De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

 

Mannenvereniging woensdagavond 6 maart 2019

Op woensdagavond 6 maart 2019 zal de negende avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. We behandelen deze avond Psalm 130. Deze avond hoopt A. van Hattem de inleiding te verzorgen. We behandelen daarbij de vragen uit de Hervormde Vaan nr. 1 van de maand januari 2019. Psalm 130 begint
met een roep uit de diepten van ellenden. Kennen wij dat? Weten wij ons heel persoonlijk ellendig vanwege onze zonden en ongerechtigheden? Waar de HEERE werkt worden we ontdekt aan onze zonden en schuld. Dan weten we ons verloren zondaren en dan wordt ons dat toch tot schuld? Wie zich geen verloren zondaar voor God weet, hoe weet deze mens dan wel dat het nodig is om gered te worden? Met Psalm 130 vers 2 belijden we: Zo Gij in het recht wilt treden, O HEERE, en gadeslaan onze ongerechtigheden, ach wie zal dan bestaan? U niet, jij niet en ik niet. Maar wat een wonder dat deze Psalm hier niet eindigt. Deze Psalm eindigt in de hoop en de verwachting en de verlossing. Zo komen ook de drie stukken uit de Heidelbergse Catechismus van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid in deze Psalm zo rijk naar voren. Blijf daarom de HEERE verwachten, en hoop in al uw klachten, op Zijn onfeilbaar woord.We hopen op een gezegende avond. Met een hartelijke groet, het bestuur. P.s. wie nog niet de contributie van € 25,- heeft betaald aan onze penningmeester H. van ’t Hof, wil die dat alsnog voldoen?