40e Jaargang nr. 12
Dec. 2017
Redactie: Ds. M.J.Schuurman en Ds. D.J.W.Kok

Jeugdbijlage bijlage


Kopij kerkbode

Wij verzoeken u vriendelijk de berichten voor de kerkbode van de maand  januari 2018 in te leveren vóór zaterdag 16 december 2017 bij de secretaris van de CvK, Ds. Otto Veeninglaan 56, 8096 XN Oldebroek.
Centraal mailadres:  kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl.

Meditatie

Verlangen

En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus. (2 Thessalonicenzen 3:5)

We zijn alweer gearriveerd in de maand december. Een maand waarin van alles gebeurt. De jeugd kan uitkijken naar deze maand: sinterklaas, vakantie, kerst, oud & nieuw. Veel feestdagen, en veel momenten waarin je gezellig samen bent met de mensen waarvan je houdt. Misschien dat er juist ook mensen zijn, die opzien tegen deze dagen. Je wordt geconfronteerd met het verlies van degene die je graag nog in je omgeving zou willen hebben. Anderen hebben het gezellig, maar juist in deze tijd kan je de mensen om je heen het meest missen. Op zulke momenten verlang je er eerder naar, dat je geliefden om je heen zouden zijn, dan dat er een feestelijke dag is.

Met kerst staan we stil bij de geboorte van een baby. Maar dit gaat niet zomaar over een baby. We staan stil bij de geboorte van Jezus Christus. Hij is het Licht, Die in onze duisternis is gaan schijnen.

De advent is de periode voor kerst. In deze periode bereiden wij als Christenen ons voor op het kerstfeest. Het kernwoord voor deze periode is: ‘verlangen’. Het gaat er namelijk om dat wij ons richten op de komst van Christus op deze aarde. En hoewel wij als Christenen het belang van Christus’ komst op deze aarde beseffen, lijkt dit niet altijd tot uiting te komen in ons verlangen naar Hem. We zijn vaak druk bezig met andere zaken, waardoor het kerstfeest soms niet meer dan een leuke bijkomstigheid lijkt te zijn. We mogen leren te verlangen naar onze HEERE Jezus Christus.

De meeste gemeenteleden weten ondertussen dat mijn vrouw en ik gezegend zijn met een dochter, maar ook al een aantal jaar een boxer in huis hebben wonen. Met een het volgende voorbeeld wil ik duidelijk maken hoe wij als mensen (in ons verlangen richting Christus) mogen leren van het gedrag van een hond:

Net als ds. Schuurman probeer ik regelmatig hard te lopen. Toen ik dit ook ergens in juli 2017 deed, ging ik meteen na mijn rondje in huis om wat water te drinken. Op dat moment kreeg ik meteen een vrolijke begroeting van onze hond Sophie. Vervolgens ging ik nog even buiten staan. Ik  moest namelijk nog uitzweten en buiten was het koeler dan binnen. Toen ik even voor het huis voor ons raam ging staan, zag ik dat onze hond me in de gaten hield door haar kopje op de vensterbank te leggen. Tevens zat mijn vrouw met onze dochter van drie maanden oud op de bank. Ik tikte op het raam om met mijn dochter contact te maken. Die zag eigenlijk niet zoveel. Maar onze hond des te meer. Die rende van vreugde naar de achterdeur om me opnieuw te begroeten. Maar ik bleef voor het raam staan. Toen kwam ze weer terug, maar ze snapte er niks van. Ze wilde zo graag naar baasje toe, maar die kwam maar niet binnen. Mijn vrouw gaf aan dat de hond piepte. Dus ik ging maar naar binnen en toen ik binnen was, leek het alsof ik haar een hele week niet gezien had. Dat terwijl de vorige keer nog maar 5 minuten geleden was. Mijn hond Sophie verlangde ernaar me te begroeten, omdat ik een glimp van me liet zien.

Sommige christenen geven aan dat verlangen naar Christus te missen. Soms laat Hij ook aan ons een glimp van Zichzelf zien. Maar we moeten Hem wel opmerken. We kunnen het, zoals mijn dochter toen, even niet opmerken. Dan doet het ook niet zoveel met ons. Maar als we iets van Zijn aanwezigheid in ons leven opmerken, willen we hem nog meer ontmoeten. Laat het ons gebed zijn of Hij onze ogen wil openen, opdat ook tijdens Advent ons verlangen naar Christus mag gaan groeien.

Vanaf deze plek wens ik u allen gezegende dagen, en een goede jaarwisseling toe.

Uw kerkelijk werker,

J.P. Lensen


 

 

 


 

VAN DE DIACONIE

 

Bestemmingscollecten in de maand december

D.V. Zondag 3 december is de collecte tijdens het Heilig Avondmaal bestemd voor de D.C. Samen Bouwen.

De Diaconale commissie Samen Bouwen biedt sinds 1989 door middel van allerlei activiteiten en diverse projecten praktische en financiële hulp aan onze medemens in Oost-Europa. Zij richten zich op dit moment met name op de Hongaarse minderheden, de kerken en de sociaal zwakkeren in Roemenië en Oekraïne

D.V. Zondag 10 december is de collecte bestemd voor de Zondagschool.

Op de zondagschool wordt aan de kinderen op een eenvoudige wijze over Gods liefde voor mensen verteld. Dat Hij alle mensen zalig wil maken en een plaats wil schenken in Zijn eeuwig Koninkrijk. Hiervoor zijn diverse materialen nodig, zoals een leerrooster, Bijbelse verhalen en werkjes om te maken.

Hier zijn de nodige kosten aan verbonden. Daarom willen wij ook deze collecte van harte bij u aanbevelen.

D.V. Zondag 17 december is de collecte van de diaconie bestemd voor het jeugdwerk in de gemeente. Het jeugdwerk is in volle gang en er wordt veel voor de jeugd georganiseerd. Sla de kerkbode maar open en u leest dat er veel voor de jeugd te doen is. Dit komt tot stand door de inzet van leidinggevenden, die steeds weer opnieuw een programma samenstellen om de jeugd dicht bij de kerk te houden, want de verleiding is groot, om ergens anders in de wereld vermaak te vinden. Dat het organiseren van deze activiteiten kosten met zich meebrengt, is duidelijk, daarom ook deze collecte van harte aanbevolen.

Wilt u bidden dat alle middelen die de jeugd worden aangereikt, ook tot zegen mogen zijn voor de jeugd en leidinggevenden?

D.V. Zondag 24 december is de collecte van de diaconie bestemd voor het Leerstoelfonds van de Gereformeerde Bond. Wat een leerstoel is? Op een leerstoel zit een hoogleraar, die aan studenten onderwijs geeft. De Gereformeerde Bond heeft momenteel een leerstoel in Groningen (die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen) en een leerstoel die verbonden is aan de vestiging Amsterdam van de PThU.

In Groningen werkt prof. dr. H. van den Belt sinds 2012 als bijzonder hoogleraar ‘Gereformeerde godgeleerdheid: bronnen, ontwikkelingen en context’. Hij geeft college over de geschiedenis van kerk en theologie vanaf de Reformatie tot het heden onder de titel ‘Cultuurgeschiedenis van het christendom’ en leidt een werkcollege over de Institutie van Johannes Calvijn en andere bronteksten van de gereformeerde theologie. Verder is hij betrokken bij het onderwijs in de dogmatiek aan de Protestantse Theologische Universiteit en bij de inleiding in de Theologie voor de eerstejaarsstudenten. In het kader van de Permanente Educatie biedt hij verschillende cursussen aan, onder andere over de gereformeerde theologie in de zeventiende eeuw en over de verhouding tussen de doperse en gereformeerde reformaties. Momenteel werkt hij aan een monografie over de verhouding van de uitwendige roeping door de prediking en de inwendige roeping, waardoor de Heilige Geest de gelovigen aan Christus verbindt. Verder is hij lid van het College van Bijzonder Hoogleraren en is hij als mentor betrokken bij het dispuut Bonifatius.

Prof. dr. W.H.Th. Moehn bezet sinds 1 januari 2016 voor 0,4 fte de leerstoel ‘Geschiedenis van het gereformeerd protestantisme’, die gekoppeld is aan de vestiging Amsterdam van de Protestantse Theologische Universiteit. Hij hield in november 2016 zijn oratie over de bronnen die Guido de Bres gebruikte bij het formuleren van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Verder was hij met name bezig met de voorbereiding en het geven van een reeks colleges over de theologie van de Heidelbergse Catechismus en de begeleiding van studenten bij hun scriptie.

Onze docenten hopen zo via hun werk aan de theologische faculteiten een komende generatie dienaren van het Woord op te leiden, in een klimaat waarin er ook docenten zijn, die de wetenschap boven het getuigenis van Gods Woord zetten. Daarom zijn deze hoogleraren benoemd! Het gaat erom dat door hun arbeid de gemeente gebouwd wordt.

Jaarlijks is er voor het Leerstoelfonds een aanzienlijke som geld nodig. We hopen van harte dat ook u aan dit belangrijke werk wilt bijdragen! Aanbevolen!

Als diaconie willen we u bedanken voor het geld dat u hebt willen geven, in het afgelopen jaar, de Heere heeft de blijmoedige gever lief. 2 Kor.9 vers 6 En dit zeg ik: Die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien; en die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. 

vers 7 Een iegelijk doe, gelijk hij in zijn hart voorneemt; niet uit droefheid, of uit nooddwang; want God heeft een blijmoedige gever lief.
We willen een ieder een gezegend kerstfeest toewensen.
Namens de diaconie,
Dick Koetsier

Dankdag 2017
Hierbij willen wij als Diaconie iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de inzameling voor de Voedselbank met Dankdag. We mochten het mooie aantal van 60 kratten ophalen. Ook willen wij onze dank uitspreken namens de mensen van de Voedselbank.

Namens de Diaconie,
Cor Morren

 

Begroting Diaconie 2018
Zoals in de kerkorde is weergegeven, voldoen wij bij deze aan onze verplichting om de begroting voor het jaar 2018 in het plaatselijk kerkblad te publiceren.

Deze begroting geeft aan hoe wij als college van diakenen denken, dat het financiële verloop in 2018 plaats zal vinden. De begroting is goedgekeurd door de algemene kerkenraad in de vergadering van

2 november 2017.

Tevens zijn we ook verplicht i.v.m. de ANBI-regeling om de begroting van de commissie Samen bouwen op te nemen in onze begroting en jaarrekening.

De begroting zal ter inzage liggen van 11 t/m 15 december 2017.

Graag eerst telefonisch een afspraak maken.

We hopen u met deze begroting voldoende te hebben ingelicht. Mochten er echter nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de penningmeester van de diaconie (tel:0525-630431).

Namens het college van diakenen,

R.W Rozeboom


 

OPPASDIENSTEN

Oppasrooster Dorpskerk 0 – 2,5 jaar december 2017

  3 december Esther van ’t Hul, Rianne van ‘t Slot

10 december Henriëtte Morren, Esther Wijnne, Betine van den Bosch

17 december (Maranatha) Krista van Norel, Annerike van ‘t Hof

24 december Beanca de Nooijer, Dorien van Werven, Esther de Nooijer

25 december (Maranatha, eerste dienst) Carlien Boeve,Renate van Norel

26 december Jantine Boeve, Jolanda Wolf, Joanne Wolf

Mocht je niet kunnen op de datum dat je bent ingepland, dan graag zelf met iemand ruilen.
Vindt u het leuk om op te passen, dan graag contact opnemen met Carlien Boeve: 0525-620625 of pleij151@planet.nl
Ook tieners zijn van harte welkom. 

 

Oppasrooster Dorpskerk  2,5+ groep december 2017
  3 december Joke Immeker, Janina Kwakkel, Eveline Stoudam

10 december Rianne Schuurman, Jenske Schuurman, Julius van ’t Slot, Simon Beekman

17 december (Maranatha) Hanneke Dickhof, Thamara van Doorn

24 december Maja Dokter, Wilianne Kroes, Anne van Asselt

25 december (Maranatha, tweede dienst) Marjolein de Weerd, Bernadet Groothuis, Janine Wolf

26 december kinderen kunnen naar de 0+ groep

31 december Corina Boerendans, Janina Kwakkel, Eveline Stoudam

1 januari      kinderen kunnen naar de 0+ groep

Info: Joke Immeker, Trimsalonjoke@hotmail.com of 06-29148335

 

Oppasrooster Maranathakerk december 2017
  3 december , Alice Seijbel, Judith van de Wetering

10 december Mariska van Oene, Anita van Triest, Gabriëlle Doornewaard

17 december Annet van Pijkeren, Hendrina van Loo, Sophie Witvliet

24 december Anne-Marije van Oene, Gerdien Brussen, Emma Dragt

25 december Adrianne van de Werfhorst, Gertia van Loo, Laura Dragt
26 december Alice Seijbel, Mariska van Oene, Florian Jonker

31 december Anita van Triest, Annet van Pijkeren, Judith Kok

1 januari      Anne-Marije van Oene, Hendrina van Loo, Jannieke Beijeman

Info: Anita van Triest 06-11974371 / anita_vantriest@hotmail.com


 

ALGEMENE BERICHTEN

 

Evangelisatieblad voor uw ongelovige bekende
Dit jaar is er een evangelisatieblad uitgegeven door Het Zoeklicht. Dit blad is bedoeld om uw ongelovige bekende te laten weten hoe ze écht geluk kunnen vinden. Het thema van dit blad is “Vrede”. Daarbij gaat het niet alleen over vrede op aarde, maar ook over vrede thuis en vrede in je hart. Daarbij wordt er gewezen op de Heere Jezus die rust en vrede geeft. Op de achterkant van het blad is ruimte opengehouden, zodat u dit blad als kerstkaart weg kunt geven en uw eigen kerst- en nieuwjaarswens erop kunt zetten. De wetenschap dat we in de eindtijd leven, maakt het des te dringender om de mensen die je liefhebt te vertellen van het heil in de Heere Jezus. Van harte uitgenodigd om op deze manier uw steentje bij te dragen aan het evangelisatiewerk.

