41e Jaargang nr. 11
Nov.  2018
Redactie: Ds. D.J.W.Kok en Ds. M.J.Schuurman

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand december 2018 in te leveren vóór zaterdag 17 november 2018   bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie

N.a.v. Jeremia 31: 26-40:
Belofte van een nieuw verbond
De profeet Jeremia slaapt en in zijn slaap geeft God hem een heerlijke profetie. De HEERE heeft hem iets laten zien van de heerlijkheid die er overblijft voor hen die God dienen.
De boodschap
De Heere spreekt tot Jeremia nu hij wakker is geworden, de Heere schud Hem wakker, Hij wil de profeet iets belangrijks vertellen.
Er zullen dagen komen dat het huis van Israël en Juda weer vol zal zijn (vers 27). Door de ballingschap waren er velen weggevoerd uit Israël en Juda. Ze waren weggevoerd naar Babel. Het land Israël was leeg geworden, vreemde volkeren waren door Nebukadnezar naar Israël gedeporteerd om daar te wonen, het land te bearbeiden. Wat een schande voor de God van Israël, het beloofde land niet meer bewoond door het volk dat door de Heere daarin gebracht was, Zijn oogappel (Deut 32:10). Hoe kwam dat?
Het volk had zich uit dit land uitgezondigd, de Heere zelf, had na veel waarschuwen een heerser over hen gesteld in de vorm van Babel. U wilt naar mij niet luisteren, u wilt een andere god dan de HEERE. U krijgt een andere god. Zeventig jaar lang moest het volk verkeren onder de hand van een andere heerser.
Jeremia mag in dit hoofdstuk dat onderdeel is van het “troostboek” (Jer.30-33) leren wie God is. Ik ben de HEERE. Ik waak over u, Ik ruk uit, Ik breek af, Ik verstoor, Ik verderf, Ik breng het kwaad, maar dat niet alleen, Ik bouw en Ik plant. (vers.28) De Heere is meer dan een wreker, Hij bouwt en plant, maar niet omdat wij het er zo goed vanaf brengen. Hij is goed om Wie Hij is, op Mijn trouw verbond, al wat u ontbreekt schenk Ik zo gij het smeekt mild en overvloedig. (ps.81)
Welk verbond?
Niet het verbond dat de Heere met de vaderen gemaakt had (vers 32). Het lijkt of de Heere hier zegt: dit werkt zo niet. Wet en offerdienst dat voldoet niet, wel van Mijn kant, Ik ben getrouw geweest spreekt de HEERE. Maar Israël heeft Mijn verbond vernietigd. Zij wilden naar Mijn stem niet horen, ze hebben gehandeld naar hun eigen gedachten en hun eigen boze hart. Het volk Israël wist het wel, als wij de Heere gehoorzamen, zal Hij ons verhogen boven alle volkeren, maar gehoorzamen wij niet, dan zal Zijn hand ons vernederen onder de volkeren.
Ik maak een ander verbond, spreekt de HEERE: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, in het hart schrijven, Ik hun God, zij Mijn volk. Ze zullen Mij allen kennen, de kleinen en de groten. Was het verbond voorheen gericht op heel het volk, zoals de wetgeving vanaf de Sinaï, waar heel het volk zich als één man onderaan de Sinaï vergaderd had.
Het vernieuwde verbond
Vanaf dit vernieuwde verbond zal het om een persoonlijke verbinding gaan tussen de Heere en de mens. Van hart tot hart. Dit zeg Ik: de HEERE der heirscharen en zo waar als de zon overdag voor licht zorgt en de maan en de sterren in de nacht, zo waar, zal Ik dit verbond bewaren in eeuwigheid. En zo waar, als Ik het licht in den beginne schiep en het er nu nog is, zo zal Ik dit verbond bewaren en er zorg voor dragen, dat de wet, die ik u geboden heb, in uw hart zal worden ingeschreven. Het is een eeuwig durend verbond, want zolang de schepping haar ritme zal hebben, zolang zal Ik het zaad Israëls (lees de kerk) onderwijzen in Mijn wet. Het vernieuwde verbond, in het binnenste van het hart geschreven.
Waar wordt de wet in het hart geschreven?
In de kerk horen we iedere week de wet, God komt persoonlijk naar ons toe, dit zijn de 10 woorden van God, die Hij tot ons spreekt. De verkondiging onderstreept de wet. De doop onderstreept de wet. Het Heilig Avondmaal onderstreept de wet.
De wet zegt: doe dat en u zult leven, maar ik kan de wet niet houden, ik overtreed de wet, iedere dag weer. In mijn spreken, in mijn handelen, in mijn gedachten, tegenover God en tegenover mijn naaste. Hoe moet ik de wet houden, u kunt het niet, Christus heeft de wet voor u volbracht. Wet en evangelie wordt zondag aan zondag gepredikt. Bent u er ook?
Wat is het geheim van de wet?
In die wet ligt niet onze zaligheid, de wet is een middel. Als de wet in ons hart geschreven wordt, dan gaan we de wet toestemmen. We gaan inzien dat we schuldig staan tegenover God en dat we zelf niet kunnen betalen, we gaan zoeken naar Eén die de toorn van God stillen kan. We vluchten naar het kruis, daar waar de toorn van God is uitgeblust. Wordt de wet in ons hart geschreven, dan drijft de wet ons uit naar Christus. We omhelzen Hem, omdat Hij in onze plaats de wet vervuld heeft. De toorn van God die op ons lag, heeft Hij gedragen. Is de wet dan, door het geloof in Christus, krachteloos geworden? Nee, de wet is ons lief geworden, tot dankbaarheid om wat Christus voor ons gedaan heeft. En elke dag bevestigt de wet weer, dat we Christus nodig hebben. De wet veroordeelt ons niet meer, maar we stemmen de wet toe. Wet je hebt gelijk, ik kan niets, maar ik heb Christus die heeft de wet vervuld, tot een welbehagen voor Zijn Vader in de hemel. Wet en evangelie hand in hand. Door de wet wordt het evangelie alleen maar rijker. Het evangelie zonder de wet is een arm evangelie.
Nog één ding
Weet ik dit nu allemaal wel zeker? Nog even terug naar Jeremia’s tijd. Onze wetenschap is misschien iets verder dan in Jeremia’s dagen. En toch, de HEERE zegt: als de hemel, het heelal en de aarde tot in de kern gemeten en doorgrond zouden kunnen worden, zo zal Ik het ganse zaad Israëls (lees de kerk) verwerpen, om alles, wat zij gedaan hebben, spreekt de HEERE (vers37).
Volgens mij zijn we wetenschappelijk gezien, nog niet uitgewerkt en uitgedacht, om de diepte van de aarde te doorgronden, laat staan de ruimte van het heelal en alles wat daarin is. Grijp dan vast als u twijfelt, de  zekerheid mist, de Heere wil niet van u af. Hij verwerpt u niet, om uw zonden, wel om uw ongeloof. Wie niet gelooft is veroordeeld en de toorn van God rust op hem. U die gelooft, God is getrouw, Zijn woord is getrouw. Wie in Zijn armen ligt, zal daar niet uitgerukt worden, zal niet afgebroken worden in eeuwigheid (vers 40).
Jeremia ontwaakte uit een zoete slaap, waar rust u in?
Rolf van Loo (pastoraal werker)


VAN DE DIACONIE

Bestemmingscollecten in de maand november
D.V. Woensdag 7 november is het dankdag.
D.V. Zondag 11 november De diaconiecollecte is bestemd voor gevangenenzorg Nederland
Gevangenenzorg Nederland is een christelijke vrijwilligersorganisatie voor gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Ruim 600 vrijwilligers gaan op bezoek bij gevangenen, tbs-gestelden en hun familieleden. Op deze manier proberen zij iets voor hun gevangen medemens te betekenen. De vrijwilligers bieden een luisterend oor, stellen vragen en proberen iemand verder te helpen door morele en praktische ondersteuning te bieden. Ook als iemand vrij komt, blijft de vrijwilliger betrokken.
Als organisatie geloven we in herstel. Ieder mens krijgt een nieuwe kans! In Mattheüs 25 lezen we dat gevangenen bezoeken een Bijbelse opdracht is. Ook een gevangene, iemand die we misschien het liefst zo veel mogelijk mijden, is onze naaste. Naast een straf die door de rechter is opgelegd, mag er vanuit christelijk oogpunt ook een handreiking aan hen worden gedaan.
Om hulp te kunnen blijven bieden zijn structurele financiële middelen hard nodig. Temeer daar Gevangenenzorg Nederland beperkt subsidie krijgt en sterk afhankelijk is van financiële steun vanuit kerken, particulieren en bedrijven. Daarom bevelen wij de collecte van harte bij u aan!
Bent u benieuwd naar verhalen van gevangenen die hun leven veranderen? Vraag dan onze nieuwsbrief via de website aan of stuur een e-mail naar: info@gevangenenzorg.nl
D.V. Zondag 18 november is de diaconiecollecte bestemd voor het “het Kooiveen”
Dit is het grote witte huis aan het eind van de straat met de naam het kooiveen. Het huis is zo ingericht dat mensen met een beperking in Oldebroek kunnen blijven wonen.
Er zijn twee woon ruimtes waar mensen wonen met een ernstige meervoudige beperking. Voor deze mensen hebben ze een echt thuis gemaakt. In de huiskamer zie je mooie kleuren en sfeerverlichting. En dingen die zintuigen prikkelen. Glitterbuizen, draaiorgel, lego en zelfs een projector die figuren op het plafond maakt. Ze hebben ook een snoezelruimte en snoezelbadkamer.
De derde woonruimte wordt bewoont door negen mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Deze groep is best zelfstandig. Ze hebben een eigen appartement met balkon. Velen van hen vinden het gezellig om na het werk of dagbesteding even in het steunpunt te zitten. Daar kunnen ze dan wat bijkletsen. Ook kunnen ze in het steunpunt samen koken en eten. Het is een leuke groep. Sommige bewoners zijn vrienden en gaan zelfs samen op vakantie. De begeleiders helpen bij het zelfstandig wonen. En organiseren leuke dingen om samen te gaan doen? Zo zijn ze laatst wezen gourmetten en hebben ze gebowld. Ook zijn er vrijwilligers die met de mensen gaan wandelen, een spelletje doen of muziek maken.
Zo hebt u een indruk wat hier allemaal wordt gedaan, maar dit kan allemaal niet zonder uw steun of inzet, we roepen u op om deze collecte met blijdschap en liefde te steunen. De gehandicapten zelf, maar ook diegenen die om hen heen staan hebben onze hulp (persoonlijk of financieel) hard nodig!
De Heere zegene u en uw gaven, die u van Hem ontvangen hebt.
Namens de diaconie,
Dick Koetsier

