De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

  3 en 17 oktober, 21 november, 12 december, 16 en 30 januari, 20 februari,
6 en 20 maart.

 

Op woensdagavond 3 oktober 2018 zal de tweede avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk.

Deze avond hoopt R. Schakelaar de inleiding te verzorgen. We behandelen Psalm 8.  De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 5/6 van de maand mei/juni 2018.

Deze Psalm begint met de rijke woorden van de Psalmdichter David: “O HEERE, onze HEERE”. Kunnen wij dat ook zielsbevindelijk mee belijden met de dichter? Of blijft het bij ons nog steken op “O HEERE”. Het ware geloof moet ertoe komen dat we gaan “mijnen”. We kunnen wel zeggen “Christus is gekomen voor de zondaren”, maar hebben we er ook weet van dat de HEERE voor u, jou, mij heel persoonlijk is gekomen en heeft geleden en is gestorven? Maria, kon het met David wel belijden “Mijn HEERE en mijn God”. Kunt u David en ook Maria dit al vanuit uw hart nazeggen?

Weet dat er maar één Koning in ons leven kan zijn. Of het is de HEERE, of we behoren een andere koning toe. Maar als niet de HEERE op de eerste plaats in ons leven staat en HIJ niet heel persoonlijk onze HEERE en Koning is, dan zullen we eeuwig omkomen in het verderf waar de duivel gediend zal worden. Geliefde lezer, laat het ons tot de HEERE uitdrijven.

We hopen op een gezegende avond. Met een hartelijke groet, Het bestuur

Mannenvereniging woensdagavond 17 oktober 2018
Op woensdagavond 17 oktober 2018 zal de derde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. Deze avond hoopt E. van de Werfhorst de inleiding te verzorgen. We behandelen Psalm 91. De Bijbelstudie hierover staat in de Hervormde Vaan nr. 7/8 van de maand juli/augustus 2018. Als mensen maken we heel wat mee in ons leven. De een meer dan de ander, maar allemaal kennen we wel zorgen, noden en verdriet. Wat mag Psalm 91 dan een troost zijn voor Gods kinderen. Daar lezen we dat de HEERE wil zijn voor hen een  Schuilplaats, een Toevlucht en als Burg. Wat een wonder is dat. Verstaan we dat? Niet onze toevlucht te nemen tot mensen, maar tot de HEERE?! Psalm 46 vers 1 zingt daar zo rijk van. God is een toevlucht voor de Zijnen, Hun sterkt, als zij door droefheid kwijnen. Zij werden steeds Zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Mensen kunnen vaak teleurstellen, maar bij de HEERE komen we nooit beschaamd uit. Ook niet in de grootste nood. Want groter dan de Helper, is de nood toch niet. We hopen op een gezegende avond.

Met een hartelijke groet, Het bestuur