Op zondag 10 december zal het evangelisatieblad bij de uitgangen van de Dorpskerk en Maranathakerk uitgedeeld worden.

Een hartelijke groet van de evangelisatiecommissie

 

Alphacursus in het boerderijmuseum
Op woensdagavond 24 januari 2018 hopen we weer te kunnen starten met een nieuwe Alpha-cursus. De Alpha-cursus is een kennismaking met het christelijke geloof en met name gericht op mensen, die hier weinig van weten en zich hierin willen verdiepen. Maar ook voor mensen die er wel bekend mee zijn, maar nog eens een extra bezinning op het christelijke geloof willen, kan de Alpha-cursus heel geschikt zijn. Onderwerpen die onder andere aan bod komen zijn:

Wat is de zin van het leven? Wie is Jezus? Waarom is Hij gestorven aan het kruis? Hoe relevant is de Bijbel?

De Alpha-cursus duurt 11 weken, waarop we elke woensdagavond in het Boerderijmuseum aan de Bovenstraatweg bij elkaar willen komen. De avonden beginnen om 18.30 uur met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er alle ruimte is om elkaar te leren kennen. Daarna zal er een inleiding gehouden worden, waarna er in kleinere groepjes over het onderwerp doorgepraat wordt. De avonden worden rond 21.30 uur afgesloten.

Halverwege de cursus zal het onderwerp over de Heilige Geest behandeld worden. Omdat dit wat meer tijd vergt, willen we hier een weekend aan besteden. Vrijdagavond vertrekken we naar een locatie waar we ook de nacht zullen doorbrengen. Een aantal lezingen over de Heilige Geest zullen verdeeld over de vrijdagavond en zaterdag worden gegeven. Daarnaast is er ook alle ruimte voor een stuk recreatie en ontspanning. Zaterdag aan het eind van de middag zal het weekend afgesloten worden.

Voor u als gemeentelid zijn er een aantal belangrijke taken weggelegd!
Het is namelijk gebleken, dat de drempel om een dergelijke cursus te gaan volgen, veel lager is, als u of jij iemand daarvoor persoonlijk uitnodigt. Of misschien wel bereid bent om samen deze cursus te volgen.

Bij deze een oproep aan u als gemeentelid om uw kennissenkring nog eens te bekijken. Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha-cursus? Misschien een collega met wie u eens een gesprek over het geloof heeft gehad? Misschien die vriendin die al lang geleden afscheid van het geloof genomen heeft?

Ook zijn we op zoek naar mensen, die letterlijk de handen uit de mouwen willen steken. De maaltijden worden namelijk helemaal verzorgd door vrijwilligers. U kunt zich opgeven om bijv. een vier of zes persoonsmaaltijd aan te leveren. Dit mag gewoon een gemakkelijke eenpansmaaltijd zijn: nasi, macaroni, bami, hutspot, net wat u wilt.

Is koken u niet op het lijf geschreven, maar wilt u toch graag een steentje bijdragen? Dan zou u zich kunnen opgeven voor de afwasploeg of voor de koffie kunnen zorgen.

Daarnaast vragen we vooral ook om uw gebed! Wilt u bidden voor genoeg deelnemers om te kunnen starten, voor de werking van de Geest en voor wijsheid en tact voor de leiding?

Voor vragen, opgave of inlichtingen kunt u contact opnemen met: Miranda Kok, alphaoldebroek@outlook.com / 06-30323526
Opgave graag voor 20 januari 2018.

 

Deur aan deurwerk in Oldebroek-West
In een miezerig regentje trokken we de wijk in, nadat Aart Elbertsen ons had toegerust met de woorden van de Heere Jezus: “Gaat dan heen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de  Heilige Geest”. Wat bijzonder om zo letterlijk de opdracht van de Heere Jezus uit te mogen gaan voeren! Niet dat er direct mensen tot discipelen gemaakt of gedoopt zijn deze avond, maar toch hebben we uitvoering mogen geven aan de Grote Opdracht. En wat een uiteenlopende gesprekken weer: Een vrouw die absoluut niet over het geloof wilde praten, maar het toch mooi vond dat wij een attentie namens de kerken uitdeelden en die ook aanpakte. Een zuster in het geloof die nog niet zo lang in Oldebroek was komen wonen en die we wat hebben mogen helpen om zich kerkelijk te oriënteren. Een man die zeer stellig was dat niet “niet geloven” ook een geloof was. Zijn eerste reactie op de attentie was dat wij daar beter iemand anders blij mee konden maken. Toch in gesprek geraakt, waarbij we hem over de liefde van de Heere Jezus voor hem hebben verteld. Hij geloofde er echt niets van. Hij geloofde absoluut niet in het bestaan van een God, tot die overtuiging was hij gekomen, na wat hij allemaal gezien had in de wereld. Maar toch was het een goed gesprek met respect over en weer naar elkaar. Aan het eind gaf hij ons een hand, bedankte voor het gesprek en wilde hij de attentie toch aannemen. Dat God krachtig mag werken door de tekst die hij daarmee in huis haalde en die hij ongetwijfeld gelezen zal hebben: “Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem.”

Al met al vloog de anderhalf uur dat we langs de deuren gingen weer voorbij en zijn we om 20.30 uur weer naar ‘t Open Huis terug gegaan om het werk biddend terug te leggen in Gods handen.

Gaat u een keer mee?
Van harte welkom om met ons mee te gaan! We begrijpen dat veel mensen dit moeilijk vinden, maar we zouden het erg waarderen als u het een keer zou willen proberen. En natuurlijk gooien we u niet zomaar in het diepe, maar zullen u koppelen aan iemand die het vaker gedaan heeft. De komende avonden staan gepland op dinsdagavond 12 december en 2 januari. In 2018 zullen we het ritme van de 1e dinsdag van de maand aanhouden. We verzamelen om 18.30 uur in ‘t Open Huis. Voor meer informatie of vragen: Aart Elbertsen van Operation Rescue, 06-55132670 of Gerdien van Doorn van de IECO, gevado@gmail.com / 0525-795023.

 

Kerkdienst woensdagavond 6 december 2017 in de Maranathakerk
Op Deo Volente woensdagavond 6 december 2017 is er in de Maranathakerk een doordeweekse kerkdienst. In deze dienst hoopt ds. M. Goudriaan, Hervormd emeritus predikant te Ede, voor te gaan. De dienst begint om 19:30 uur.

Wat is het een rijke zegen als we zo doordeweeks een extra gelegenheid krijgen om op te gaan naar Gods huis om te horen wat de HEERE tot ons te zeggen heeft.

In veel landen in deze wereld is dit niet mogelijk en moeten Christenen in het verborgen samenkomen. Wij hoeven dat niet. Zullen we er dan ook zijn D.V. woensdagavond 6 december 2017? Zullen wij onze plek niet leeglaten?

Iedereen die dit leest, is hartelijk welkom!

Een gezegende dienst toegebeden.

 

Zij die Elders verblijven.
In dit nummer willen we de namen vermelden, van hen die door verschillende omstandigheden buiten de kerkelijke gemeente van Hervormd Oldebroek verblijven. Tevens zijn de bewoners van Het Kooiveen en zorgboerderij Westbroek in dit overzicht opgenomen.

‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven’, Jes. 9:5.

Aan het eind van dit jaar gekomen, mogen we met dankbaarheid vervuld, terugzien op de tijd die de Heere ons gaf.

Het Licht is ontstoken in de duistere nacht die deze wereld overschaduwde. Jesaja zag het Licht al van verre en zichzelf verblijdende, profeteerde hij van het Kind dat komen zou, alsof het al geboren was. ‘Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst, Jesaja  9:5’. Glorie aan God, Hij de Almachtige, de Rechtvaardige, Genadige en Barmhartige, heeft in Zijn ondoorgrondelijke liefde Zijn Zoon gegeven, opdat zondaren weer aangenomen konden worden tot zonen en dochters. De duisternis, waarin wij door eigen zonden gehuld zijn, wordt doorbroken door het Licht dat gekomen is om te bestralen, die in duisternis gevangen zijn. Dat Licht openbaart de zwartheid van ons zondige bestaan en vertelt ons hoe Gods genade overvloeiende is voor allen die komen tot Hem, Die het gezegd heeft: ‘Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeit en belast zijt en Ik zal u rust geven’, Mattheus 11:28.

Dat mogen we elkaar van harte toewensen.

Op het moment van schrijven betreft het voor zover bij ons bekend de volgende gemeente leden.

Het Adelaarsnest, Zwarteweg 1, 8097 PR Oosterwolde GLD.
Dhr.  Albert  Prins , Van Pijkerenlaan 17, geb. 6 februari 1983.

Zorgverlening Het Baken, Locatie: De Voord, Veldbloemlaan 25, 8081 DL Elburg.
Dhr. D.J. Hoksbergen, Zuiderzeestraatweg138a, geb. 20 mei 1946.

Dhr. H.J. van der Voort, voorheen Rustenburgsweg 63, geb. 13 maart 1937.

Mw. L. van der Veen- van der Maaten, Zuiderzeestraat weg 329A, geb. 18 december 1934.

Zorgverlening Het Baken, Locatie: Klein Rhijnvis Op de Hagen 8,8077 RW Hulshorst.
Mw. E. van de Wetering–Morren, voorheen Van Pijkerenlaan 47, geb. 28 oktober 1941 (Kam.19).

Woonvorm De Branding, Pamonalaan 25, 7321 DH Apeldoorn.
Mw. M. Kroese, Van Pijkerenlaan 84, geb. 1 november 1961.

Bunterhoek, Secretaris Boerhoutweg 11, 8071 HT Nunspeet.
Mw. G. Spijkerboer- van Loo, voorheen Ds. Otto Veeninglaan 72, geb. 30 juli 1934.

LET OP: Voor onderstaande locatie komen wijzigingen aan,
dit vanwege een grote renovatie van het Nieuwe Feitenhof.
Gemeenteleden die hier verblijven zullen per 10 januari t/m circa
10 augustus verhuizen naar: ECR Groot Stokkert.Adres: Docter jan van Breemenlaan 2, 8191 LA Wapenveld.

Het Nieuwe Feitenhof, Nunspeterweg 7, 8081 BV Elburg.
Dhr. G.A. Snel, voorheen Bovenheigraaf 30, Kam. 2.04, geb.25 december 1931.

`s Heerenloo, Enckerkamp 11, 3853 HK Ermelo.
Dhr. H. Beije, voorheen Ottenweg 59, afd. De Erker, geb. 9 april 1943.

`s Heerenloo, Ganzenkamp 15, [Haver], 3853 HA Ermelo.
Dhr. H. Koele, voorheen Looweg 38, Rodeland 3, geb. 13 juni 1958.

`s Heerenloo – Loozenoord, Paardenkamp 3, 3853 HB Ermelo.
Dhr. D. Breetveld,  Irisstraat 12, afd. Polhuis de deel, geb. 4 februari 1980.

`s Heerenloo – Loozenoord, Paardenkamp 1, 3853 HB Ermelo (hoofdterrein).
Dhr. R. Bakker, Wittensteinsallee 14, geb. 6 september 1965.

`s Heerenloo,  Molenkamp 20, 3853 HH Ermelo.
Alice Kroes, Stationsweg 42, geb. 22 april 1987.

Woonvorm Heidestate, Veldbiesweg 21, 8084 RC ’t Harde.
Mw. Henna van Olst, Veenweg 17, geb. 6 februari 1986.

Het Kooiveen, Het Kooiveen 1 + 3, 8096 MH Oldebroek.
Mw. Evertje Doorneweerd, geb. 11 mei 1969.

Mw. Jeanet van Hattem, Stationsweg 35, geb. 25 januari 1962.

Mw. Lucia Jannette van den Berg, geb. 31 oktober 1974.

Dhr. Herman Borst, geb. 27 mei 1970.

Mw. G.A. van de Berg, geb. 13 januari 1986.

Mw. M.J. Huisman, geb. 18 juni 1964.

Mw. T. Wijnja, geb. 29 januari 1973.

Dhr. E.M. Huizer, geb. 27 augustus 1986.

GGz Centraal, loc. De Ganzenhof, Bosrand 2, 3881 GV Putten.
Mw. H. Boeve,  voorheen Rustenburgsweg 62,  geb. 7 september 1964.

Mariposa, Sportlaan 16, 8084 VB ‘t Harde.
Mw. J. Steert, Zuiderzeestraatweg 344, geb.12 oktober 1934.

Philadelphia, De Watersnip 2-15, 8071 TS Nunspeet.
Dhr. E. Klock, Vierschotenweg 28, geb. 25 januari 1951

Philadelphia, Nunspeterweg 110, 8076 PD Vierhouten.
Mw. E. van Oene, Harm Aartsweg 59, afd. Beuk 100, geb. 11 augustus 1966.

Philadelphia, Kanaalstraat 37, 8181 HV Heerde, kamer D.
Mw. Berendina  Aartje van Pijkeren – Witman, geb. 27 juli 1947.

Philadelphia, Laan 19, 8072 JG Nunspeet.
Mw. Gerlinda Visch, Rustenburgsweg 28, geb. 31 januari 1984.