 

 

 

 

 

 


OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar November 2018
4 november: Jacolien Lensen, Janneke Groothuis, Betine van den Bosch
7 november: (Dankdag – Maranatha) Carlien Boeve, Jacoline Lokhorst 11 november: Relinde van Oene, Janine Koele, Marije en Julia Smit
18 november: (Maranatha) Annelies Leusink, Krista Bosch
25 november: Alienke Veldman, Jolanda Wolf, Joanne Wolf

Oppasrooster 2,5+ oppas
4 november: Dorien van Werven, Hanneke Dickhof, Anne van Asselt
11 november: Dianne uit de Fles, Esther Eibrink, Simon Beekman, Julius van ‘t Slot
18 november: Wisselzondag, Maja Dokter, Rosanne Dokter, Marit Roozeboom
25 november: Marjolein de Weerd, Sanne Klock, Nathalie van Wijhe

Wij zijn dringend op zoek naar moeders/ vaders die willen meedraaien in dit rooster. Aanmelden kan bij Corina Boerendans; 06-27512300/ corinalabots86@hotmail.com

Oppasrooster Maranathakerk November 2018
4 november: Anita van Triest, Anne-Marije van Oene, Gabrielle Doornewaard
7 november: (Dankdag – ‘t Open Huis) Alice Seijbel, Rosanne Fijn, Daphne van Boven
11 november: , Mirjam Vlieger, Maayke ten Hove
18 november: Annet van Pijkeren, Marieke Bakker, Judith v/d Wetering
’s middags: Anita van Triest, Tamara Doornewaard
25 november: Marielle Bos, Janneke van Wijnen, Sophie Witvliet
Info: Anita van Triest: 06-11974371 anita_vantriest@hotmail.com

 


 


ALGEMENE BERICHTEN

 

PERSBERICHT Geloof en autisme bij tieners
HEERENVEEN. Tieners met autisme houden van helderheid en concrete taal. Uitgeverij Columbus komt daarom nu met een dagboek, speciaal geschreven voor tieners met autisme. Een dagboek zonder beeldtaal.
Het dagboek is geschreven door mannen en vrouwen die ervaring hebben met tieners met autisme, professioneel dan wel in hun persoonlijke leven. De kernredactie bestaat uit Jenneke Wolvers, stafmedewerker bij de oudervereniging Op weg met de ander, en Tera Voorwinden, neerlandicus, theoloog en moeder van een zoon met autisme. De overdenkingen zijn geschreven door onder anderen Hanneke Schaap (psycholoog en theoloog), Nico van der Voet (theoloog en docent), Jentske de Vries (GZ-psycholoog en autismedeskundige), Gert van den Brink (predikant) en Mariska Dijkstra (journalist bij het Reformatorisch Dagblad en ervaring met autisme in haar gezin).
Aanbevelingen
Jenneke Wolvers (moeder van een zoon met autisme en auteur): “Ik ben graag op het initiatief voor dit dagboek ingegaan. Voor veel van deze tieners is de Bijbel een moeilijk boek. Ik hoop dat het dagboek hen helpt, zodat zij Gods Woord beter lezen en begrijpen en zodat hun geloof wordt versterkt.” Hanneke Schaap (rector Kennisinstituut Christelijke GGZ, expert op het gebied van autisme en auteur) zegt: “Al jaren krijg ik de vraag naar een duidelijk dagboek voor jongeren en volwassenen met autisme. Supergoed dat dit boek er nu eindelijk is! Ik hoop van harte dat het jongeren helpt om zekerheid te vinden in het woord van God”.
Presentatie
Het dagboek wordt op donderdagavond 15 november gepresenteerd tijdens een mini-symposium. Hanneke Schaap houdt een lezing over geloof en autisme bij tieners. Ook zijn er verschillende workshops rond de thema’s geloof, kerk en school.
U bent van harte welkom bij de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. Inloop 19.30 uur; het programma start om 19.45 uur. Graag vooraf aanmelden via www.opwegmetdeander.nl/bijbelsdagboek. De avond kost € 3,50, te voldoen bij de opgave.
Voor meer informatie over de avond: Uitgeverij Columbus, Leonie de Beer – ldebeer@jongbloed.com of 06-13 01 88 70.
Voor meer inhoudelijke informatie en interviews: Jenneke Wolvers, jwolvers@opwegmetdeander.nl of 06-28 46 74 19.

Miranda in Uganda
Beste gemeente,
De herfst heeft zijn intrede gedaan. Regelmatig zie ik mooie herfstfoto’s voorbij komen. Soms mis ik dat wel, de herfst is voor mij de natuur op zijn mooist. Hier is het regenseizoen nog in volle gang. De meeste dagen valt er een flinke tropische bui. Het is hier dan steenkoud, met temperaturen van 20 graden heb ik tegenwoordig 2 dikke truien aan.
Een aantal weken geleden heb ik met mijn collega een training gegeven over het belang van de playclass (peuterspeelzaal). Dat was erg leuk! Er werd aandachtig geluisterd en het is voor iedereen duidelijker waarom we de kinderen de gelegenheid bieden om op een speelse manier te leren (spelen). Spelen is hier in Uganda niet gebruikelijk, maar wel heel belangrijk voor de ontwikkeling. Met zijn allen maken we er fijne uurtjes van voor de kids.
Naast deze training heb ik met een andere collega een training over special needs gegeven: verschillende soorten achterstanden, beperkingen enz. Het was me al snel duidelijk dat ik met een Ugandees werkte. We hadden een uur voor deze training gepland, dit werd bijna 2 uur en nog zijn we niet klaar. Er kwamen allerlei infofilmpjes voorbij, waar mijn collega niet over verteld had. Flexibel zijn bleek weer een vereiste, dat was duidelijk. De aunties zijn erg enthousiast en leergierig. Er komt nog een tweede training om meerdere onderwerpen te behandelen die nog niet aan bod zijn gekomen. Wat ik me niet zo realiseerde, maar wel mooi was, is dat de aunties deze info weer kunnen meenemen naar hun dorpen waar zij vandaan komen. Daar wonen natuurlijk ook kinderen en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Maar door het ontbreken van kennis worden deze mensen vaak verstoten of slecht verzorgd. Het zou mooi zijn als ‘onze’ aunties een schakeltje in betere zorg voor deze mensen kunnen zijn.
Tegenwoordig word ik vaak gevraagd om advies te geven aan familie of bekenden van medewerkers hier. Zo werd ook mijn hulp ingeroepen bij Shamien, een meisje van 13 jaar. De hele dag ligt ze op een kleedje op de koude grond. Ze heeft een ernstige lichamelijke en verstandelijke beperking. Ze kan niet lopen, niet zitten zonder steun en is spastisch. Het meisje heeft niets: geen dagbesteding, geen boeken om te lezen, geen speelgoed enz. In en in triest om te zien, dat er geen middelen zijn om goede basiszorg te kunnen bieden. Ondenkbaar in Nederland. Ik heb diep respect voor haar oma, die als een moeder voor het meisje zorgt. Haar eigen dochter, de moeder van Shamien, heeft haar in de steek gelaten toen ze jong was en begrijpt niet dat haar moeder voor Shamien blijft zorgen.
Ik heb een matras voor haar kunnen kopen, dat is al een stuk beter voor haar lichaam. Ik wil haar regelmatig blijven bezoeken om zo tips en adviezen te kunnen geven en in de gaten te houden of haar gezondheid niet achteruit gaat.
Degenen die deze stukjes lezen, weten hoe gek ik op Rose ben. In juli is zij weer bij familie gaan wonen. Ik mis haar heel erg, maar ben blij voor haar dat zij de kans heeft gekregen om bij familie op te groeien. Dat is toch altijd het beste. Ik heb een aantal keer telefonisch contact met de familie gehad. Het gaat goed met Rose, na een periode van wennen heeft ze het goed naar haar zin. Ik ben van plan om haar volgend jaar te bezoeken, ik kan niet wachten om haar weer te zien!
Op privégebied gaat het goed. Ik heb een pittige tijd met Miriam achter de rug. Miriam heeft inmiddels haar brace gekregen, dat pakte ze snel op. Nu moeten we 2 keer per dag oefeningen met haar doen om haar been sterker te maken. Dat was een waar gevecht, we moesten haar met 3 man in bedwang houden maar inmiddels accepteert ze het wat meer en wordt het gevecht minder. Verder blijft het ’s avonds een komen en gaan van kinderen en volwassenen. Erg gezellig, ik geniet erg van alle bedrijvigheid om mij heen.
Groeten uit een koud en regenachtig Uganda,
Miranda en Miriam www.mirandainuganda.nl mirandainuganda@gmail.com
Facebook: MirandainUganda

NPV
In de gemeente Oldebroek is de vrijwillige thuishulp van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), in samenwerking met de diaconie van de Hervormde Gemeente Oldebroek, al meer dan 30 jaar actief.
De NPV is een christelijke organisatie die opkomt voor de belangen van patiënten in de Gezondheidszorg. Er wordt uitgegaan van Bijbelse normen en waarden.
De thuishulp is er voor iedereen, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. De hulp wordt verleend door gemotiveerde vrijwilligers.

