Kerkgebouwen

Dorpskerk: Zuiderzeestraatweg 106 bg, 8096 CC Oldebroek. Tel. 0525-745249
Beheerders: Gerrit en Anita Zoet. Tel: 0653383348 (Gerrit) en 0612065314 (Anita).

Email: kosterdorpskerk@hervormdoldebroek.nl

Maranathakerk: Verlengde Looweg 25 bg, 8095 PG ’t Loo- Oldebroek. Tel. 0525-845809
Beheerders: Alfred en Marsha van Loo. Tel: 0648021131

Email: maranatha@hervormdoldebroek.nl

Ds. J.W. Hooydonk
Spronksweg 1
8096 AN Oldebroek

Adressen predikanten

Ds. M.J.Schuurman
Ratelaar 9
8096 XS Oldebroek

Erediensten

Aanvangstijden voor beide kerken; om 9.30 uur en om 14.30 uur.
Wijk 2 heeft de tweede dienst om 18.30 uur in 1 in de Dorpskerk.
Zowel in de kerkgebouwen als in de kerkelijke centra is ringleiding aanwezig.

De gemeente
Als Hervormde Gemeente van Oldebroek behoren wij tot de classis Veluwe.

Geografische wijkindeling:
Onze kerkelijke gemeente omvat twee wijken met elk hun eigen kerkenraad.
De wijken zijn geografisch ingedeeld.

Wijk 1 omvat:
Mheneweg Noord, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 144 en nr.167,
Stationsweg even nr`s t/m 60, en alles ten oosten hiervan, Bovenstraatweg, Mheneweg Zuid, en tevens wat ten oosten ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.

Wijk 2 omvat:
Zuiderzeestraatweg t/m nr. 142 en 165, Stationsweg oneven en even vanaf nr 62, en alles ten westen hiervan, Veenweg, Bovenmolenweg, tevens wat ten westen ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.

Perforatie:
Gemeenteleden die bij een andere wijk wensen te behoren dan de geografische wijk waarin zij wonen, kunnen dit bij de scriba van de wijk van voorkeur aanvragen.

Heilige Doop
Doopbediening vindt plaats 1 keer per maand, in beide kerken. De wijken doen dit per toerbeurt. Doopaangifte dient vooraf te geschieden bij de scriba van de desbetreffende wijkgemeente.

Heilig Avondmaal
Op maandagavond in de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden in de consistorie van de Dorpskerk van 19.30 tot 20.00 uur.
Wordt 4 maal per jaar gehouden.

Aangepaste diensten
Biddag             – Ochtenddienst met schoolkinderen
Dankdag         – Ochtenddienst met schoolkinderen
Afsluiting themaweek Kerk & School
Afsluiting VBK-week o.v.v. wijk 2

Collecten 
Tijdens de erediensten worden er twee collectes in één rondgang gehouden voor het zingen voor de preek.
De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel.
De tweede rondgang is voor het Kerkenwerk (algemeen). Aan de uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor het Kerkenwerk  welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel.

Huwelijksinzegening
Huwelijksinzegening vindt in principe plaats in de wijk waar de bruid woont.
De dienst valt onder verantwoording van die wijk.
De collecte tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor het Kerkenwerk.

Kinderoppas 
Tijdens de ochtenddiensten is er in beide kerkgebouwen kinderoppas aanwezig.
U kunt daar uw kinderen van 0 tot 4 jaar onderbrengen, terwijl u de kerkdienst bijwoont.
Contactpersoon  wijk 2: Voor de 0-2 jaar groep: Hadassa Polinder, 0638904938 (hadasje86@hotmail.com)
Contactpersoon  wijk 2: Voor de 2+ groep: Corina Boerendans, 0627512300 (corinalabots86@hotmail.com)
Contactpersoon wijk 1:  Jessica Schoonhoven, 06-15262734, jessicaschoonhoven@outlook.com

 

Afkondigingen 
Wanneer u dringende berichten heeft die tijdens de diensten afgekondigd moeten worden, dienen deze voor zaterdagmiddag 12.00 uur bij de predikant te worden aangemeld.

