Impressie gemeenteavond

Op 12 november was een mooie avond, waarop we met een heel deel van onze wijkgemeente bij elkaar waren. Aanleiding was de zorgen die we hebben om de kerkenraad weer compleet te krijgen. De avond was bedoeld om met elkaar in gesprek te gaan. Daarnaast is het belangrijk om daarbij ons steeds af te vragen wat de weg is die de Heere met onze wijkgemeente wil gaan: wat heeft Hij ons te zeggen? Meer dan 100 gemeenteleden waren aanwezig. Nu zeggen aantallen niet zoveel. Ook als we met 20 mensen aanwezig zouden zijn, had het een geslaagde avond kunnen zijn. De hoge opkomst geeft wel aan dat u als gemeente bereid bent om mee te denken. Op de avond gingen we in kleine groepjes uit elkaar, waarbij we doorpraatten over stellingen als:

  • Het ambt van ouderling of diaken is een roeping van God (en niet een taak zoals we vele taken hebben).
  • Als gemeente zijn we samen verantwoordelijk. Ik vind dat het bezoekwerk van de bezoekbroeders en –zusters de kerkenraad voldoende ondersteunt.
  •  Ik vind het ambt van ouderling of diaken (te) zwaar.
  • Ik heb voldoende inzicht in de taken van het ambtswerk binnen de gemeente.
  • Ik voel me als lid van de gemeente verantwoordelijk voor de taken die er zijn.

Ook was het mogelijk om een van de volgende vragen te bespreken:

  • Wat is naar uw mening de oorzaak van de vele openstaande vacatures?
  • Wat kan de kerkenraad daaraan doen?
  • Wat vindt u van de huidige manier van huisbezoek (1 x per 2 jaar)?

Niet elke groep had al deze stellingen of vragen besproken. Er werd naar voren gebracht dat niet voor iedereen duidelijk is wat de taken van een ouderling, kerkrentmeester of diaken zijn en hoeveel tijd iemand kwijt is met deze taken. Er is behoefte aan uitleg en informatie. Iemand die wel op de lijst gezet is kan het gevoel hebben dat hij niet geschikt is om het ambt te bekleden: Ben ik wel gelovig genoeg? Is mijn levensstijl christelijk genoeg? Een ander punt dat naar voren werd gebracht was dat we elkaar binnen de gemeente niet goed genoeg kennen om te weten wie geschikt is als ambtsdrager.
In dankbaarheid kijk ik persoonlijk terug op een mooie avond met een open sfeer. Ik denk dat er in de gemeente behoefte is om zo met elkaar in gesprek te zijn. Het was mooi om te merken dat sommigen voor het eerst naar een gemeenteavond waren gekomen.
Aan het einde van de avond heeft de kerkenraad toestemming gekregen om dit keer de tweede stemmingsronde over te slaan en met gemeenteleden in gesprek te gaan om te komen tot benoemingen.

ds. M.J. Schuurman