Wanneer u hulp nodig heeft of meer informatie wenst, neem dan gerust contact op met de coördinator van de vrijwillige thuishulp:
Mw. C.J. Kreuger-Langerak, Bovenheigraaf 60, 8095 PC ’t Loo Oldebroek, (0525) 63 16 65.
We zijn ook op zoek naar vrijwilligers en uw aanmelding als vrijwilliger kunt u bij bovengenoemde contactpersoon doen.
Nieuwe leden zijn ook van harte welkom.
Voor € 17,50 per jaar bent u al lid van de NPV!
Voor € 12,50 kunt u gezinslid worden en steunt u het werk van de NPV.
U kunt zich opgeven bij de voorzitter van onze afdeling C. van Norel (0525) 63 10 80 of per e-mail bij het secretariaat van de afdeling: npv-oldebroek@hotmail.com.
Jaarlijkse thema-avond NPV afdeling Oldebroek
D.V. donderdag 22 november 2018 houdt de NPV de jaarlijkse ledenvergadering. Deze avond wordt gehouden in een van de zalen van ’t Open Huis te Oldebroek en begint om 19.45 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee klaar.
We willen deze avond een korte ledenvergadering houden. Verder zal het grootste gedeelte van de avond worden ingevuld met een lezing waarbij mevrouw C(Carolien)Ernens van InteraktContour zal spreken over:
‘Niet-aangeboren hersenletsel(NAH)’
interaktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en dat van hun naasten; terug naar werk of school lukt vaak niet en thuis is alles anders.
Het belooft een leerzame en boeiende avond te worden waarvoor u van harte wordt uitgenodigd. Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Aangepaste kerkdienst
Thema: ‘’ Jona in de Walvis ‘’
Op D.V. zondag 18 november wordt er in de Dorpskerk een dienst gehouden voor mensen met een beperking.
Voorganger is Ds.M.J.Schuurman .
Het ZieZo koor uit ’t Harde onderleiding van Elsbeth Huls zal komen zingen.
Het Bijbelverhaal zal voorgelezen worden door Elly en Marieke.
Trompettisten : Eline Dickhof en Arton van de Wetering. Piano zal bespeelt worden door Tom de Nooijer. Het orgel zal bespeelt worden door Martien v.d.Knijff.
De dienst begint om 14.30 uur.
Allen hartelijk welkom!
Namens de Commissie Aangepaste kerkdienst.

Speculaas-actie voor Miranda in Uganda
Sinterklaas komt er weer aan en daar hoort natuurlijk iets lekkers bij! Daarom verkopen wij nu producten van bakkerij Hop Taartenshop uit Harderwijk. U kunt kiezen uit een amandelstaaf (€3,25), brokken (3 stuks voor €3), gevuld speculaas (3 stuks voor €4) of het combi-pakket (alle bovenstaande producten voor €10). Bestellen kan tot 22 november via tfcmirandainuganda@gmail.com. De producten worden na 29 november geleverd en gratis bezorgd in Oldebroek, Elburg en Oosterwolde.
Miranda v.d Berg werkt in Uganda bij kinderhuis Noah’s Ark. Miranda werkt daar met de verstandelijk beperkte kinderen, begeleid de verzorgsters en ondersteund hen in de dagelijkse zorg. Verder werkt zij op kantoor, door o.a. nieuwsbrieven voor sponsors te schrijven. Voor haar werk is Miranda volledig afhankelijk van giften.

Breigaren
Mijn moeder breit voor het rode kruis voor arme landen. Nu is haar vraag; zijn er nog gemeenteleden die breigaren hebben en er niks meer mee doen? Mijn moeder ontvangt ze graag!
Haar adres is:
mevr. J van der Veen- Koele
Harm Aartsweg 19
8095RC ‘t Loo Oldebroek
Alvast hartelijk bedankt.

Woensdagavondzang met Vox Humana
Voor D.V. woensdagavond 14 november heeft het christelijk gemengd koor Vox Humana weer hun medewerking toegezegd voor de woensdagavond zang.
Waarvoor onze hartelijke dank.
Zij zullen dan net als de vorige keer (30 mei jl.) enkele liederen met en voor ons zingen.
Iedereen die mee wil zingen is van harte welkom.
Trouwens dat geldt ook voor de andere woensdagen.
De avond begint om 19.00 uur en eindigt om 20.00 uur
Mooi om samen te zingen tot eer van God, onze schepper en voor de luisteraars.
Na afloop zorgen Albert & Aartje voor een lekker kopje koffie.
Hartelijke groet en graag tot meezingends.
(voor meer informatie: Jan Wolf 631547 of j.wolf@filternet.nl )

Van de Projectcommissie,
Hallo Gemeente,
Wij als projectcommissie willen we u graag op de hoogte houden van de winteractie. We willen u daarom ook mededelen dat er weer een projectavond gehouden zal worden voor de gemeente en de jeugd. Voor de jeugd is er tussendoor drinken met iets lekekers en voor de ouderen is er koffie. Er zullen een aantal sprekers zijn van onze doelen, en zij zullen over hun werk vertellen en waar ze ons gespaarde geld voor in gaan inzetten. De avond zal plaats vinden op 12 november en is van 18.30 uur t/m 19.30 uur en iedereen is van harte welkom. We hopen veel mensen te ontmoeten op deze avond. En voor wat betreft de actiedag…… houdt de kerkbode in de gaten.
Groetjes van de projectcommissie.

Persbericht
Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven
Vanaf zaterdag 3 november kunt u een nieuwe kerkdienst in gebarentaal bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.
Ds. A. Dingemanse wil aandacht geven aan de vraag: “Hoe staan we als christenen in de zorg?” Thema: Liefde, gave en opgave.
Tekst: Mattheüs 25 : 36: “Ik was ziek en jullie bezochten mij…
Schriftlezing is uit Mattheüs 25 : 31-46.
Omdat de dienst speciaal voor dove mensen wordt georganiseerd, zal ds. Dingemanse zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk
De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.
Ter info: zaterdag 3 november wordt de dienst op de site van Op weg met de ander geplaatst.
Voor verdere informatie kunt u contact leggen met
Jenneke Wolvers, stafmedewerker van
Op weg met de ander
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
033-245 66 20
06-28467419
jwolvers@opwegmetdeander.nl

Dankdag 2018
Ook dit jaar willen wij als Diaconie weer een inzameling houden voor de Voedselbank.
De kinderen van de basisscholen mogen producten meenemen naar de kerk.
In de ochtend- en in de avonddienst staan er tafels klaar waar u de producten op kunt leggen. De volgende producten mogen worden meegenomen: Koffie, beschuit, suiker, crackers, halvarine, hagelslag, rijst, macaroni, spaghetti, pakjes soep, zeepproducten, tandpasta, en lang houdbare levensmiddelen (men heeft met name behoefte aan macaroni, spaghetti, suiker en rijst).
Bedankt namens de Diaconie, Cor Morren
Volleybaltoernooi 2018 Het jaarlijkse volleybaltoernooi is op 16 november 2018. Het toernooi begint om 19.15 en is in Kulturhus de Talter. Alle deelnemers succes en we hopen op veel toeschouwers! Tot dan!

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand november 2018, hun verjaardag hopen te vieren
Mevr. J Brouwer – van den Hoek 1 november 1936 82 jaar
Anjerstraat 7, 8096 VJ Oldebroek
Dhr. G.J. Wolf 4 november 1931 87 jaar
Zuiderzeestraatweg 185, 8096 BH Oldebroek
Mevr. E.L. van Heerde – van het Ende 5 november 1938 80 jaar
Van Asch van Wijcklaan 107, 8096 AZ Oldebroek
Mevr. J. van de Poll – van ’t Hof 6 november 1934 84 jaar
Van Pijkerenlaan 76, 8096 VG Oldebroek
Mevr. J. Smit – van de Weg 7 november 1937 81 jaar
Van Asch van Wijcklaan 29 s, 8096 AE Oldebroek
Dhr. H. Wolfsen 9 november 1933 85 jaar
Vreeweg 8a, 8096 RD Oldebroek
Mevr. K. Zieleman – Kloosterman 10 november 1933 85 jaar
Van Asch van Wijcklaan 77, 8096 AZ Oldebroek
Mevr. H. Boeve- Spronk 10 november 1929 89 jaar
Reesweg 8B, 8097 PA Oosterwolde
Dhr. A.H. van Beek 11 november 1937 81 jaar
Zuiderzeestraatweg 127, 8096 BE Oldebroek
Mevr. F. Koele- Wensink 12 november 1933 85 jaar
Vierschotenweg 9, 8095 PN ’t Loo- Oldebroek
Dhr. G.J. Fransman 12 november 1936 82 jaar
Mheneweg Zuid 40, 8096 RH Oldebroek
Dhr. H. Tichelaar 15 november 1935 83 jaar
Bloemstraat 105, 8096 VN Oldebroek
Mevr. H.J. Doornewaard- Veldhuis 29 november 1925 93 jaar
Ds. Otto Veeninglaan 80, 8096 XN Oldebroek
Heere, open mijn lippen; dan zal mijn mond Uw lof verkondigen.
Psalm 51: 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