Philadelphia, Wooncentrum Berk, Nunspeterweg 112, 8076 PD Vierhouten.
Mw. Edith Keijl, voorheen Tulpstraat 10, geb. 16 juni 1962.

Woonzorgcentrum, Rehoboth, De Vree 1, 8181JE Wapenveld.
Mw. D. Bruijnes – van Pijkeren, Looweg 66b, geb. 24 mei 1936.

De Steenrots, Marmerstraat 76, 8084 XD ’t Harde.
Mw. Driesje Klock, voorheen Hollanderstraat 1, geb. 9 september 1958.

Weidebeek, Verzorgingshuis, Siekersstraat 2, 8091 TZ WEZEP.
Mw. K. Bruijnes – Makayda, Vierschotenweg 42A, geb. 10 oktober 1925.

Zorgboerderij Westbroek, Eperweg 3 & 5, 8084 RB `t Harde.
Dhr. Adriaan Peter Bruins, geb. 3 december 1978.

Dhr. Hendrik van Dijk, geb. 17 augustus 1954.

Dhr. Diederik Jan de Ruiter, geb. 5 november 1963.

Woonvorm, Willem Telstraat 15, 8162 ET Epe.
Mw. Catharina Wolf, Zuiderzeestraatweg 185, geb. 4 augustus 1971.

Woonvorm, Kruisakker 21, 8084 BK ’t Harde.
Dhr. D. van de Brink, Forsythiastraat 59, 8091 JT, Wezep, geb. 12 februari 1962.

Gemeente wilt u hen gedenken en opdragen in uw gebeden.
Bemoedig hen met een kaartje of een bezoekje.

Namens de Diaconie
van Olst/W. Bovendorp

 

Kerstcollecte I.Z.B.
De collecte is tijdens de Kerstdagen bestemd voor het missionaire werk van de I.Z.B. In de stal van Bethlehem kijken we God in het hart. ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’ We worden uitgenodigd om (opnieuw) te ontdekken hoe genadig, helend en bevrijdend dit evangelie is. Als we ons verwonderen over de liefde die daarin tot uitdrukking komt, dan laten we anderen daar toch graag in delen? Hij beweegt ons om anderen uit te nodigen in die grote beweging, achter Hem aan. Navolging van Christus. Daar draait het om in het werk van de I.Z.B., in de verschillende werktakken: de missionaire pioniersplekken, de toerusting van gemeenten (Focus), de nascholing van predikanten (Areopagus) en het werk op de campings (Dabar). We zien er naar uit dat (steeds meer) mensen Jezus Christus leren kennen en Hem met vreugde gaan volgen.

Van harte bevelen we de collecte voor dit missionaire werk bij u aan!

 

Adullam Adventsconcert!
Deze hopen we te houden op D.V. zaterdag 9 december in de Hervormde Dorpskerk te Oldebroek.
m.m.v. Mannenkoor “Harpe Davids”, o.l.v.  C. Tillema.
Corrie Wielink, viool,
Henrieke Wielink dwarsfluit.
Organisten, Jan Koster en Harm Beens.
Toegang gratis, collecte voor Stg. Adullam.
Bij de uitgang voor de onkosten.

Algehele leiding: ds. M. van Reenen te Oldebroek.
Hartelijk welkom, comité Doornspijk.

 

Zendingscommissie
GZB-dagboek Een Handvol Koren 2018
Een dagelijks moment van bezinning, in het gezin of  individueel

5 redenen om hét gezinsdagboek van 2018 te (ver)kopen:

Het is een dagboek voor jong en oud. Elke dag biedt twee overdenkingen: één voor jongeren of om als gezin samen te lezen en één voor persoonlijke bezinning. Bekijk een voorbeeld op www.gzb.nl/dagboek

 1. Naast predikanten en jongerenwerkers schrijven ook veel zendingswerkers mee aan het dagboek. Doordat zij hun ervaringen in de overdenkingen verwerken, krijgt u een inkijkje in de wereldkerk.
 2. Het dagboek biedt leuke extra’s zoals kinderpuzzels, wereldrecepten en verhalen uit de landen waar de GZB werkt.
 3. Het dagboek kost slechts € 10,90. Ruim € 7,- gaat naar het zendingswerk.
 4. Het is het best verkochte dagboek van Nederland.

Wilt u in het bezit komen van het dagboek 2018?
Bezorgers komen bij u aan de deur, als u vorig jaar Een Handvol Koren heeft gekocht.
Een Handvol Koren 2018 is ook te bestellen bij de zendingscommissie,

van der Linde, tel 0525-795054, E-mail: g.vanderlinde@lijbrandt.nl

 

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven
Vanaf zaterdag 25 november kunt u een nieuwe dovendienst bekijken via de site van vereniging Op weg met de ander: www.opwegmetdeander.nl.

Geloven in God en in Jezus tussen niet gelovigen en anders gelovigen,is het thema waar dhr. J. Jongeneel over zal preken. Dit thema is gekozen naar aanleiding van 1 Petrus 1: 3-9.

Dhr. J.A. Jongeneel zal zijn woorden ondersteunen met gebarentaal. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een doventolk. De dienst wordt opgenomen door de LPB Media en vereniging Op weg met de ander zal deze van ondertiteling voorzien. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip.

De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.
De volgende dovendienst wordt D.V. 23 december uitgezonden.

Ter info: van vrijdag op zaterdag wordt de dienst op de site van Op weg met de ander geplaatst.
Voor verdere informatie kunt u contact leggen met Jenneke Wolvers, stafmedewerker van:
Op weg met de ander
Beatrixstraat 20a
3862 DB Nijkerk
033-2456620 / 06-28467419

jwolvers@opwegmetdeander.nl

 

Kerstkaartenbezorgingsactie 2017
De vrijwilligers willen ook dit jaar weer graag uw kerstkaarten bezorgen in de gemeente Oldebroek. Let op! Dus alleen in Oldebroek, ’t Loo, Wezep, Hattemerbroek, Oosterwolde, Kamperveen, Noordeinde en Kerkdorp.

De kerstkaarten worden bezorgd tegen het geringe bedrag van € 0,50 per kaart.

Als u alle kaarten in een grote envelop of plastic tas wilt doen met de bezorgingkosten apart erbij, kunt u ze bij onderstaande adressen inleveren in de periode van 11 t/m 22 december tot 18.00 uur. Op zondag 17 december kunt u de post ook kwijt in de bussen bij de uitgang van de Dorps- en de Maranathakerk. De kaarten worden op zaterdag 16 en 23 december bezorgd.

Inleveradressen:

 • Dorpskerk
 • Maranathakerk
 • Open Huis
 • Regenboogschool
 • Looschool
 • H.E. Klompmaker, Morelissenstraat 9 ’t Loo
 • Bakkerij Jonker, Zuiderzeestraatweg 357
 • H. van Hattem, Ratelaar 1
 • De Hullen
 • Emté Supermarkt
 • Boni Oldebroek
 • Boekhandel/K. Pool

Dit is wel een mooie manier om de projecten van de winteractie van dit jaar te steunen, want die kaarten wilt u toch versturen.
Voor meer inlichtingen D. van Erven. Tel: 0525-632590

Zingen in het Kooiveen
We zingen woensdagavond 20 december van 19.00 tot 19.30 uur samen met de bewoners van het Kooiveen.
Wees welkom!
Willemien Strijkert

Beste gemeente,
Op het moment van schrijven is het eind oktober, hoogste tijd voor een nieuw stukje. In Uganda voelt het wel eens zinloos om voor het kerkblad te schrijven, omdat ik zelden reacties ontvang. Nu ik weer in Oldebroek ben, merk ik dat mijn stukjes wel degelijk gelezen worden. Dat is leuk om te horen! Het is dit keer een erg lang stuk geworden, ik hoop dat u toch de moeite wilt nemen het hele stuk te lezen.

Allereerst kort iets over mijn herstel. Dat gaat gestaag door. Ik ben de hele dag door met van alles en nog wat bezig en hoef niet meer te rusten ’s middags. Dat is voor mij een grote stap vooruit! Ik merk dat ik steeds dichter bij mijn einddoel kom: terug naar Uganda en daar mijn werk weer oppakken.
Tot die tijd moet ik het doen met het nieuws wat ik uit Uganda ontvang. Vaak is dat goed nieuws: foto’s van Miriam en Rose, kinderen die weer teruggeplaatst werden bij hun familie enz. Even een korte uitleg: Noah’s Ark is GEEN weeshuis, zoals vaak gedacht wordt. Veel kinderen komen via de politie bij ons terecht. Kinderen die zijn achtergelaten op een vuilnisbelt, in het ziekenhuis, suikerrietplantage enz. Zodra het kind bij ons is, gaan de maatschappelijk werkers aan de slag om familie van deze kinderen op te sporen. Want, hoe fijn het ook is dat een kind bij ons een plekje krijgt, als de omstandigheden het toelaten, is het altijd beter voor het kind om binnen een gezin op te groeien. Want je plekje moeten delen met 180 andere kinderen is uiteindelijk verre van ideaal. De redenen waarom ouders hun kinderen ‘weggeven’ zijn heel divers: van huwelijksproblemen, psychische ziekten tot wanhoop i.v.m. de leefomstandigheden. Uiteraard wordt goed gekeken naar de omstandigheden en situatie voordat het kind weer bij familie kan wonen. Als het niet veilig is, blijft het kind bij ons!

Een aantal kinderen konden gelukkig weer bij hun familie gaan wonen. Zo ook Elroy. Elroy was twee jaar, hij had een verstandelijke beperking en een hartafwijking. Elroy was een 1 van de kinderen waar ik mee zou gaan werken in de snoezelruimte. Hij stond op de wachtlijst voor een noodzakelijke operatie, toen zijn familie werd gevonden. Zijn vader was dolblij dat Elroy weer bij hem kon wonen. Helaas is Elroy vorige week overleden. Hij had mazelen.

Naast Elroy hebben we vorige maand ook afscheid moeten nemen van Silas. Silas was 1,5 jaar, had een waterhoofdje maar was verder een prachtig mannetje. Als hij even geen aandacht kreeg, liet hij dat goed merken. Naast de zorgen die er waren omdat hij regelmatig ziek en verkouden was, ontwikkelde hij zich verder goed. Het was dan ook behoorlijk schrikken toen ik hoorde dat Silas plotseling overleed aan de gevolgen van hersenvliesontsteking. Op zulke momenten wil ik maar al te graag in Uganda zijn, al is het alleen maar om afscheid van Silas en Elroy te kunnen nemen.

Gelukkig zijn er ook veel mooie berichten. Zo kreeg ik via een bezoeker van Noah’s Ark, een grote stapel post. Veel brieven en kaarten van de kinderen. Veel meiden schreven dat ze het koken en bakken bij mij thuis missen. Mooi om te merken, dat zulke simpele dingen in mijn ogen, zo belangrijk en waardevol voor hen zijn.

Ook kreeg ik deze week vanuit Uganda post uit Oldebroek. Jawel, er zaten een paar verjaardagskaarten bij! Bedankt! Erg fijn om nogmaals te merken dat er aan mij wordt gedacht.

Naast mijn vertaal- en correctiewerk voor Noah’s Ark ben ik veel bezig met acties, promotie enz. Ik heb een presentatie bij club Tabitha gegeven. Deze meiden hebben een slinger gemaakt voor de nieuwste family-unit (gezinshuis) op Noah’s Ark. In juni is er een groep van 9 meiden in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar van het kinderhuis naar hun eigen huis verhuisd. Een mooie gelegenheid om de slinger als welkomst cadeautje aan te bieden. Dat vonden de meiden erg leuk! Hun auntie (verzorgster) was zo onder de indruk van dit gebaar vanuit Nederland, dat zij voor de Nederlandse meiden armbandjes gemaakt heeft. Deze heb ik bij tijdens een clubavond uitgedeeld en daarbij ook over Uganda en mijn werk verteld. Erg leuk waren de originele vragen en opmerkingen. Heel mooi om zo leeftijdsgenoten uit twee totaal verschillende werelden met elkaar te verbinden. U kunt een aantal foto’s over deze avond vinden op mijn Facebookpagina MirandainUganda.

Op 8 en 9 december hopen wij op Kerst in de Vesting te staan. Een mooie manier om, naast vaste ondersteuning, extra inkomsten op te halen. Wij verkopen o.a. kerstkaarten, mooie kerststukjes, cup cakes, advocaat, kleine cadeautjes voor de vogels enz. Wij staan naast Wout’s kledingwinkel. Van harte welkom!

Op 15 december staan wij met een goedgevulde kraam op het Winterfeest op ’t Harde. Dit duurt van 17.00-21.00 en zal in het centrum van ’t Harde zijn. Ook daar van harte welkom!

De kerstkaarten waar ik al vaker over schreef, verkopen goed. Maar ik heb er nog genoeg, dus kom vooral bij mij langs of bij boekhandel Pool om ze te kopen. Het zijn dubbele kaarten met envelop. Ze kosten € 1 per stuk en 6 voor € 5.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen meer over mijn werk te weten te komen, geef ik op 16 januari een presentatie in ‘t Open Huis. De inloop is om 19.45, we starten om 20.00. Ik hoop u een inkijkje te geven in het wonen in Uganda, en het werken bij de kinderen die onze hulp zo hard nodig hebben. Van harte welkom, ik hoop velen van u te zien!

