Update kerkdiensten wijk 1  –   5-4-2020

 

1. De samenkomsten zullen D.V. volgens de richtlijnen vanuit de overheid in zeer sterk afgeslankte vorm worden gehouden. Het aantal aanwezigen moet „zo klein” zijn „als noodzakelijk wordt geacht.” Die regels gelden tot en met 28 april 2020. Vóór die datum zal het ministerie van Justitie aangeven of de maatregelen blijven gelden of worden aangepast.
Hiermee gehoor gevend aan de dringende oproep van overheidsinstanties om met zo min mogelijk mensen samen te komen, omdat dit het minst risicovol is.
Degenen die aanwezig zijn moeten onderling 1,5 meter afstand van elkaar houden.

2. De erediensten zullen alleen door kerkenraadsleden, collectant, koster en organist worden bijgewoond.
Dit houdt in dat de gemeenteleden de dienst alleen thuis mee kunnen beleven.
De kerkenraad beseft dat bovenstaand besluit als ingrijpend kan worden ervaren, maar vraagt uw begrip voor de afwegingen.
De erediensten zullen wel volwaardige diensten zijn, die op afstand te volgen zijn via de kerktelefoon, het internet en via een videoverbinding te volgen zijn.

3. Laten we als gemeente, online met elkaar verbonden, proberen zo samen ‘de lofzang gaande te houden’.

4. Via deze link: www.hervormdoldebroek.nl/bekijk-kerkdienst/ kunt u de diensten bekijken en beluisteren.
We zijn dankbaar dat er via de digitale weg en de kerkradio veel mogelijkheden zijn om de kerkdiensten te beluisteren en te bekijken.

5. U kunt de diensten live volgen maar deze ook op andere tijdstippen online bekijken of beluisteren.
Als u geen internet of kerkradio hebt, kunt u per omgaande contact opnemen met ouderling-kerkrentmeester E. van de Werfhorst.

6. Vanwege de techniek zullen de komende zondagen de morgen en de middagdienst van wijk 1 vanuit de Maranathakerk plaats vinden.
Dit op de gebruikelijke tijden.

Wat betreft de collecten:
Wij zijn dankbaar dat de verkondiging van het Woord door mag gaan en dat wij de mogelijkheid hebben om via de techniek met elkaar verbonden te zijn als gemeente.
We weten niet hoe lang deze situatie voortduurt. Bijkomend gevolg is dat we als Hervormde Gemeente het nodige aan collecte opbrengsten mislopen.
Wilt u de kerk steunen en een gift overmaken dan zijn wij u daar zeer dankbaar voor.

Uw bijdrage voor de diaconiecollecte kunt u over maken op IBAN:
NL02 RABO 0348.4016.12 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Oldebroek

Uw bijdrage voor de collecte bestemd voor de kerk (zoals het pastoraat, het onderhoud van de gebouwen, de energiekosten, het jeugdwerk enzovoort) kunt u over maken op IBAN:
NL37 RABO 0348.4000.12 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Oldebroek

Met uw gift hopen we de collecte opbrengsten die nu worden misgelopen te kunnen compenseren. Hiervoor zeggen wij u heel hartelijk dank.