ANBI

Giften en de Belastingdienst Voor uw kerkelijke bijdrage en alle andere giften aan de kerk, ook die in de collectezak, kunt u onder voorwaarden in aanmerking komen voor belastingaftrek. Onze Hervormde Gemeente te Oldebroek wordt erkend door de belastingdienst als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarom kunt u voor alle aan de kerk gedane giften, als u die schriftelijk kunt bewijzen, aftrek krijgen voor de inkomstenbelasting. Naast de aantoonbaarheid zijn er nog enkele aanvullende eisen. Het totaalbedrag zal meer dan 1% van uw verzamelinkomen en meer dan € 60,– moeten bedragen. Tevens kunt u ten hoogste 10% van uw verzamelinkomen in aftrek brengen. Ook de bijdragen via de gewone collecten e.d. zijn aftrekbaar, mits aantoonbaar, dus in de vorm van collectemunten.

In de toekomst zult u het RSIN of fiscale nummer bij uw giftenaftrek dienen te vermelden.
Het RSIN nummer voor de Hervormde gemeente van Oldebroek [Kerkrentmeesters] is: 002717062.

Het RSIN nummer voor de Diaconie van de Hervormde gemeente Oldebroek is: No 824108280

Om  te blijven voldoen aan de voorwaarden van de overheid is vermelding van deze gegevens op de website verplichtend voorgeschreven.

Contact

Als contact gegevens kunt u vermelden: Hervormde Gemeente Oldebroek of Diaconie van de Hervormde gemeente Oldebroek, Kerkstraat 8, 8096 BS Oldebroek Email: Hervormde gemeente Oldebroek [Kerkrentmeesters]: cvk@hervormdoldebroek.nl of Diaconie: diaconie@hervormdoldebroek.nl

Omdat de Hervormde gemeente Oldebroek valt onder de groepsbeschikking  van de Protestantse Kerk in Nederland  wordt voor de doelstelling en ook het beleidsplan naar de website van de PKN verwezen: www.pkn.nl. Ook voor de Kerkorde kunt u hier terecht.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.   De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde   De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde Gemeente Oldebroek.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de algemene kerkenraad 10 leden(2 predikanten, 2 o3 ouderlingen, 2 of 3 diakenen en 2 kerkrentmeesters) die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van kerkrentmeesters(CvK) telt 6 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het CvK, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.   1 – De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  2 – Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  3 – Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Hier vindt u het beleidsplan van de algemene kerkenraad

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Beide regelingen zijn te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden   Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Aankondiging en verslag van de activiteiten vindt plaats op de website en in de maandelijkse uitgave van “Hervormd Oldebroek” welke ook op de website wordt geplaatst onder het kopje info kerkblad.

Financiële verantwoording middels jaarrekening:

Zowel begroting als jaarrekening van College van Kerkrentmeesters en van College van Diakenen worden door de Algemene Kerkenraad vastgesteld en goedgekeurd en worden jaarlijks op de website vermeld.


CVK

Verkorte jaarrekening CVK 2020

Begroting CvK 2021

Diaconie

Jaarrekening Diaconie 2020

Begroting CvD 2021