ANBI

ANBI-transparantie

Versie  10-05-2021  

  1. Algemene gegevens

 

Naam ANBI: CvK Hervormde Gemeente te Oldebroek
Telefoonnummer
RSIN/Fiscaal nummer: 002717062.
Nummer Kamer van Koophandel

 

Website adres:

76444899

 

 

www.hervormdoldebroek.nl

E-mail: Scriba.ak@hervormdoldebroek.nl
Adres: Kerkstraat 8
Postcode: 8096 BS
Plaats: Oldebroek

De Hervormde Gemeente Oldebroek is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten, overeenkomstig het gereformeerd belijden.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk in Nederland heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Kerkenhuizen.

  1. Samenstelling bestuur.

 Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad  8 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.  Het college bestaat uit tenminste zes leden. Verder  hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6-9).

  1. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder: artikelen I t.m. IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”

  1. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

https://www.protestantsekerk.nl/anbi-pkn/

zoeken op beleidsplan 2021-2025 “de toekomst open tegemoet”

Op de website www.hervormdoldebroek.nl vindt u het beleidsplan 2021- 2025 van onze gemeente.

  1. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikant(en)  van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

  1. Verslag Activiteiten.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Het resultaat over 2020 komt uit op een verlies van € 35.400,-. Voor 2020 was een negatief resultaat begroot van € 39.100,-. In de eerste maanden van het jaar waren er ook zorgen over de beperkte collecte inkomsten door het wegvallen van de kerkdiensten. Wij mogen De Heere dankbaar zijn dat u als gemeente ook uw verantwoordelijkheid hebt genomen door het blijven geven van de collecten en vrijwillige bijdragen. Hierdoor kan het rijke evangelie blijven klinken in onze gemeente.

In 2020 zijn er ook diverse onderhoudstrajecten opgepakt en voorzien. Hierdoor zijn er hogere kosten gemaakt voor het onderhoud van de onroerende zaken. In 2020 heeft ons kostersechtpaar Van Hattem afscheid genomen, waarmee de weg is ingezet om de kosterstaken in te vullen doormiddel van vrijwilligers in plaats van betaalde krachten. Inmiddels is het kostersechtpaar Van de Streek in april 2021 ook gestopt met hun betaalde functie. Wij zijn dankbaar dat er zoveel mensen samen de werkzaamheden in en rond de kerken oppakken, waardoor alle activiteiten welke mogelijk zijn door kunnen gaan. Door de voorgenomen besluiten is het mogelijk om zoals ook uit de begroting 2021 blijkt om het verlies fors te beperken.

De jaarrekening 2020 is door de Algemene Kerkenraad vastgesteld in haar vergadering van 6 mei 2021.

 Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

In 2020 is er een BRIM subsidie toegekend voor groot onderhoud en renovatie van een gedeelte van de Dorpskerk. Het onderhoud moet in een periode van zes jaar plaats vinden, waarbij er 60% van de kosten terug wordt ontvangen doormiddel van subsidie. Dit Betekent dat er 40% eigen bijdrage benodigd is. Hiervoor is in 2020 gestart met een dotatie aan de voorziening groot onderhoud.

 

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.

Nadere toelichting:

De COVID uitbraak heeft er toe geleid dat er investeringen gedaan moesten worden voor beeld en geluid in de kerkdiensten. Tevens zijn er veel kosten gemaakt om aan alle geldende richtlijnen te voldoen in alle gebouwen. Hierdoor zijn de kosten toegenomen. Vanwege de overkomst van een nieuwe predikant is er onderhoud uitgevoerd aan de pastorie.

 Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor  het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


CVK

Verkorte jaarrekening CVK 2020

Verkort overzicht begroting 2021

Diaconie

ANBI gegevens Diaconie