Zieken
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest). Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:
– mw. A. van de Kamp-van Loo (Verlengde Looweg 21) verblijft op afdeling IJsselheem.
Op het moment van schrijven (17 oktober) is bekend, dat zij opnieuw geopereerd moet worden in het UMCG te Groningen. Dit is een tegenvaller. Anderzijds is zij dankbaar dat haar conditie het toelaat en de gevreesde ziekte op deze manier behandeld kan worden. Haar hoop en verwachting is van de Heere alleen.
– Dhr. R. van de Vegte (Vreeweg 3). Hij onderging in de achterliggende periode een operatie aan de pacemaker. Medisch gezien is de ingreep geslaagd. We zijn dankbaar dat hij zich weer zo goed voelt en het door de HEERE gegeven is om weer thuis te komen bij zijn vrouw.
– Mw. J. van de Streek-van de Werfhorst (Zuiderzeestraatweg 265). Haar operatie is succesvol verlopen en de revalidatie op afdeling IJsselheem doet haar goed. Daardoor is ze weer in staat om een beetje te lopen achter de rollator. De verwachting is dat ze aan het einde van de maand oktober weer thuis komt. Ze is dankbaar dat de pijn voor een groot deel is weggenomen door de operatie.
– Laura Dragt (Zuiderzeestraatweg 325). Inmiddels gaat het langzaam vooruit met haar. De revalidatie zorgt ervoor dat haar knie langzaam minder dik wordt en ze weer enigszins kan lopen. Ze zit nog veel in de rolstoel en slechts enkele uren per dag kan zij naar school. Ze is moedig en flink, maar het vraagt veel van haar en het gezin.
– mw. W. Broekhuizen-Wolf (Harm Aartsweg 53). Zij is ernstig ziek geweest ten gevolge van een bacteriële infectie in haar longen. Ze mocht door Gods genade weer herstellen en naar huis terugkeren. Ze heeft behoorlijk wat van haar vitaliteit moeten inleveren. Maar is dankbaar dat het op dit moment naar omstandigheden goed gaat.
– dhr. G. Knikker (Van Asch van Wijcklaan 93). Hij is onverwacht geopereerd aan zijn galblaas. Zijn leven heeft aan zijden draad gehangen, maar door Gods goedheid mocht hij herstellen en weer naar de Voord terugkeren. Hij hoopt spoedig weer in zijn vertrouwde omgeving in Oldebroek terug te zijn.
Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden, die thuis of in de tehuizen met ziekte, zorg en spanningen te maken hebben. Helaas zien en merken we dat het niet alleen oudere gemeenteleden betreft. Het gaat ook aan onze jongeren en de gezinnen niet voorbij. Er is vaak veel meer leed ‘achter de voordeur’, dan wij vermoeden en zien. Laten we elkaar niet vergeten! Een kaartje, bloemetje, bezoekje of anderszins doet veel goed. Laten we het gebed in het bijzonder niet overslaan. We bidden ieder, die een moeilijke, onzekere weg te gaan heeft, Gods nabijheid toe. Zoals de HEERE tegen Jozua zei: ‘Wees sterk en heb goede moed en verschrik niet en ontzet u niet; want de HEERE, uw God is met u alom waar gij heengaat.’ (Jozua 1:9b)

Geboorte
Op 15 oktober ontvingen Philip Docter en Lucy Docter-Magré (Westerakker 4, 8096 MP, Oldebroek) een dochter. Sarah Jenthe werd in het ziekenhuis geboren, omdat het geboorteproces erg lang ging duren. Wat is de dankbaarheid groot dat er op Gods tijd een welgeschapen dochter ter wereld mocht komen. De Heere heeft moeder Lucy gespaard en het leven aan dochter Jenthe geschonken. Hem zij alle eer! Nu is er de verantwoordelijkheid voor jullie om Jenthe op te voeden, heenwijzend naar de Heere. Psalm 36:10 zegt: ‘Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht.’ Bij de HEERE is leven, leven met Christus, voor zondaren, die van nature geestelijk dood zijn. Bij de Heere is licht, licht als het in ons hart donker is. Leef zelf dicht bij de Heere. Put dagelijks uit de Heere, zodat jullie dochter mag merken dat er bij Hem het ware leven is. Er is in de Heere altijd meer dan dat wij nodig hebben. Biddend dat Hijde opvoeding zal zegenen, opdat Jenthe zal wandelen in het licht op weg naar het eeuwige leven.

Overlijden I
Zojuist bereikte ons het bericht dat mw. Aaltje van ’t Hof-Boeve (Zuiderzeestraatweg 304) is overleden. Zij mocht de leeftijd van 91 jaar bereiken. We condoleren de kinderen en kleinkinderen, als ook de achterkleinkinderen met dit verlies. We bidden hen Gods kracht en nabijheid toe voor de toekomst. In de volgende kerkbode hopen we een In Memoriam te plaatsen.

Huwelijksjubileum
Op 21 september mocht het echtpaar Van Oene-Doorneweerd (Bovenheigraaf 88) gedenken veertig jaar getrouwd te zijn. We willen hen nogmaals van harte feliciteren met dit jubileum. We denken daarbij ook aan hun kinderen en kleinkinderen. Als je mag gedenken dat je al zoveel jaar samen mag zijn, is er alle reden om omhoog te kijken. Het is de HEERE God Die ons aan elkaar geeft en Die ons dag aan dag draagt. Hem komt alle eer en dank toe. In de achterliggende jaren zijn er ook spannende momenten geweest met betrekking tot de gezondheid. Allebei hebben ze de kwetsbaarheid en broosheid van het lichaam ervaren. Dan wordt het des te meer een wonder als de Heere het leven verlengt en Zijn genade van dag tot dag schenkt. Daarnaast zijn er vele mooie dingen gebeurd, maar ook hele verdrietige dingen. Het tekent de levensloop van mensen buiten het paradijs. Dan komt de genade die te vinden is in het bloed van Jezus Christus zo levensreddend naar voren. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad’ren van de dood volkomen uitkomst geven. We bidden hen samen met hun kinderen en kleinkinderen toe, dat ze mogen ervaren dat de Heere bij hen is en dat Hij hen steeds houvast geeft in Zijn Zoon de Heere Jezus en dat Hij de weg begaanbaar maakt, hoe moeilijk die soms ook is. ‘Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult’ (Psalm 32: 8)

Huwelijksjubilea
– Op 1 november is het echtpaar dhr. H.J. van Hooren en mw. E. van Hooren-Nagelhoud (Bovenheigraaf 79 , 8095  50 jaar getrouwd
– Op 4 november is het echtpaar dhr. S.van Klompenburg en mw. C.J. van Klompenburg-Bonestroo (Bovenheigraaf 30, 8096 PK, Oldebroek) 25 jaar getrouwd.
– Op 21 november is het echtpaar dhr. G.J. Fransman en mw.J. Fransman-van Putten (Mheneweg Zuid 40, 8096 RH Oldebroek) 50 jaar getrouwd.
– Op 29 november is het echtpaar dhr. D. van ’t Veen en mw. D. van ’t Veen-Wielink (Zuiderzeestraatweg 402, 8091 PB Wezep) 45 jaar getrouwd.
Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen u van harte toe dat u ook in de komende tijd van uw huwelijksleven met de dichter van psalm 52 mag instemmen: ‘Mijn God U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan!’ Het is goed om bij een jubileum achterom te zien, klein te worden en in verwondering op te zien naar de Heere die niet nagelaten heeft genadig te zijn. Er is reden tot dankbaarheid onder zoveel zegeningen. We hopen dat u nog enige tijd voor elkaar gespaard zult blijven en onder Zijn nabijheid met vertrouwen mag voort gaan. De woorden van de Heere hebben niets aan kracht ingeboet: ‘Ik ben met u!’

Dankdag voor gewas en arbeid
Op woensdag 7 november is er de jaarlijkse dankdag voor gewas en arbeid.
Zomaar middenin de week. Omdat we ook middenin de week niet zonder de Heere kunnen. En wat hebben we niet van Hem ontvangen?!
Aan Hem te danken: voedsel, kleding, onderdak, het Woord en nog wel meer…! Er zijn ’s morgens en ’s avonds kerkdiensten, waarbij we verwacht worden. We hopen velen van u/jullie beide keren te zien in de diensten. Juist het vrijhouden van de hele dag voor de diensten kan de zaken dieper laten bezinken, dan wanneer het bij één dienst blijft. De morgendienst is in het bijzonder gericht op de kinderen. Deze dienst zal in het teken staan van Markus 12: 41-44. Het thema is: ‘Alles geef ik U!’. Gezegende dankdag toegewenst.

Bijbelkring
Op woensdagavond! 14 november is de tweede Bijbelkringavond van het seizoen.
Fijn dat er de eerste avond zoveel mensen kwamen, aandachtig luisterden en samen zochten naar antwoorden op de vragen. Dat vraagt om vervolg en het aansluiten van nog meer gemeenteleden. Iedereen is om 20.00 uur van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd! Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Van tevoren thuis lezen: Joël 2: 1-17.

