De mannenvereniging iets voor U / voor jou?

Van medio september tot en met medio maart vindt het winterwerk plaats en
houden de diverse clubs en verenigingen hun activiteiten. Zo ook de
mannenvereniging. Dat met als belangrijkste doel om bezig te zijn met Gods
Woord en ons daarin te verdiepen. Tot eer van de HEERE en tot stichting
van onze ziel. Heeft U / heb jij een honger naar Gods Woord? Is het ook Uw
en jouw verlangen om met Gods Woord bezig te zijn?

Denk er dan eens over na om ook naar de mannenvereniging te gaan. Van
harte welkom.

In de regel komen we een keer in de twee weken op woensdagavond onder
leiding van ds. D.J.W. Kok bij elkaar in de grote zaal van de
Maranathakerk van 20:00 uur tot ongeveer 22:00 uur. We maken gebruik van
een Bijbelstudie uit het blad  “De Hervormde Vaan”.

Wilt U / wil jij er meer van weten? Neem dan contact op met een van de
bestuursleden. U / jij kunt daar voor terecht bij ds. D.J.W. Kok
(voorzitter), ouderling-kerkrentmeester E. Van de Werfhorst (2e
voorzitter), ouderling H. Van ’t Hof (penningmeester) of bij
Schakelaar (secretaris).  Het e -mailadres van het bestuur van de
mannenvereniging is: mannenvereniging@hervormdoldebroek.nl

  16 en 30 januari, 20 februari,
6 en 20 maart.

Mannenvereniging woensdagavond 12 december:
Op woensdagavond 12 december 2018 zal de vijfde avond van de mannenvereniging zijn. De avond begint om 20:00 uur in de grote zaal van de Maranathakerk. We behandelen deze avond Psalm 72. Deze avond hebben we (nog) geen inleider. Dat betekent dat we de inleiding zullen lezen uit de Hervormde Vaan nr. 10 van de maand oktober 2018. Centraal in dit gedeelte staat: God is Koning. Wie is er koning in ons leven? Staat de HEERE in ons leven op de eerste plaats en is HIJ onze Koning? Of zijn we vol van onszelf, de wereld, ons werk, ons eigen bedrijf, onze hobby of sport? Staat dat bij ons op de eerste plaats? U weet het en de HEERE weet het. Hij is een kenner der harten. Maar uiteindelijk kunnen we maar één koning dienen. Laat dat toch zijn de Koning van de Kerk! Hij is het zo waard om gediend te worden. Buiten Hem is er geen leven, maar komen we voor eeuwig om in het verderf. Dat Psalm 145 vers 2 door ons allen heel persoonlijk gekend mag worden, dan zijn we gezegende mensen.
Ik zal, o HEER, dien ik mijn Koning noem, Den luister van Uw majesteit en roem Verbreiden, en Uw wonderlijke daân Met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Elks juichend hart zal Uw geducht vermogen, De grote kracht van Uwen arm verhogen; Ik zal mijn stem met aller lofzang paren, En overal Uw grootheid openbaren
We hopen op een gezegende avond. Met een hartelijke groet, Het bestuur