Algemene kerkenraad

De Algemene Kerkenraad wordt gevormd door afgevaardigden uit beide wijken.
Per wijk worden 4 ambtsdragers afgevaardigd te weten: Predikant,  2 ouderlingen, 2 ouderling kerkrentmeester en 2 diakenen.

Wisseling  voorzitterschap en scribaat om de 2 jaar

Algemene Kerkenraad
Huidige samenstelling:
Ds. J.W. Hooydonk,  voorzitter
Ds. M.J. Schuurman,  2e voorzitter

De ouderlingen: 

H. J. Kwakkel

J. van de Stouwe, scriba

De kerkrentmeesters:
A. Dickhof; 

E. van de Werfhorst

De diakenen:
H. van Engelen; 

H van Pijkeren;