Mannenvereniging woensdagavond 21 november 2018
Op woensdagavond 21 november 2018 zal de vierde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20.00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.
We behandelen deze avond Psalm 119. Deze avond hebben we (nog) geen inleider. Dat betekent dat we de inleiding zullen lezen uit de Hervormde Vaan nr. 9 van de maand september 2018. Ds. P. Mulder (predikant van de Gereformeerde Gemeente) schreef in één van zijn preken dat Psalm 119 ook wel wordt genoemd het ‘a-b-c der godzaligheid’. Hij schrijft verder: Zo is dit ‘a-b-c der godzaligheid’ eigenlijk een voortdurend heen en weer gaan van het hart van de dichter naar de Heere en van de Heere naar het Woord en van het Woord naar zijn leven. Hoe gaat een kind van God daartussen heen en weer in zijn zielenleven? Dat is in het gebed, want dat is de ademtocht der ziel. En zo is het toch?! Want waar oprecht geloof gevonden wordt, is ook dagelijks een nauwe omgang met de HEERE middels het gebed. Zelfs de meest krachteloze kan er gebruik van maken. Want bidden is niet anders dan de deur van het hart ontsluiten voor Hem. En dat vraagt geen kracht. Het is slechts een kwestie van wil. Willen wij Hem toegang geven tot onze noden? Dat is de enige grote en fundamentele vraag met betrekking tot het gebed. Het is het sterkste wapen in de geestelijke strijd. Of kunnen we dagelijks zonder gebed? Of vinden we dat we geen tijd hebben om (in alle rust) de HEERE dagelijks te zoeken in het gebed? Dan is het geestelijk niet best met ons gesteld en dat geeft reden tot grote zorg. Maar wie voor de HEERE leeft, mag weten dat Hij tot u en jou spreekt. Sla Palm 85 vers 3 berijmd er maar op na, waar staat: Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft; Hij spreekt gewis tot elk, die voor Hem leeft.We hopen op een gezegende avond.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur

Jongerengesprekskring
De jongerengesprekskring komt bij elkaar op donderdagavond 22 november om 20.00 uur in de Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op om deel te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. Fijn dat er een aantal nieuwe gezichten waren. Er kunnen nog steeds mensen aansluiten. Juist door onderlinge Bijbelstudie mogen we elkaar tot een hand en een voet zijn in de turbulentie van de tijd. We bespreken met elkaar het 8e hoofdstuk ‘de wederkomst van Christus’ uit het boek van ds. C.G. Vreugdenhil. Van tevoren thuis lezen: hoofdstuk 8

Bezinningsavond op de viering van het Heilig Avondmaal
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Op deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Vervolgens zingen we een aantal psalmen en sluiten we af met gebed. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op donderdag 29 november om 20.00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

Pastoraat
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!
Voor al de bovenstaande data geldt: Deo Volente!

Ten slotte
Zondagmiddag 14 oktober was het voor iedereen in de kerk zichtbaar dat opnieuw een vacante gemeente het oor te luister legde bij de verkondiging van het Woord, uitgesproken door mij als dienaar van het Woord. De contacten werden gelegd en inmiddels is bekend dat het ook daadwerkelijk tot een beroep zal leiden. De Hervormde Gemeente van Stolwijk (wijk 2) heeft besloten mij te beroepen. Dit betekent opnieuw onrust in de pastorie. We vragen uw en jouw voorbede zodat wij de weg zullen gaan die de HEERE ons wijst. Eén ding is zeker: God zorgt voor Zijn Kerk!
Er kwamen hele mooie en dankbare berichten van onze oud-vicaris Marijn Krooneman. Hij mocht samen met Berdien opnieuw een kindje van de Heere ontvangen. Na David mocht nu Eva in hun gezin geboren worden. De Heere geve hen als ouders Zijn zegen om hun kinderen voor te gaan in de weg van het geloof. Daarnaast kwam ook de bevestiging op zijn roeping tot het ambt van dienaar van het Woord. De gemeente van Noordhorn heeft besloten om op hem een beroep uit te brengen. De 19e oktober is de beroepingsbrief overhandigd, zodat binnenkort de beslissing zal moeten worden genomen. We bidden hem Gods wijsheid en leiding toe om in deze weg duidelijkheid en rust te ontvangen op de weg, die gegaan mag worden. Hij, Die u roept, is getrouw, Die het ook doen zal!
Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
ds. D.J. W. Kok

AANBEVELING DOOR HET JEUGDPASTORAATTEAM (JPT)
Rond deze tijd verschijnen er twee nieuwe uitgaven bij de Herziene Statenvertaling. Een kinderbijbel en een gespreksbijbel. Graag brengen we deze onder jullie aandacht. De komende tijd wordt er weer (veel) geld uitgegeven aan allerlei cadeaus. Eén van onderstaande uitgaven kan een mooi cadeau aan het eigen gezin (of aan de kleinkinderen) zijn!
De Kinderbijbel bij de HSV
De verhalen in de Kinderbijbel Herziene Statenvertaling liggen qua taal en stijl dichtbij de HSV-vertaling en zijn goed voor te lezen. De prachtige illustraties van Marjolein Hunt brengen de verhalen nog dichterbij. Naast de Bijbelse geschiedenissen bevat deze bijbel ook teksten om te leren, vragen om over door te praten en kernwoorden die uitleg krijgen. De bekende kinderboekenauteurs Liesbeth van Binsbergen, Ronald Kalkman en Willemijn de Weerd zorgen voor de vertellingen.
De HSV Kinderbijbel is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 4-8 jaar. De voornaamste meerwaarde van de Kinderbijbel Herziene Statenvertaling is dat je als gezin niet alleen de losse op zichzelf staande verhalen leest, maar de hele lijn van de geschiedenis van Gods volk in de Bijbel volgt. Deze bijbel wordt in de loop van november 2018 verwacht. Adviesprijs: € 29,95

De Gespreksbijbel HSV
Bij elk hoofdstuk staat een leesprikkel, een gespreksvraag en een stuk uitleg om samen over te praten. Ook zijn diverse opdrachtjes opgenomen om als gezin samen te doen. De gespreksbijbel is globaal bedoeld voor gezinnen met kinderen tussen de 8 en de 12 jaar. De Gespreksbijbel ligt eind oktober in de winkel. Adviesprijs: 59,00.
De Gespreksbijbel in het kort samengevat:
 Bijbeltekst: in de Gespreksbijbel is de complete Bijbeltekst van de Herziene Statenvertaling opgenomen.
 Leesprikkel: voorafgaand aan ieder hoofdstuk wordt een vraag gesteld die aanmoedigt om de Bijbeltekst goed te lezen.
 Extra tussenkopjes: in de Bijbeltekst zijn extra tussenkopjes geplaatst om de inhoud toegankelijker te maken.
 Illustratie: ieder Bijbelboek opent met een illustratie van een belangrijke scene uit dat Bijbelboek. Een of twee details uit de openingsafbeelding komen verderop in het Bijbelboek terug.
 Gesprek: in het midden van ieder hoofdstuk staat een tekst waarover kinderen en hun ouders in gesprek kunnen gaan.
 Foto’s: in de Gespreksbijbel zijn enkele honderden foto’s opgenomen.
 Uitleg: moeilijke woorden of ingewikkelde gedachten worden uitgelegd.
 Sleutelwoorden: sommige kernwoorden in de Bijbel zijn voor kinderen moeilijk te begrijpen. Ze worden uitgelegd in meer alledaagse begrippen.
Hartelijke groet van het JeugdPastoraatTeam

PROJECT WEKELIJKSE BIJBELTEKST
Inmiddels is het Project Wekelijkse Bijbeltekst van start gegaan. De kerkenraad van wijk 1 is erg blij met dit project en hoopt dat er veel gezinnen, maar ook alleenstaanden aan dit project mee doen. Hoe meer mensen er mee doen uit de gehele gemeente, hoe mooier! De teksten waren in de eerste maanden alleen beschikbaar in de Herziene Statenvertaling (HSV). Omdat er een aantal reacties binnenkwamen van gezinnen waar thuis en op school alleen de Statenvertaling (SV) wordt gebruikt, komt er ook een versie beschikbaar in de SV. Daarmee tonen we aan dat we respect hebben voor elkaars voorkeur. Wie nog niet aan dit project meedoet, roepen we op om zo spoedig mogelijk aan te melden. Dat kan bij Henriët Wolf. Elders in dit kerkblad doet zijzelf een oproep en staan haar gegevens.
Gerrit Bakker, jeugdouderling

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

 

Ouderenmiddag
Op 15 november is er weer een ouderenmiddag. Dan zal ds. Schuurman iets vertellen over de synode van Dordrecht, die van 1618-1619 werd gehouden. Het is nu 400 jaar geleden dat deze synode werd gehouden. Tijdens deze synode werden de Dordtse Leerregels opgesteld en werd de opdracht gegeven voor de StatenVertaling.
De middag begint om 14.00 uur en zal om
16.00 uur afgelopen zijn. Als u geen vervoer hebt, kunt u een van de commissieleden contact opnemen: dhr. H. van ’t Hof tel. 632278
mw. W. Kwakkel – Meurs tel. 631577 mw. E. Stouwdam – v.d. Riet tel. 631906
mw. C. Fijn – Jansen tel. 631433
mw. A. van de Werfhorst – Mulder tel. 631220
dhr. W. Bovendorp tel. 795079

Project wekelijkse Bijbeltekst
Zondag
tekst
Psalm
4 nov.
Psalm 68:20
Psalm 68:10
11 nov.
Jakobus 1:5a
Psalm 147:3
18 nov.
Jakobus 1:22
Psalm 19:6 eerste helft
25 nov.
Jakobus 4:17
Psalm 19:6 geheel
2 dec.
Lukas 2:3-4
Lofzang van Maria
vers 1

Vanuit wijk 2
Bij de kerkdiensten
In november gaan we weer over naar de middagdiensten. De diensten vangen aan om 14.30 uur.
Op zondag 18 november is er in de Dorpskerk om 14.30 uur een aangepaste dienst. Tijdens deze dienst staat het verhaal van Jona centraal.
In de komende tijd hoop ik uit het Bijbelboek Hebreeën te preken. In dit Bijbelboek komt de oproep om trouw te blijven steeds weer naar voren. Ik ga niet van het begin tot het einde, maar heb een aantal hoofdstukken uitgekozen. Op die manier hoop ik te laten zien, dat dit Bijbelboek de moeite waard is om te lezen en te beluisteren.