Als laatste; Wilma Poolen geeft 31 januari een schrijfworkshop. Wilma heeft meerdere dagboekjes geschreven, die je stimuleren om al schrijvend met de Bijbel aan de slag te gaan. Een heel verfrissende manier om dieper in de Bijbel te duiken. Aan de hand van het thema ‘Sta op en schitter- wie mag je zijn omdat God je heeft gemaakt, wat zijn je talenten en hoe kun je die inzetten?’ gaan we hier verder over nadenken. Schrijfervaring is niet nodig! Lijkt het u / jou leuk om hier aan mee te doen? De kosten zijn € 12,50 inclusief koffie/thee, iets lekkers en schrijfmateriaal. De opbrengst zal gebruikt worden om mijn werk in Uganda te kunnen blijven doen. De avond start om 19.30, inloop vanaf 19.15 in het Open Huis. Aanmelden kan (voor 22 januari) via mirandainuganda@gmail.com.

Door mijn vele oproepjes in het kerkblad hebben meerdere mensen zich aangemeld om mij maandelijks financieel te ondersteunen. Hier ben ik heel dankbaar voor! Zonder u kan ik mijn werk in Uganda niet doen. En dan nog iets anders: helaas heb ik de afgelopen tijd mensen teleur moeten stellen, die dachten door een gift aan Noah’s Ark te geven, mij te ondersteunen. Dit is niet waar! Noah’s Ark gebruikt hun giften voor o.a. voedsel en materiaal. Ik ontvang geen salaris van Noah’s Ark, moet volledig in eigen levensonderhoud voorzien maar maak wel kosten. Denk daarbij aan huur van mijn huisje, boodschappen, verzekeringen enz. Dus als u mij een gift wilt geven via ouderling, dominee, zendingsbusje of wat dan ook, schrijf dan duidelijk op de envelop mijn naam en niet Noah’s Ark. Dan komt het uiteindelijk bij mij terecht. Voor meer informatie over giften geven of maandelijks ondersteunen, vraag dit gerust aan mij. Er kunnen nog meer sponsoren bij, om mijn inkomsten sluitend te krijgen..

Via dit schrijven wil ik iedereen bedanken, die mij door middel van een kaartje, bezoek, gebed, mailtje, financieel of op welke andere manier dan ook, het afgelopen jaar ondersteund heeft. Dit heeft mij heel erg goed gedaan! Het was voor mij een roerig jaar waarin veel gebeurd is. Zonder steun van mijn achterban had ik dit niet gekund. Heel bijzonder vind ik alle financiële steun die tijdens mijn ziek zijn hier in Nederland gewoon is door blijven gaan, er zijn zelfs nieuwe donateurs bij gekomen! Ik voel mij gezegend dat God mij wil inzetten op Noah’s Ark om de kinderen te laten zien dat zij geliefd zijn door God. Ik hoop het komende jaar weer helemaal hersteld te zijn, zodat ik mij weer volop kan inzetten voor de kinderen in Uganda. Zij hebben het zo nodig! Blijft u meebidden voor de kinderen en voor mij, dat mijn werk in Uganda tot zegen zal zijn?

Voor nu, hele goede feestdagen toegewenst en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Miranda vd Berg
Stationsweg 44

www.mirandainuganda.nl

mirandainuganda@gmail.com

 

Kerstfeest  zondagsschool
De leiding van de zondagsschool nodigt u van harte uit voor het kerstfeest.

Datum:  vrijdag 15 december

Tijd:      19.00 uur

Plaats:  Maranathakerk ’t Loo

Alle ouders/verzorgers, familie, vrienden, belangstellenden, kortom iedereen is van harte welkom. De kinderen van de zondagsschool worden om 18.45 uur in de hal van de Maranathakerk verwacht.
Leiding zondagsschool Maranatha
Henrieke, Nelie, Evert-Jan en Peetje

 

Nieuwjaarsduik op 1 januari voor Malawi
Maandagmiddag 1 januari willen we met zowel jong als oud een traditionele nieuwjaarsduik gaan houden in de zwemvijver van
Landal ‘t Loo. Dit jaar willen we jullie uitdagen om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken die jou willen sponsoren om deze stoere duik te ondernemen. Doe je liever gewoon mee zonder sponsoren te hebben gezocht, dan is dat natuurlijk ook prima. Na de duik mag je gelijk doorrennen naar het zwembad van Landal om heerlijk bij te komen en je weer warm aan te kleden.

We zien uit naar uw/jouw opgave via activiteiten@hervormdoldebroek.nl. Na je opgave ontvang je van ons een sponsorlijst om zoveel mogelijk sponsoren te zoeken! Alvast succes met de voorbereidingen en tot

1 januari!

Datum:             maandag 1 januari

Tijd:      ongeveer 14.30 uur (precieze tijdstip volgt later)

Plaats: zwemvijver Landal ‘t Loo

Voor verdere info: Corina Boerendans (06-27512300) of Marjan Dickhof
(06-25084963) of via de facebooksite: Nieuwjaarsduik Hervormd Oldebroek

 

Oliebollenactie 2017
De oliebollencommissie organiseert ook dit jaar weer de jaarlijkse oliebollenactie.

De opbrengst van dit jaar gaat naar het bouwen van een school in Malawi. Voor meer info zie de website www.hervormdoldebroek.nl

Net als vorig jaar vind de Oliebollenactie plaats op 1 dag. Dit zal zijn op D.V. zaterdag 30 december. Bakkerij Jonker voorziet ons weer van vers gebakken oliebollen.

Het inpakken en venten van de oliebollen blijft hetzelfde en zal gebeuren vanaf de locatie Bovenheigraaf 69 te ’t Loo bij de familie G. Fijn.  De prijs van de oliebollen blijft hetzelfde als vorig jaar.

1 zak oliebollen (á 8 stuks) bedraagt € 6,–.

Er is net als vorig jaar de vaste verkoopstand bij fam. G. Fijn, Bovenheigraaf 69 te ’t Loo.

 • DKW (Zuiderzeestraatweg 220 Oldebroek
 • Emté Supermarkt, Centrum Oldebroek,  (onder voorbehoud)

 

Het verloop van de dag:
De oliebollen worden ‘s nachts vers gebakken door Bakkerij Jonker. De inpakploeg start zaterdag morgen om 06:00 uur met inpakken en dit zal rond 09:00 afgerond zijn. De venters kunnen zich tussen 09:00 en 09:30 aanmelden en aansluitend zal er met venten begonnen worden.

Wilt u weer helpen met:

DKW                                                   6 vrijwilligers

Emté supermarkt                                  6 vrijwilligers

Venters met (eigen) auto en helpers      30 auto’s + evt. reserve

Wanneer u wilt helpen, schroom dan niet om u spontaan aan te melden, dit spaart de commissieleden veel tijd en veel telefoontjes.

Voor het inpakken: WillemJan van Werven,  tel. 843203 of (bij voorkeur) via de mail: wjvanwerven@gmail.com

Voor het venten op 30 december (chauffeur met auto + helpers):

– Oldebroek en verkooplocaties, bel dan Evert en Evelien Visser, tel. 631021 of (bij voorkeur) via mail: evertvisser@solcon.nlevelienvisser@solcon.nl

– ’t Loo en omgeving, bel dan Catrien Fijn, tel. 631433 of via mail: famfijn@outlook.com

Wij doen een dringend beroep op u om u aan te melden. Ook jongeren zijn welkom als (hulp)venter.
Wanneer u er zeker van wilt zijn dat u met de jaarwisseling oliebollen in huis heeft (en de winteractie wilt steunen!), kunt u vooraf een bestelling doorgeven via de mail (zie bovengenoemde mailadressen en telefoonnummer).
De oliebollen worden dan door de venters bij u thuis bezorgd op 30 december.

Zowel uw medewerking aan de actie, als een vriendelijke ontvangst van de verkopers aan huis, wordt bijzonder gewaardeerd. Wij wensen iedereen alvast gezegende kerstdagen toe en een fijne (smakelijke!) jaarwisseling.

Met vriendelijke groet,

De olliebollen commissie.

Catrien en Gerrit Fijn;

Arjan van Oene

Evert en Evelien Visser

Hendrik Scholten

WillemJan van Werven

 

Moederkring
In december is er geen moederkring. Op 10 januari zal er weer een moederkring zijn. Deze morgen wordt verzorgd door de Bond tegen het vloeken. Schrijf deze datum alvast in je agenda!

Ouderenmiddag
Op donderdag 14 december is de jaarlijkse kerstviering van de ouderenmiddag. We beginnen dan om 14.30 uur. We zingen bekende psalmen en kerstliederen waarin de boodschap van Christus’ geboorte centraal staat. Ds. Kok zal een overdenking houden. Dhr. Beijeman zal deze middag voor ons zingen. De leiding berust bij ds. Schuurman. De kerstviering wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd, waarbij we onder andere de befaamde G.&G.-soep zullen eten. Alle ouderen hartelijk welkom bij deze kerstviering. Ook als u geen vaste bezoeker van de ouderenmiddag bent, bent u van harte welkom op deze kerstviering.

 

Boodschappenpakketten
Ook nu worden weer zegels gegeven bij aankoop van boodschappen waarmee je kunt sparen voor een boodschappenpakket.
Wanneer u (rest)zegels over hebt of helemaal niet mee doet met de actie, dan kunt u de zegels, net zoals voorgaande jaren, inleveren bij Rianne Schuurman (Ratelaar 9) en/of Matje van Norel (Ds.OttoVeeninglaan56). De boodschappenpakketten die hiermee gespaard worden, stellen zij aan de diaconie ter beschikking die er vervolgens een passende bestemming aan geeft.

Van harte aanbevolen.

 

Beste gemeente,
Graag willen wij, Seth en Lisette, aan u laten weten dat het goed met ons gaat. In september zijn we getrouwd en dit was een mooie dag. Inmiddels zijn we allebei twee jaar werkzaam bij de zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht. We kijken terug op bijzondere jaren waarin we dichter naar God zijn toegegroeid, we ons geloof mochten delen met anderen en waarin we hebben gezien dat God mensenlevens verandert. Er waren hele mooie momenten en soms moeilijke momenten, maar in alles zien we Gods trouw en goedheid. We zijn dankbaar dat we dit werk mogen doen.

Ook zijn we heel dankbaar voor alle betrokkenheid vanuit de gemeente. Het is bemoedigend om te weten dat mensen voor ons bidden en met ons meeleven. Ook zijn we dankbaar voor de financiële ondersteuning.

We willen u ook graag op de hoogte brengen van onze plannen. We werken nog steeds bij Jeugd met een Opdracht en we hebben samen het verlangen om in de zending te blijven en te gaan waar God ons leidt. Al voor een langere tijd hebben we het verlangen om ons in te zetten voor vluchtelingen en we zien dat God deuren opent. Begin volgend jaar zullen we een reis maken naar het Midden-Oosten om met name vluchtelingenkampen te bezoeken. We horen verhalen over veel moslims die tot geloof komen en de grote openheid die er is. We geloven echt dat God aan het werk is in het Midden-Oosten.

We willen graag kijken of we daar eventueel voor een langere tijd heen willen om te werken. Het is soms een zoektocht om de weg te vinden die God voor ons samen heeft, maar we ervaren Gods leiding en vrede over deze stap en we zien uit naar wat God gaat spreken.

We willen u vragen om voor ons te bidden, want we vinden het heel belangrijk dat mensen in gebed om ons heen staan. Als u op de hoogte wil blijven van ons werk, hoe het met ons gaat en onze gebedspunten, dan kunt u onze nieuwsbrief ontvangen. Stuur dan een email naar: sethenlisette@gmail.com

Ook zijn we nog steeds op zoek naar mensen die ons financieel willen ondersteunen. We werken op vrijwillige basis en leven van giften om dit werk te kunnen doen. We hebben maandelijks meer geld nodig om dit werk op langer termijn te kunnen blijven doen. Wilt u er over nadenken om ons (maandelijks) geld te geven?

Giften kunnen overgemaakt worden naar:

NL 94 RABO 0305 8816 55

T.n.v. Lisette van den Heuvel

(Giften zijn niet belasting aftrekbaar)

Bedankt voor uw betrokkenheid!

Hartelijke groeten,

Seth en Lisette Obbink – van den Heuvel


Visitatie Algemene Kerkenraad
Nadat eerst de beide wijken visitatie hadden gehad, heeft de Algemene Kerkenraad in het voorjaar van 2017 visitatie gehad van de visitatiecommissie bestaande uit J.J. Wes en Ds. L. den Besten.
Aan de hand van het verslag van de visitatiecommissie kan in hoofdlijnen het volgende daarvan worden weergegeven:

– Beleid van de wijken

Eerder is door de Algemene Kerkenraad  besloten, dat elke wijk t.a.v. de eredienst, binnen bepaalde grenzen, een eigen koers kan varen. De beide wijken gebruiken elk hun eigen liturgie in de erediensten.  Een en ander is geformuleerd in de beleidsplannen van de beide wijken. Dat mag gezien worden als de kracht van de totale Hervormde Gemeente van Oldebroek. Mogelijk dat niet alle gemeenteleden zich er van bewust zijn, dat er verschillen mogelijk zijn of dat er onvoldoende gecommuniceerd is, wat de verscheidenheid op dit punt inhoudt. De gemeenteleden zijn gehouden om in deze interne verscheidenheid op respectvolle wijze met elkaar om te gaan.

Eenheid in verscheidenheid is een leus die Hervormd Oldebroek ook moet proberen inhoud te geven.

– Wisselzondagen

Naar voren kwam, dat er de afgelopen tijd uitvoerig binnen de Algemene kerkenraad gesproken is, over het ontstaan en de geldigheid van de wisselzondagen. Die discussie is moeizaam verlopen en uiteindelijk is besloten om de huidige regeling te blijven hanteren.

