Liturgie zondag 19 maart 2023 – afsluiting winterwerk

 

Welkom door de ouderling. Stil gebed

 

 • Gezang 92: 1, 4

(Chichewa: Ndinu wakuyera! E, wamphamvu zonse)

Heilig, heilig, heilig

Here God almachtig,

vroeg in de morgen wordt U mijn zang gewijd.

Heilig, heilig, heilig,

liefdevol en machtig,

drie-enig God, die een in wezen zijt.

 

Heilig, heilig, heilig

Here God almachtig,

heel de schepping prijst U in aard’ en hemel wijd.

Gij alleen zijt heilig,

liefdevol en machtig,

drie-enig God, die een in wezen zijt.

 

Gebed: Votum en groet

 

 • Psalm 100 : 1, 2, 4 op de melodie van Psalm 134

(The Old 100th / Chichewa: Nonse okhala pansipa)

 

 

Juich aarde, juich alom den Heer’,

Dient God met blijdschap, geeft Hem eer;

Komt, nadert voor Zijn aangezicht;

Zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

 

De Heer’ is God; erkent, dat Hij

Ons heeft gemaakt (en geenszins wij),

Tot schapen, die Hij voedt en weidt;

Een volk, tot Zijnen dienst bereid.

 

Want goedertieren is de Heer’;

Zijn goedheid eindigt nimmermeer;

Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht

Tot in het laatste nageslacht.

 

Verootmoediging

 

 • Op Toonhoogte 147

(Amazing Grace; Chichewa: Chisomo chodabwitsacho)

 

Genade, zo oneindig groot

dat ik, die ’t niet verdien

het leven vond, want ik was dood

en blind, maar nu kan ‘k zien.

 

Genade, die mij heeft geleerd
te vrezen voor het kwaad.
Maar ook, als ik mij tot Hem keer,
dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast

en tranen aan het kruis.

Hij houdt mij door genade vast

en brengt mij veilig thuis.

 

Als ik daar in zijn heerlijkheid

mag stralen als de zon

dan prijs ik Hem in eeuwigheid

dat ik genade vond.

 

Gebed

 

Schriftlezing: Romeinen 15:1-13

 

 1. Maar wij die sterk zijn, zijn verplicht de zwakheden van hen die niet sterk zijn te dragen, en niet onszelf te behagen.
 2. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede, tot opbouw.
 3. Want ook Christus heeft niet Zichzelf behaagd, maar zoals geschreven staat: Al de smaad van hen die U smaden, is op Mij gevallen.
 4. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.
 5. En de God van de volharding en van de vertroosting moge u geven onderling eensgezind te zijn in overeenstemming met Christus Jezus,
 6. opdat u eensgezind, met één mond, de God en Vader van onze Heere Jezus Christus verheerlijkt.
 7. Daarom, aanvaard elkaar zoals ook Christus ons aanvaard heeft, tot heerlijkheid van God.
 8. En ik zeg dat Jezus Christus een Dienaar van de besnijdenis is geworden ter wille van de waarheid van God om de beloften aan de vaderen te bevestigen,
 9. en opdat de heidenen God zouden verheerlijken vanwege de barmhartigheid, zoals geschreven staat: Daarom zal ik U belijden onder de heidenen, en Uw Naam lofzingen.
 10. En verder zegt Hij: Wees vrolijk, heidenen, met Zijn volk!
 11. En verder: Loof de Heere, alle heidenvolken, en prijs Hem, alle volken!
 12. En verder zegt Jesaja: De wortel van Isaï zal er zijn en Hij Die opstaat om heerschappij te voeren over de heidenen, op Hem zullen de heidenen hopen.
 13. De God nu van de hoop moge u vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.

 

 • Collecten

 

 • De Heer is mijn Herder en geen ding

(Psalm 23 / The Lord’s My Shepherd / Chichewa: Yehova Mbusa wanga ndilibe kusowa)

 

De Heer is mijn herder en geen ding

Ontbreekt mij naar Zijn wil

Hij schenkt mij rust in grazig land

Aan waat’ren klaar en stil.