Doopdienst
Op zondag 11 november is er in de morgendienst rekening gehouden met een doopdienst. Omdat er op het moment, dat ik dit schrijf, bij mij geen geboortes bekend zijn, is het de vraag of de doopdienst doorgaat. Mochten er ouders zijn, die hun kind willen laten dopen, dan kunnen ze dat tot vrijdag 2 november doorgeven aan onze scriba Bertil Jansen (scribawijk2@hervormdoldebroek.nl) of aan ds. Schuurman. In dat geval zal er op maandag 5 november doopzitting zijn.

Avondmaal
Op zondag 2 december zal het Heilig Avondmaal worden gevierd. In verband daarmee is er op zondag 25 november de voorbereiding. Censura Morum is er maandag van 19.30-20.00 uur in de consistorie van de Dorpskerk.

Wij gedenken
Op 20 september overleed geheel onverwacht in de leeftijd van 58 jaar: Jan van den Brink (Bovenstraatweg 78A). Hij overleed in de boerderij waarin hij geboren werd. Zoals hij zelf de dag ervoor nog het gras maaide, werd zijn leven een dag later gemaaid. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het is een hard gelag voor zijn vrouw, voor zijn dochter Aartine en schoonzoon Michiel, voor familie en vrienden. Waarom nu al afscheid nemen? Jan had al jong verkering met zijn buurmeisje Ria. Hij was een lieve man voor haar, een echte steun en toeverlaat. Samen kregen ze Aartine. Jan was gek op zijn dochter en zijn dochter gek met hem. Blij was Jan met Michiel als schoonzoon. Hij hield van het werk in het grondverzet, maar omdat hij een ongeluk kreeg, kon hij dat werk niet meer doen. Hij kwam aan de slag bij de worstenmaker Amsberg en verhuisde mee naar Struijk in Voorthuizen. Nog steeds was hij in dienst en draaide mee in ploegendiensten. Jan was handig. Als er iets stuk was, dan had hij dat zo gemaakt. Van alles had hij op voorraad liggen voor het geval het nodig was. Graag reed Jan samen met Ria naar camping Wachtsluis, waar hij de hele zomer bijna elk weekend te vinden was. Hij ging dan niet zo zeer voor de zee, maar voor het weidse uitzicht. Hij zei wel eens: Als Struijk hier een fabriek had staan, ging ik in Zeeland wonen. Jan was een man van weinig woorden, maar wel iemand op wie je aan kon. Nu hij er niet meer is, laat hij een lege plaats achter. In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij Psalm 103: ons leven is maar kort, net als het gras. Hoe kort ons leven ook is: Gods trouw is tot in eeuwigheid. We wensen Ria, Aartine, Michiel, de familie en vrienden van harte Gods nabijheid en steun toe.

Huwelijksjubilea
Op 2 november viert het echtpaar B. den Besten (Zuiderzeestraatweg 251A) dat ze 40 jaar getrouwd zijn.
Op 3 november zijn br. C. Bruijnes en zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) 40 jaar getrouwd.
Op 15 november zijn br. C. Lokhorst en zr. A. Lokhorst – Bos (Kerkstraat 9) 45 jaar getrouwd.
Op 17 november zijn br. L. Flier en zr. A. Flier – Hoogland (Looweg 36) 63 jaar getrouwd
Op 28 november zijn br. J. Vlieger en zr. J. Vlieger – Klompemaker (Tulpstraat 8) 50 jaar getrouwd.
We wensen deze echtparen een mooie dag, samen met al degenen die bij hen horen. We wensen hen boven alles Gods zegen toe.
De eeuwige God is voor u een woning en onder u Zijn eeuwige armen (Deuteronomium 33:27a)

Pastoraat
zr. G. Bruijnes – Wolf (Morelissenstraat 22) heeft een lange weg achter de rug. Vorig jaar na de kerst werd ze opgenomen in het ziekenhuis. Na enkele maanden revalideren en daarna in en uit het ziekenhuis, werd een deel van het been afgezet. Ze heeft inmiddels een prothese gekregen, waarmee ze zich goed kan redden. Doordeweeks moet ze nu nog enkele keren gaan revalideren in het Zonnehuis in Zwolle, maar ze kan nu weer gewoon thuis zijn en haar leven weer oppakken. In de afgelopen periode heeft br. H.C. van Loenen (Van Pijkerenlaan 63) een behandeling aan de heup ondergaan, waarbij de heup aangevuld is met botcement. Op deze manier hopen de artsen dat hij weer zonder pijn in de heup kan zitten en toch nog weer wat kan lopen. br. J. Vlieger (Tulpstraat 8) zou een operatie ondergaan, waarbij een deel van de alvleesklier en de milt weggehaald zouden worden. Deze operatie slaagde echter niet, omdat de artsen ontdekten dat er uitzaaiingen waren. Een operatie zou de uitzaaiingen doen toenemen. Onduidelijk is of er nog wat gedaan kan worden. In ieder geval zal hij moeten herstellen van de operatie.

Verhuisbericht
We kregen het bericht dat fam. R. Polinder is verhuisd van de Feithenhofsweg naar Companjenhof 1. We wensen hen toe, dat ze zich snel thuis zullen voelen in hun nieuwe woning.

Bijbelkring
De Bijbelkring wordt niet op donderdag 1 november gehouden, maar op donderdag 29 november. Deze avond wordt verplaatst vanwege de zendingsavond over de school in Malawi op 1 november, waar we als leden van de Bijbelkring graag naar toe willen. In december zal er vanwege de drukte in die maand geen Bijbelkring zijn. In januari pakken we de draad weer op. Op deze avond willen we met elkaar Richteren 4 bespreken: het verhaal van Barak en Deborah.

Tot besluit
Op Schapenmarkt heeft Korrie Lans een boek uitgebracht over het Winkeldorp. Heel wat uren en jaren werk en uitzoeken heeft ze moeten besteden aan de voorbereiding. Het is een mooi resultaat geworden. Bij verschillende gemeenteleden heb ik het boek al zien liggen. Heel wat bekende namen staan er in. Mooi om dat allemaal terug te zien en een manier te hebben om iets van de geschiedenis van Oldebroek te kunnen lezen. Ik heb naar aanleiding van dit boek al heel wat boeiende gesprekken gehad. Ontvang een hartelijke groet,
ds. M.J. Schuurman

Bijbelkring dinsdagmorgen
Op dinsdagmorgen 20 november 2018 hopen we om 10 uur weer bij elkaar te komen. Zoals eerder afgekondigd zullen wij het boekje van 1 Petrus van vorig jaar eerst afronden. We hebben de vorige keer hoofdstuk 7 besproken. De volgende keer zullen we hoofdstuk 8 bespreken. Dit zal gaan over 1 Petrus 4:12 – 5:4. Een ieder is van harte welkom. Uw kerkelijk werker, J.P. Lensen

Bijbelkring 18+ zondagmiddag
Ken je dat? Wel graag meer van de bijbel te weten willen komen en het verlangen om in gesprek te gaan met leeftijdsgenoten hierover, maar je hebt door de weeks hier simpelweg geen tijd voor. Daar hebben we wat op gevonden! We ontmoeten elkaar één keer in de drie weken op de zondagmiddag om 16.00 uur in de bovenzaal van het Open Huis. Dan gaan we samen eten, samen zingen, en Bijbelstudie doen. De Bijbelstudie doen we aan de hand van het boekje Prediker van Stefan Paas en Siebrand Wierda. Ook is er tijd voor gezelligheid. Lijkt dit jou ook leuk? Kom gerust eens langs. De eerstvolgende keer is op 4 november en start dus om 16.00 uur. De keer erop hopen we elkaar op 25 november ook om 16.00 uur te ontmoeten. Huidige leiding zijn: Jos Boeve, Arnold van de Streek en Jasper Lensen. Dus als je meer wilt weten kun je met één van hen contact opnemen

.
Jongerengesprekskring woensdagavond
Eenmaal per drie weken is er ook de jongerengesprekskring. Iedereen van boven de twintig jaar is van harte uitgenodigd om hierbij aan te sluiten. De eerst volgende keer zal op DV 7 november 2018 om 19.30 uur plaatsvinden in het Open Huis. Jasper Lensen

Gebedskringen
“Here we zijn ons elke dag bewust van Uw grote genade voor ons.
Dank U dat U ons nooit hebt geoordeeld naar wat wij zouden verdienen.
Uw genade voor ons gaat ons verstand te boven. Dank U dat U ons nooit
zult verlaten.”
We hopen deze maand weer samen te komen als gebedskringen op:
Wanneer: Maandagavond 5 en 19 november
Woensdagavond 14 en 28 november
Tijd: van 18.45 uur – 19.45 uur
Waar: Boven in het jeugdzaaltje van ’t Openhuis
Info: Janny van de Poll tel: 632764

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”

Op D.V. 13 en 27 november hopen wij dameskrans te houden.
U bent dan van harte welkom.
Namens het bestuur,
G. van Loo- Vosselman.