Overige kerkelijke activiteiten

Kerkradio
Voor gemeenteleden die niet of moeilijk de kerkdiensten kunnen bijwonen is er de mogelijkheid voor kerkradio.
Na aanvraag krijgt u een “kastje” welke geschikt is voor het beluisteren van de kerkdienst vanuit zowel de Dorpskerk als de Maranathakerk.  Momenteel zijn er in onze gemeente circa 160 “kastjes” in omloop.
Omdat er verder niets aangelegd en aangevraagd hoeft te worden is dit systeem ook geschikt voor die gemeenteleden die voor een “kortere” tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen.
De uitzendingen via de kerkradio zijn als volgt geregeld:
Naar eigen voorkeur kunt u op de eredienst uit de Dorpskerk of de Maranathakerk afstemmen.
Alle rouw- en huwelijksdiensten worden uitgezonden.

Op woensdagavond wordt er een kerkzangdienst uitgezonden,
Op woensdagavond wordt er een kerkdienst vanuit de Dorpskerk uitgezonden. Aanvang 19.00 uur.
De minimale bijdrage voor de kerkradio bedraagt momenteel €  6,– per maand en dienen bij voorkeur per automatisch incasso betaald te worden.
Bij een hoger bedrag zal het meerdere gezien worden als een gift voor het kerkenwerk.
Contactpersonen:
G. J. Wolf, Oude Dijk 19A, tel: 632484


Collectemunten
Voor de collecten in de erediensten, maar ook voor andere kerkelijke giften, kunt u gebruik maken van collectemunten.
Er zijn munten verkrijgbaar met de volgende waarde: € 0,30; € 0,60; € 0,90; € 1,25; € 2,50 en € 5,00 en €10,00.

Uitgifte:
De 1e woensdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in het Openhuis
De 3e woensdag van de maand van 19.00 tot 20.00 uur in de Maranathakerk.
In de week van bid- en dankdag op de dinsdagavond voorafgaand , op dezelfde plaats.
Door het gebruik van collectemunten ontvangt u een aantoonbaar bewijs voor uw belastingaangifte inzake aftrek voor gift.

Kerkblad
Het kerkblad “Hervormd Oldebroek” verschijnt 1 maal per maand. Kopij inleveren voor de 15e van de maand.
Kopijadres: Vosbergen 25, 8096 NL Oldebroek. Email: kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl

Verspreiding kerkbode:
E. Nagelholt, tel: 0525-632937, email: enagelholt@hetnet.nl
G. Zoet, tel: 0653383348, email: g.zoet@telfort.nl

Verhuizing
Gemeenteleden die verhuizen en dit melden bij de burgerlijke gemeente, worden automatisch, via LRP, doorgegeven aan de kerkelijke administratie.
Dit geldt echter niet voor gemeenteleden die indertijd (1990) bezwaar hebben aangetekend, dat hun gegevens in het SILA zouden worden opgenomen.
Deze gemeenteleden moeten hun adreswijziging zelf doorgeven aan  gerrit@vdstreek.nl. of per  telefoon. 06-51651311.

Ziekte
Als er omstandigheden zijn waarin u het bezoek van de predi­kant wenst, bijv. bij ziekte, problemen, persoonlij­ke, geeste­lijke nood, of wat er verder ook zijn kan, dan wordt u ver­zocht de predi­kant of de kerkenraad daarvan in kennis te stellen.
U moet er niet te snel van uitgaan dat de predikanten toch wel weten wat er aan de hand is.
Daarom wordt u vriendelijk verzocht berichten van geboorte, ziekenhuisopname enz. door te geven aan uw predikant.
Als u zelf laat weten dat u bezoek wenst, voorkomt dat nare teleurstellingen.

Om het sturen van een kaart aan een ziek gemeentelid te vergemakkelijken volgen hier de adressen van enkele ziekenhuizen in de omgeving:
– Harderwijk St. Jansdal Ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG  Harderwijk.
– Zwolle Isala klinieken, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB  Zwolle.

Verjaardagsfonds 
In onze gemeente bestaat een verjaardagsfonds.
Gemeenteleden van 18 jaar en ouder, wordt op of na de verjaardag door een vrijwilliger van het verjaardagsfonds, namens de kerk een felicitatie aangeboden.
In het bijgevoegde envelopje kunt u een gift uit dankbaarheid aan betreffende Vrijwilliger meegeven.5