Brief classispredikant ds. Wilbert van Iperen

Betreft: informatie n.a.v. maatregelen overheid

Geachte kerkenraadsleden, predikanten, kerkelijk werkers en pioniers in Classis Veluwe,

Op 23 maart heeft de regering de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen verder verscherpt. Dat heeft gevolgen voor het kerkelijke leven in onze classis. In deze brief vindt u een aantal concrete richtlijnen en adviezen.

Aantal aanwezigen in kerkdienst
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot 1 juni 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Kom daarbij alleen samen met de mensen die noodzakelijkerwijs aanwezig moeten zijn. Houd anderhalve meter afstand. De overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand  genomen kan worden.

Als classis onderstrepen wij het advies van de landelijke kerk. Wij vragen u verstandig met dit voorschrift van de overheid om te gaan en niet de grenzen op te zoeken. Met andere woorden: kom alleen samen met de mensen die nodig zijn om de onlineviering te verzorgen! Zoals eerder gecommuniceerd is het niet in de geest van dit voorschrift om op creatieve wijze kerkdiensten te organiseren (bv. verspreid over de dag meerdere
vieringen voor 30 personen).

Kerk openstellen voor gebed, kaarsje branden etc.
Als een gemeente ervoor kiest om het kerkgebouw open te stellen voor gebed of het branden van een kaarsje dan is dat mogelijk, volg wel de richtlijnen van het RIVM.

Uitvaarten en bruiloften
Zie voor de richtlijnen rondom uitvaarten en bruiloften de website van de Protestantse Kerk. Er mogen bij deze diensten maximaal 30 genodigden zijn. Er gelden uitdrukkelijke voorschriften: anderhalve meter afstand – ook bij de zitplaatsen, geen handdrukken en omhelzingen, geen koffie en nazit.

Volgt u de aanwijzingen op van de uitvaartleider die hierin door de brancheorganisatie is geïnstrueerd.

Bezoekwerk
De overheid adviseert mensen zoveel mogelijk thuis te blijven. Pastoraal bezoekwerk is toegestaan, behalve als u kucht, hoest en/of verkouden bent. Toch is het goed voorstelbaar om voorlopig alle pastorale contacten telefonisch of via e-mail te onderhouden. Pastoranten hebben daar waarschijnlijk alle begrip voor. Zie voor
andere invullingen van het pastoraat de website van de Protestantse Kerk.

Pastoraat aan en uitvaarten van coronapatiënten
Bij patiënten die ziek zijn van het coronavirus of overledenen aan het virus, moeten voorgangers alles doen om niet in contact te komen met het virus. Familieleden kunnen besmet zijn en zullen eerst een test ondergaan of in quarantaine worden gehouden. Laat u adviseren door de doktoren en verpleegkundigen van een coronapatiënt, of door de GGD, en bij een aan het virus overledene door de uitvaartverzorger.

Mocht er een uitvaart gehouden worden, dan kan de familie daar niet bij aanwezig zijn.

U kunt een herdenkingsdienst op een later tijdstip aanbieden. De familie en de uitvaartleider kunnen de uitvaart ook uitstellen totdat vaststaat dat geen van de familieleden besmet is met het virus. Zie ook het artikel op de website van de
Protestantse Kerk.

Cruciale beroepen
Predikanten en kerkelijk werkers vallen onder de categorie ‘cruciale beroepen’. Zij kunnen bij mw. Els Megchelsen een ‘verklaring predikantschap’ cq. ‘verklaring kerkelijk werker’ aanvragen. Dit geldt ook voor pioniers die het werk van een predikant doen; e.megchelsen@protestantsekerk.nl). Een verklaring kan nodig zijn om gemeenteleden in een verpleeghuis of ziekenhuis te bezoeken of om in aanmerking te komen voor
kinderopvang die beschikbaar blijft voor ouders die allebei in cruciale beroepen werken.

Viering Heilig Avondmaal
Diverse gemeenten hebben vragen over de mogelijkheid het Heilig Avondmaal te vieren in de Stille Week en de Paasnachtdienst. Vanuit het moderamen van de Generale Synode wordt hierover nagedacht en komen er binnenkort richtlijnen en adviezen.

Het Onze Vader bidden
Paus Franciscus vraagt alle christenen ter wereld om woensdag 25 maart om 12.00 uur, ieder op de eigen plaats en in de eigen taal, het Onze Vader te bidden. Van harte beveel ik dit bij u aan.

Tenslotte
We leven in bijzondere tijden. We worden beperkt in onze mogelijkheden, mensen zijn angstig of eenzaam. Tegelijk zien we dat mensen omzien naar elkaar en hun creativiteit inzetten om de lofzang gaande te houden en elkaar niet uit het oog te verliezen. We hopen en bidden dat God ons vasthoudt en met ons meegaat op onze weg. Ik wens u als predikant, kerkelijk werker, kerkenraadslid of pionier wijsheid en van harte Gods
zegen toe!

Namens het breed moderamen van de classis een hartelijke groet!

Met vriendelijke groet,

dr. Wilbert van Iperen
classispredikant Classis Veluwe