Echte troost vraagt om meer dan woorden
Wat kunnen er veel schaduwen zijn. De grauwe rand van pijn en verdriet die ons leven binnensluipt. Als mens zijn we zo broos en kwetsbaar. Vandaag is er blijdschap, morgen verdriet. Het ‘waarom’ van de moeiten ligt op onze lippen.
Onnoemelijk veel vragen, waarop we het antwoord niet weten. Is er dan niemand die mijn zorgen begrijpt? Natuurlijk is er medeleven van familie en de kerkelijke gemeente. Dat kaartje is echt bemoedigend en welgemeend. Een bezoekje waardeer je werkelijk en het doorbreekt de dag. Oprecht medeleven is als een lichtstraal door het wolkendek.
Maar toch… het is niet voldoende. Goedbedoelde mensenwoorden schieten tekort. Bij wie vind ik nu echte troost? Heeft u die klacht weleens uitgeroepen in de nood van uw leven?
Als er Eén is Die ons lijden begrijpt, is het Jezus Christus. Dat komt omdat Hijzelf de diepste en zwaarste vorm van lijden moest doorstaan. Zijn pijn en tranen brengen ons eeuwig behoud en vreugdevol uitzicht. U kunt het niet begrijpen en toch is het zo. Hij wil uw en mijn schuld wegdoen en onze tranen drogen.
Laat u door Hem troosten. Vouw eerbiedig uw vermoeide handen en bid Hem om kracht voor onderweg. Pak ook de Bijbel erbij en luister naar Zijn woorden. Al lezend ontdek je persoonlijke bemoedigingen om troost uit te putten.
Laten we daar samen naar zoeken. De Heere is allen nabij die Hem aanroepen. (Ps. 145: 18a). Dat stijgt boven menselijke troost uit! Is dat niet bemoedigend? God zal zorgen, om Christus’ wil.
Meer dan een troost

Stil maar, mijn kind. Ik weet van je verdriet.
Huil nu maar uit; je hoeft niet flink te wezen.
Het zal wel duren, voor je wonden zijn genezen;
Ik weet het. Droeg Ik al de smart der wereld niet?
Stil maar, Mijn kind. Ik weet wat je behoeft:
Woorden van troost, die om geen uitleg vragen,
een arm die steunt en die je last helpt dragen,
een hart dat mee schreit om wat jou bedroeft.
Stil maar, Mijn kind. De nacht gaat weer voorbij;
Ik strooi het licht uit, waar je voeten lopen,
Ik doe de dichte deur weer voor je open,
Ik ben er altijd. Maar vertrouw op Mij.
Stil maar, Mijn kind. Ik geef je troost en moed,
meer dan een moeder aan haar kind kan geven;
Je naam staat in Mijn handpalmen geschreven;
Ik schreef de letters met Mijn eigen bloed…

Vrouwenstudievereniging “Menorah”

In November zijn er twee bijeenkomsten.
D.V   6 november: bijbelstudie 3. Indringend appel in de tempelpoort. De tempelprediking van Jeremia is een aangrijpend moment in zijn optreden.
D.V 20 november: bijbelstudie 4. De linnen gordel en de gevulde wijnkruiken. De boodschap van God wordt indringender: wat de mensen niet willen horen, zien ze nu voor ogen. Nieuwsgierig geworden hoe de opdracht van Jeremia verder uitgelegd wordt in de bijbelstudie geschreven door prof. dr. J Hoek? Kom dan naar de vereniging op aangegeven data, aanvang 20.00uur. Allen van harte welkom. Gezegende voorbereiding toegewenst, Bestuur “Menorah”

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

 

Bediening Heilige Doop
Op zondag 30 september jl. zijn in de Dorpskerk gedoopt:
Gerieke Brouwer; geb. 6 mei 2018. Dochter van G. Brouwer en H.M. Groen; Bovenheigraaf 97, ’t Loo- Oldebroek.
Diede van Norel; geb. 25 mei 2018. Zoon van E. van Norel en K. Bosch; Zuiderwijkweg 2, Oosterwolde.
Renze Gerrit Morren; geb. 16 juli 2018. Zoon van G. Morren en K. Klein; Oostendorperstraatweg 18a, Elburg.
Jesse uit de Fles; geb. 18 juli 2018. Zoon van J. uit de Fles en D.A. van Dijk; Mheneweg Noord 16, Oosterwolde
Voorganger in deze dienst was Ds. M.J. Schuurman.
De prediking was n.a.v. Psalm 1

Kerkelijke stand
In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:
Hervormde gemeente te Rijssen
Dhr. R. Schulenburg, Huisstede 7, Oldebroek
Hervormde gemeente te Wezep
Dhr. H.T. van Ketten, Bovenpad 3 A Oldebroek
Hervormde gemeente te Nunspeet
Mevr. M.W. van de , Stuivezandsweg 15 ‘Loo- Oldebroek

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:
Uitgeschreven  Mevr. P.S. Gielink Zuiderzeestraatweg 48, Oldebroek.
V.E.G. Oldebroek Fam. L.H.A. Hagenbeek – H.A. Schoonhoven Vreeweg 105, ’t Loo- Oldebroek.
Uitgeschreven   Dhr. J. van Boven Harm Aartsweg 20 , t Loo- Oldebroek.
Hervormde gemeente te Elburg   Dhr. T. van Kolthoorn ,Hogenbrinkweg 7 B, Oldebroek
Verhuisd  Mevr. A.R. Veldkamp ,Kerkplein 5 , Zalk
Hervormde gemeente te Elburg  Fam. J. van de Put – E. Fikse , Bovenstraatweg 80A, Oldebroek.
Hervormde gemeente te Elburg  Dhr. M. Hoessein, Zuiderzeestraatweg 147 U, Oldebroek.
Hervormde gemeente te Elburg  Dhr. A.S. van den Bosch, Van Pijkerenlaan 62, Oldebroek.
Hervormde gemeente te ’t Harde  Dhr. W. Schuurman, Zuiderzeestraatweg 208 A, Oldebroek.
Hervormde gemeente te ’t Harde  Mevr. L.A. Berns , Zuiderzeestraatweg 229 A, Oldebroek.
Hervormde gemeente te Kootwijk  Dhr. B. van de Beek, Gentiaan 35, Oldebroek.
Verhuisd  Fam . J. van Unen – G.M.Groenendijk Van Schaikstraat 11 Zwolle
Protestantse gemeente te Wijhe   Mevr. H. van Wijnen , Willem de Zwijgerlaan 16, Wijhe

 

Financiën
Verjaardagsfonds september:
In totaal binnengekomen: € 1.189,60 w.o.:
1 x €65,00, 3 x € 50,00, 1 x € 45,00 1 x € 30,00, 4 x € 20,00, 1 x € 15,00, 1 x € 12,50, 1x € 10,80,
42 x € 10,00, 1 x € 9,00, 2 x € 7,00, 2 x € 6,00, 60 x € 5,00, 1 x € 3,50, 2 x € 3,00, 2 x € 2,50.
Voor al uw gaven en medeleven hartelijk dank.

Vrijwilligersavond
We zijn als College van Kerkrentmeesters (CvK) dankbaar dat ook dit jaar weer veel gemeenteleden geholpen hebben bij allerlei werkzaamheden in onze gemeente. Het is een goede zaak om zo samen gemeente te zijn. We willen ook dit jaar voor alle vrijwilligers weer een gezellige avond houden. En wel op D.V. vrijdag 16 november 2018, aanvang 20.00 uur, (inloop vanaf 19.30 uur met koffie/thee en iets lekkers) in het Boerderijmuseum te Oldebroek.
In verband met de voorbereiding van deze “dankjewelavond” willen we graag vooraf weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen en daarom vragen wij u om u voor 13 november a.s. aan te melden bij een van de leden van de CvK of via de mail : cvk@hervormdoldebroek.nl
We zien uw aanmelding en komst gaarne tegemoet.

Legaat
Na de vermelding van de ontvangen nalatenschap in de vorige HO kunnen we nu vermelden dat een in 2017 overleden gemeentelid van de Hervormde Gemeente Oldebroek in haar testament had opgenomen dat onze kerk een legaat van € 7.000,- ontvangt. Als college van kerkrentmeesters zijn we dankbaar en verwonderd voor deze blijk van meeleven met onze gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters.]

Nieuwe Bankrekeningnummers
Een aantal van de bankrekeningen van het College van Kerkrentmeesters van onze Hervormde Gemeente zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). De SKG-Bank maakte tot op heden gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer. Per 1 november 2018 is dit niet meer mogelijk en gaat de SKG-Bank gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze bankrekeningnummers bij de SKG-Bank per 1 november 2018.
In verband met het vorenstaande vragen wij uw aandacht voor de volgende zaken:
Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw bankrekening te incasseren?
Dan ziet u vanaf 1 november 2018 een andere tegenrekening op uw bankrekeningafschrift.
Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de bankrekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboeking na 1 november 2018 dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de “Overstapservice”. U moet dan het bankrekeningnummer in internetbankieren wijzigen.
Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude bankrekeningnummer?
Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november 2018 kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.
De volgende bankrekeningnummers zijn gewijzigd:
Oud Rekeningnummer Nieuw Rekeningnummer Ten name van NL55FVLB0635803569 NL16RABO0373735723 CvK Herv. Gem. Oldebroek (dit is het bankrekeningnummer voor vrijwillige bijdragen, solidariteitskas en overige betalingen) NL21FVLB0635809613 NL91RABO0373735731 CvK Herv. Gem. Oldebroek inzake Kerkradio NL92FVLB0225354969 NL19RABO0373735766 CvK Herv. Gem. Oldebroek inzake Kerkblad NL23FVLB0225354950 NL94RABO0373735774 CvK Herv. Gem. Oldebroek inzake Zendingscommissie NL96FVLB0635809621 NL41RABO0373735758 CvK Herv. Gem. Oldebroek inzake Evangelisatie Commissie
De bestaande bankrekeningnummers bij de Rabobank blijven allemaal ongewijzigd.
Wanneer u met betrekking tot het bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters H.E. Draaijer. Deze is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 0525-652894.

Dankdagcollecte DV woensdag 7 november 2018
Op DV woensdag 7 november 2018 is het weer dankdag voor gewas en arbeid. In het bijzonder op deze dag mogen we dankbaar stilstaan bij wat de HEERE u, jou en ons het afgelopen jaar heeft gegeven. Mogen we allereerst hier noemen dat de HEERE het zo waard is om gedankt te worden voor het offer van Zijn Zoon! De HEERE Jezus is naar deze wereld verloren in schuld gekomen om zondaren te zoeken en te zaligen. Hij gaf Zijn leven op Golgotha aan het kruis voor allen in wie oprecht geloof gevonden wordt. Moet dat niet het allerbelangrijkste in ons leven zijn om voor te danken? Dat het omwille van de HEERE Jezus mogelijk is geworden zalig te worden in plaats van verloren te gaan?! En als we verder denken aan het eten, het drinken en de kleding. Hadden we dat het afgelopen jaar niet? Was het er zelfs niet in overvloed? Al zouden we er hard voor gewerkt hebben, wie het geestelijk mag beleven, moet met Paulus belijden in 1 Korinthe 4 waarin staat: “Wat hebt gij, dat gij niet hebt ontvangen”. Zelf niets verdiend, maar van HEM toch ontvangen wat nodig was om te leven.
Wat we hebben gekregen, is toch onverdiende genade van de HEERE? Hoe velen zijn er in deze wereld, voor wie eten, drinken en kleding geen vanzelfsprekendheid is. Maakt het ons dankbaar jegens de HEERE? En als we werk en inkomen mogen hebben, dan is dat hopelijk toch geen vanzelfsprekendheid, maar zien we dat toch ook als genade van de HEERE? Of vinden we het alles maar gewoon; het inkomen, het eten, het drinken en de kleding? Zijn we eraan gewend dat we kunnen kopen wat we maar hebben willen en wat ons hartje begeert? Wie werkelijk mag leven uit genade leeft ook in afhankelijkheid van HEM en leeft daarom vanuit de dankbaarheid.
En wat is het ook een wonder dat de HEERE het geeft dat we zondag aan zondag – en ook doordeweeks – in Zijn woning mogen verkeren om daar te horen van een rijke Christus voor een arme zondaar. Ook daarin zijn er zovelen in deze wereld waar dat niet in vrijheid kan. Het lijkt voor ons zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Zien we dat? Zijn we de HEERE ook hier dankbaar voor?
Zo is er zoveel in ons leven om de HEERE voor te danken. Maar er kunnen ook zorgen zijn en moeite en verdriet. Laten we elkaar dan opdragen aan de HEERE in het gebed en voor elkaar bidden en vragen of de HEERE Zich over ons wil ontfermen. De HEERE weet van onze situatie, noden en zorgen. Geliefde lezer, hoe groot de nood ook is, de HEERE is altijd groter.
Paulus roept ons tenslotte op in 1 Thessalonicenzen 5 vers 18 waarin staat “Dankt God in alles”. Mogen we elkaar daarom wijzen op Psalm 103 vers 1 berijmd:
Loof, loof den HEER, mijn ziel, met alle krachten; Verhef Zijn naam, zo groot, zo heilig t’ achten; Och of nu al, wat in mij is, Hem preez’! Loof, loof, mijn ziel, den Hoorder der gebeden; Vergeet nooit één van Zijn weldadigheden; Vergeet ze niet; ’t is God, die z’ u bewees.
Mogen wij daarom uit dankbaarheid jegens de HEERE geven voor Zijn dienst in onze Hervormde Gemeente?
Op de DV zondag 4 november 2018 zal er op de zitplaatsen in de kerkbanken een envelopje liggen. We hopen van harte dat u daar gebruik van wilt maken.
Indien u uit dankbaarheid iets wilt overmaken via de bank, wilt u dat dan overmaken op het (nieuwe) bankrekeningnummer van het College van kerkrentmeesters
NL16RABO 0373735723 ten name van CvK Hervormde Gemeente Oldebroek onder vermelding van “dankdagcollecte”?
Met een hartelijke groet en een gezegende dankdag gewenst,
Het College van kerkrentmeesters.

Verantwoording collecten en giften

Huwelijk:
6 sept. Bruidspaar Ruitenberg-Veldkamp € 115,97
21 sept. Bruidspaar de Zwaan-Eibrink € 335,50

Giften in de maand: Oktober
Via: voor: bedrag:
Ds. Kok Kerk € 2x 10 1x 15 2×20
Ds. Kok Maranatha kerk € 1x 10 1x 15 2×20
Ds. Kok Pastoraat en prediking € 2x 20
Ds. Kok Zending Malawi € 20
Ds. Kok Thermometer collecte € 50
Oud. H v t Hof Kerk € 1x 20 1x 25
Oud. A v Hattem Onderhoud Maranatha kerk € 20
Oud. H v Olst Pastoraat € 10
Oud. H v Olst Kerktelefoon € 20
Oud. J v Wijnen Maranatha kerk € 20
Oud. R v Loo Diaconie € 5
Mevr. K v Dorp Selles Kerk € 15
Mevr. G Veldkamp Miranda v d Berg € 20
Mevr. G Veldkamp Malawi € 10
Mevr. H v Olst Haze Kerk € 10
Mevr. B Klompmaker Maranatha kerk € 20
Mevr. J d Groot Orgelfonds € 10
Dhr. D v t Veen Kerk € 10
Dhr. G J Nagelhout Kerk € 20
Ds. M.J. Schuurman Kerk 1 x € 15,– 3 x € 10,– € 45
Ds. M.J. Schuurman Kerk 5 x € 20,– 1 x € 25,– € 125
Ds. M.J. Schuurman Miranda van de Berg € 10
Ds. M.J. Schuurman Winteractie € 20
Ds. M.J. Schuurman Tweede Electrische deur ’t Openhuis € 50
Oud. J. Ringoir G.Z.B. tijdens huisbezoek € 10
Oud. J. Ringoir Winteractie bij een bezoek € 30
Oud. T. Kooiman Kerk 1 x € 20,–en 1 x € 30,– € 50
Oud. H.de Groot Kerk 2 x € 20,–en 2 x € 10,– € 60
Oud. G. Dickhof Kerk 1 x € 10,–en 1 x € 20,– € 30
Oud. M. Hein Noodhulp collecte Sulawesi tijdens huisbezoek € 50
Ker.wr J.P. Lensen Thermometer collecte € 10
Ker.wr J.P. Lensen Winteractie 2 x € 20,–1 x € 10,– € 50
Ker.wr..J.P. Lensen Orgelfonds € 20
Ker.wr..J.P. Lensen Kerk 1 x € 25,– 2 x € 20,– 1 x € 15,– 5 x € 10,– € 130
Bez.zr. C. v.d. Velde Kerk bij een bezoek € 27,50
Mevr. E. v.d. Riet-Leusink Kerk bij verjaardag bezoek € 10
Mevr. J. Doorneweerd- v. Hattem Kerk voor bezorgen plant € 10
Mevr. E. v.d. Riet-Leusink Kerk bij verjaardag bezoek € 5
Mevr. Stouwdam-v.d. Riet Kerk bij bezorgen plant € 10

 

PUZZELRUBRIEK:

Beste puzzelaars,
Hierbij alweer de puzzel van november!
Veel puzzelplezier!

Oplossing puzzel oktober
Wederom bedankt voor de vele inzendingen voor de puzzel! De oplossing van oktober was:
“Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden”
Deze tekst staat in Matth. 24:13 en Markus 13:13.
Winnaars puzzel oktober
De winnaars van oktober zijn:
Marinus Wittingen, Abraham Kuyperhof 55 Wezep
Jorian v/d Bosch, Van Pijkerenlaan 7 Oldebroek
Margreet van Ittersum, Noordtzijstraat 12 Kampen
Arnoud Korten, Het Kooiveen 7 Oldebroek
Winnaars, van harte gefeliciteerd! Zodra het kerkblad van November op de mat ligt, breng ik de boekenbon langs!

Puzzel november
Deze puzzel is meer een Quiz. De antwoorden op deze 20 vragen is de oplossing!
1. Wie was de vader van Lot?
2. Waar vond het 1e wonder van de Heere Jezus plaats?
3. Hoeveel van de 10 melaatse mannen die genezen waren, kwamen terug om de Heere Jezus te danken?
4. Wie bewaakte de toegang tot het paradijs?
5. Hoe heetten de zonen van Elimelech en Naomi?
6. Wie waren de 2 zonen van Eli?
7. Welke ziekte kreeg koning Hizkia?
8. Wie schreef Psalm 90?
9. Wie zei dit tegen wie? “Nog 1 ding ontbreekt u: verkoop alles wat gij hebt en deel het onder de armen”
10. Uit welk Bijbelboek komt deze tekst: “Wie heeft onze prediking geloofd, en aan wien is de arm des Heeren geopenbaard?”
11. In welk Bijbelboek lees je de naam Agur?
12. Welke naam betekent: hij lacht?
13. Hoe werd Gideon ook wel genoemd?
14. Hoe heette de kreupele zoon van Jonathan?
15. Hoe heette de laatste koning van Juda?
16. Wie was de oudste zoon van Jacob en Lea?
17. “Want zij had geen vader noch moeder; en zij was een jonge dochter, schoon van gedaante en schoon van aangezicht”. Over wie gaat dit?
18. Wie was Ikabod, en wat betekent die naam?
19. In welk bijbelboek staat het hogepriesterlijk gebed?
20. Hoe heette de koningin der moren?
21. Welke koning droeg vanaf zijn geboorte ook de naam Jedid-jah?
22. Welke psalm is van Heman?
23. Welke vrouw zei: “Kom ik om, dan kom ik om?”
24. Door welke koning werd Johannes de Doper onthoofd?
25. Wat betekent: de alfa en de omega?
Stuur voor de puzzel van Oktober de antwoorden op de vragen, met uw / jouw naam en adres tot en met 15 November a.s. op onderstaand adres of via de mail:
Marjet Keijl
Petuniastraat 11
8096 XD Oldebroek
Tel. 0525-656116
Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl