Kerkgebouwen

Dorpskerk, Kerkstraat 1, 8096 BS Oldebroek, tel.
Koster: G. v.d. Streek, Kerkstraat 1, tel

Maranathakerk, Verlengde Looweg 21, 8095 PG ‘t Loo- Oldebroek tel.
Koster: A. van Hattem, Ottenweg 16, tel.

Ds. D.J.W.Kok
Spronksweg 1
8096 AN Oldebroek

Adressen predikanten

Ds. M.J.Schuurman
Ratelaar 9
8096 XS Oldebroek

 

Organisten

Bert Gelderman
038-4446209
Martien van der Knijff Harry Doorneweerd
Gerrit Koele Margreet van Ittersum
Tom de Nooijer Gerjan van de Weg  

Orgelbegeleiding huwelijksdienst

Voor de begeleiding tijdens de kerkelijke bevestiging van het huwelijk in de Hervormde Gemeente  te Oldebroek geldt dat het bruidpaar zelf zorg draagt voor een organist.

Hierbij zijn twee mogelijkheden:

  1. Het bruidpaar heeft in de familie of kennissenkring een voldoende gekwalificeerde organist die gevraagd wordt.

Deze organist (of bruidspaar) neemt altijd contact op met de hoofdorganist i.v.m. aanwijzingen over het gebruik, en de sleutel van het orgel

  1. Het bruidspaar vraagt tijdig één van de onderstaande “eigen” organisten die bereid zijn een (halve) dag vrij te nemen .

Hiervoor geldt:

  • Een vergoeding met een richtbedrag van € 75,- .
  • Betaling van de vergoeding rechtstreeks aan de organist.                        (bv via enveloppe in collecte zak)

In beide gevallen geldt:

  • De organist neemt zelf contact op met de predikant voor de liturgie.

Namenlijst organisten:

Hoofdorganist: (niet beschikbaar als organist in trouwdienst)
Bert Gelderman.                        tel.

Organisten:
Gerrit Koele                                tel.
Margreet van Ittersum             tel.
Grietje Roozeboom, Elburg       tel.
Mobiel 0618205764 ( Ook in de week ben ik voor rouwdiensten beschikbaar ).

Erediensten:
Aanvangstijden voor beide kerken; om 9.30 uur en om 14.30 uur.
Vanaf de sluiting van het winterwerk tot de opening van het winterwerk in september wordt door wijk 2 de 2e dienst om 18.30 uur gehouden in beide kerkgebouwen.

 Zowel in de kerkgebouwen als in de kerkelijke centra is ringleiding aanwezig.

De gemeente
Als Hervormde Gemeente van Oldebroek behoren wij tot de classis Hattem.

Geografische wijkindeling:
Onze kerkelijke gemeente omvat twee wijken met elk hun eigen kerkenraad.
De wijken zijn geografisch ingedeeld.

Wijk 1 omvat:
Mheneweg Noord, Zuiderzeestraatweg vanaf nr. 144 en nr.167,
Stationsweg even nr`s t/m 60, en alles ten oosten hiervan, Bovenstraatweg, Mheneweg Zuid, en tevens wat ten oosten ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.

Wijk 2 omvat:
Zuiderzeestraatweg t/m nr. 142 en 165, Stationsweg oneven en even vanaf nr 62, en alles ten westen hiervan, Veenweg, Bovenmolenweg, tevens wat ten westen ligt van de Ottenweg en Mulligenweg.

Perforatie:
Gemeenteleden die bij een andere wijk wensen te behoren dan de geografische wijk waarin zij wonen, kunnen dit bij de Algemene Kerkenraad (AK) aanvragen.

Ledenbestand Gemeente 

Overzicht gemeenteopbouw per

Heilige Doop:
Doopbediening vindt plaats 1 keer per maand, in beide kerken. De wijken doen dit per toerbeurt. Doopaangifte dient vooraf te geschieden bij de scriba van de desbetreffende wijkgemeente.

 

 

Heilig Avondmaal:

Wordt 4 maal per jaar in beide kerken gelijktijdig gehouden.
Op maandagavond in de week van voorbereiding wordt Censura Morum gehouden in ’t  Open Huis van 19.30 tot 20.00 uur.

Zorgcentrum “De Hullen”:
Heilig Avondmaal wordt op dezelfde zondag gehouden als in de Hervormde Gemeente.
Hierin rouleren ook de Gereformeerde Kerk en de Vrije Evangelische Gemeente.

Samenkomsten:
Op Landgoed ’t Loo wordt iedere zondagmorgen om 10.00 uur een samenkomst georganiseerd door  de 4 samenwerkende evangelisatiecommissies van Luctor et Emergo, Vrij Evangelische Kerk, Gereformeerde Kerk en de Hervormde gemeente. Genoemde kerken doen dit per toerbeurt.

Aangepaste diensten: 
Dovendienst (1 per wijk)
Dienst voor mensen met verstandelijke beperkingen (1 per wijk)
Biddag             – Ochtenddienst met schoolkinderen
Dankdag         – Ochtenddienst met schoolkinderen
Afsluiting themaweek Kerk & School
Afsluiting VBK-week o.v.v. wijk 2

Collecten 
Tijdens de erediensten worden er twee collectes in één rondgang gehouden voor het zingen voor de preek. De eerste rondgang is bestemd voor de diaconie welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel. De tweede rondgang is voor het Kerkenwerk (algemeen). Aan de uitgang wordt een deurcollecte gehouden voor het Kerkenwerk  welke al of niet bestemd is voor een bepaald doel.

Huwelijksinzegening
Huwelijksinzegening vindt in principe plaats in de wijk waar de bruid woont.
De dienst valt onder verantwoording van die wijk.
De collecte tijdens de huwelijksdienst is bestemd voor het Kerkenwerk.