– Werkdruk predikanten

De beide wijkkerkenraden worden verzocht om een vinger aan de pols te houden, wat betreft de werkdruk van de predikanten. Goed overleg met de predikanten is daarbij onontbeerlijk.

– Instellen wijkbudget

Naar aanleiding van vragen uit de gemeente, adviseert de visitatiecommissie om over te gaan tot het instellen van een beperkt wijkbudget, waarover de beide wijkkerkenraden kunnen beschikken en eigen specifiek beleid hiermee kunnen realiseren. Dit zonder vooraf toestemming te moeten vragen aan het College van Kerkrentmeesters en zonder dat de andere wijkgemeente er zich in mengt.

Te denken valt aan het naar eigen inzicht organiseren en bekostigen van bepaalde wijkgerichte activiteiten.
Op dit moment is de AK in samenwerking met de CvK bezig om dit nader uit te werken.
U zult daar op een later tijdstip over geïnformeerd worden.
De Algemene Kerkenraad

 

Jarigen van 80 jaar en ouder, die in de maand december 2017, hun verjaardag hopen te vieren.

Mevr. H. van de Streek – Spronk                                1 december 1934

Zuiderzeestraatweg 170a, 8096 CE Oldebroek                           83 jaar

Mevr. J. van de Streek – Steert                                  5 december 1935

Klocklaan 8, 8096 BX Oldebroek                                              82 jaar

Mevr. P.A. Bijl – Bezemer                                           7 december 1934

Stationsweg 20, 8096 AX Oldebroek                                         83 jaar

Mevr. A. van de Kamp – van Loo                             11 december 1933

Verlengde Looweg 21, 8095 PG ‘t Loo Oldebroek                     84 jaar

Mevr. G. Wolf – Bovendorp                                     11 december 1934

Zuiderzeestraatweg 185, 8096 BH Oldebroek                            83 jaar

Mevr. F. Jansen – Brink                                           12 december 1932

Lage Weide 36, 8096 VC Oldebroek                                          85 jaar

Mevr. H. van Dorp – van Hooren                              14 december 1932

Van Asch van Wijcklaan 29h, 8096 AE Oldebroek                     85 jaar

Dhr. G. Voordijk                                                     16 december 1935 De Hagen 24, 8096 MB Oldebroek                                            82 jaar

Mevr. A. Flier – Hoogland                                        18 december 1935

Looweg 36, 8095 PT ’t Loo Oldebroek                                       82 jaar

Mevr. L. van der Veen – van der Maaten                   18 december 1934

Zuiderzeestraatweg 329a, 8096 BM Oldebroek                          83 jaar

Dhr. A.H. Snel                                                         25 december 1931

Nunspeterweg 7, 8081 BV Elburg                                              86 jaar

Mevr. D.F. Voordijk – Westhoff                                31 december 1935

De Hagen 24, 8096 MB Oldebroek                                            82 jaar

Ik zal den Heere prijzen in mijn leven;

ik zal mijn God psalmzingen, terwijl ik er nog ben.

Psalm 146: 2

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE I

Zieken:
In de afgelopen periode zijn er verschillende gemeenteleden in het ziekenhuis opgenomen (geweest).  Ook is er veel zorg bij mensen thuis. We bevelen hen in uw voorbede aan:

– mw. T. Schreurs-Leusink (Gentiaan 16). Zij is geopereerd en heeft een nieuwe heup gekregen. Zij heeft veel pijn geleden en heeft daardoor een achterstand opgelopen in het revalidatietraject. Maar gelukkig mag er nu vooruitgang worden gezien.

– mw. M. Morren-Wolfsen (Zuiderzeestraatweg 257). Zij is bezig met een kuur van hormoontabletten en het is nu spannend welke uitwerking deze tabletten zullen hebben.

– dhr. V. Dragt (Zuiderzeestraatweg 325). Op dit moment (17 november) ligt hij in het ziekenhuis en heeft hij een longonderzoek gehad. Er staat een volgende operatie te wachten om een andere pacemaker te plaatsen en nog meer onderzoek te doen. Er is onduidelijkheid om welke ziekte het gaat. De artsen hebben aanwijzingen dat het gaat om sarcoïdose. Ze staan op hoog niveau met elkaar in overleg. Het is een zorgelijke en spannende situatie voor Vincent en zijn gezin.

– dhr. W. Eijbrink (Harm Aartsweg 18). Hij had weer veel vocht bij zich ten gevolge van het niet goed functioneren van zijn hart. Daarnaast ontdekte men andere dingen bij zijn longen. Hij mocht weer thuiskomen en we hopen dat zijn conditie weer iets verbeterd.

– dhr. W. Teune  (Zuiderzeestraatweg 259). Er is bij hem een elektrische schok toegediend, omdat hij last had van hartritmestoornissen met als gevolg mogelijk een hartaanval. Momenteel krijgt hij diverse onderzoeken voor een eventuele vervolgbehandeling.

– mw. J.J. van de Vegte-de Groot (Vreeweg 3). Zij werd met de verschijnselen van een lichte tia opgenomen. De scans hebben dit niet bevestigd. Ze krijgt verder onderzoek, maar mocht weer naar huis terugkeren zonder blijvend letsel als gevolg.

Daarnaast zijn er diverse gemeenteleden met ernstige zorgen als het gaat om de lichamelijke en psychische gezondheid. We bidden de zieken thuis, in de tehuizen als in de ziekenhuizen de belijdenis van de psalmist toe: ‘Benauwdheid en angst hebben mij getroffen, maar Uw geboden zijn mijn vermakingen.‘ (Psalm 119: 143)

 

Geboorte:
Op 13 november  ontvingen Berthil en Juliëtte Hop (Van Asch van Wijcklaan 23, 8096 AE Oldebroek) een zoon. Gerrit Thijn werd in het ziekenhuis geboren. Dankbaarheid mag er zijn dat de HEERE gedurende de zwangerschap en de bevalling heeft gedragen en gespaard. De jonge ouders verwoorden het als volgt: ‘het begin van een nieuw leven door God aan ons gegeven. Zo heel erg mooi en klein. Het is niet te beschrijven hoe blij wij met jou zijn.’

Nu is er de verantwoordelijkheid voor jullie om Thijn op te voeden, heenwijzend naar de HEERE. Psalm 36:10 zegt: ‘Want bij U is de fontein des levens, in Uw licht zien wij het licht.’ Bij de Heere is leven, leven met Christus, voor zondaren die van nature geestelijk dood zijn. Bij de Heere is licht, licht als het in ons hart en leven donker is. Leef zelf dicht bij de Heere. Put dagelijks uit de Heere, zodat Thijn mag merken dat er bij Hem het ware leven is. Er is in de Heere altijd meer dan wij nodig hebben. Biddend dat Hij de opvoeding zal zegenen, opdat Thijn zal wandelen in het licht op de weg naar het eeuwige Leven.

 

Huwelijksjubilea:
– Op 2 december is het echtpaar dhr. J.van Boven en mw. G. van Boven – Schreurs (Harm Aartsweg 15, 8095 RC ’t Loo-Oldebroek) 40 jaar getrouwd.

– Op 16 december  is het echtpaar dhr. D. Bovendorp en mw. H. Bovendorp – Koops (Bovenstraatweg 24a, 8096 PE Oldebroek) 63 jaar getrouwd.

– Op 20 december is het echtpaar dhr. W. Bovendorp en mw. Bovendorp – Lokhorst (Luiting Matenlaan 49, 8096 XV Oldebroek) 45 jaar getrouwd.

– Op 20 december is het echtpaar dhr. J. ten Cate en mw. G. ten Cate- van den Berg  (Zuiderzeestraatweg 195, 8096 BH Oldebroek) 50 jaar getrouwd.

Vanaf deze plaats feliciteren wij hen hartelijk. We wensen u  van harte toe dat u ook in de komende tijd van uw huwelijksleven instemt met de psalmwoorden uit Psalm 33: ‘Gij rechtvaardigen! Zingt vrolijk in den HEERE, lof betaamt den oprechten. Looft den HEERE met de harp, psalmzingt Hem met de luit en het tiensnarig instrument. Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal. Want des Heeren woord is recht en al Zijn werk getrouw.’ 

 

Huwelijksjubileum I:
Op 21 oktober mocht het echtpaar Mulder – Bas (Van Sytzamalaan 8D, 8096 AS Oldebroek) gedenken, dat zij 40 jaar getrouwd waren. Een gedenkdag die spreekt van Gods bewarende trouw. Er zijn in de achterliggende periode van het huwelijk vele zorgen geweest rondom de gezondheid van mevrouw Mulder. Diverse operaties en ziekenhuisopnames met langdurige revalidatie liggen achter u. Wat een wonder dan toch nog voor elkaar gespaard en bewaard te zijn. We denken ook aan de vreugdevolle en zorgvolle periodes in het leven van uw kinderen. Voortdurend is er van u het nodige gevraagd met betrekking tot meedenken en zorgdragen voor het welzijn van uw kinderen. De kracht van de HEERE heeft echter tot hiertoe geholpen. Dat mag ook aansporen om de woorden van psalm 105:4 ter harte te (blijven) nemen: ‘Vraagt naar de HEERE en Zijn sterkte; zoekt Zijn Aangezicht geduriglijk.’ Wie dat doet, zal in Hem vinden het allerhoogst en eeuwig goed. Dat Hij in Christus onze schuld vergeeft en erfgenaam maakt van het eeuwige leven. In dat licht wensen we u, met al de uwen een gezegende tijd toe.

 

Huwelijksjubileum II:
Op 8 november was het echtpaar P. van der Streek en mw. J. van der Streek – van de Werfhorst (Zuiderzeestraatweg 265, 8096 BK Oldebroek) 50 jaar getrouwd. Het gouden huwelijksjubileum en dus een dag om vol dankbaarheid op terug te zien. Dankbaar voor Gods grote daden, dankbaar voor de gezondheid en de krachten en dankbaar voor de kinderen en kleinzoon. Het is een bijzondere weldaad van de Heere dat de bruidegom nog iedere dag op zijn geliefde plek achter het stuur van de taxi of rouwauto te vinden is. Vele ritten zijn inmiddels door hem gemaakt, waarbij hij met een grote diversiteit aan jongeren en ouderen te maken heeft gekregen. Interesse en het behulpzaam zijn in allerlei omstandigheden van het leven, ligt in zijn karakter. Het vervult hem met dankbaarheid dat hij tot nu toe de kracht en de gezondheid heeft gekregen om dit werk te doen. Daarbij gesteund door zijn twee kinderen. De gezondheid van de bruid heeft de laatste jaren steeds meer in het teken gestaan van ‘inleveren’. Ze blijft optimistisch, maar het valt niet altijd mee om met pijn en gebreken te moeten omgaan. De zorg van haar zoon en dochter doen haar goed. Daarom was er op deze dag alle reden om te belijden: ‘Looft de HEERE, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.’(Psalm 118:1). Het zijn immers Gods goedertierenheden, Zijn onverdiende gunst en genade. En het rijkste is, dat erbij staat dat die zijn en blijven in der eeuwigheid. Dat omvat heel ons leven en de eeuwigheid. Wat is deze God het waard gekend, gezocht en geliefd te worden. Onder zijn hoede zult u nooit beschaamd worden.

 

Huwelijksjubileum III:
Op 9 november mocht het echtpaar van Boven – Eibrink (Putstaat 2, 8095 PW ’t Loo-Oldebroek) gedenken 50 jaar getrouwd te zijn. We willen hen en ook hun kinderen en kleinkinderen van harte met dit bijzondere jubileum feliciteren. Bovenal mogen we de HEERE God danken voor Zijn trouwe zorg. Al die jaren heeft Hij Zijn hand onder hun leven gehouden. Het is bijzonder om te merken dat de HEERE steeds opnieuw Zijn goedheid laat horen en zien. We lezen in de Bijbel het woord: “Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen” (Psalm 84:12). God is goed voor degenen die Hem zoeken. We bidden dat de heer en mevrouw van Boven dat mogen ervaren, samen met allen die hen lief zijn, zowel in vreugde als in verdriet.

 

Bezinningsavond op de viering van het Heilig Avondmaal:
Het is een goede gewoonte in onze gemeente om elkaar in de week van voorbereiding te ontmoeten. Op deze avond lezen we een gedeelte uit het Woord van de Heere en een gedeelte uit het Avondmaalsformulier. We gaan kort in op dit gedeelte en laten ons door het Woord leiden. Vervolgens zingen we een aantal psalmen en sluiten we af met gebed. Het is verrijkend en verdiepend om zo met elkaar samen te komen en het volbrachte Middelaarswerk van de Heere Jezus te overdenken als voorbereiding op het gedenken. Een ieder van harte welkom op donderdag 30 november om 20.00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

 

Avondmaalsgedachten:
‘De bedoeling van het Heilig Avondmaal is niet, dat wij, daar aan tafel, met de HEERE, zullen aanzitten en gespijzigd worden, om straks, na het Avondmaal, weer zonder de Heere, en als ongespijzigd de wereld zullen intrekken en de levensreis zullen voortzetten. Neen, het Heilig Avondmaal is maar een mijlpaal, of liever nog, een herberg op de weg van het leven. En zoals Elia, de profeet, door de kracht van die spijze, die hij van zijn God had ontvangen, getroost en gesterkt verder ging, zo moet het genot van het Heilig Avondmaal ook ons tot sterkte zijn onder het kruis en in de strijd, die ons straks weer wacht. Totdat wij eenmaal naar lichaam en ziel, de volkomen verlossing zullen vinden en dan het volmaakte Avondmaal mogen vieren hierboven.‘ (C.A. Lingbeek, uit: N.C. van Velzen  ‘Totdat Hij komt’, pg. 18) 

 

Jongerengesprekskring III:
De jongerengesprekskring komt bij elkaar op donderdagavond

7 december om 20.00 uur in de Duif (een zaal van Maranatha). Iedereen in de leeftijd van 20 tot 40 jaar roepen we op om deel te nemen aan deze kring. Het is leerzaam en verrijkend om in de onderlinge ontmoeting lijnen vanuit de Schrift te trekken naar ons dagelijks en persoonlijk leven. We bespreken met elkaar het negende hoofdstuk  ‘Bescherming tegen een overwonnen vijand’  uit het boekje van ds. M. Klaassen ‘Bidden zoals Jezus’. Van tevoren thuis lezen: hoofdstuk 9.

