vierhuizenweg 4
 • Mirja van Loo, Salviastraat 4
 • Mariska van Oene, Zuiderzeestraatweg 302

Allemaal van harte gefeliciteerd. De boekenbon kunnen jullie bij mij afhalen. Indien jullie hiertoe niet in staat zijn, neem dan even contact met me op.

Puzzel februari
Welk woord ontbreekt? Het gaat om tekstgedeelten uit de onberijmde Psalmen, uit Spreuken, Prediker en Hooglied

 

Psalm 19 De hemelen vertellen Gods ……..

 1. Psalm 22 Mijn God mijn God waarom hebt Gij mij……..
 2. Psalm 25 Gedenk niet de zonden mijner ……..
 3. Psalm 27 De Heere is mijn Licht en mijn ……..
 4. Psalm 51 Zie ik ben in ongerechtigheid ………
 5. Psalm 121 Ik hef mijn ogen op naar de ……….
 6. Psalm 136 Looft den Heere want Hij is ………
 7. Psalm 119 Ik heb gedwaald als een verloren……..
 8. Psalm 105 Vraagt naar den Heere en Zijn…………
 9. Psalm 146 Die trouwe houdt in der ………………..
 10. Spreuken De vrees des Heeren is het beginsel der …….
 11. Spreuken Ga tot de mier gij ……..
 12. Spreuken Vermoei u niet om ……..te worden.
 13. Spreuken Openbare bestraffing is beter dan verborgen…..
 14. Prediker Die wetenschap vermeerdert, vermeerdert……
 15. Prediker Er is een tijd om geboren te worden en een tijd om

te ………

 1. Prediker Beter een goede naam dan goede……
 2. Prediker Twee zijn beter dan ……..
 3. Prediker Wie op de wind acht geeft die zal niet…….
 4. Hooglied Mijn Liefste is blank en rood, Hij draagt de                                           ……. boven tien duizend.

De oplossing met je naam en adres kan tot en met woensdag 13 februari a.s. worden ingeleverd of ingestuurd naar onderstaand adres.

Met vriendelijke groeten,
Marsha van Loo
Het Kooiveen 56
8096 MC Oldebroek
Tel: 0525-652263
Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl