Privacywetgeving (AVG)
Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.
Gelden deze regels ook voor kerken?
De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.
Wanneer zijn deze regels van toepassing?
Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan derden, het gaat ook om het handelen van ambtsdragers, leidinggevenden en vrijwilligers van de Hervormde gemeente Oldebroek.
Bescherming persoonsgegevens.
De leden van de gemeente hebben het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de kerkenraad ervoor, onder meer door een privacyverklaring, dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. De privacyverklaring beschrijft tevens de rechten die een betrokkene met betrekking tot de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens heeft en wie daarvoor de contactpersoon bij de kerk is.
Het delen van gegevens: alleen als het nodig is.
De kerkorde is helder: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Niemand hoeft daarvoor een formulier te ondertekenen, die regel is op iedereen van toepassing. Gegevens die u binnen de kerk deelt mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden. Alleen als het valt binnen de taak van de kerk en het nodig is, mag u de gegevens delen. De regels wanneer het delen van gegevens valt binnen de taak van de kerk staan in de privacyverklaring. Als de kerk de gegevens ergens anders voor wil gebruiken dan die vermeld staan in het privacyverklaring, moet de kerk expliciet toestemming vragen aan degene wiens gegevens men wil gebruiken.
Uw rechten, de procedure bij een verzoek en de contactgegevens van de kerk
Om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen en ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de Hervormde gemeente in Oldebroek de coördinatie van die waarborgen belegd bij de algemene kerkenraad.
Wat hebben de kerkenraden van de Hervormde gemeente inmiddels gedaan?
Als Hervormde gemeente zullen wij vanzelfsprekend voldoen aan de eisen die de AVG stelt.
De algemene kerkenraad is aan de slag gegaan met de informatie en gegevens van de Protestantse Kerk Nederland over deze Privacywetgeving. Inmiddels is er een Privacyverklaring opgesteld, die na vaststelling in de algemene kerkenraad, aan u bekend gemaakt zal worden, ook via de website van de Hervormde gemeente. Om te voorkomen dat persoonsgegevens buiten onze kerk worden verspreid, wordt de kerkbode “Hervormd Oldebroek” uitsluitend bezorgd bij leden.
Mocht u informatie willen of vragen hebben dan kunt zich wenden tot de scriba van de wijkkerkenraad.