Kinderoppas 
Tijdens de ochtenddiensten is er in beide kerkgebouwen kinderoppas aanwezig.
U kunt daar uw kinderen van 0 tot 4 jaar onderbrengen, terwijl u de kerkdienst bijwoont.
Contactpersoon  Dorp: Voor de 0-2 jaar groep: Carlien Boeve
Contactpersoon  Dorp: Voor de 2+ groep:Info:
Contactpersoon ’t Loo:  Info: Femmie de Zwaan

Afkondigingen 
Wanneer u dringende berichten heeft die tijdens de diensten afgekondigd moeten worden, dienen deze voor zaterdagmiddag 12.00 uur bij de predikant te worden aangemeld.

Overige kerkelijke activiteiten

Woensdagavondzang
Samenzang vanuit de Maranathakerk voor kerktelefoonluisteraars.
Aanvang: 19.00 uur
Contact persoon woensdagavondzang is mevr. J. Wolf, Vierschotenweg 30

Kerkradio
Voor gemeenteleden die niet of moeilijk de kerkdiensten kunnen bijwonen is er de
mogelijkheid voor kerkradio. Na aanvraag krijgt u een “kastje” welke geschikt is voor het beluisteren van de kerkdienst vanuit zowel de Dorpskerk als de Maranathakerk.  Momenteel zijn er in onze gemeente circa 160 “kastjes” in omloop. Omdat er verder niets aangelegd en aangevraagd hoeft te worden is dit systeem ook geschikt voor die gemeenteleden die voor een “kortere” tijd niet in staat zijn de kerkdiensten bij te wonen.
De uitzendingen via de kerkradio zijn als volgt geregeld:
Naar eigen voorkeur kunt u op de eredienst uit de Dorpskerk of de Maranathakerk afstemmen.
Alle rouw- en huwelijksdiensten worden uitgezonden

Op woensdagavond wordt er een kerkzangdienst uitgezonden,
Na de zangdienst op woensdagavond wordt een kerkdienst vanuit de Maranathakerk uitgezonden. De ene week van wijk1, de andere week van wijk 2.
vanuit zorgcentrum “De Hullen” kan elke morgen de dagopening om 8.00 uur worden beluisterd, en vrijdagsavonds om 19.00 uur de weeksluiting.
De minimale bijdrage voor de kerkradio bedraagt momenteel €  6,– per maand en dienen bij voorkeur per automatisch incasso betaald te worden.
Bij een hoger bedrag zal het meerdere gezien worden als een gift voor het kerkenwerk.
Contactpersonen:   E. Boeve, Van Asch. van Wijcklaan 29P,
G. J. Wolf, Oude Dijk 19A, tel 632484.


Collectemunten
Voor de collecten in de erediensten, maar ook voor andere kerkelijke giften, kunt u gebruik maken van collectemunten. Er zijn munten verkrijgbaar met de volgende waarde: € 0,30; € 0,60; € 0,90; € 1,25; € 2,50 en € 5,00. en 10,00 €
De uitgifte is:  1e woensdag van de maand van 19.00 uur – 20.00 uur in Het Open Huis
3e woensdag van de maand van 19.00 uur – 20.00 uur in de Maranathakerk.
Door het gebruik van collectemunten ontvangt u een aantoonbaar bewijs voor uw belastingaangifte inzake aftrek voor gift

Kerkblad
Het kerkblad “Hervormd Oldebroek” verschijnt 1 maal per maand. Kopij inleveren voor
de18 e van de maand. Kopijadres: eindredacteur is de Preses van de Algemene kerkenraad
Type en drukwerk Kerkbode
digitaal inleveren kopy naar: kopykerkblad@hervormdoldebroek.nl

 

Verspreiding kerkbode D v d Werfhorst Zuiderzeestraatweg 138e

Verhuizing
Gemeenteleden die verhuizen en dit melden bij de burgerlijke gemeente, worden
automatisch, via LRP, doorgegeven aan de kerkelijke administratie.
Dit geldt echter niet voor gemeenteleden die indertijd (1990) bezwaar hebben aangetekend,
dat hun gegevens in het SILA zouden worden opgenomen. Deze gemeenteleden moeten hun
adreswijziging zelf doorgeven aan koster G. v.d. Streek, Kerkstraat 1,

Ziekte
Als er omstandigheden zijn waarin u het bezoek van de predi­kant wenst, bijv. bij ziekte, problemen, persoonlij­ke geeste­lijke nood, of wat er verder ook zijn kan, dan wordt u ver­zocht de predi­kant of de kerkenraad daarvan in kennis te stellen. U moet er niet te snel van uitgaan dat de predikanten toch wel weten wat er aan de hand is. Daarom wordt u vriendelijk verzocht berichten van geboorte, ziekenhuisopname enz. door te geven aan uw predikant. Als u zelf laat weten dat u bezoek wenst, voorkomt dat nare teleurstellingen.

Om het sturen van een kaart aan een ziek gemeentelid te vergemakkelijken volgen hier de adressen van enkele ziekenhuizen in de omgeving:Harderwijk
St. Jansdal Ziekenhuis, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG  Harderwijk, tel.

Zwolle
Isala klinieken, locatie Sophia, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB  Zwolle, tel.

Verjaardagfonds 
In onze gemeente bestaat een verjaardagfonds. Gemeenteleden van 18 jaar en ouder,
wordt op of na de verjaardag door een vrijwilliger van het verjaardagfonds, namens de
kerk een felicitatie aangeboden.
In het bijgevoegde envelopje kunt u een gift uit dankbaarheid aan betreffende Vrijwilliger meegeven.