 

Mannenvereniging woensdagavond 13 december 2017:
Op woensdagavond 13 december 2017 zal de zesde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt G. van der Linde de inleiding te verzorgen. We behandelen 1 Petrus 3 vers 13-22. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 11 van de maand november 2017 en gaat onder andere over het lijden om Christus wil. Kennen wij dat? Voor het vlees is dat niet aangenaam. Maar indien gij lijdt om der gerechtigheid wil, zo zijt gij zalig, zo lezen we in dit Schriftgedeelte. Mag ons dat vertroosten en verblijden? In dit Bijbelgedeelte komt ook het verzoek om bereid te zijn om verantwoording af te leggen aan een iegelijk die van ons rekenschap eist van de hoop die in ons is met zachtmoedigheid en vreze. Dat wil zeggen: Zijn we bereid om voorzichtig, tactvol en onder alle omstandigheden, vrijuit te spreken over de hoop die in ons is? Van die Ene Naam die gegeven is tot zaligheid? Eén Naam is onze hope! We hopen er deze avond meer over te horen. Een gezegende avond gewenst.

Met een hartelijke groet,
Het bestuur

 

Bijbelkring III:
Op donderdagavond 14 december is de derde Bijbelkringavond van het seizoen.

We vervolgen de Bijbelkring met het thema ‘geloof’. We staan deze avond stil bij de woorden van psalm 27: ‘zo ik niet had geloofd’. Diverse aspecten zullen aan de hand van deze psalm naar voren komen, zoals het geloof wordt niet beschaamd, geloof en de tijdgeest, geloof en twijfel. Iedereen is om 20.00uur  van harte welkom in de grote zaal van Maranatha! Allen hartelijk uitgenodigd!  Graag zie ik uw gezicht. Soms is het makkelijk om thuis mee te luisteren, maar dat bouwt de onderlinge band niet op. Als uw en jouw gezondheid het toelaat, roep ik u en jou op om te komen! Thuis lezen van tevoren: Psalm 27.

 

Memento Mori:
‘Gedenk te sterven’, betekenen deze Latijnse woorden.
Zoals we gewoon zijn, zullen de namen van hen die ons ontvielen in het afgelopen jaar, in de oudejaarsavonddienst worden afgelezen. De HEERE zij met hen die achterbleven in het blijvende gemis van deze geliefden. Gedenk te sterven staat hierboven, maar even waar is, gedenk te leven! En hét Leven is alleen in Christus Jezus. Hij is de enige Troost in leven en sterven. Zoek Hem en Leef!

Zo de Heere wil en wij leven zullen, breekt na 31 december 2017 het nieuwe jaar 2018 aan. Het is een goede gewoonte om na afloop van de dienst elkaar Gods zegen toe te wensen voor het nieuw begonnen jaar. Waar kunnen we elkaar beter ontmoeten dan in Gods huis om persoonlijk en als gemeente eerst de zegen van de Heere te ontvangen en vervolgens deze zegen elkaar in ‘t Openhuis toe te wensen?!

1 januari 2018, Anno Domini, van harte welkom!

 

Woord van afscheid door J.H. Stobbelaar:
Geliefde gemeente,
Na vele jaren, dat ik in uw midden mocht arbeiden als pastoraal werker, wil ik u hartelijk dank zeggen voor alle ontmoetingen. We mochten elkaar ontmoeten onder een geopende Bijbel, om elkaar te bemoedigen en te vertroosten. Zowel in blijde, als in droeve omstandigheden, om het alles in Zijn hand te leggen. Hij weet wat wij nodig hebben. Ook de dank aan Ds. D.J.W. Kok en de kerkenraad voor de goede samenwerking en de gezegende ontmoetingen en de gehele gemeente met Ds. M.J. Schuurman met zijn kerkenraad en kerkelijk werker. Hartelijk dank voor de bijzondere ontmoeting met het Woord in de kerkdienst van zondag 12 november, voor de gesproken woorden en de heilbede uit Psalm 84 ons toegezongen. Bovenal zij de HEERE alle lof en dank, die ons de gezondheid en de kracht heeft gegeven, om dit werk te mogen doen.
Soli Deo Gloria. De Heere zegene u allen!
Familie J.H. Stobbelaar.

 

Pastoraat:
Met het oog op pastorale zorg en het doen van voorbede wil de kerkenraad en uw predikant graag op de hoogte gesteld worden van opname in of ontslag uit het ziekenhuis, van geboortes, huwelijken, jubilea etc. Wilt u dit persoonlijk doorgeven aan de scriba dhr. J. van Wijnen of uw wijkouderling of uw predikant? Alvast hartelijk dank!

Voor al de bovenstaande data geldt: Deo Volente!

 

Tenslotte: 
Deze kerkbode een woord van Luther:  ‘De wet zegt: ‘Je bent zondig.’ Als ik zeg: ‘Ja’, dan ben ik verloren. Ik kan echter niet zomaar ‘nee’ zeggen. Daarvoor moet ik een sterke reden aanvoeren, zodat ik kan weerleggen wat de wet zegt en bij mijn ‘nee’ kan blijven. Waar kan ik dan dat ‘nee’ vandaan halen? In mijn binnenste kan ik het zeker niet vinden, maar alleen in Christus. Daar moet ik het halen, het de wet voorhouden en zeggen: ‘Zie, Hij kan ‘nee’ zeggen tegen de hele wet! Want Hij is rein en zonder zonde!’ En dit ‘nee’ geeft Hij ook aan mij, zodat, hoewel ik een zondaar ben, Zijn gerechtigheid de mijne wordt en ik niet meer in de zonde ben.’ (Uit: Maarten Luther, Brevier, Woorden voor elke dag).   We zien dankbaar terug op het vele goede wat de Heere aan ons heeft geschonken. Een waardig afscheid onder de bediening van het Woord met onze oud-kerkelijk werker. Het was rijk om onder Zijn zegen elkaar te groeten. We zijn ook verwonderd, dat de Heere br. Rolf van Loo het verlangen heeft gegeven, om in studie zich voor te bereiden op een plaats in Gods koninkrijk. Dan is het bijzonder dat hij als kerkelijk medewerker de plaats van br. Stobbelaar mag innemen. Hij zal zich met name concentreren op het geven van catechese. We hebben afgesproken, dat hij alleen de 75-jarigen bezoekt en daarnaast eventueel ook de jonge gezinnen. De ouderen tussen de 70 en 80 jaar krijgen dus geen bezoek meer rond hun verjaardag. Verder is het voor ons allebei even aftasten hoe de werkzaamheden en de beschikbare uren verdeeld kunnen worden.

De decembermaand nadert en breekt aan. De Adventstijd gaat beginnen. Bewijs dat de tijd snel gaat. Menigeen zal dat ook zo beleven. Laten we bij alles wat voorbijsnelt en voorbijgaat, het zoeken in wat blijft: het Woord van God en Zijn heil. Dat vertroost echt het hart.

Een hartelijke groet vanuit de pastorie.
D.J.W. Kok 

 

 


 

BERICHTEN WIJKGEMEENTE II:

Bij de diensten

* Op 3 december is de viering van het Heilig Avondmaal

* Op 10 december zal de Heilige Doop worden bediend.

* Op zondag 17 december is er om 14.30 uur een jongerendienst in de

Dorpskerk. Thema: Wat doe jij aan met Kerst?

* Op zaterdag 23 december is er om 19.00 uur in de Dorpskerk de kerstviering van de zondagsschool en de kinderclubs.

* Op Eerste Kerstdag heeft wijk 2 dienst in de Maranathakerk. Dan is er een dubbele morgendienst.

* Op Eerste Kerstdag vervalt de middagdienst. De dag ervoor, zijn er twee diensten op de zondag en ook op Tweede Kerstdag is er ‘s morgens dienst. Wanneer u ‘s middags naar de kerk zou willen gaan, kunt u de middagdienst van wijk 1 bezoeken.

* Eens in de twee jaar verleent Vox Humana medewerking aan de dienst op Tweede Kerstdag. Dat zal ook dit jaar zo zijn.

* Oudejaarsdag valt op een zondag. De tweede dienst zal ’s avonds om 18.30 gehouden worden. Dan zullen ook degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden, in het midden van de gemeente worden herdacht.

Op dit moment, heb ik nu geen keuze gemaakt met betrekking tot Bijbelgedeeltes.

Zoals ik in het vorige kerkblad schreef, zal ik waarschijnlijk of Openbaring of Hebreeën 11 als uitgangspunt nemen in deze maand. Vanaf deze plaats alvast gezegende dagen toegewenst.

 

Verkiezing ambtsdragers
Het is u reeds meegedeeld dat de door de verkozen broeders allemaal hebben bedankt. Dat geeft ons als kerkenraad wel de nodige zorg. Er zijn nu 4 vacatures: 1 jeugddiaken, 1 diaken, 2 wijkouderlingen. In de afgelopen jaren waren er vaker vacatures. Soms zijn die vacatures ‘opgelost’ met behulp van bezoekbroeders of bezoekzusters en door wijken van enkele ouderlingen wat groter te maken.

Als kerkenraad zijn we er al geruime tijd mee bezig. Al voor de zomer zijn we begonnen met het opstellen van de vacatures en hebben we op u als gemeente een beroep gedaan. De betrokkenheid van u als gemeente, is niet alleen heel waardevol, maar ook heel wezenlijk. We kunnen als kerkenraad niet zonder uw betrokkenheid. Daarom vinden we het mooi om te zien, dat de beide keren een mooie opkomst was bij de verkiezing. Het zou natuurlijk nog mooier geweest zijn als op deze manier alle vacatures vervuld zouden worden.

We hebben de regel dat – als er na 2 verkiezingen nog vacatures open staan – er door de kerkenraad ook broeders benoemd kunnen worden. U mag ervan uitgaan, dat we daar in de komende tijd ook volop mee bezig blijven.

We geloven dat de Heere Zelf Zijn gemeente bouwt. Dat wil niet zeggen dat het in de kerk altijd voorspoedig gaat. Wel dat Hij Zijn kerk door alle tijden heen leidt en bouwt. Daar mogen we ook in deze tijd ons aan vasthouden.

 

Aanmelden voor de doop
Op zondag 10 december is er weer een doopdienst. Ouders die hun kind in deze dienst willen laten dopen, kunnen zich tot woensdag

29 november opgeven bij scriba Bertil Jansen
(mail: scribawijk2@hervormdoldebroek.nl of tel: 0525-654699).

Doopzitting is op donderdag  30 november van 20.00-21.00 uur in ‘t Open huis. (Deze doopzitting is wat eerder, omdat de doopzitting anders op de verjaardag van mijn jongste dochter zou vallen.)

 

Wij gedenken
Op 10 november overleed in de leeftijd van 86 jaar: Hendrikje Lokhorst – Berghorst. In het laatste jaar woonde zij in Mariposa op
‘t Harde. Daarvoor woonde ze enkele jaren bij De Hullen in de Van Asch van Wijcklaan. Daarvoor woonde ze meer dan 50 jaar in de Anjerstraat. Hendrikje Berghorst werd geboren op 6 juli 1931 in het Bovenveen hier in Oldebroek. Ze werkte in haar jonge jaren op de confectiefabriek in Elburg. Ze trouwde met Gerrit Jan Lokhorst, die uit Doornspijk afkomstig was. De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in het Bovenveen. Daarna verhuisden ze naar de Anjerstraat, waar ze samen het grootste deel van hun leven woonden. Samen kregen ze zeven kinderen. Nadat haar man afgekeurd werd en niet meer kon werken, ging ze bijwerken. Ze heeft een werkzaam leven gehad, thuis en bij anderen. Haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen waren alles voor haar. Ze hield de verjaardagen bij. Voor de achterkleindochter Tess lag de envelop al klaar voor als Dennis kwam. Ze kon deze envelop nog zelf aan Dennis meegeven. De envelop voor Jeffrey kon ze niet meer zelf geven en werd meegegeven. Ingrijpend was het bericht enkele jaren geleden dat dochter Johanna ziek was. De tijd van Johanna’s ziekte gaf veel verdriet en spanning. Ook omdat ze niet meer op eigen gelegenheid naar haar dochter kon gaan. Het overlijden van Johanna gaf haar ook veel verdriet. Ze hield altijd erg van zingen. Meer dan 30 jaar is ze lid geweest van Vox Humana. Ze stopte als lid toen ze van de rollator afhankelijk werd. Afgelopen jaren waren niet de makkelijkste jaren. Naast het verdriet om Johanna waren er tijden van somberheid, kwam ze ten val en werd ze enkele keren opgenomen in het ziekenhuis. Ze kon niet meer zelfstandig wonen en verhuisde naar Mariposa. In haar hart bleef ze hopen op een plek in De Hullen. Deze wens kon niet meer uitkomen. Boven de rouwkaart staat:

Je was zo moe. 

Je hebt je strijd gestreden. 

Al je zorgen en verdriet, behoren tot het verleden. 

En zover als wij konden, zijn we met je meegegaan. 

Ma je was zo lief voor ons allen, 

Je te moeten missen zal ons zwaar vallen. 

Heel trots zijn wij Zo’n moeder te hebben gehad 

Je blijft altijd bij ons, diep in ons hart.

In alle rust is overleden onze lieve moeder Hendrikje Lokhorst-Berghorst, sinds 11 april 2010 weduwe van Gerrit Jan Lokhorst op de mooie leeftijd van 86 jaar. Maar de Heer’ zal uitkomst geven. Psalm 42. Afgelopen dinsdag was de afscheidsdienst in de aula, waar we Psalm 42 lazen. We wensen de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en achterachterkleinkind de troost en de kracht van de Heere toe.

 

Geboorteberichten

In liefde ontvangen

met vreugde verwacht

dit kindje klein en teer.

God heeft ons diepste verlangen

op Zijn tijd in vervulling gebracht

aan Hem is alle eer!

Op 27 oktober werd Lisa geboren, dochter van Hendri Schoonhoven en Alice Schoonhoven – van Asselt (De Hoogte 9). Op het kaartje schrijven zij: Wij zijn stil, verwonderd en dankbaar door de geboorte van onze dochter Lisa (Marrie Louisa). We willen Hendri en Alice van harte gelukwensen met de geboorte van hun dochter. Een felicitatie ook aan de grootouders.
Loof de Heer, want Hij is goed, want Zijn goedertierenheid is voor eeuwig (Psalm 106:)1.

Dankbaar en blij zijn wij met de geboorte van onze dochter Hanna Schutte. Zo kondigen Jan Schutte en Hendrien Schutte – van den Berg (Doornkamp 2) de geboorte van hun dochter Hanna aan. Ze werd geboren op 8 november. We willen Jan en Hendrien van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter. Ook een felicitatie aan de grootouders. We wensen Hanna toe dat ze mag opgroeien onder de zegen van de Heere.

Op 8 november werd Jacob geboren, zoon van Henri van Oene en Anna van Oene – Beuker (Looweg 30) en is het broertje van Anneke, Johannes, Benjamin, Hendrik en Wiljan. We willen Henri en Anna van harte feliciteren met de geboorte van hun kind. We wensen hem toe dat onze Hemelse Vader dit kind elke dag weer in Zijn hoede neemt.

 

Huwelijksjubilea
Op 5 november waren br. G. Haverkamp en zr. H. Haverkamp – Eijbrink (Irisstraat 7) 30 jaar getrouwd. (Dit was in het vorige kerkblad niet vermeld. Op hun verzoek willen we dit jubileum alsnog vermelden).

Op 14 december zijn br. A.R. van den Berg en zr. J.C. van den Berg – Gort (Gentiaan 45) 50 jaar getrouwd.

Op 15 december zijn br. B. van den Bosch en zr. G. van den Bosch – Veldkamp (Stationsweg 52) 40 jaar getrouwd.

Op 15 december zijn br. J. Veldhoen en zr. M. Veldhoen – van Diepen (Het Kooiveen 13) 40 jaar getrouwd.

Op 16 december zijn br. A. de Vries en zr. J. de Vries – Koele (Begionastraat 13) 40 jaar getrouwd.

 Op 22 december zijn br. G. van de Streek en zr. G. van de Streek – Zieleman (Kerkstraat 1) 40 jaar getrouwd.

We willen deze echtparen van harte gelukwensen en hen een fijne dag toewensen, samen met al degenen die bij hen horen. We wensen hen boven alles de zegen van de Heere toe.

Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft, laten wij ons op deze dag ons verheugen en verblijd zijn (Psalm 118:24).

 

Pastoraat
N. van het Ende (Luiting Matenlaan 40)  werd opgenomen in het ziekenhuis, omdat hij nieuwe hartkleppen kreeg. Inmiddels is hij weer thuis en mag hij herstellen.

Eddy van Hooren (Begoniastraat 21) kreeg te maken met een bacterie bij een wond. Hij is overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen. Dit ziekenhuis is gespecialiseerd in wondverzorging, onder andere bij brandwonden. We wensen hem en zijn vrouw Gerlinde van harte Gods kracht en nabijheid en hopen dat Eddy weer voorspoedig mag herstellen.

Gerben Lokhorst (Ratelaar 15) kreeg te maken met een ongeval op het werk. We zijn dankbaar dat het zo goed afgelopen is. Het had ook anders kunnen aflopen. Inmiddels mag hij weer thuis zijn en mag hij weer werken aan zijn herstel en kan hij ook af en toe weer wat doen.

 1. H.C. van Loenen (Van Pijkerenlaan 63) is weer begonnen met een kuur van chemotabletten. Over enkele weken krijgt hij te horen of de kuur aanslaat.
 2. J. Port (ds Otto Veeninglaan 44) moest een dotterbehandeling ondergaan.

 

Bijbelkring
Op donderdag 7 december is er Bijbelkring. Van 20.00-21.30 uur in
‘t Open huis. Aan de beurt is hoofdstuk 3: Levende stenen en uitverkoren priesters. Daarbij hoort het Bijbelgedeelte: 1 Petrus 2:1-12.

 

Catechisaties
De maand december is altijd een drukke maand. Niet alleen voor volwassenen, maar ook voor de tieners. Toch gaan we door tot 18 december. Op 18 december is er geen gewone catechisatie, maar helpen de catechisanten mee met de fruitbakjes. Deze fruitbakjes worden in de gemeente uitgedeeld. Het is belangrijk dat onze tieners op deze manier ook oog krijgen voor het omzien naar elkaar en leren hoe waardevol diaconale taken zijn, ook voor henzelf.

De groep op dinsdag is gesplitst, omdat deze groep wat groter is. Voor deze groepen vervalt de catechisatie op 5 december. Op 12 december zal de laatste catechisatie voor deze groep zijn.

 

Tot besluit
We gaan weer richting het Kerstfeest. Zelf vind ik dat altijd een mooie tijd. Eerst de tijd van Advent, een tijd waarin we als kerk stilstaan bij en vooruitkijken naar de Wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Ook de viering van de komst van Christus naar de aarde, vind ik elk jaar weer bijzonder. Niet iedereen kan er zo naar uitkijken. Ik sprak gemeenteleden die nu al tegen deze tijd van feest kunnen opzien, omdat ze alleen zijn of omdat ze een geliefde missen. Of ze zien er nu al tegenop dat Kerst na de zondag valt en als het ware drie zondagen achter elkaar zijn. Deze gemeenteleden wil ik van harte sterkte en Gods nabijheid toewensen. Deze wens geldt natuurlijk ook voor de gemeenteleden die uitzien naar deze feestdagen.

Ontvang een hartelijke groet, ook mede namens mijn vrouw en onze kinderen,
M.J. Schuurman

 

Gebedskringen

 

Vertrouw niet op mensen met macht, op een sterveling bij wie geen redding is.    Ps. 146 : 3

Eeuwige God, bij U vinden we redding. Lieve Heere Jezus, U kwam bij ons op aarde. Maar een gewone sterveling was U niet. Daarom keert U triomfantelijk weer en komen uw plannen uit!  Wat een hoop en verwachting voor ons!

Als gebedskringen hopen we deze maand samen te komen op de volgende data en tijden:

Wanneer:          maandagavond     4 en 18 december

woensdagavond  13 en 27 december

Tijd:                 van 18.45-19.45 uur

Waar:               boven in het jeugdzaaltje van ’t Open Huis

Info:                 Janny van de Poll  tel:  632764

 

 

VERENIGINGSWERK:

Dameskrans “Bidt en werkt”

Op D.V. 19 december hopen wij samen met Menorah de kerstviering te houden.

Wij gedenken de komst van de Heere Jezus naar deze aarde; verloren in schuld.

Het thema van de kerst liturgie is: Gods belofte wordt heerlijk vervuld,

Neemt u de Hervormde vrouw van oktober mee?

De avond begint om 19.45 uur.

Het bestuur.

 

 

Ziekenhoekje
“In moeilijke tijden hebben we Iemand nodig, die heldere lijnen trekt in de mist van het leven.”

Door zorgen overmand of door twijfels en vragen om je heen, heb je van die momenten dat je het niet meer weet. Situaties die je boven het hoofd groeien en alle lust en energie ontnemen. Als we niet oppassen, komen we niet meer uit die negatieve cirkel en is alles grijs en grauw. De kalender wijst aan dat de decembermaand is aangebroken. Korte dagen, lange nachten en u ervaart geen vreugde en blijdschap. Een troosteloze situatie?! Hebben dan de omstandigheden het laatste woord? Nee, Godzijdank niet. Want vandaag doorbreekt God met macht en majesteit alle nacht en duisternis. Ook die in uw leven. Zijn goddelijke almacht spreekt hier en het is er… Daar kan echt niets tegenop. Of heeft u daar nog niets van gemerkt? Zoekt u zelf oplossingen? Wat is het heerlijk als we díe Koning nodig gaan krijgen! Hij kan de nevels op doen klaren en helder zicht geven. In alles wil Hij het beste voor u, jou en mij. Zonder licht kan geen mens leven. En nu wil Hij het Licht zijn in deze donkere wereld. Vandaag wil Hij met kracht werken. Vouw dan uw handen, vertrouw op Zijn woord en zing maar gelovig mee…

Daar is uit ’s werelds duist’re wolken

een Licht der lichten opgegaan.

Komt tot Zijn schijnsel, alle volken,

en gij, mijn ziele, bid Het aan.

Het komt de schaduwen beschijnen,

de zwarte schaduw van de dood.

De nacht der zonde zal verdwijnen,

genade spreidt haar morgenrood.

 

Kerstgroet

“Kerstfeest”

Het kerstfeest is als een munt

die door elks handen gaat:

De beeltenis is afgesleten.

Slechts weinigen is het vergund

om van de Koning die daar staat,

méér dan de naam te weten.

 

En ik, die àlles van Hem weet,

Zijn woorden en Zijn daden…

Hoe vier ik Zijn geboortefeest?

Als ik Hem voor mijzelf vergeet,

blijf ik met schuld beladen:

bedroef ik Hem het meest.

 

Maar als mijn ogen opengaan

voor ’t heil in Hem gegeven

en ik gelovig voor Hem kniel,

dan is het met mijn ‘ik’ gedaan,

beheerst Hij heel mijn leven

als Koning van mijn ziel!

 

Vrouwenstudievereniging “Menorah”

In december zijn er geen “gewone” bijbelstudie avonden.
D.V 12 december is er een creatieve avond met een korte overdenking vooraf. Er zijn 2 verschillende werkstukjes te maken. Opgave op de verenigingsavond of aanmelden bij een bestuurslid.

D.V. 19 december is de kerstviering onder leiding van de dameskrans. Aanvang deze avond is 19.45uur. Meenemen oktober nummer van de hervormde vrouw.

Als afsluiting van 2017 en herdenking 500 jaar Reformatie met het vooruitzicht op het naderende Kerstfeest:

Een straal van hemels licht trof zijn gemoed.

De monnik was door ‘s Heeren Geest verslagen.

Het antwoord kwam op zoveel bange vragen:

Er is behoud alleen door Christus’ bloed.

Gezegende avonden toegewenst.
Bestuur “Menorah”

 

Bijbelkring dinsdagmorgen
De volgende Bijbelkring voor de ouderen zal plaatsvinden op dinsdagmorgen 19 december. In het kerkblad van oktober stond dat dit op 12 december zou plaatsvinden, maar dit is dus verplaatst naar

19 december. We hopen op deze morgen hoofdstuk 4 van ons Bijbelstudieboekje te bespreken. De Bijbelkring zal van 10.00 – 11.30 uur duren. Allen van harte welkom.

Uw kerkelijk werker,
J.P. Lensen

 

 

 

 


VAN DE DIACONIE:

 

 

 


VAN HET COLLGE VAN KERKRENTMEESTERS:

 

Bediening van de heilige doop

Op zondag 29 oktober zijn in de Dorpskerk gedoopt:

Daan Veldhoen, geboren 30 april 2017, zoon van R. Veldhoen en H.P. Hoogland, Sterrebos 21.

Jantje Johanna Legemate, geboren 23 augustus 2017, dochter van Legemate en C.J. ten Hoor, Bovenheigraaf 22a.

Joas Scholten,  geboren 15 juni 2017, zoon van H. Scholten en Visch, Broekerenk 7.

Lano Lammert Schoonhoven, geboren 17 juni 2017, zoon van  Schoonhoven en J. van de Pol, Biezenkamp 5.

Eljakim Eliaz Veldman, geboren 3 oktober 2017, zoon van E. Veldman en A. Overweg, Mheneweg Noord 18.

Thessa Sophia Boehlé, geboren 1 augustus 2017, dochter van Boehlé en H. van Olst, Huisstede 7.

Voorganger in deze dienst was Ds. M.J. Schuurman.
De tekst voor de preek was n.a.v. Romeinen 5: 3 en 4.