 

Hij is het die mijn ziel verkwikt

En die mijn schreden leidt

In rechte sporen om de eer

Zijns naams in eeuwigheid.

 

Al ga ik door een duister dal

Ik vrees geen kwaad, want Gij

Zijt altijd met mij en Uw stok

En staf vertroosten mij.

 

Gij zijt het die mijn dis bereidt

Voor ’t oog van wie mij krenkt

Die zalft mijn hoofd en mij een kelk

Tot overvloeiens schenkt.

 

Zo zullen heil en goedheid groot

Mij volgen dag aan dag

En ik verkeer in ’s Heren huis

Waar ‘k eeuwig wonen mag

En ik verkeer in ’s Heren huis

Waar ‘k eeuwig wonen mag

 

Yehova, Mbusa wangadi,

Ndilibe kusowa;

Andigonetsa bwinoli

Mumsipu wokoma.

 

Anditsogolera m’njira

Zakulungamazo;

Chifukwa changa ay’, koma

Cha dzina lakelo.

 

Ndipyola kodi chikhwawa

Cha mthunzi wa imfa?

Ndilibe mantha ngati ‘Nu

Mundiperekeza.

 

Chakudya changa chabwino

Mwandikonzera pha!

Pamaso pa adaniwo

Mudyetsa mtimanga.

 

Zokoma ndi zakuyanja

Zidzandisatako;

Ndikhala m’nyumba ya Mlungu

Ku nthawi zonsezo.

Ndikhala m’nyumba ya Mlungu

Ku nthawi zonsezo.

 

Preek – door ds. Hastings Phale / vertaling: ds. L. Schaafsma

Thema: Christenen moeten elkaar geestelijk opbouwen om Gods zending te volbrengen

 

 • Op Toonhoogte 165

(What a Friend We Have in Jesus/ Malawiaans: Bwenzi lathu ndiye Yesu

 

Welk een vriend is onze Jezus,

die in onze plaats wil staan!

Welk een voorrecht, dat ik door Hem,

altijd vrij tot God mag gaan.

Dikwijls derven wij veel vrede,

dikwijls drukt ons zonde neer

juist omdat wij ’t al niet brengen

in ’t gebed tot onze Heer.

 

Leidt de weg soms door verzoeking,

dat ons hart in ’t strijduur beeft,

gaan wij dan met al ons strijden

tot Hem die verlossing geeft.

Kan een vriend ooit trouwer wezen

dan Hij, die ons lijden draagt?

Jezus biedt ons aan genezing;

Hij alleen is ’t , die ons schraagt.

 

Zijn wij zwak, belast, beladen

en ter neêr gedrukt door zorg.

Dierb’re Heiland, onze toevlucht,

Gij zijt onze hulp en borg!

Als soms vrienden ons verlaten,

gaan wij biddend tot de Heer;

in zijn armen zijn wij veilig,

Hij verlaat ons nimmermeer.

 

 • ds Schuurman neemt het weer over

 

Presentatie diaconale winteractie

 

 • Actielied

 

Gebed

 

 • Op Toonhoogte 118

(Guide Me, o Thou Great Yehovah / Chichewa: Mbuye munditsogolere)

 

 

Leid mij, Heer, o machtig Heiland
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij mijn Sterkte, Gij mijn Leider,
vul mij met uw Geest steeds meer,
vul mij met uw Geest steeds meer.

 

Laat mij zijn een Godsgetuige,
sprekend van U meer en meer.
leid mij steeds door uwe liefde,
groeiend naar uw beeld, o Heer.
Brood des levens, Brood des hemels,
voed mij dat ik groei naar U,
voed mij dat ik groei naar U.

Laat door mij uw levend water
vloeien als een klare stroom.
O, Heer Jezus, ’t wordt steeds later
dat uw Geest over allen koom’.
Machtig Heiland, mijn Verlosser,
kom, Heer Jezus, in uw kracht,
kom, Heer Jezus, in uw kracht.

Zegen