 

Kerkelijke Stand
In onze gemeente mogen we verwelkomen vanuit:

Plaats:                         naam en adres:

Elburg                          Mevr. J.J. van ’t Goor, Weidevogellaan 44,

‘t Harde                       Dhr. J.W. uit de Fles, Zuiderzeestraatweg 146a

Elburg                          Dhr. D. Jonker, Stationsweg 20

Oosterwolde                 Dhr. G. Smit, Stationsweg 20

 

Vanuit onze gemeente zijn vertrokken naar:

Plaats:                         naam en adres:

Delfzijl                          Mevr. A.T. Brondsema, Looweg 47

H.H. Kerk Oosterwolde Fam. B. van Loo – M. van Wijhe

Zwolle                          Dhr. G.D. Kamphuis, Vierhuizenweg 3

Elburg                          Fam. A.J. van Loo – A. Prins, Julianastraat 24, Elburg

 

Financiën

Verjaardagfonds oktober:

In totaal binnengekomen: € 1.091,90 w.o.:

1x € 50,–          1x € 40,–          8x € 20,–          2x € 15,–          1x €12,–

1x € 10,80        37x € 10,–        3x € 8,–            66x € 5,–          1x € 4,80

1x € 4,60          4x € 4,–            1x € 3,60          1x € 3,35          1x € 2,50

 

Dankdagcollecte

De dankdagcollecte heeft dit jaar het mooie bedrag opgebracht van

€ 10.519,50. Ruim € 1.200,00 minder dan vorig jaar, maar nog steeds een bedrag waar we erg dankbaar voor mogen zijn.

 

 

Actie Kerkbalans 2017 “MIJN KERK VERBINDT”
Gemeente een kort overzicht van het verloop van de actie tot 15 november j.l.

Er is door 1069 leden toegezegd                                        € 208.868,00

Daarvan is inmiddels ontvangen van 938 leden             € 185.663,24

Wij mogen dit jaar nog via automatische

incasso innen € 12.028,76 maakt totaal                          € 197.692,00

Nog openstaand van 131 leden                                           €   11.176,00

Het bedrag dat nog open staat en het aantal leden hieraan verbonden, is bijna gelijk aan het voorgaande jaar. Wij gaan er van uit dat deze leden nog dit jaar hun toezegging nakomen en daarmee het college veel werk bespaart. U hoeft dan geen herinnering te verwachten.

Voor de zekerheid geven we nog de bankgegevens waarop u uw storting kunt doen:

Bankrekening:   NL55 FVLB 0635 8035 69

Ten name van:              CvK Hervormde Gemeente Oldebroek

Vermelding:                  AKB 2017

Wij willen nog graag vermelden, dat door diverse leden extra is gegeven op hun toezegging, terwijl er ook meerdere leden zijn die geen toezegging hadden gedaan, maar toch een bijdrage aan de actie hebben overgemaakt. Totaal van deze ontvangsten €  5.799,34.

Met deze voorlopige bedragen mogen we dankbaar zijn. Het geeft des te meer aan, dat door het geloof in God, onze liefde voor het samen kerk zijn heel waardevol is.

Het College van Kerkrentmeesters
G.J. Prins, penningmeester 2

 

Maranatha 100 jaar
In 2018 zal het 100 jaar geleden zijn, dat Maranatha werd gebouwd en in gebruik genomen.

De Algemene Kerkenraad heeft besloten om dit feit niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan en daarom aan het College van Kerkrentmeesters(CvK) verzocht om de organisatie van dit feit nader in een activiteit uit te werken.

De CvK wil daar graag de gemeente bij betrekken en daarom hier de oproep om plannen aan te dragen, om hier op gepaste wijze aandacht aan te geven.

Ook vraagt de CvK hierbij gemeenteleden, die als vrijwilliger hier aan mee willen werken. Zowel voor het indienen van plannen, als aanmelding als vrijwilliger kan bij een van de kerkrentmeesters of nog liever via de mail cvk@hervormdoldebroek.nl.  Graag voor 10 december 2017.

 

Begroting 2018

 

Begrote inkomsten 2018 Begrote uitgaven 2018
Vrijwillige bijdragen 207.500 traktementen en salarissen 343.000
Collecten in kerkdiensten 117.500 gebouwen                                 (1) 162.200
giften en schenkingen 33.000 Kerkdiensten, jeugdwerk enz. 25.000
Overig  (incl. rente) 15.900 afschrijvingen, bankkosten 8.200
onroerende zaken (pacht en huur) 51.600 landelijke kerk 22.600
Subsidie Dorpskerk:     6.400    (1)

+ onttrekking reserve: 60.200

66.600 overige kosten  11.100
Overige baten en lasten

(o.a. kerkblad, buffetten,

en kerkradio)

47.000 totaal 572.100
RESULTAAT (negatief) 33.000
totaal 572.100

 

 1. In september 2014 is een rapport ontvangen van de monumentenwacht met betrekking tot het onderhoud, dat in de komende jaren noodzakelijk moet worden uitgevoerd aan de Dorpskerk. Hiermee zal een bedrag gemoeid zijn, dat wordt geraamd op € 185.000. Wij mogen de Heere dankbaar zijn, dat wij hiervoor een subsidie hebben toegezegd gekregen van € 92.500 (50% van de te verwachten kosten). Deze subsidie zal gespreid over de jaren 2015 tot en met 2020 worden uitbetaald. Dit betekent, dat de andere 50% van de te maken onderhoudskosten door de gemeente uit eigen middelen moet worden gefinancierd.

In 2015 is een begin gemaakt met deze onderhoudswerkzaamheden. Een deel van de leien op het dak is vernieuwd, in de toren zijn een aantal zaken gedaan en het lood van de glasinlood ramen is hersteld. In 2016 heeft binnen- en buitenschilderwerk plaatsgevonden aan de zuidzijde van de Dorpskerk.

In 2017 hebben de muren e.d. onder de toren een opknapbeurt gekregen.

Het College van Kerkrentmeesters hoopt in 2018 aan deze werkzaamheden een vervolg te geven.

De begroting is de financiële uitwerking van het beleid, dat door de Algemene Kerkenraad is vastgesteld. Zij heeft dan ook deze begroting vastgesteld in haar vergadering van 2 november 2017.

De volledige begroting is van 11 t/m 15 december 2017  in te zien bij de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters H.E. Draaijer. Graag vooraf een afspraak maken via telefoonnr. 652894.

VERANTWOORDING COLLECTEN EN GIFTEN:

 

 

Huwelijk:

20 oktober        Bruidspaar Hooghordel – van het Goor  €    308,70

 

Giften in de maand oktober / november:

Via:                                         voor:                                       bedrag:

Ds. D.J.W. Kok                                   Kerk                                         €   10,-

Ds. D.J.W. Kok                                    Kerk                                        €   10,-

Ds. D.J.W. Kok                                   Kerk                                        €   20,-

Ds. D.J.W. Kok                                   Dankdag collecte                     € 100,-

Ds. D.J.W. Kok                                   Orgelfonds Maranathakerk        €   50,-

Ds. D.J.W. Kok                                   Pastoraat                                 €   50,-

Ds. M.J. Schuurman                 Winteractie                               €   50,-

Ds. M.J. Schuurman                 Kerk                                        €   10,-

Ds. M.J. Schuurman                 Kerk                                        €   20,-

Ds. M.J. Schuurman                 Kerk                                         €   50,-

Oud. A. van Hattem/K. Pool      Nood hulp Oekraïne                 €   25,-

Oud. A. van Hattem/K. Pool      School Malawi                          €   25,-

Oud.J.van Wijnen/E.van Oene Orgelfonds Maranathakerk            €   10,-

Oud. E. Schoonhoven              Dankdagcollecte bij huisbezoek            €   20,-

Oud. M. Hofstede                     Winteractie       bij huisbezoek €   25,-

Oud. M. Hein                            Kerk                 bij huisbezoek €   10,-

Oud. M. Hein                           Kerk                  bij huisbezoek             €   20,-

Oud. J. v.d. Stouwe                  Kerk                 bij huisbezoek €     5,-

Oud. J. v.d. Stouwe                 Kerk                 bij huisbezoek €   10,-

Oud. J. v.d. Stouwe                 Kerk                 bij huisbezoek €   10,-

Oud. J. v.d. Stouwe                  Kerk                 bij huisbezoek €     6,-

Diak. H. van Pijkeren                Stookkosten kerk                     €   10,-

Diaconie                                  Voedselbank                            €   10,-

Diaconie                                  Voedselbank                            €   10,-

Diaconie                                  Voedselbank                            €   15,-

Diaconie                                  Voedselbank                            €   20,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Kerk                                        €     5,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Kerk                                        €   10,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Kerk                                        €   10,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Kerk                                        €   15,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Maranathakerk                          €   10,-

Ker.wr. J.H. Stobbelaar             Pastoraat                                 €   10,-

Ker.wr. J.P. Lensen                   Kerk                                         €   20,-

Ker.wr. J.P. Lensen                  Kerk                                         €   40,-

Ker.wr. J.P. Lensen                   Orgelfonds                              €   20,-

Ker.wr. J.P. Lensen                   Winteractie                               €   10,-

Bez.br. C. van Loo                    Winteractie       tijdens bezoek  €   20,-

Bez.br. R. Polinder                   Winteractie       tijdens bezoek  €   10,-

Bez.zr. D. Stouwdam – Boeve   Winteractie       bij huisbezoek  €   20,-

Dhr. G.J. Nagelhout                  Kerk                                        €   10,-

Mevr. J. Koornberg – van Haare Kerk                                        €   10,-

Mevr. W. Fobbe                       Orgelfonds Maranathakerk        €     5,-

Mevr. Stouwdam – Strijkert        Kerk                                        €   10,-

Mevr. G. Veldkamp                  Kerk                                        €   20,-

Mevr. G. Veldkamp                  Onderhoud gebouwen              €   10,-

Mevr. G. Veldkamp                  Maranathakerk                          €   10,-

Mevr. E. v Hooren – Nagelhoud Lichtspoor                               €     5,-

Mevr. E. v.d. Riet – Leusink       Kerk     bij bezorgen plant        €   10,-

Mevr. E. v.d. Riet – Leusink       Kerk     bij bezorgen plant        €   10,-

Mevr. M. van Oort                     Kerk      bezoek verjaardag       €   10,-

Mevr. M. van Oort                     Kerk     bezoek verjaardag       €   10,-

Mevr. Stouwdam – v.d. Riet       Kerk      bezorgen fruitbakje      €   15,-

Mevr. W. Bakker – Boon            Kerk.     bezorgen fruitbakje      €   10,-

Bank:                                       Noodhulp Oekraïne                   € 150,-

Bank:                                       Noodhulp Azië                         € 150,-

Bank:                                       Noodhulp Azië                         €   50,-

Bank:                                       Noodhulp Azië                         €   50,-

Collecte:                                  Zending                                   €   20,-

Collecte:                                  Zending                                   €     5,-

Collecte:                                  Verjaardagfonds                      €     5,- Collecte:                                  Noodhulp Azië                         €   10,- Collecte 500 jaar reformatie herdenkingsdienst                          € 241,60

Kerkradioluisteraars oktober                                                    € 627,34

Allen hartelijk dank voor uw gaven.

 

Van de Zendingscommissie

 Gift via bank voor Malawi                                             €    600,00

Najaarscollecte voor de GZB                                          € 2.015,63

Onkosten commissie                                                        €    130,00

­­­­­­              ______________

€ 1.885,63

 

Zendingsbusjes oktober           2017                                       € 1.337,75

Gift ouderencommissie n.a.v. het optreden                   €      50,00

in dialect door Dinie van de Velde                            ______________

€ 1.387,75

Allen hartelijk dank!
Namens de Zendingscommissie,
Jolanda Wolf- van Oene

 

Van de redactie
De totale opbrengst voor “Hervormd Oldebroek” van het 2e half jaar van 2017 was als volgt:

Automatische incasso              € 7.472,40

Opbrengst zakjes                     € 1.506,95

Bank                                        €      35,00

Totaal                                      € 9.013,35

Hartelijk dank voor dit hele mooie bedrag.
Commissie kerkblad

 

 

 

 

 


 

PUZZELRUBRIEK:

Hallo puzzelaars,
Alweer de laatste puzzel van 2017. Veel zoek en puzzelplezier. Allemaal goede en gezegende feestdagen gewenst!

De oplossing van de puzzel van november is:

Van alle geslachten. De naam die overblijft is: Paulus

 

De prijswinnaars van november zijn:

 • Miranda v.d. Berg, Stationsweg 44
 • Thamar van Loo, Salviastraat 4
 • Hadassa Polinder, Sterrebos 6
 • Sophie Witvliet, Zuiderzeestraatweg 280a

Allemaal van harte gefeliciteerd. De boekenbon kunnen jullie bij mij afhalen. Indien jullie hiertoe niet in staat zijn, neem dan even contact met me op.

 

Puzzel december
Zoek de volgende woorden op in de bijbel (in de statenvertaling). Als je deze woorden achter elkaar zet, krijg je een tekst uit Lukas 2. Deze tekst is de oplossing van de puzzel, zet je erbij in welk vers dit staat?

 

 1. Johannes 12:46 3e + 4e woord
 2. Genesis1:15 5e woord
 3. 2 Korinthe 8:13 9e woord
 4. Jozua 12:23 10e en 11e woord
 5. Psalm 138:5 1e woord
 6. Zacharia 2: 5 16e en 17e woord
 7. Jesaja 59:19 9e woord
 8. Exodus 5: 23 13e woord
 9. 2 Koningen 18: 36 3e woord
 10. Romeinen 10:19 5e woord

De oplossing met je naam en adres kan tot en met donderdag 14 december a.s. worden ingeleverd of ingestuurd naar onderstaand adres.

Met vriendelijke groeten,
Marsha van LooHet Kooiveen 56
8096 MC Oldebroek
Tel: 0525-652263
Email: puzzelrubriek@hervormdoldebroek.nl